Hvitvaskingsreglene og dine plikter

Formålet med hvitvaskingsreglene er å forebygge og bekjempe hvitvasking og forhindre terrorfinansiering. Her får du en oversikt over dine plikter etter hvitvaskingsregelverket.

Les mer

Behandlingen av personopplysninger og GDPR

Hvordan etablere et personvern i advokatvirksomheten som er i samsvar med GDPR? Her finner du Advokatforeningens veileder om GDPR.

Les mer

Arkiv

Mens advokaten praktiserer, er oppbevaring av klientarkivet ikke underlagt noen særskilt lovgivning. Lovverket setter likevel visse rammer.

Les mer

Taushetsplikten og fortrolighetsplikten

Advokatens taushetsplikt er en forutsetning for oppfyllelse av borgernes rett til konfidensiell juridisk bistand

Les mer

Krav i Regler for god advokatskikk

RGA slår fast prinsippene om advokatens uavhengighet og klientens krav på fortrolighet, men også for eksempel hvordan du som advokat skal opptre i møte med media og hvordan du kan markedsføre din virksomhet.

Les mer

Tjenesteloven

Tjenesteloven pålegger deg som advokat å gi en rekke opplysninger til potensielle kunder.

Les mer

Markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften

Etter markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften plikter selger av tjenester til forbrukere å opplyse om pris så langt det er praktisk mulig.

Les mer