Dette er Advokatforeningen

Advokatforeningen 2020

  • 9639 medlemmer
  • 19 kretser
  • 523 tillitsvalgte
  • 126 høringsuttalelser
  • 38 advokatvakter
  • 90 % av advokatene er medlemmer
Les mer om Advokatforeningen

Dette er Advokatforeningen

Vårt formål

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge, med en historie tilbake til 1908. Advokatforeningen jobber for en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og gode rammevilkår – og er advokatenes fremste arena for kollegialt fellesskap og rettspolitisk engasjement.

Om medlemskapet

Advokatforeningen ivaretar medlemmenes interesser og rammebetingelser. Advokatforeningen beskytter gode advokaters tillit og omdømme gjennom å utforme Regler for god advokatskikk, og ved at disiplinærutvalgene behandler klager på disse. Medlemmer i Advokatforeningen påtar seg et obligatorisk krav om etterutdanning og kompetanseutvikling, og Advokatforeningen utvikler et omfattende kurstilbud sammen med Juristenes Utdanningssenter. Alle medlemmer kan motta rådgivning om viktige temaer som advokatetikk, oppstart og drift av advokatvirksomhet. Gjennom en rekke medlemstilbud og bransjeledende forsikringsprodukter gir medlemskapet økt trygghet i yrkesutøvelsen. Medlemmer som opplever krevende situasjoner kan få bistand og krisehjelp.

Vår organisasjon

Om lag 500 advokater er tillitsvalgte i Advokatforeningen. Foreningen ledes av et representantskap, som høyeste organ, samt av et hovedstyre og en generalsekretær. Organisasjon består av en rekke faggrupper, lovutvalg og faste utvalg, med engasjerte tillitsvalgte som bidrar til å fylle Advokatforeningens mange ulike oppgaver og ansvarsområder. Geografisk er Advokatforeningen delt inn i 19 kretser. Hver krets ledes av et eget styre som forvalter kretsens midler, organiserer regional kursvirksomhet og andre aktiviteter, innkaller til kretsmøter og ellers ivaretar behovene til kretsens medlemmer.

Rettspolitisk engasjement

Advokatforeningen arbeider for rett og rettssikkerhet, og ser det som vårt ansvar å beskytte rettsstaten, demokratiet og menneskerettighetene. Advokatforeningen formidler medlemmenes erfaringer og synspunkter inn i lovgivningsprosessene, og inn i samfunnsdebatten. Utfordringer som oppleves særlig aktuelle eller utfordrende, gir grunnlag for foreningens Årstale. Advokatforretningens medlemmer tilbyr rettslig bistand til utsatte grupper gjennom advokatvakt i kretsene. Advokatforeningen jobber for en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og gode rammevilkår.

Medlemsmasse

Kjønnsfordeling

Kostnadsvekst i advokatbransjen

Adv.For_Aarsrapp_figurer2020_4B.png

Kilde: SSB tabell 11574, 09936, 12880 og 07251

Omsetning

Adv.For_Aarsrapp_figurer2020_5B.png

Kilde: Advokatforeningens Bransjeundersøkelse. Omsetningstall fra siste tilgjengelige regnskapsår (2019). Totalomsetningen i bransjen var dette året 18.8 milliarder kroner. «Enkeltpersonsforetak» inkluderer i denne figuren alle typer advokatvirksomheter med kun én advokat, øvrige virksomheter er delt inn i segment.

Omsetning over tid

Adv.For_Aarsrapp_figurer2020_6.png

Kilde: Advokatforeningens Bransjeundersøkelse