Klientkonto, driftskonto og skattetrekkskonto

Dersom du har klientmidler må du opprette klientkonto. Dersom du arbeider i eget enkeltpersonforetak skal ikke utbetalinger til deg fradragsføres og de vil ikke påvirke det skattbare resultatet.

Les mer

Regnskapsplikt, revisjonsplikt og bokføringsplikt

Alle advokatvirksomheter uavhengig av selskapsform er fullt regnskaps- og revisjonspliktige og bokføringspliktige etter bokføringsloven.

Les mer

Kontoplan, budsjett og årsregnskapet

For bokføring av transaksjonene, må du ha en kontoplan. Regnskapet bør du bruke i den økonomiske styringen. Her finner du også et eksempel på og en sjekkliste for årsregnskapet.

Les mer

Vurderingsprinsipper i advokatregnskapet og 12 typiske feil

Her kan du lese om de sentrale vurderingsprinsippene i advokatregnskapet og 12 feil du bør unngå.

Les mer

Behandlingen av klientmidler

Advokaters behandling og regnskapsføring av klientmidler/betrodde midler er regulert i advokatforskriften kap. 3 og 3 a.

Les mer

Plikten til å sende inn årsregnskap og egenerklæring

Som advokat plikter du å sende årsregnskap og egenerklæring med revisoruttalelse til Tilsynsrådet innen 30. april hvert år.

Les mer

Særregnskapene

Det er viktig å merke seg at med mindre annet fremgår av særlov gjelder advokatforskriftens bestemmelser også for eventuelle særregnskaper du har i anledning eiendomsmeglingsoppdrag, inkassooppdrag, oppdrag som bo- og bobestyrer, verge og stiftelser.

Les mer

Advokatforeningens salærveiledning

Advokatforeningens salærveiledning omhandler ulike momenter av betydning for salærfastsettelsen, herunder relevant regelverk, og er ment som et hjelpemiddel og en huskeliste ved salærfastsettelsen.

Les mer

Merverdiavgift

Merverdiavgiftsplikten for advokater er generell. Det er likevel enkelte former for advokattjenester som kan være unntatt fra eller fritatt for merverdiavgift eller å anse som erstatning slik at det ikke foreligger merverdiavgiftsplikt.

Les mer

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en sosial støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand. Praktiserende advokater har plikt til å orientere klientene om mulighetene for å søke fri rettshjelp i de tilfeller hvor klienten kan ha rett til slik bistand, jf....

Les mer

Rettshjelpsforsikring

Å søke om dekning av salær under klientens rettshjelpsforsikring, er en viktig del av et advokatoppdrag. Unnlatelse av å følge opp – både mot klient og forsikringsselskap – kan utgjøre et brudd på Regler for god advokatskikk.

Les mer

Opplysningsplikt overfor skattemyndighetene for tredjeparts opplysninger om innskudd, utlån og renter mv.

Advokater har ikke opplysningsplikt for innestående midler på klientkonti som er et integrert ledd i vanlig advokatvirksomhet, men opplysningsplikten gjelder advokater som forvalter midler.

Les mer