Referat fra styremøte 21. november 2022

Forsvarergruppens styre hadde styremøte 21. november 2022

Deltakere:
Marius O. Dietrichson
Cecilie Nakstad
Marit Lomundal Sæther
Espen Wangberg
Jon Anders Hasle
Annichen Rye-Holmboe                  
Magnus Torfoss                       Leder Yngre forsvarere
Ida Solberg Thommessen       Advokatforeningens representant

Kopi:
Kim Brügger Villanger
Berit Reiss-Andersen
Sted: Oslo, den 21. november 2022
Referent: Berit Holm
Dok.nr. 7/2022

Forsvarergruppens styremøte 21. november 2022 ble holdt i Advokatforeningens lokaler. Agenda var utsendt på forhånd.

1 Referat fra styremøte 27. september 2022.
Ingen kommentarer.

2) Orienteringssaker.

a) Årlig møte med Riksadvokaten
Det er berammet møte med Riksadvokaten 29. november 2022.  Styret takker for alle gode innspill fra medlemmer.

Møte med Riksadvokaten har nå funnet sted, etter at styremøtet som det her er referat fra ble avholdt, og det vises til vedlagt referat fra møtet med Riksadvokaten.

b) Opprettelse av ungdomsteam i Oslo fengsel.
Oslo fengsel er i gang med å etablere et ungdomsteam for oppfølging av ungdom i alderen 18 –24 år og har i den anledning bedt om innspill fra Forsvarergruppen.

Marit Lomundal Sæther skrev et lengre innspill på vegne av styret. Styrets innspill omfatter blant annet at betjentene må være tilgjengelige for unge innsatte slik at det legges til rette for trygge relasjoner med dem, og at det etableres rom for samtaler og dialog med psykolog/helsefagarbeider e.l. Videre at det rettes større fokus på tilbakeføring fra soningsstart og tidlig i soningen, gjennom individuell tilrettelegging av tilbud og tiltak. Forholdene bør legges til rette for læring og positiv utvikling, og unge innsatte bør få hjelp til å søke skoleplass, jobb, og andre praktiske ting de kan ha behov for bistand til. Det bør også fokuseres på positiv forsterkning, og ikke «straffe» ved feil. Unge voksne er særlig sårbare og bør ikke utsettes for inngripende reaksjoner som utelukkelse/isolasjon.

c) Referat fra kontaktutvalget i Oslo tingrett.
Marius Dietrichson deltok og orienterer styret om dette. Det fremkom blant annet at muligheten for at tilsvar senders direkte til tingretten og at saksbehandler i tingretten sender tilsvaret til påtale via Stifinner, vil vurderes nærmere (slik at forsvarer slipper å finne rett aktor og sende kopi av tilsvaret dit).

d) Nye rutiner og maler i U18 saker.
Det er laget nye rutiner for behandling av U18-saker. Mal for berammingsbrev for påtalemyndigheten i U18-saker, mal for pålegg om tilsvar i U18 saker, planmøtemal U18 saker og brev som kan brukes til aktørene etter tilsvar i saker det ikke skal være planmøte er vedlagt referatet her.

e) Politidistriktenes rutiner for beslutning om soning av subsidiær fengselsstraff – pålegg fra Riksadvokaten om umiddelbar oppfølging.
Riksadvokaten har bestemt følgende:

  • Politidistriktene skal uten opphold be Kriminalomsorgen om å løslate personer som nå soner subsidiær fengselsstraff uten at det foreligger en lovlig beslutning om soningen.
  • Påtalemyndigheten i politiet skal foreta en gjennomgang av saker der det allerede er sendt soningsanmodning til Kriminalomsorgen slik at fullbyrding bare skjer i saker der vilkårene er oppfylt.
  • Statsadvokatene skal sikre seg om at politidistriktenes rutiner for fullbyrdelse av subsidiær fengselsstraff oppfyller lovens krav.

Styret ønsker at påtalemyndigheten kartlegger omfanget av disse tilfellene. Marius Dietrichson og Cecilie Nakstad vil ta opp dette med Riksadvokaten i møtet 29. november.

Møtet med Riksadvokaten har nå funnet sted og det vises til vedlagt referat.

f) Politidirektoratets Årsrapport 2021 – Arrestforhold
Styret bemerker en positiv utvikling ved at rapporten viser om lag en halvering av barn på celle fra 2020 til 2021. Slik nedgang er bra.

Styret bemerker imidlertid den store forskjellen fra Oslo og resten av landet. I Oslo viser tallene at flertallet av mindreårige som fremstilles for arrest settes i celle, mens tendens i resten av landet i all hovedsak er motsatt. Videre registreres det at en stor andel mindreårige blir innbragt etter politiloven. Styret oppfordrer medlemmene til å fortsette å følge med på utviklingen av mindreårige i arresten.

g) Maktmiddelutvalgets rapport om politiets bruk av maktmidler.
Styrets leder Marius Dietrichson satt i utvalget og redegjorde for rapporten. Rapporten finnes i sin helhet her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politiets-bruk-av-maktmidler/id2946065/?ch=1

Om generell bevæpning vises det til flertallets konklusjon på side 208 og mindretallets konklusjon på side 211. Marius Dietrichson tilhørte mindretallet som ikke anbefalte generell bevæpning av politiet.

h) Referat fra Yngre forsvarere.
Leder for Yngre Forsvarere, Magnus Torfoss, redegjorde for gruppens arbeid, blant annet foredragsvirksomhet og sosialt samvær. I januar 2023 arrangeres det omvisning i Oslo fengsel for gruppas medlemmer.

Det minnes om at Fullmektighåndboken er oppdatert. Oppdatert versjon finnes på Advokatforeningens nettsider. Der er den også tilgjengelig for nedlasting.

3) Høstseminaret på Sundvolden er lagt til 20. – 22. oktober 2023.

 4) Henvendelse med påminnelse om den faste forsvarerlisten i Asker og Bærum
Forsvarergruppen har fått en henvendelse som gjelder den faste forsvarerlisten i Asker og Bærum. Etter sammenslåingen av Asker og Bærum politidistrikt og Oslo politidistrikt opplever de faste forsvarerne i Asker og Bærum at politiet ringer fast forsvarer fra feil liste – Oslo listen. De har tatt opp problemet med politiet, men det skjer fortsatt feil.

Styrets leder minner om at tingrettens ledelse har blitt gjort oppmerksomme på dette problemet, og det har også blitt tatt opp i kontaktutvalgsmøter. Styret minner også Forsvarergruppens medlemmer om at dersom politiet gjør feil, er det viktig at forsvarere fra Oslo listen ikke tar på seg saker med gjerningssted Asker og Bærum og samtidig ber politiet forholde seg til riktig liste.

5) Henvendelse angående oppsettende virkning ved anke over løslatende fengslingskjennelser.
Forsvarergruppen har fått en henvendelse fra en vit.ass ved Institutt for offentlig rett ved UiO som skriver masteroppgave om oppsettende virkning ved anke over løslatende fengslingskjennelser. Studenten ønsker Forsvarergruppens innspill og syn på praksis angående dette.

Espen Wangberg vil på vegne av styret besvare henvendelsen direkte.

6) Høring om forslag til nasjonalt statistikkprogram 2024 – 2027.
Styret har sett på forslaget og har i all hovedsak kun innvending til forslagets punkt 6.15. Vi mener SSB med fordel også kan innhente data fra KDI for å føre statistikk og øke kunnskapsgrunnlaget om myndighetsreaksjoner og tvangsinngrep overfor soningsinnsatte. Innspill fra Forsvarergruppen sendes samlet med innspill fra Menneskerettsutvalget.

7)  Henvendelse om klausulering av dokumenter.
Styret har fått en henvendelse fra en av medlemmene om dette spørsmål, og det vil bli tatt opp i møtet med Riksadvokaten 29. november 2022.

Møte har nå funnet sted og det vises til vedlagt referat.

8) Eventuelt
Aktørmøte i Borgarting lagmannsrett er satt til mandag 17. april kl. 0900-1300. Invitasjon er vedlagt referatet. Styret oppfordrer alle gruppas medlemmer til å holde av datoen og melde seg på når det åpner for påmelding.

 

Neste styremøte er:
17. januar 2022 kl. 17:00
Advokatforeningen
Universitetsgt. 9

                                     Oslo, den 22. november 2022
                                FOR STYRET I FORSVARERGRUPPEN
                                                  Berit Holm
                                                    sekretær