Kretser

Kretser

Aust-Agder Krets

Leder: Kari Høgevold
Styremedlemmer: Cecilie Helberg og Karsten Anfinsen
Varamedlemmer: Lise Ilstad og Kristoffer Wibe Koch

Kretsen hadde 57 medlemmer per 31. desember 2020.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
Årsmøte var opprinnelig planlagt til 20.03.2020. Dette ble gjennomført som fjernmøte/telefonmøte på grunn av covid-19.

Det er gjennomført digitale kurs for medlemmene i Fylkesnemnda og i erstatningsrett.

Sosiale aktiviteter
Begrenset aktivitet på grunn av covid-19.

Annet
Det er inngitt innspill til høring om ny domstolstruktur.
Det er gitt tilbakemelding på trekningskretser for Aust-Agder tingrett.
Det er gjort arbeid sammen med øvrige advokater i forhold til å øke inntektsgrensene for fri rettshjelp, i form av artikkel publisert på Rett24.no.
I 2020 har det vært avholdt samarbeidsmøte mellom Advokatforeningens leder i Aust- og Vest Agder og leder av fylkesnemnda i Agder.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av; Kristoffer Wibe Koch, Cecilie Helberg, Lise Ilstad og Karsten Anfinsen, som arbeider lokalt og sentralt i forhold til NOU 2019:17 - endring av domstolstrukturen, som vil få store konsekvenser for Aust-Agder tingrett.

Advokatvakten
Det har ikke vært gjennomført advokatvakt i 2020.

Buskerud krets

Leder: Gabrielle Lilleeng Asmyhr
Styremedlemmer: Ida Camilla Hals, Vibeke Bille, Charlotte Wickmann Kvamme og Thomas Austad
Varamedlemmer: Sjak Haaheim, Christer Almquist og Maria Lien

Kretsen hadde 197 medlemmer per 31. desember 2020.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
Advokat Karina Johnsen med tema «Innføring i ny arvelov» den 25.11.20. Digitalt kurs som var gratis for kretsens medlemmer.

På kretsnivå har kretsstyret i 2020 måtte arbeide alternativt grunnet pandemien som har pågått. Advokatvakter over hele landet ble stengt ned grunnet covid-19 og avholdelse av fysiske arrangementer har vært vanskelig og/eller umulig å avholde.

Sosiale aktiviteter
Grunnet pågående pandemi ble årets Gåsaften avlyst og det har ikke vært andre sosiale aktiviteter utover avholdelse av årsmøte den 05.03.20. Årsmøtet ble gjennomført på restaurant Condelica hvor det var bespisning for alle fremmøtte etter møtet.

Annet
Kretsen har videre deltatt i samarbeid med Familievernkontoret Drammen knyttet til info- og dialogmøte i forbindelse med nytt tilbud om samtalegrupper for barn som berøres av foreldretvister i domstolen. Det ble avholdt møte i saken den 8. september 2020 med godt oppmøte. Kretsstyret har åpnet for videre samarbeid med Familievernkontoret i Drammen for å sørge for god informasjonsflyt om hvilke tilbud Familievernkontoret har og hvordan disse kan være aktuelle for advokater som bistår foreldre i foreldretvister.

Kretsen støttet et felles medieutspill rettet mot politikerne vedørende behovet for å øke inntektsgrensen ved fri rettshjelp. Innlegget ble publisert på rett24, samt en rekke andre lokale aviser rundt om i landet og signert av kretslederne.

Kretsen innga høringsinnspill i april i forbindelse med endring av domstolstrukturen. I forkant av dette ble medlemmene oppfordret til å komme med innspill til kretsstyret. Det har vært tidligere engasjement i kretsen vedrørende den da foreslåtte endringen, hvor det i 2019 ble avholdt møte i Kongsberg på privat initiativ fra noen medlemmer. Ettersom kretsen totalt sett er geografisk stor, og at det på bakgrunn av dette måtte legges til grunn å være til dels motstridende interesser innad i kretsen, innga kretsstyret høringsinnspill hvor det ble redegjort for dette faktum, herunder at Buskerud krets som høringsinstans ikke kunne fremme et omforent forslag til endring av domstolstruktur.

Dertil har kretsen inngitt høringsinnspill knyttet til endring i Advokatforeningens vedtekter, samt høring vedrørende fastsettelse av trekningskretser for meddommere.

Advokatvakten
Kretsen har over flere år hatt fokus på å gjøre rettshjelp tilgjengelig for «folk flest» gjennom fast advokatvakt. Etter nedstengingen i mars var det et ønske fra kretsstyret å kunne bidra positivt og delta i den samfunnsdugnaden som pågikk. Som et direkte tiltak knyttet til pandemien, besluttet kretsstyret å avholde en utvidet digital advokatvakt den 16.04.20. Vakten ble avholdt over telefon, og vi fikk mange henvendelser fra folk som både hadde spørsmål knyttet til covid-19-relaterte problemstillinger, samt ordinære advokatvaktspørsmål. Det deltok totalt 18 frivillige advokater på denne vakten som ble annonsert i store deler av kretsen. Spesielt glade er kretsstyret for at advokater fra både Drammen og omegn, Kongsberg og Hønefoss ønsket å delta i en felles dugnad. Det ble lagt ned mye arbeid i organisering av vakten, samt for å få nyheten om tilbudet ut til innbyggerne i kretsen via media. Kretsleder deltok i radiointervju på morgensendingen til NRK Buskerud i anledningen vakten, samt at vi fikk mediedekning om saken i Drammens tidene, Laagendalsposten, Hallingdølen, Dagsavisen Fremtiden, Bygdeposten og Ringerikes blad. Det at vi bidro i samfunnsdugnaden og arrangerte et større arrangement med rådgivning per telefon ble meget godt tatt imot både av innbyggerne som benyttet seg av det og av mediene. Det ble en «gladsak» i en tid med mange utfordringer og det er vi stolte av. Advokatbladet inkluderte oss også i en egen artikkel om kretser som avholdt vakter på alternative måter. Advokatene som deltok, ga gode tilbakemeldinger. Kretsstyret er svært takknemlige og stolte over alle frivillige som deltar på slike arrangementer.

Det ble avholdt ytterligere en utvidet advokatvakt etter samme mal den 03.09.20. Der var det også god deltakelse blant de frivillige advokatene, samt mange innringere med spørsmål. Kretsstyret har etter dette jobbet opp mot ulike løsninger for gjennomføring av ordinær advokatvakt.

Les mer om Yngre Advokater Buskerud krets her.

Finnmark krets

Leder: Svend Falkanger
Styremedlemmer: Anne Haraldsvik, Anne Marit Pedersen

Kretsen hadde 44 medlemmer per 31. desember 2020.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter

Det har vært liten aktivitet i kretsen som følge av covid-19. Kretsen har ikke avholdt kurs.

Haugesund krets

Leder: Ann-Elin Rossebø
Nestleder: Christian Amundsen
Styremedlemmer: Kristin S. Engedal, Sean Grinde, Eline Aarskog
Varamedlemmer: Erik Lea, Helena Helgesen, Per Øyvind Bru

Kretsen hadde 95 medlemmer per 31. desember 2020.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
19.10.2020: «Jussens helter», digitalt foredrag med Hans Petter Graver.

Planlagt, men utsatt på ubestemt tid grunnet koronapandemien: 30.11.2020: «Løgn varer lengst», teaterforestilling med Aslak Moe.

Annet
15.05.2020: Innspill til høring om ny domstolstruktur.

27.11.2020: Advokatforeningens kretsledermøte (Eline Aarskog deltok på kretsens vegne).

Hedmark krets

Leder: Emil Tømmerdal Nordby
Styremedlemmer: Hanne Wesche, Espen Søby Botheim, Anne Marit Mork, Per Martin Borg
Varamedlemmer: Håkon Laugerud, Helge Hartz

Kretsen hadde 131 medlemmer per 31. desember 2020.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
Årsmøtet gjeldende 2019 ble avholdt fredag 6. mars 2020, med påfølgende årsmøtemiddag på Scandic Elgstua Elverum. Til stede var medlemmer fra kretsen. Under årsmøte redegjorde politisk rådgiver i Advokatforeningen, Martin Kaasgaard Nielsen, for arbeidet med ny advokatlov. Deretter ble det videre arbeidet med domstolstruktur, rettshjelpsordningen og advokatvaktordningen diskutert.

Det ble avholdt kurs i Lovdata på Victoria Hotell 13.02.2020 og kurs i ny lov om arv og dødsboskifte v/ John Aasland 04.12.2020.

Sosiale aktiviteter
Kretsen sendte inn høringsinnspill vedr. departementets forslag til ny domstolstruktur i mai 2020. Styret inviterte kursdeltagerne til sosial sammenkomst i forlengelse av kurset.

Kretsen avholdt en vellykket høstfest på Nellie 20.10.2020.

Annet
Det har i 2020 vært avholdt 4 styremøter, hvorav 2 fysiske møter og 2 teams-møter. Følgende saker har særlig opptatt styret:

 • Planlegging av kurs
 • Planlegging av høstfest 2020
 • Planlegging av årsmøtet
 • Domstolstruktur
 • Videre arbeid med rettshjelpsordningen
 • Advokatvaktordningen

Advokatvakten
Advokatvaktordningen har vært midlertidig stanset store deler av året grunnet covid-19.

Les mer om Yngre Advokater Hedmark krets her.

Helgeland og Salten krets

Leder: Ingrid M. Holm
Nestleder: Kristin F. Hammervik
Styremedlemmer: Tor Eitran, Silje Mjelle
Varamedlemmer: Siv-Kristin Hansen, Frank O. Kvalvik, Trond Ivan Blomsø

Kretsen hadde 103 medlemmer per 31. desember 2020.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter:
Styret har holdt lav aktivitet pga. covid-19. Det er ikke gjennomført samlinger/kurs.

Midt-Hålogaland krets

Leder: Trude Wold (frem til 29.09.2020) / Hanne Elise Skare (fra 29.09.2020)
Styremedlemmer: Jon Arne Østvik, Knut-Inge Myklebust
Varamedlemmer: Ingrid Aadnestad (fast møtende vara)

Kretsen hadde 85 medlemmer per 31. desember 2020.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
Årsmøte ble avholdt 31.01.2020. Den sentrale saken som stod på agendaen, var domstolstruktur. Det ble i sammenheng med årsmøtet avholdt kurs om digital sakførsel i domstolen ved førstelagmann Bjørnar Stokkan. Arrangementet ble avsluttet med konsert og påfølgende middag på restauranten Neumann på Melbu.

Utover det årlige høstkurset i eiendomsmegling i Harstad, har det grunnet pandemien ikke vært kursaktivitet i regi av kretsen. Flere kurs er blitt avlyst, herunder vinterfestuken og kurs i regi av Yngre Advokaters forening.

Sosiale aktiviteter
Pandemien har også ført til at det ikke har vært fokus på å gjennomføre sosiale aktiviteter i 2020.

Annet
Styrets arbeid i 2020 har særlig vært prioritert til sak om domstolstruktur. På mandat fra årsmøtet har styret over tid arbeidet systematisk og målrettet med denne saken. Våren 2020 ble det oppnådd tverrpolitisk enighet hos flertallet i Stortinget om å bevare domstolstrukturen. I anledning budsjettforhandlingene i Stortinget høsten 2020 var saken i spill igjen. For vår krets resulterte dette til slutt i at tre av de fire domstolene i kretsen – Trondenes, Vesterålen og Ofoten - ble slått sammen til Midtre Hålogaland tingrett, der det skal være rettssteder på alle lokasjonene. Lofoten tingrett er allerede en del av Salten tingrett. Som følge av utviklingen i saken, var det høy aktivitet i styret høsten 2020. Styret deltok på høringen i Stortinget, og jobbet aktivt opp mot både lokale, regionale (regionråd) og sentrale politiske myndigheter. Domstoladministrasjonen ble også tilskrevet tidlig høst 2020, i anledning deres manglende utlysning av stilling av sorenskriver ved Vesterålen tingrett.

Fremover vil det være en sentral oppgave å påse at endringen fra tingretter til rettssteder ikke medfører en nedbygging av det lokale tjenestetilbudet.

Styret har håndtert løpende oppgaver underveis. Særlig nevnes inngitt høringssvar på Rettshjelpsutvalgets innstilling for ny rettshjelplov (NOU 2020:5).

Kretsens valgte leder, Trude Wold, ble i 2020 valgt til nestleder i Advokatforeningen sentralt. Dette anser styret er en styrke for kretsen, idet Wolds kunnskap rundt saker av betydning, eksempelvis halv rettshjelpsats for reisevei, medfører at man får en tydelig stemme sentralt for kretsens interesser.

Kretsens arbeid i sak om domstolstruktur er blitt dekket av ulike lokale medier og av Advokatbladet. Styret har også fått oppslag i lokale media om behovet for å øke inntektsgrensen for rettshjelp.

Advokatvakten
Det har blitt gjennomført advokatvaktordning i Vesterålen og Harstad. Styret vil arbeide for at dette blir en aktiv ordning også i de andre regionene til kretsen.

Les om Yngre Advokater Midt-Hålogaland krets her.

Møre og Romsdal krets

Leder: Roger Sporsheim
Styremedlemmer: Astrid Bostad, Lars Neergård, Øystein Vartdal Riise, Jahn Waage Aurdal

Kretsen hadde 178 medlemmer per 31. desember 2020.

Kursvirksomhet og advokatvakt
Grunnet covid-19-pandemien har styrets aktivitet siden årsmøtet i mars 2020 vært begrenset. Det årlige høstseminaret med faglig og sosialt innhold ble avlyst. Grunnet god tilgang på elektroniske kurstilbud, fra blant annet fra JUS, har styret ikke sett det nødvendig å arrangere egne, digitale kurs.

Lokalavdelingen for Ålesund og Sunnmøre har i 2020 avholdt årsmøte og et kurs om den nye arveloven. Øvrige sosiale og faglige aktiviteter har av smittevernhensyn ikke latt seg gjennomføre. Advokatvakten i Ålesund frivillighetssentral har av samme grunn heller ikke blitt gjennomført i 2020. Advokat Axel Lange har vært styrets leder i perioden. Lokalavdelingen i Molde har ikke avholdt arrangementer i 2020. Advokat Ragnhild Camilla Pedersen har vært styrets leder i perioden. Kristiansund har ingen egen lokalavdeling. Det arrangeres advokatvakt i samarbeid med kommunen.

Annet
I 2020 har kretsen hatt søkelys på fremtidig domstolstruktur, og blant annet avgitt en høringsuttalelse til Advokatforeningen sentralt. Videre har kretsen vært engasjert i spørsmål om rettshjelpssatsen.

Oppland krets

Leder: Tonje Ljoså
Styremedlemmer: Ingrid Storvik (tidl. Lund), Lars Braastad, Espen Enger Halvorsen
Varamedlemmer: Ellen Beate Lunde og Karianne Grindstad

Kretsen hadde 98 medlemmer per 31. desember 2020.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
Styret som ble valgt i 2019 arrangerte kurs og juristtreff på Lillehammer for advokater, andre jurister og studenter den 4. februar 2020. Tema for kurset var Advokatetikk, med vekt på reglene om god advokatskikk og andre etiske normer, og med konkrete etiske dilemmaer, ved Sverre Blandhol, professor ved Det juridiske fakultet, UiO. Kurset og påfølgende juristtreff ble holdt på Scandic Lillehammer Hotell. Det var omtrent 25 deltakere på hver av arrangementsdelene, hvorav noen studenter.

Årsmøtet 2020 ble avholdt 19. mars digitalt via Zoom, og ikke kombinert med kurs og middag som planlagt, på grunn av nedstengningen på grunn av korona en uke før årsmøtedatoen.

Styret har løpende vurdert mulighetene for å samles til kurs og sosiale treff med fysisk deltakelse. Vi mener at det sosiale ved å treffe andre medlemmer i egen krets er et viktig element nettopp i kretstreffene, i tillegg til faglig oppdatering. Styrets vurdering har vært at mange av våre medlemmer ville være forsiktige med å delta på kurs og andre fysiske samlinger, og at kretskurs i mindre grad er egnet for nettbaserte arrangementer.

Styret hadde opprinnelig planer om kurs/sosialt treff for medlemmer i kretsen i oktober 2020. Grunnet smittesituasjonen vurderte styret det slik at dette likevel ikke var gjennomførbart, og det ble derfor avlyst før det ble kommunisert ut til medlemmene.

Styrets vurdering er dermed at vi heller bør ta igjen for at det nå har vært et begrenset medlemstilbud ved å legge litt ekstra midler i kurs kombinert med sosiale samlinger, når det igjen blir åpning for det.

Annet
Det er opprettet en facebook-side som vi ønsker å bruke for kontakt med og informasjon til medlemmene. Vi oppfordrer så mange som mulig til å bli medlemmer der.

Oslo krets

Leder: Else-Marie Merckoll
Nestleder: Trygve Staff
Styremedlemmer: Nora Hallén, Rune Opdhal, Gitte Marie Lundh Bjurling, Elsa Charlotte Gil, Aurora Lindeland Geelmuyden
Varamedlemmer: Petter Mandt, Tom Sørum, Trond Audun Jacobsen

Kretsen hadde 5701 medlemmer per 31. desember 2020. Oslo krets er Advokatforeningens største krets, og utgjør 59,1 % av foreningens totale medlemsmasse.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
Kretsen er opptatt av å gi medlemmene gode tilbud på kurs og foredrag, samt å arrangere samfunnsaktuelle debatter med temaer som berører medlemmene. Oppmøte og tilbakemeldinger på disse aktivitetene har vært gode. Grunnet koronasituasjonen ble det i 2020 holdt langt færre kurs enn planlagt. Flere av arrangementene har måtte blitt utsatt flere ganger gjennom året da det var vanskelig å gjennomføre de med de gjeldene restriksjonene på de gitte tidspunktene.

Følgende kurs og debatter ble avholdt i 2020:

Kurs

 • Rettskilder og metodebruk i EØS-retten

o 09. mars i kantinen i Juristenes Hus.

o Foredragsholder: Per Andreas Bjørgan

o 35 deltakere

 • Barnevern i lys av EMD-dommen

o 31. august i kantinen i Juristenes Hus

o Foredragsholder: Bendik Falch-Koslung

o 33 deltakere

«Rett på sak» på Litteraturhuset

 • Om arbeidsrett og varslinger

o Faglig gjest var Birte Eriksen

o Ca. 50 deltakere

Sosial aktivitet
Oslo krets har medlemskap i Oslo bedriftsidrettskrets. Kretsen har et aktivt fotballag, bestående av ca. 15 medlemmer. Grunnet koronasituasjonen ble sommersesongen 2020 avlyst. Advokat Anders Goplen Haug er oppmann for fotballaget.

Annet
Kretsstyret har i 2020 hatt et godt samarbeid med Oslo tingrett. Det årlige faste dialogmøtet ble avholdt 5. november. Fra tingretten deltok sorenskriver Yngve Svendsen, avdelingsleder og tingrettsdommer Espen Bjerkvoll og direktør Kari Gitmark. Fra kretsen deltok styreleder Else-Marie Merckoll og nestleder Trygve Staff. Fra sekretariatet deltok Kamilla Sagen Hildre og Silje Berge. Temaer som ble drøftet, var bla. koronasituasjonen, digitalisering av domstolen, moderat spesialisering, aktørportalen og domstolsreformen.

Dialogmøte med Oslo byfogdembete ble avholdt 23. september. Fra byfogden deltok sorenskriver Inga Merethe Vik og avdelingsleder og dommer Hilde Gaarder. Fra kretsen deltok styremedlem Elsa Charlotte Gil og Gitte Marie Lundh Bjurling. Fra sekretariatet møtte Kamilla Sagen Hildre. Temaene for møtet var koronasituasjonen, status på saker i Oslo byfogdembete, status advokatoppdrag, økonomi og bemanning, samt domstolkommisjonen og endringer i domstolstruktur.

Det årlige faste dialogmøtet med Borgarting lagmannsrett ble avholdt mandag 18. november. Fra lagmannsretten deltok førstelagmann Marianne Vollan, lagmann Eirik Akerlie, lagmann Christian Lund og direktør Mari Fjærtoft Trondsen. Fra kretsen deltok styreleder Else-Marie Merckoll og nestleder Trygve Staff. Fra sekretariatet deltok Kamilla Sagen Hildre og Silje Berge. På grunn av koronasituasjonen ble dette møtet holdt digitalt. Temaene for møtet var koronasituasjonen, bruk av fjernmøter under rettssaker, berammingssituasjonen og Aktørportalen.

Grunnet koronasituasjonen ble det ikke avholdt Rettens dag på Tinghuset i 2020.

Det ble i april måned planlagt for kretsstyrets studietur til Budapest 19. – 22. november 2020. Grunnet situasjonen rundt covid-19 var det ikke mulig for kretsen å avholde styreturen utenlands. Som et alternativ ble det lagt opp til en studietur til Svalbard samme dato. Da smitteutviklingen i Oslo steg utover høsten ble heller ikke denne turen mulig å gjennomføre. Som et siste alternativ ble det planlagt et to dagers seminar på Hotell Soria Moria. Programmet inneholdt innledninger fra blant annet disiplinærutvalget, Raftostiftelsen og digitalt møte med dommere fra fjorårets tur til Polen. Heller ikke dette seminaret kunne la seg gjennomføre da det ble lagt en sosial nedstigning med arrangementforbud i Oslo 14. november.

Styreleder Else-Marie Merckoll har også deltatt i Advokatforeningens forhandlingsutvalg og har bl.a. hatt møte med Justisdepartementet om rettshjelpsatsen og stykkprisforskriften for 2021.

Kretsen har fokus på å tilby gode kurs og debatter for sine medlemmer, også for allmenheten. Som et ledd i dette arbeidet har kretsen fortsatt den juridiske serien «Rett på sak». Kursene avholdes på Litteraturhuset i samarbeid med advokat Harald Alfsen. Alfsen inviterer hver gang en eller to faglige gjester til å snakke om juridiske tema på en folkelig måte. Kursene er gratis og åpne for alle, og bidrar således til å spre juridisk kunnskap også til andre enn advokater. Grunnet koronasituasjonen ble det kun avholdt ett Rett på sak-arrangement i 2020. Det ble holdt 2. mars hvor temaet var arbeidsrett og varsling med Birthe Eriksen som gjest.

Kretsen planla også å arrangere paneldebatt på Litteraturhuset med tema «Er advokatmonopolet for fall?» med fokus på ny advokatlov. Debatten var planlagt å holdes 10. november, men også dette måtte utsettes grunnet smittesituasjonen i Oslo.

Kretsen har ved flere anledninger blitt oppfordret av medlemmer til å delta i Oslo Pride. Pride er en feiring av skeiv kjærlighet og mangfold, og en politisk markering av at alle mennesker, uavhengig av seksuell legning, skal få leve frie liv uten fare for trakassering eller diskriminering. Kampen for menneskerettigheter er sentralt for Advokatforeningen. Grunnet kronasituasjonen ble det ikke avholdt Oslo Pride Parade i 2020.

Grunnet covid-19 og Folkehelseinstituttets anbefalinger besluttet styret i Oslo krets å avlyse årsmøtet som var planlagt på Gamle Logen 19. mars 2020. Kretsstyret, innstilte medlemmer til tillitsverv og valgkomiteen avholdt isteden årsmøtet på videokonferanse gjennom Microsoft Teams.

Kretsleder Else-Marie Merckoll åpnet møtet kl. 17.00, og ønsket alle deltakerne velkommen. Arrangementet ble innledet av obligatoriske formalia og valg til foreningens styrer. Den planlagte debatten med temaet «Blir vi manipulert av det digitale overvåkningssamfunnet?» utgikk.

Advokatvakten
Oslo krets har en advokatvaktordning i Oslo sentrum, Sandvika og Asker. Advokatvakten i Asker ble startet opp i 2015 som følge av stor etterspørsel. I 2020 har fem advokater i Asker, 15 advokater i Sandvika og 33 advokater i Oslo bidratt. Advokatvakten er et svært populært rettshjelpstilbud som brukes flittig av publikum. Grunnet situasjonen rundt covid-19 har tilbudet med Advokatvakten vært stengt i store deler av 2020.

Les om Yngre Advokater Oslo krets her.

Sør-Rogaland krets

Leder: Ann Mari Winterhus-Fjeld
Nestleder: Håkon Halvorsen
Styremedlemmer: Bjørn Inge Waage, Hans Marius Thorsnæs. Eirik B. Aanestad, Kine Bråten, Kristin Jensen, Siri Olstad

Kretsen hadde 472 medlemmer per 31. desember 2020.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
Felles årsmøte for Sør-Rogaland krets av den Norske Advokatforening og Stavanger Sagførerforening. Møtet ble holdt torsdag 20. februar 2020 kl. 18.00 på Scandic Stavanger City Hotell. Professor Hans Petter Graver holdt et informativt og tankevekkende foredrag med tittelen, «Okkupasjonstidens Høyesterett». Det var 41 deltakere på årsmøtet. Møtet ble avsluttet med middag.

Kretsen lokalt har gjennomført ett kurs i løpet av året. Den pågående pandemisituasjonen har preget kursåret i kretsen, og medført at flere planlagte kurs har måttet avlyses.

Avlyst:
"Digital iretteføring" v/ tingrettsdommer Tom Vold m.fl. Planlagt avholdt 12. mars. Det var 40 påmeldte og 4 på venteliste til kurset.

Avlyst:
Kurs i anledning utenlandsturen til Barcelona: Planlagt avholdt 23. – 26. april. Det var 34 påmeldte til turen.

"Ajourføring" v/ Ståle Kihle, 6 timer. Planlagt avholdt 24. april.

"Norsk barnevern og EMD" v/ Kristin Jensen, 1 time. Planlagt avholdt 25. april.

"Kontraktsrett" v/ Siri Olstad, 2 timer. Planlagt avholdt 25. april.

"Etikk "Hvor går det galt? – Del II"" v/ Stian Bråstein og Håkon Halvorsen, 3 timer. Planlagt avholdt 25. april.

Gjennomført:
Webinar i aksje- og insolvensrett:

"Krisetider i Norge – Styreansvar, rekonstruksjon i praksis og insolvens nytt fra EU" v/ Kaare Christian Tapper og Leif Petter Madsen, 3 timer. Avholdt 3. desember 2020. 11 deltakere.

Sosiale aktiviteter
Styret har på grunn av covid-19-pandemien ikke arrangert medlemsmøter utover årsmøtet som ble avholdt 20. februar 2020. Så snart det anses forsvarlig, vil styret planlegge for fysiske arrangement med sosialt og faglig innhold.

Sosiale arrangement i regi av Sagførerforeningen

Covid-19 har preget 2020 på mange vis, og har blant annet ført til en rekke avlyste arrangementer, også for Sagførerforeningen. Den årlige båtturen med MS Rogaland måtte avlyses, og det samme gjaldt Advokatmesterskapet i volleyball og fotball («actionball»). Med formål å arrangere et smittevernvennlig sosialt alternativ måtte styret tenke nytt, og den 18. juni ble det arrangert frisbee-golf på Sandnes Disc Golf Park med ca. 20 deltakere. Kvelden ble avsluttet med sosialt samvær på nye Sandnes stadion.

Styret håpte, i det lengste, å få arrangere juletrefest med fysisk oppmøte, og planla i siste fase en alternativ lunsj på nyoppussede Victoria Hotell. Økende smittetall og restriksjoner medførte imidlertid at også denne planen måtte skrotes, og løsningen ble derfor en digital juletrefest gjennomført via Teams den 5. desember. Juletrefesten bestod av en julequiz, arrangert av Brage Nordgård, tale ved leder Ann Mari Winterhus-Fjeld, og den tradisjonelle juletrefestsangen med Brynjar Meling som forsanger. Om lag 40 medlemmer deltok i festen, som ble et høydepunkt i en ellers laber julebordsesong.

Annet
Styret har i tidlig fase av covid-19-pandemien etablert god dialog med Stavanger og Jæren tingrett om fortsatt drift i tinghusene.

Den 14. april 2020 ble det holdt befaring i Stavanger tingrett og i lokalene i Handelens Hus sammen med representant fra Advokatforeningen, helseetaten i Stavanger kommune, påtalemyndigheten og tingretten. Dette for å diskutere tiltak for smittevernfaglig drift i tinghuset.

Dialogen mellom partene har vært god, og videre orientering om iverksatte tiltak (god hygiene, avstandskrav, plexiglass, tilpassing av pauser mv.) og endringer i disse, har skjedd via videokonferansemøte. «Veileder i smittevern for Norges domstoler ved fysiske rettsmøter», utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Domstolsadministrasjonen, har vært førende for arbeidet.

Kretsleder og styremedlem deltok på årets ringedugnad til næringslivet i Stavanger konserthus den 14. oktober 2020. Fra næringslivet i Rogaland ble det samlet inn totalt 6.257.794 kroner. Innsamlede midler fra TV-aksjonen 2020 gikk til bekjempelse av plast i havet.

Kretsleder deltok i kretsledermøte den 27. november 2020. Wessel Aas orienterte om fantastisk innsats nedlagt av medlemmer i Advokatforeningens ulike lovutvalg. Pandemien har krevd mye av oss, og behovet for hastelovgivning har resultert i svært korte høringsfrister, noen på under et døgn.

Yngve Svendsen, sorenskriver i Oslo tingrett og leder av Domstolskommisjonen, orienterte kort om delutredning 2 fra kommisjonen (domstolenes funksjon og rolle). Det er blant annet foreslått endringer i dommerfullmektigordningen, begrensninger for opplesing av dokument i rettsalen og tiltak for å effektivisere rettspleien. Kretsen er invitert til høringsinnspill, og kretsens medlemmer oppfordres til å ta kontakt om de har innspill.

I forkant av behandling av statsbudsjettet 2021, gikk Advokatforeningens kretslederne sammen om et felles opprop til politikerne – «Inntektsgrensene for fri rettshjelp må heves nå!». Oppropet ble publisert i flere lokalaviser rundt om i landet, på Rett24 og i sosiale medier. https://rett24.no/articles/inntektsgrensene-for-fri-rettshjelp-ma-heves-na

Formålet med oppropet var å få politikerne til å sette av midler i statsbudsjettet for å kunne øke inntektsgrensene for fri rettshjelp umiddelbart. Vi kan ikke vente med å gjøre rettshjelp tilgjengelig for de aller svakeste i samfunnet. Argumentet for å vente synes å være at lov om fri rettshjelp er foreslått endret og at Rettshjelpsutvalgets innstilling NOU 2020:5 skal til behandling i regjering og storting. Men, lovarbeid tar tid. Det burde være en enkel sak å heve inntektsgrensene, eller knytte de opp mot grunnbeløpet i eksisterende lov. Med så lave inntektsgrenser som vi har i dag, vil ikke engang mennesker som lever på trygdeytelser ha rett til hjelp. De tjener for mye.

Advokatvakten
Advokatvakten er et gratis rettshjelpstilbud hvor kretsens medlemmer stiller opp frivillig og tilbyr publikum inntil en halvtime gratis juridisk rådgivning. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med Sølvberget, som stiller lokaler til disposisjon. Markedsføring skjer både på Sølvberget sine hjemmesider, samt på hjemmesidene til Advokatforeningen.no.

Advokatvakten er et svært populært tilbud, og saksfeltene er veldig varierte. Vi overlater til hver enkelt advokat å selv vurdere om de har kompetanse til å svare på de spørsmål brukerne kommer med, eller om de vil henvise videre til andre advokater. Statistikken viser at omtrent 1/3 av henvendelsene blir besvart under advokatvakten, mens resten henvises videre.

Som følge av nedstengningen i forbindelse med korona-pandemien våren 2020, ble alle advokatvakter avlyst fra 12. mars 2020. Men allerede i april 2020 var vi i gang med et opplegg der advokatvaktene ble gjennomført som telefonvakter. Det har vært flere utfordringer for Sølvberget for å få satt opp disse telefonvaktene i et godt system, noe som har medført at ikke alle vaktene har blitt gjennomført som planlagt. Inntrykket er likevel at de som har tatt kontakt med Sølvberget for bistand, har fått dette, om enn det ikke har blitt gitt på oppsatt tid.

Også for våren 2021 er advokatvaktene satt opp som telefonvakter. Vi har hatt en betydelig nedgang i antall frivillige fra høsten 2020 da vi hadde 36 frivillige på listene våre, til nå da vi bare har 20 frivillige. Vi håper at dette beror på de problemene enkelte har hatt i forbindelse med gjennomføringen av telefonvaktene, og ikke som følge av sviktende engasjement hos medlemmene.

Fra høsten 2021 satser vi igjen på å kunne gjennomføre advokatvakter med fysisk oppmøte på Sølvberget, og håper at vi på nytt får tent gnisten for frivillig arbeid hos medlemmene.

Les om Yngre Advokater Sør-Rogaland her.

Telemark krets

Leder: Heidi Amlie Grindem
Nestleder: Siv Johanna Dalen                    
Styremedlemmer: Kristine Langerød (fratrådt 01.10.20), Fred Arne Hjetland, Inge Evja, Sindre G. Marqvardsen

Varamedlemmer: Tom Isaksen

Kretsen hadde 96 medlemmer per 31. desember 2020.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter

 • 1. april: Årsmøte ble avholdt digitalt, med den følge at planlagt kurs og middag utgikk.
 • 20. januar 2020: Høringsuttalelse avgitt om medlemskap i Advokatforeningen.
 • 14. mai 2020: Høringsuttalelse avgitt om NOU 2019:17 – Domstolstruktur.
 • 19-22. september 2020: Kretskurs i Italia, Gardasjøen – avlyst pga. covid-19-pandemien
 • 20-21. september 2020: Kretskurs på Dalen Hotel avholdt i stedet. Høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund holdt 6 timers ajourføringskurs, med gjennomgang av lovgivning og rettspraksis fra 2020 på sentrale rettsfelt. Prof. dr. juris Morten Kjelland holdt 4 timers personskadekurs med fokus på oppreisningserstatning ved fysisk og psykiske krenkelser, samt nærmere om årsakssammenheng og bevis ved vanskelig konstaterbare skader ift. erstatning til barn. Bra deltakelse med 34 stykker.
 • 26. oktober 2020: «Medieaksjon» om rettshjelpssatsene fra alle landets kretser.
 • 13. november 2020: Intervju m/kretsleder i TA om behovet for økte inntektsgrenser for fri rettshjelp belyst ved konkret sak.
 • 27. november 2020: Innspill om saksavvikling i domstolene under koronapandemien.
 • Julekurset 10. desember 2020: Avlyst pga. pandemien.

Advokatvakt
Det er etablert advokatvakt for Skien, Porsgrunn, Bamble og Bø. Alle avholdt ved bibliotekene. Pga. pandemien ble tilbudet innstilt i november og desember.

Trøndelag krets

Leder: Anita Rian Lykken
Nestleder: Kolbjørn Lium
Styremedlemmer: Maria B. Tanemsmo, Johan Ivar Ansnes, Veronica Lorentzen Drivstuen, Kristin Bugge Midthjell
Varamedlemmer: Erlend Hjulstad Nilsen, Markus Waterloo

Kretsen hadde 371 medlemmer per 31. desember 2020.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
På grunn av situasjonen med covid- 19 har det ikke vært sosiale arrangement siden årsmøtet i 2020. Vi fikk 95 påmeldte til det planlagte julebordet på Britannia, hvilket innebar en påmeldingsrekord. Arrangementet måtte imidlertid avlyses av smittevernhensyn og restriksjoner. Styret satte stor pris på engasjementet rundt dette arrangementet og gjør et nytt forsøk den 17.12.21.

Annet
Av øvrige foreningssaker som har vært behandlet både sentralt og/eller i det lokale styret nevnes:

 • Arbeid med ny advokatlov. Lovforslag er forventet fremmet for Stortinget etter påsken 2021, med tanke på behandling før sommeren.
 • Arbeidsvilkår under covid-19.

- Styret har hatt kontakt med samtlige tingretter i kretsen om advokatenes arbeidsforhold under covid-19.

- Det har vært særlig tett dialog med Sør-Trøndelag tingrett.

 • Salærsatsen må heves til et bærekraftig nivå.

- Samtlige kretsledere signerte et felles opprop som ble publisert i flere av landets aviser.

- Deltakelse i debatt/møter/forhandlinger.

 • Forslaget om omstrukturering av domstolene.

- Styret har arbeidet med NOUen og samhandlet med foreningen om dette.

- Styret har hatt kontakt med en rekke politikere både skriftlig og muntlig, for å kunne beholde mest mulig av det tilbudet som medlemmene anser for godt i distriktet. Styret har forsøkt å skape bevissthet rundt og sette fokus på de endringer som ble foreslått i vår krets, og eventuelle konsekvenser av dette.

 • Arbeid med ny rettshjelpsordning.

- Styret har gjennomgått forslaget og har kommet med innspill overfor foreningen sentralt.

- Dette er et stort og sentralt tema som vil følges opp i 2021.

 • Sør-Trøndelag tingrett sin praksis rundt fastsettelse av frister og beramminger i rettsferier.

- Det har vært konstruktive møter om dette og vi har fått lovnad om endring.

 • Behandlinger av enkeltsaker meldt inn fra medlemmer m.m.

Advokatvakten
På grunn av situasjonen med covid-19 ble det ikke tilbudt advokatvakt i 2020. Det avventes tilbakemelding fra Advokatforeningen sentralt om bistand til å drifte vakten i det videre. Når forhold rundt videre drift er avklart, og det av smittevernhensyn blir tilrådelig, vil driften av advokatvakten gjenopptas.

Les mer om Yngre Advokater Trøndelag krets her.

Vest-Agder krets

Leder: Eirik Ramsland
Styremedlemmer: Maria Ursin Ingebrigtsen (fratrådte våren 2020), Lars Faye Ree, Ronny Håkonsen (fratrådte våren 2020), Arild Karlsen
Varamedlemmer: Emma Isaksen, Lilly Marie Kongevold

Kretsen hadde 196 medlemmer per 31. desember 2020.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter

Dato

Tema

Foreleser

27.02.2020

Entrepriseforhold i konkurs

Advokat Kristoffer Aasebø

13.03.2020

Avlyst: Advokaten i retten sett fra dommerperspektiv

Tingrettsdommer Monica Haugedal og Gisle A. Johnsen

14.03.2020

Avlyst: Mitt nachspiel, ditt ansvar

Advokat Stine Helèn Pettersen

04.07.2020

Webinar: Barnevern, dommene fra Høyesterett og EMD

Professor Karl Harald Søvig

28.08.2020

Avlyst: Boligmangler - Praktisk tvisteløsning av saker etter avhendingsloven

Advokatene Ola Fæhn og Espen Ulland

19.10.2020

Webinar: Erstatningsrett

Professor Morten Kjelland

09.12.2020

Webinar: Nye arve- og skiftelov

Professor John Aasland

10.12.2020

Avlyst: Rettskildesøk

 

Susanne Mysen ved Rettsinfo

 

Sosiale aktiviteter
Begrenset på grunn av covid-19.

Annet
Årsmøtet var opprinnelig planlagt til 13. og 14.03.2020, men ble utsatt til 28.05.2020 på grunn av covid-19. Årsmøtet ble gjennomført via Teams.

I 2020 har det vært avholdt et samarbeidsmøte mellom Advokatforeningen, Kristiansand tingrett, Statsadvokatene i Agder og Agder politidistrikt, samt representant for faste forsvarere og faste bistandsadvokater.

Styret har sendt inn innspill til høring om ny domstolstruktur og innspill til Felles retningslinjer for yngre advokater, samt 2 orienteringsskriv til medlemmene i kretsen (sommer- og julehilsen).

Advokatvakten
Advokatvakten i Kristiansand har vært gjennomført hele 2019. Styret startet også opp med et samarbeid med Gatejuristen. Første advokatvakt med Gatejuristen er utsatt på grunn av covid-19 til våren 2021. Tidligere ordning på Kongens senter er videreført. Styret registrerer at det har vært økende interesse for ordningen blant kretsens medlemmer, hvilket er svært gledelig, men vil fortsatt oppfordre flere firmaer til å ta ansvar for å delta på tiltaket.

Advokatvakten i Mandal har også blitt gjennomført i 2020. Mandal kommune organiserer denne sammen med Advokatforeningen. Det har vært gjennomført 6 advokatvakter i 2020.

Les mer om Yngre Advokater Vest-Agder krets her.

Vestfold krets

Leder: Marianne Teisbekk
Nestleder: Thomas Bjanger
Styremedlemmer: Lene Høivang, Jørgen Samuelsen

Kretsen hadde 228 medlemmer per 31. desember 2020.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
Styrets arbeid i 2020 har vært uvanlig. Styret har gjennom hele 2020 vurdert situasjonen rundt covid-19. Styret har lagt vekt på sikkerheten til medlemmene og konsekvensene av større samlinger, herunder hvordan et smittetilfelle på et arrangement ville påvirket den enkelte advokat, kontor m.m. Styret har på denne bakgrunn besluttet at kretsens normale aktiviteter ikke skulle gjennomføres, heller ikke allerede planlagte arrangementer. Dette har medført at både årsmøte, utenlandskurset og lokale arrangementer i kretsens regi har utgått. Når det gjelder utenlandskurset som var planlagt til Italia ble dette i første omgang utsatt til våren 2021. Situasjonen har dessverre ikke forbedret seg slik at det kunne gjennomføres noen tur første halvår 2021. Styret er i løpende dialog med reiseoperatøren om ytterligere utsetting og alternativer.

Kretsen ser det som en sentral oppgave å tilby medlemmene kurs, både for faglig og sosialt påfyll. Når det gjelder det rent faglige påfyllet har styret i 2020 lagt vekt på at det enkelte medlemmet kan dekke dette med e-kurs. Når det er sagt, ser styret at det kan være et ekstra behov for medlemmene for både faglig og sosialt påfyll når situasjonen igjen tillater dette. Styret vil fremover ha særlig fokus på dette.

Advokatvakten
Av samme grunner er det heller ikke gjennomført advokatvakt i kretsen etter 12.03.2020, med unntak av enkelte vakter i Horten. Styret har vurdert alternative ordninger for fysisk gjennomføring av advokatvaktene, herunder gjennomføring av telefonvakter. Styret har ikke funnet dette aktuelt, blant annet på grunn av hva organiseringen av vaktordningene for hver by ville krevesamt tidsaspektet av en slik ordning, da situasjonen forhåpentligvis tillater fysisk gjennomføring over sommeren 2021. Det er styrets vurdering at advokatvakten utgår over sommeren 2021. Styret vurderer fortløpende situasjonen.

Annet
Utover dette er det tatt opp saker som har kommet fra sekretariatet sentralt og lokale rettspolitiske spørsmål, herunder ny domstolstruktur.

Vestland krets

Leder: Ingelin M. Gundersen
Nestleder: Bjarte Aarlie
Styremedlemmer: Brendan Stewart Mitchell, Rikke Arnesen, Stian Osa, Robert Fonn, Åshild Fløisand
Varamedlemmer: Sølvi Nyvoll Tangen, Ann Cathrine Lerstad, Julianne Sellgren

Kretsen hadde 816 medlemmer per 31. desember 2020.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
18.05.2020: Møte med ledelsen i Bergen tingrett vedrørende tingrettens håndtering av koronasituasjonen ved Ingelin Gundersen og Bjarte Aarlie på vegne av kretsstyret.

25.05.2020: Rett på sak
Tema Personvern/GDPR
Med Harald Alfsen og Trine Pettersen Grønbech
Litteraturhuset i Bergen/Digitalt

Les om Yngre Advokater Vestland krets her.

Østfold og Follo krets

Leder: Lars Winsvold
Nestleder: Marion E. Nordenhaug
Styremedlemmer: Mirén Gundersen, Thomas Andrews, Trine Husaas
Varamedlemmer: Kenneth Hansen, Marianne Charlotte Weel Kreutz, Heidi Andresen

Kretsen hadde 265 medlemmer per 31. desember 2020.

Kursvirksomhet/faglige aktiviteter
Kretskurs er ikke avholdt på grunn av pandemien.

Sosiale aktiviteter
Kretsen bruker årsmøtet i mars med etterfølgende middag som en viktig sosial aktivitet og en anledning for nettverksbygging. Det ble det også i 2020.

Annet
Styrets arbeid har i 2020 i hovedsak bestått i drøfting og oppfølging av saker opp mot Advokatforeningen sentralt.

Grunnet pandemien har kretsstyret måttet arbeide alternativt i 2020. Det har derfor heller ikke vært avholdt kretskurs. Styret er av den oppfatning at det digitale kurstilbudet i markedet er tilfredsstillende, og at noe av formålet med gjennomføring av egne kretskurs er at de er et treffpunkt for kretsens medlemmer.

Kretsstyret tok i forbindelse med statsbudsjettet initiativ til et felles medieutspill om behovet for å øke inntektsgrensen ved fri rettshjelp straks. Innlegget var rettet mot politikerne og ble publisert på Rett24, samt en rekke andre lokale aviser rundt om i landet.

Styret har videre engasjert seg i høringer fra Advokatforeningen sentralt og fulgt opp innspill fra Advokatforeningen. Aktuelle høringssaker hvor styret har avgitt uttalelse i 2020 er:

Endring av domstolstruktur
Felles retningslinjer for YA
Medlemskap for internasjonale advokater
Nasjonal veileder vedr. rettsmøter under koronapandemien

Advokatvakten
Per i dag er det advokatvakt i Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Drøbak, Vestby, Oppegård, Ås, Askim, Spydeberg og Hobøl. Tilbudet må generelt anses som ettertraktet og verdifullt for brukerne. Kretsen støtter opp om virksomheten, og styret har besluttet at det skal administreres felles annonsering på Facebook, fra 2021.

Les om Yngre Advokater Østfold og Follo her.