Regnskap og balanse

Regnskap

  Note Aktivitetsregnskap Aktivitetsregnskap
MEDLEMSINNTEKTER   2020 2019
Kontingent   53 251 527 51 506 770
Avgift ved manglende etterutdanning   -200 000 8 000 000
Andre Medlemsinntekter   24 455 326 346
Sum Medlemsinntekter 1 53 075 982 59 833 116
DRIFTSINNTEKTER      
Forsikringsgebyr   8 655 641 8 633 591
Kursinntekter    780 505 5 727 340
Annonseinntekter   1 592 312 1 385 116
Salgsinntekter   646 778 775 108
Diverse inntekter   1 270 900 1 158 757
Sum driftsinntekter 1 12 946 135 17 679 912
Netto Finansposter   10 325 917 7 999 551
Sum inntekter 2 76 348 034 85 512 579
KOSTNADER TIL FORENINGENS FORMÅL 3, 4, 5, 7    
Advokatprofesjonens interesser og omdømme   13 070 974 13 229 608
Rettsikkerhet og rettspolitikk   4 941 149 5 912 731
Advokatetikk og disiplinærordningen   8 904 131 9 408 023
Medlemstjenester og medlemskommunikasjon   15 521 990 21 433 200
Gratis råd og rettshjelp til publikum   1 215 683 1 302 045
Advokatbladet   5 762 529 5 886 902
Sum kostnader til foreningens formål 2 49 416 456 57 172 510
Administrasjon  3, 6, 7 10 828 802 9 413 708
Foreningsorganer   3 100 291 4 331 352
Kostnader til administrasjon 2, 3, 4 13 929 093 13 745 060
Årets Aktivitetsresultat   13 002 485 14 595 009
Salg av Juristenes Hus AS   44 367 987  
Sum   57 370 472 14 595 009
Tillegg/reduksjon formålskapital      
Overført formålskapital Advokatforeningens kretser   -2 275 427 441 142
Overført Annen formålskapital   -55 095 045 -15 036 151
Sum disponeringer 14, 15 -57 370 472 -14 595 009

Balanse

EIENDELER

     
Anleggsmidler Note 31.12.2020 31.12.2019
Varige driftsmidler 8 6 193 338 8 101 772
Langsiktige fordringer 9 0 0
Aksjer 10 0 3 850 000
Driftsmidel Advokatforeningens kretser   5 200 47 200
Sum anleggsmidler   6 198 538 11 998 972
Omløpsmidler      
Kortsiktige fordringer 11 66 667 072 63 391 869
Kortsiktige fordringer Advokatforeningens kretser   587 682 1 144 952
Finansielle omløpsmidler 12 139 755 866 68 279 504
Bankinnskudd  13 33 066 425 41 876 597
Bankinnskudd - forsikring   20 025 074 17 952 223

Bankinnskudd Advokatforeningens kretser

  12 394 256 10 043 209
Sum omløpsmidler   272 496 375 202 688 354
SUM EIENDELER   278 694 913 214 687 325
FORMÅLSKAPITAL OG GJELD      
Formålskapital      
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner      
Kompensasjonsfond   22 800 731 22 800 731
Sum formålskapital med selvpålagte restriksjoner 14 22 800 731 22 800 731
Fri formålskapital      
Formålskapital Advokatforeningens kretser   10 801 296 8 525 871
Annen formålskapital   124 029 010 68 933 966
Sum fri formålskapital   134 830 306 77 459 837
Sum formålskapital 15 157 631 038 100 260 568
Gjeld      
Avsetninger      
Pensjonsforpliktelser 16 10 096 015 8 480 798
Gjeld til Disiplinærnemnden 17 7 146 208 7 819 306
Andre avsetninger   1 125 000 1 425 000
Sum avsetninger   18 367 223 17 725 104
Kortsiktig gjeld      
Skyldig forsikringspremie 18 29 639 069 26 647 808
Kreditorer   16 632 931 14 608 579
Annen kortsiktig gjeld 11 51 109 381 49 648 906
Kortsiktig gjeld Advokatforeningens kretser   2 185 843 2 709 489
Skyldig offentlige avgifter og feriepenger   3 129 427 3 086 870
Sum kortsiktig gjeld   102 696 651 96 701 652
Sum gjeld   121 063 874 114 426 756
SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD   278 694 913 214 687 325

Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og etter god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Årsregnskapet består av Advokatforeningen og Advokatforeningens 19 kretser. Mellomværende mellom Advokatforeningen og kretsene er eliminert i årsregnskapet.

Aktivitetsregnskapet for 2020 er satt opp med sammenligningstall fra 2019.

Inntekter

Kontingenter følger kalenderåret og inntektsføres over perioden for medlemskapets varighet.

Publikasjonsinntekter inntektsføres over abonnementsperioden. Andre inntekter resultatføres ihht opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten er utført.

Kostnader

Kostnadene er inndelt i kostnader til anskaffelse av midler, kostnader tilknyttet foreningens formål og administrasjonskostnader. Alle kostnader, inkludert lønn, tilhørende en aktivitet, er henført til denne. Felleskostnader som kostnad til IT, lokaler, porto, telefon, strøm og forsikringer er fordelt mellom aktivitetene i henhold til antall årsverk som er registrert på aktivitetene. Se note 3 for fordelingen av felleskostnader.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende vurderinger lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.  Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er verdsatt til virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost og driftsmidler med begrenset levetid avskrives over forventet økonomisk levetid. Mottatt tilskudd til utvikling av driftsmidler balanseføres og inntektsføres i tak med avskrivningene til driftsmiddelet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for eventuell avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en totalvurdering av fordringsmassen bygd på erfaringstall.

Pensjoner

Den kollektive ytelsesbaserte pensjonsordningen balanseføres med virkning fra 31.12 2015.

Ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som finansieres over drift vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen.

Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger innregnes ikke i resultatet, men føres direkte mot organisasjonens egenkapital. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader.

Skatt

Advokatforeningen er ikke skattepliktig.

Note 1 Medlemsinntekter og driftsinntekter

Medlemskapet i Advokatforeningen er et individuelt medlemskap. Hvert medlem betaler medlemskontingent til foreningen og kontingent til kretsene. Kretsene bestemmer selv sin egen kontingent. Alle kontingentene faktureres i desember året før og utgjør pr 31.12, en kortsiktig gjeld. Andre medlemsinntekter er avgift ved manglende etterutdanning, som faktureres hvert 5 år, i tillegg har kretsene medlemsinntekt fra årsmøter og lokale lag.

År

Medlems-kontingent

Krets-kontingent

2016

40 524 790

5 520 821

2017

43 117 185

5 693 520

2018

44 530 152

5 860 840

2019

45 708 320

5 798 450

2020

47 350 517

5 901 010

Note 2 Spesifisering av inntekter og forbrukte midler etter art

Inntekter

2020

2019

Kontingent

53 251 527

51 506 770

Etterutdanning

-200 000

8 000 000

Andre medlemsinntekter

24 455

326 346

Publikasjons- og annonseinntekter

2 239 089

2 160 224

Forsikringsgebyr

8 655 641

8 633 591

Kursinntekter

780 505

5 727 340

Diverse inntekter

1 270 900

1 158 757

Salg av Juristenes hus

44 367 987

 

Sum inntekter

110 390 104

77 513 028

Kostnader

 

 

Publikasjon og annonsekostnader

1 991 694

2 167 817

Personalkostnader

33 499 918

31 718 986

Personalkostnader tillitsvalgte

3 468 733

4 021 037

Avskrivning

1 908 433

1 552 594

Kontor, IKT og leiekostnader

9 189 329

9 275 155

Ekstern tjenester

7 669 477

7 752 141

Annen driftskostnad inkl arrangement, møte og reise kostnader

3 338 119

7 624 203

Kostnader Advokatforeningens kretser

4 205 412

6 805 637

Sum

65 271 116

70 917 571

Netto finansposter

10 325 917

7 999 551

Årsresultat

55 444 905

14 595 008

Note 3 Fordeling av felleskostnader mellom aktiviteter og administrasjon

Felleskostnader som kostnader til IT, lokaler, porto, telefon, strøm og forsikringer er fordelt mellom de ulike formålene i det aktivitetsbaserte regnskapet i henhold til antall årsverk i de forskjellige aktivitetene. Administrasjonskostnader er kostnader til drift av sekretariatet og kretsene, som kostnader til regnskap inkl. IKT, HR, revisjon, tap på fordringer, samt andel av felleskostnadene.

Nedenfor er fordelingen av felleskostnader fordelt på de ulike formål.

 

Andel felleskostnader

Andel i prosent

Advokatprofesjonens interesser og omdømme

1 679 399

19 %

Rettsikkerhet og rettspolitikk

1 084 417

12 %

Advokatetikk og disiplinærordningen

1 521 243

17 %

Medlemstjenester og medlemskommunikasjon

2 557 522

29 %

Gratis råd og rettshjelp til publikum

143 874

2 %

Advokatbladet

818 536

9 %

Administrasjon

895 918

10 %

Foreningsorganer

242 074

3 %

Sum Felleskostnader

8 942 984

100 %

Note 4 Personalkostnader

Samlede ytelser til fast ansatte og tillitsvalgt. Tillitsvalgte omfatter medlemmer av disiplinærutvalgene, leder av hovedstyret, leder og sekretær i forsvarergruppen og redaktør av Ju§nytt i Advokatbladet.

 

Fast ansatte

Tillitsvalgte

Sum

Lønn, feriepenger og honorar

22 767 585

3 040 082

25 807 667

Pensjon, pensjons- og personalforsikringer

4 883 600

0

4 883 600

Arbeidsgiveravgift

3 597 641

428 652

4 026 293

Andre ytelser

2 021 523

0

2 021 523

Sum personalkostnader

33 270 349

3 468 733

36 739 082

Lønn og godtgjørelse til styret og generalsekretær

 

Lønn

Pensjon/    personal forsikring

Andre ytelser

Sum

Generalsekretær

2 251 531

284 453

14 392

2 550 376

Hovedstyrets leder

750 000

 

 

750 000

Sum godtgjørelse

3 001 531

284 453

14 392

3 300 376

Generalsekretæren er tilsluttet foreningens pensjonsordning som sikrer 65 % av lønn ved oppnådd pensjonsalder. Andre styremedlemmer mottar ikke honorar.

Det var pr 31.12.2020 ansatt 38 personer i sekretariatet som til sammen har utførte 34 årsverk.

Note 5 Formålsprosent

Advokatforeningens formålsprosent for 2020 er 78 %. Det vil si at 78 % av alle kostnadene er fordelt ut på foreningens formål. Tilsvarende var formålsprosenten i 2019 på 80,6 %.

 Note 6 Ytelser til revisor

Kostnader til revisjon i sin helhet er bokført mot administrasjonskostnader og utgjør for 2020.

Ytelser til revisor

2020

Revisjonshonorar

196 250

Andre tjenester

67 113

Sum ytelser til revisor

263 363

Alle tall er inklusive merverdiavgift

Note 7 Advokatforeningens kretser

Advokatforeningen har 19 kretser, hvor hver krets bestemmer sin egen kretskontingent og kretsstyrene forvalter kretsenes midler. Regnskapet til kretsene er konsolidert inn i Advokatforeningen sitt regnskap.

MEDLEMSINNTEKTER

2020

2019

Kretskontingent

5 901 010

5 798 450

Andre medlemsinntekter

24 455

326 346

Sum Medlemsinntekter

5 925 465

6 124 796

DRIFTSINNTEKTER

   

Kursinntekter

514 555

1 764 120

Sum driftsinntekter

514 555

1 764 120

     

Netto Finansposter

40 819

102 358

Sum inntekter

6 482 859

7 991 274

KOSTNADER TIL FORENINGENS FORMÅL

   

Advokatprofesjonens interesser og omdømme

72 032

173 358

Rettsikkerhet og rettspolitikk

33 168

58 533

Advokatetikk og disiplinærordningen

1 100 328

962 805

Medlemstjenester og medlemskommunikasjon

1 739 619

5 399 982

Gratis råd og rettshjelp til publikum

83 814

145 202

Sum kostnader til foreningens formål

3 028 961

6 739 880

Administrasjon

886 663

998 734

Styreorganer

289 788

693 802

Eliminerte kostnader

-1 695 998

-1 626 779

Sum driftskostnader

2 509 414

6 805 637

Kostnader til foreningens formål (formålsprosent) i kretsene utgjør 72 % av kretsenes kostnader.

Note 8 Varige driftsmidler

IKT-driftsmidler avskrives lineært over 3 år. Inventar avskrives lineært over 8 år.

Immaterielle driftsmidler avskrives lineært over 5 år.  Immaterielle driftsmidler består av portalene Advokatenhjelperdeg.no, Advokatforeningen.no, Advokatbladet.no, Advokatenesfagdager.no, Advokatjobb.no, advokatklageordningen og Rett eller galt. Det er mottatt tilskudd til utvikling av Rett eller galt, tilskuddet inntektsføres lineært i takt med avskrivningene.

 

Inventar

IKT

Immaterielle driftsmidler

Sum

Anskaffelseskost 01.01.20

3 136 858

10 540 027

21 680 425

35 357 310

Tilgang

 

 

 

0

Avgang

 

 

 

0

Anskaffelseskost 31.12.20

3 136 858

10 540 027

21 680 425

35 357 310

Akk. Avskrivninger 01.01.20

2 555 148

10 509 594

14 190 801

27 255 538

Årets avskrivninger

200 831

30 433

1 677 169

1 908 433

Avskrivninger, avgang

 

 

 

0

Akk. Avskrivninger 31.12.20

2 755 979

10 540 027

15 867 970

29 163 972

Nedskrivning

 

 

 

 

Bokført verdi 31.12.2020

380 879

0

5 812 455

6 193 338

Note 9 Langsiktige fordringer

Langsiktig fordring på Juristenes hus AS med kr 13.286 973,- ble innfridd i 2019 og er nå i kr null.

Note 10 Aksjer

Foreningens aksjer i Juristenes hus AS med kr 3 850 000 ble solgt til Norges Juristforbund i januar 2020.

Note 11 Kortsiktige fordringer og gjeld

Kontingentinntektene faktureres på forskudd året forut. Kontingentinntekter for 2020 er bokført som kortsiktig gjeld og utgjør kr 48,1 mill. kroner. Nedgangen i kortsiktig fordringer knytter seg til forsikringsordningen nevnt i note 18 hvor det er en nedgang i forsikringsgebyret som faktureres forsikringstakerne.

Note 12 Finansielle omløpsmidler

Plassering gjelder rentefond Formuesforvaltning. Innskuddet er fra salget av Juristenes hus.

Verdi 01.01.20

68 279 504

Innskudd

61 582 968

Avkastning

9 893 395

Verdiendring verdipapirer

0

Sum avkastning

9 893 395

Brukt kapital

0

Verdi 31.12.2020

139 755 867

Note 13 Bank

Skattetrekkskonto inngår som bundne midler med kr 3 742 512 per 31.12.20.

Note 14 Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

Kompensasjonsfondet ble opprettet av representantskapet i 1985 og har som formål å dekke kostnader til aksjoner.

Note 15 Bevegelser i formålskapitalen

Formålskapital

IB 01.01.20

Årets bruk

Årets tilskudd

Bokført verdi 31.12.20

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

 

 

 

 

Kompensasjonsfond

22 800 731

0

0

22 800 731

Sum formålskapital med selvpålagte restriksjoner

22 800 731

0

0

22 800 731

Formålskapitall Advokatforeningens kretser

8 525 871

0

2 275 427

10 801 296

Annen formålskapital

68 933 966

 

55 095 045

124029011

Sum formålskapital

100260568

0

57370472

157631038

 Note 16 Pensjonskostnader og –forpliktelser

Foreningens ansatte er medlemmer av en kollektiv pensjonsordning som tilfredsstiller kravene til pliktig tjenestepensjon etter lov om tjenestepensjon. Ansatte etter 30.06.2012 er omfattet av en innskuddspensjon, mens ansatte før den tid har en ytelsesordning. Den årlige premie for ytelsesordningen kostnadsføres direkte i henhold til unntaksregelen for små foretak.

Den balanseførte pensjonsforpliktelsen på 8,48 mill. knytter seg til usikrede og sikrede pensjonsavtaler.

Pensjonskostnad kollektiv ytelsesordning (sikret)

2020

2019

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

1 742 296

1 833 221

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen

805 316

887 192

Avkastning på pensjonsmidler

-717 790

-751 579

Administrasjonskostnader

43 288

32 352

Arbeidsgiveravgift

264 108

282 167

Netto pensjonskostnad inkl aga

2 137 218

2 283 354

Pensjonskostnad inkl aga ordninger over drift (usikret)

73 392

116 430

Sum pensjonskostnad inkl aga

2 210 610

2 399 784

Sum pensjonskostnad eks aga

1 937 432

2 103 229

Pensjonsforpliktelse kollektiv ytelsesordning (sikret)

2 020

2019

Pensjonsmidler inkl AGA

33 485 000

30 865 000

Pensjonsforpliktelse inkl AGA

-40 204 617

-35 990 365

Netto pensjonsmidler (-forpliktelse)

-6 719 617

-5 125 365

Pensjonsforpliktelse ordninger over drift (usikret)

-3 376 398

-3 355 433

Sum pensjonsforpliktelse

-10 096 015

-8 480 798

Avstemming pensjonsforpliktelse

2 020

2019

Pensjonsforpliktelse per 01.01

-8 480 798

-10 646 426

Årets pensjonskostnad

-2 210 610

-2 399 784

Årets premiebetalinger inkl. administrasjonskostnader

2 781 606

3 730 005

Årets estimatavvik ført mot egenkapital

-2 186 213

835 407

Pensjonsforpliktelse per 31.12

-10 096 015

-8 480 798

Økonmoniske forutsetninger

 

 

Diskonteringsrente

1,50 %

2,30 %

Forventet avkastning på pensjonsmidlene

1,50 %

2,30 %

Forventet lønnsvekst

2,00 %

2,25 %

Forventet G-regulering

1,75 %

2,00 %

Forventet regulering av pensjoner under utbetaling

1,75 %

0,50 %

Aktuarmessige forutsetninger

 

 

Arbeidsgiveravgift

14,1 %

14,1 %

Dødelighet

K2013BE

K2013BE

Uførhet

KU

KU

Per 31.12.20 er det 35 personer som omfattes av den sikrede ordningen fordelt på 18 aktive ansatte og 17 pensjonister. Den usikrede ordningen knytter seg til 3 pensjonister per 31.12.20.

Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført. 38 personer omfattes av ordningen som fordeler seg aldersmessig som følger:

60-68 år -  4 personer

50-59 år -  6 personer

40-49 år -  13 personer

30-39 år -  9 personer

 

20-29 år -  4 personer

Foreningens forpliktelser til ordningen består av en årlig premie beregnet ut fra antall ansatte. I tillegg betales en egenandel som utgjør 10 % av den enkeltes årlige pensjon.

Note 17 Disiplinærnemnden

I henhold til advokatforskriftens kapittel 5 §5-1 skal sekretariatfunksjonen for Disiplinærnemnden utføres av Advokatforeningen og regnskap med melding om nemndens virksomhet sendes hvert år til Justisdepartementet. I henhold til §5-2 finansieres Disiplinærnemnden ved årlige bidrag fra advokater som utøver advokatvirksomhet. Bidragets størrelse fastsettes av Justisdepartementet i samråd med Disiplinærnemnden og innkreves av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Departementet har ved fastsettelsen av bidraget til Disiplinærnemnden lagt til grunn at nemnden bygger opp en egenkapital for å ta høyde for større utgifter til eventuelle fremtidige saksomkostninger.

 

2020

Inntekter Disiplinærnemnden

8 846 533

Driftskostnader Disiplinærnemnden

9 519 631

Overskudd

-673 098

IB 2020 fordring til Disiplinærnemnden

7 819 306

Årets overskudd

-673 098

UB 2020 forpliktelse til Disiplinærnemnden

7 146 208

Note 18 Skyldig forsikringspremie

Den kortsiktige gjelden til forsikringsordningen gjelder skyldig forsikringspremie til forsikringsselskapet. Forsikringspremien knytter seg til kollektiv sikkerhet og formueskadeforsikring og kollektiv styreansvarsforsikring. Hovedfakturering skjer i desember og skyldig premie overføres til forsikringsselskapet to ganger pr. år, hhv. 10. april og 10. oktober.

Revisors beretning

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til representantskapet i Den Norske Advokatforening

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Den Norske Advokatforening som består av balanse per 31. desember 2020, aktivitetsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i organisasjonens årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Styret (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle organisasjonen eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg

  • identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;
  • opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll;
  • vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;
  • konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre
    konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonens evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;
  • vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.