Hvitvaskingsreglene og dine plikter

Formålet med hvitvaskingsreglene er å forebygge og bekjempe hvitvasking og forhindre terrorfinansiering. Her får du en oversikt over dine plikter etter hvitvaskingsregelverket.

Les mer

Behandlingen av personopplysninger og GDPR

Hvordan etablere et personvern i advokatvirksomheten som er i samsvar med GDPR? Her finner du Advokatforeningens veileder om GDPR.

Les mer

Arkivhold

Som advokat har du til enhver tid mange ulike typer dokumenter til oppbevaring, både i papirform og elektronisk. Deler av arkivet knytter seg til driften av advokatvirksomheten, men den vesentligste delen av dokumentene knytter seg til advokatoppdragene.

Les mer

Taushetsplikten og fortrolighetsplikten

Advokatens taushetsplikt er en forutsetning for oppfyllelse av borgernes rett til konfidensiell juridisk bistand

Les mer

Krav i Regler for god advokatskikk

RGA slår fast prinsippene om advokatens uavhengighet og klientens krav på fortrolighet, men også for eksempel hvordan du som advokat skal opptre i møte med media og hvordan du kan markedsføre din virksomhet.

Les mer

Tjenesteloven

Tjenesteloven pålegger deg som advokat å gi en rekke opplysninger til potensielle kunder.

Les mer

Markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften

Etter markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften plikter selger av tjenester til forbrukere å opplyse om pris så langt det er praktisk mulig.

Les mer

Fullmakt og legitimasjon

Det finnes ingen generell bestemmelse om advokaters fullmakt og legitimasjon til å handle på vegne av en klient.

Les mer

Advokaters overholdelse av sanksjonsregelverket

Advokater har på lik linje med andre, plikt til å etterleve sanksjonsregelverket. Dette gjelder uavhengig av om oppdraget er omfattet av hvitvaskingsloven eller ikke.

Les mer