Faste utvalg og faggruppene

Faste utvalg

Advokatbladets redaksjonsråd

Halvard Helle (leder), Ina Lindahl Nyrud, Emanuel Feinberg, Jens Johan Hjort og Ragnhild Lunner.

Silje Christine Hellesen ble i 2020 valgt inn i hovedstyret, og gikk da ut av rådet. Nytt medlem er Jens Johan Hjort.

Advokatbladet har som mål å utøve saklig og uavhengig journalistikk om forhold som er av betydning for advokater, og stimulere til engasjement og meningsbrytning i justispolitiske spørsmål.

På grunn av koronapandemien ble det bare avholdt ett møte i 2020. Møtet ble avholdt digitalt.

Rådets medlemmer bidrar med evaluering av og innspill til Advokatbladets journalistikk. De er også ved behov rådgivere for redaksjonen i den løpende nyhetsdekningen.

Redaksjonsrådet støtter Advokatbladets strategiske valg om å satse på vekst i nett-trafikken, samtidig som man i bladet fordyper seg i grundig journalistikk om ulike temaer av betydning for advokater.

Rådet holdes også orientert om bladets og nettsidenes utvikling og planer.

Bistandsadvokatutvalget

Hege Salomon (leder), Kristin Fagerheim Hammervik, Morten Engesbak, Cecilie Schjatvet, Karoline Henriksen, Erik Widerøe, Elisabeth Rød og Christian Lundin.

Utvalget skal spre kunnskap om, og forståelse for, de utfordringer fornærmede møter i strafferettspleien. Bistandsadvokatutvalget har i løpet av 2020 hatt fire ordinære møter.

Bistandsadvokatutvalget har i 2020 deltatt i møte med flere aktører på justisfeltet. Spesielt har utvalget jobbet med Konfliktrådets retningslinjer for integritetskrenkende saker, innspill til rettshjelputvalgets NOU, og regjeringens forslag til forhåndsfastsettelse av bistandsadvokatens oppdrag.

Etikkutvalget

Trond Stang (leder), Bjarte Kristian Døssland, Unni Fries, Arve Haakstad, Stephan L. Jervell, Tonje Hovde Skjelbostad og Halldis Winje.

I løpet av 2020 har etikkutvalget avholdt to møter. Utvalgets arbeid har hovedsakelig bestått i å følge opp henvendelser fra medlemmer og å oppdatere kommentarene til Regler for god advokatskikk, som er tilgjengelig på Advokatforeningens hjemmeside og i boken «Kilder i advokatretten – håndbok for advokater».

Etikkutvalget har videre utarbeidet et forslag til anbefaling for advokaters bruk av sosiale medier.

Utvalget har ikke avgitt noen uttalelser om anvendelsen av Regler for god advokatskikk i 2020.

Utvalg for internadvokater

Christian Karde (leder), Astrid Skjønborg Brunt, Johanne Felland, Audun Moen, Laila Myksvoll, Marte Røv, Camilla Selman og Per Anders Vaagenes.

Medlemmene i utvalget representerer advokater i private og offentlige virksomheter.

Utvalgets mandat er å arbeide for internadvokaters særskilte interesser og utfordringer, samt å ta initiativ til å belyse faglige temaer som er særlig relevante for denne gruppen medlemmer. Utvalget har i 2020 hatt 5 interne møter.

Utvalget har i samarbeid med Advokatforeningens sekretariat fulgt opp utvalgets høringssvar på “Høring - NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt” overfor Finansdepartementet og arbeidet med ny advokatlov opp mot Justisdepartementet.

Høsten 2020 jobbet utvalget frem fire korte e-kurs i samarbeid med fire advokatfirmaer. Disse korte kursene ble publisert i januar 2021.

Internasjonalt rettshjelpsutvalg

Susanne Munch Thore (leder), Ellen-Karine Hektoen, Jan L. Backer, Paal-Henrich Berle, Kjersti Beate Hasfjord og Jannicke Knudsen.

Advokatforeningens internasjonale rettshjelpsutvalg har driftet rettshjelpsprosjekter i Uganda og Guatemala. Prosjektene gikk i 2020 inn i sitt avsluttende år, og har vært drevet i samarbeid med Uganda Law Society og La Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala.

Prosjektene har ytt fri rettshjelp, herunder både rådgivning og sakførsel, til underpriviligerte i Uganda og Guatemala. Prosjektene har også hatt som mål å bidra til å bygge rettsstaten i prosjektlandet, herunder styrke den lokale samarbeidspartneren til å bli en sterk og uavhengig rettspolitisk aktør. I Uganda har prosjektet hatt flere operative rettshjelpskontorer som har gitt bistand til lokalbefolkningen. Prosjektet i Guatemala har særskilt vært rettet mot urfolkets rettigheter samt styrking av rettsstaten.

Gjennom våren ble alle planlagte møter endret til digitale møter. Avsluttende prosjektreiser til Uganda og Guatemala ble avlyst pga. koronasituasjonen. Videre arbeid fremover består i oppfølgende rapportering mv.

Kvinneutvalget

Tina Storsletten Nordstrøm (leder), Laila M. Bendiksen, Heidi Jorkjend, Camilla K. Lunne, Thea S. Skaug, Marit M. Vik-Langlie og Kristine H. Øverby.

Formålet for utvalget er å fremme tiltak for å høyne kvinneandelen i yrket, også oppover i karrierestigen. Kvinneutvalget har hatt 3 møter i 2020 (fysisk og video).

Mentorordningen ble igjen arrangert, med kurs for menteene spredt utover hele året, i tillegg til individuelle møter med mentor. På tross av pandemien ble alle kursene i løpet av året avholdt, digitale løsninger ble tatt i bruk og smitteverntiltak ble fulgt ved fysiske samlinger. Deltagerne ga gode tilbakemeldinger på ordningen.

I løpet av året har utvalget jobbet frem et podkastkonsept og spilt inn podkastepisoder. Navnet på podkasten blir Inkludert og den lanseres i 2021.

Høsten 2020 arbeidet utvalget frem forslag til endring av utvalgets navn og mandat, hovedstyre vedtok endringen som gjelder fra 01.01.2021. Nytt navn er Utvalg for å fremme likestilling og mangfold i advokatbransjen (Mangfoldsutvalget). Utvalgets fokus blir heretter å jobbe for mangfold i advokatbransjen, uavhengig av kjønn og bakgrunn.

Meklingsutvalget

Geir Frøholm (leder), Morten Tveten, Ronny Lund, Ola Øverseth Nisja, Randi Birgitte Bull og Tore Lerheim.

Meklingsutvalget har avholdt 3 møter i 2020.

I samarbeid med JUS har Meklingsutvalget arbeidet med å oppdatere og videreutvikle meklingsakademiet, et kurs som sertifiserer et tyvetalls meklere hvert år. Meklingsutvalget har videre fulgt Meklingssenterets aktiviteter tett opp.

Meklingsutvalget arrangerte en vellykket meklingskonferanse den 4. mars 2020 med nesten 200 deltagere i samarbeid med Meklingssenteret, Akademia og Juristenes utdanningssenter. Meklingsutvalget har også behandlet søknader om sertifisering uten gjennomført kurs på Meklingsakademiet. I 2020 har meklingsutvalget mottatt 4 slike søknader, 3 av dem ble godkjent og 1 ble avslått.

Menneskerettighetsutvalget

Else Leona McClimans (leder), Maria Hessen Jacobsen, Elisabeth Sejersted Brodtkorb, Cecilia Dinardi, Nicolai Vogt Skjerdal, Kristian Fredheim, Elisabeth Roscher, Vidar Strømme og Åge Gustad (fra november 2020).

Innledning

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg er et av Advokatforeningens faste utvalg med oppgave å arbeide for å fremme respekt og etterlevelse av menneskerettighetene, med særlig fokus på forholdene i Norge.

Som for alle andre ble Menneskerettighetsutvalgets arbeid påvirket av pandemien. Det årlige menneskerettighetsseminaret ble avlyst, besøkene til Trandum utlendingsinternat utsatt og oppfølgning av prosjektene i Tyrkia og Polen ble begrenset til elektronisk kontakt. Utvalget har likevel arbeidet tilnærmet som vanlig, og avholdt sine månedlige møter digitalt.

Høringsarbeid

Menneskerettighetsutvalget har bidratt på et usedvanlig høyt antall høringsuttalelser i 2020. Ved årets slutt hadde medlemmene levert totalt over 12 innspill. Hovedtyngden har vært på høringer vedrørende endringer i lovverket knyttet til pandemien. Flere av høringene ble gitt urovekkende korte frister, og i enkelte tilfeller har medlemmene levert innspill med frist på under 24 timer. Foreningens standpunkt har gjennomgående vært at de tiltak som ble foreslått var for generelt utformet, for omfattende eller ikke strengt tatt nødvendig som følge av koronasituasjonen. Utvalget har også bidratt med innspill til blant annet Tvangsbegrensningsloven, Etikkinformasjonsutvalgets rapport, ny valglov, NOU 2019:19 om jenterom, gutterom og mulighetsrom og NOU 2020:7 Verdier og ansvar. Advokatforeningen har fått gjennomslag på flere sentrale områder, noe som understreker viktigheten av foreningens inngående høringsarbeid.

Menneskerettigheter og næringsliv

I 2020 har utvalget særskilt arbeidet med å følge opp Advokatforeningens program for menneskerettigheter og næringsliv, som ble vedtatt av hovedstyret i 2017. En del av oppfølgningen er å få stadfestet Regler for god advokatskikk punkt 1.4 som en del av Advokatforskriftens kapittel 12. På bakgrunn av høringsinnspillene som ble inngitt i 2019 besluttet Justis- og beredskapsdepartementet i august 2020 at bestemmelsen ikke kan stadfestes i sin nåværende form. For første gang er det dermed uoverensstemmelse mellom Regler for god advokatskikk og Advokatforskriftens kapittel 12. Departementet inviterte Advokatforeningen til dialog om hvordan bestemmelsen kan utformes og Menneskerettighetsutvalget imøteser dette samarbeidet.

Eksternt utvalgsarbeid

En sentral del av menneskerettighetsutvalgets arbeid er representasjon i ulike utvalg. Maria Hessen Jacobsen og Nicolai Skjerdal er representanter i det sentrale arresttilsynet. De har deltatt på tilsyn i Tromsø, Harstad og Vestlandet politidistrikt. Tilsynene ble gjennomført digitalt basert på et omfattende spørreskjema i forkant og bildedokumentasjon i etterkant. Else Leona McClimans er representant i NIMs rådgivende utvalg, det rådgivende utvalget til Sivilombudsmannens torturforebyggingsenhet og i arbeidsutvalget i NGO-forum. Nicolai Skjerdal har vært oppnevnt i referansegruppen til Agenda Kaupang som på oppdrag fra Stortinget har evaluert NIM (Norges institusjon for menneskerettigheter) sin organisering og ressursbruk.

Utvalg for juristutdanningen

Paal-Henrich Berle (leder), Erling Lind, Camilla Breiland, Ole Henrik Wille og Erik Eldjarn.

Utvalget har i 2020 jobbet med et arbeidsdokument som kartlegger juristutdanningen i Norge. Dokumentet skal danne grunnlaget for det videre arbeidet med hvordan juristutdanningen i Norge bør se ut for å møte bransjens behov.

Utvalg for yngre advokater

Christine Taaje (leder), Anders Lafton Briskodden (nestleder), Camilla Hovind Breiland, Espen Kheradmandi, Erik Anton Forssten, Silja Dagenborg, Thomas Hoff Myhr, Thomas Støer, Viktoria Hauan, Marit Olsdatter Hienn, Brage Nordgård, Tor Sverre Fuglestein, Mari Flobergseter og Henrik Skrimstad.

Varamedlemmer: Sarah M. Didriksen, June Falk-Larssen, June Stavland, Guro Haug Nilsen, Karina Johnsen, Daniel Riibe-Stokland, Ulrik Haukali, Maria Synnøve Mælumshagen.

Yngre Advokater (forkortet YA) er et av Advokatforeningens faste utvalg for medlemmer under 40 år. Formålet til YA er å skape et felles miljø blant advokatfullmektiger og yngre advokater i sin krets, og ivareta deres interesser på tvers av bransje- og firmatilhørighet. Per 31. desember 2020 var det 11 kretser som har egne YA-styrer: Oslo, Østfold og Follo, Trøndelag, Vestland, Troms, Buskerud, Midt-Hålogaland, Sør-Rogaland, Vest-Agder, Hedmark og Romerike.

YA-styrene kommuniserer med hverandre gjennom halvårlige møter i «forumet» Utvalget for yngre advokater. I 2020 har møtene blitt gjennomført digitalt. Utvalget består av leder og nestleder fra hvert av de lokale YA-styrene, med tillegg av to ekstra medlemmer fra styret i Oslo. Utvalget kommuniserer med hovedstyret gjennom sitt faste observatørmedlem, Erik Anton Forssten.

I 2020 har utvalget primært arbeidet med problemstillinger knyttet til faglige og sosiale arrangementer under pandemien, især digital tilrettelegging og gjennomføring. Ettersom de fleste av kretsenes fysiske kurs ble avlyst, besluttet utvalget at kursene YA-kretsene arrangerer digitalt, også skal være åpne for YA-medlemmer i andre kretser. Utvalget har videre vært opptatt av konsekvensene av advokatfirmaenes permittering av advokatfullmektiger og Tilsynsrådets unntak fra RGA 5.7 som tillater advokatfullmektiger å midlertidig utføre arbeid fra sitt hjemmekontor.  

Utvalget er medlem av de internasjonale organisasjonene EYBA (European Young Bar Association) og AIJA (International Association of Young Lawyers). EYBA sine planlagte konferanser i Glasgow og Kiev ble utsatt på grunn av pandemien, men utvalgsmedlemmene Christine Taaje og Erik Anton Forssten fikk deltatt på EYBA sin årlige høstkonferanse «International week». Konferansen ble denne gangen gjennomført digitalt, men avholdes normalt fysisk i London. 

YA er representert i utvalget for juristutdanningen, ved styremedlem Camilla Hovind Breiland. Utvalget har i 2020 vært opptatt av kartlegging av juristutdanningen i Norge, og arbeidet for at Advokatforeningen i fremtiden skal kunne bidra proaktivt i samfunnsdebatten om problemstillinger knyttet til juristutdanningen. Utvalget har særskilt arbeidet med å utarbeide foreningens standpunkt til BIs søknad om å etablere et toårig mastergradsprogram i rettsvitenskap.

Ekspertgruppen mot hvitvasking

Susanne Munch Thore (leder), Jan L. Backer, Einar Edin, Tore Mydske, Kristine Rørholt, Bernt Olav Steinland, Tore Mydske, Sicilie Tveøy, Bernt Olav Steinland og Kjersti Trøbråten.

Ekspertgruppen mot hvitvasking er et ad hoc-utvalg som skal styrke Advokatforeningens arbeid for å øke advokaters bevissthet om hvitvaskingsspørsmål og arbeide for at advokater etterlever hvitvaskingsregelverket. Gruppen ble opprettet i 2016.

I 2020 har ekspertgruppen utarbeidet utkast til veiledere for hvitvaskingstilsyn, praktiseringen av unntaket fra rapporteringsplikten, og om lovens anvendelsesområde. Utkastene er tilgjengelige på forespørsel for Advokatforeningens medlemmer. 

Utvalget hadde i 2020 tre møter, hvorav ett var med Tilsynsrådet for advokatvirksomhet i forbindelse med at Tilsynsrådet arbeidet med å revidere sin hvitvaskingsveileder.

Isolasjonsgruppen

Bendik Falch-Koslung (leder), Nora Hallén, Frode Sulland, Thomas Horn og Grethe Kristine Olsen (representant fra fengselsgruppen i Jussbuss).

I 2016 besluttet hovedstyret å opprette en isolasjonsgruppe etter modell fra den tidligere aksjons- og prosedyregruppen i utlendingsrett. Dette arbeidet har blitt videreført i 2020. Gruppen har som formål å prøve lovligheten av isolasjon for retten. Isolasjonsgruppen tar imot søknader om bistand til rettslig prøving av saker som gjelder isolasjon på glattcelle (politiarrest), og saker hvor isolasjon er besluttet av kriminalomsorgen i fengsel.

I 2019 besluttet isolasjonsgruppen å ta en sak til retten. Saken gjelder isolasjon og omfattende bruk av sikkerhetscelle og sikkerhetsseng i Bredtveit fengsel. I mai 2020 endte saken i et historisk forlik etter rettsmekling mellom partene. Staten erkjente brudd på EMK artikkel 3 som forbyr tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff. Bendik Falch-Koslung var prosessfullmektig i saken.

Utvalg for internasjonale advokater

I 2020 har utvalget for internasjonale advokater fått gjennomslag for en vedtektsendring som åpner for at utenlandske advokater som arbeider i Norge og oppfyller kravene til advokatbevilling i eget land kan bli medlem i Advokatforeningen. Det er ikke krav til at man aktiviserer en norsk advokatbevilling. Når smittesituasjonen tillater planlegger utvalget å organisere både faglige og sosiale arrangementer for det utenlandske advokatmiljøet i Norge.

Faggruppene

Eiendomsmeglingsgruppen

Paul Henning Fjeldheim (leder), Marte Reier, Andreas S. Christensen og Øyvind Dahle. 

Per 31. desember 2020 hadde eiendomsmeglingsgruppen 157 medlemmer.

I løpet av 2020 har styret i Advokatforeningens eiendomsmeglingsgruppe avholdt to styremøter. Årsmøtet i eiendomsmeglingsgruppen ble avholdt 13. mai 2020.

Eiendomsmeglingsgruppens formål er å:

  • styrke advokatens rolle som eiendomsmegler
  • være et forum for drøfting av faglige spørsmål knyttet til eiendomsmegling
  • arbeide aktivt for kompetanseheving blant medlemmene
  • ivareta medlemmenes interesser overfor offentlige myndigheter og andre organisasjoner

Den 11. oktober 2019 ble det nedsatt et lovutvalg som skal utrede behovet for endringer i någjeldende eiendomsmeglingslov. Utvalget har fått et bredt mandat, hvor det blant annet heter: Sentralt i utredningen er en samlet gjennomgang av erfaringer med gjeldende eiendomsmeglingslov og -forskrift. Evalueringen vil være et grunnlag for utvalgets vurdering av og forslag til ny eller endret lovregulering og eventuelt andre tiltak. Eiendomsmeglingsgruppens styre utgjør Advokatforeningens referansegruppe i anledning lovutvalgets arbeid, og mye av gruppens arbeid i 2020 har knyttet seg til lovutvalgets arbeid. Den 4. juni 2020 deltok Advokatforeningen i et møte med lovutvalget, hvor foreningens innspill til ny lov ble lagt frem. Innspillene knyttet seg bl.a. til kompetansekrav og grensen mellom advokatvirksomhet og eiendomsmeglingsvirksomhet. I forkant av møtet hadde eiendomsmeglingsgruppen bedt om medlemmenes innspill til arbeidet opp mot lovutvalget. Her kan du lese Advokatforeningens innspill til lovutvalget som skal evaluere eiendomsmeglingsloven.

I henhold til eiendomsmeglingsgruppens formål, skal gruppen arbeide for kompetanseheving blant medlemmene. Eiendomsmeglingsgruppen har dermed et særlig ansvar for å arrangere kurs for medlemmene innenfor fagområdet eiendomsmegling. I løpet av 2020 har faggruppen arrangert kurs om grunnleggende eiendomsmegling, herunder Oppgjørsoppdrag – hva kreves?, om eiendomsmegling og hvitvaskingsregelverket og om elektronisk tinglysning/Kartverkets eiendomstjenester. Kursene markedsføres utover eiendomsmeglingsgruppens medlemmer. Eiendomsmeglingsgruppen håper at kurset i grunnleggende eiendomsmegling kan føre til at flere advokater begynner med eiendomsmegling.

Medlemmene av eiendomsmeglingsgruppen mottar jevnlig nyhetsbrev med artikler om eiendomsmegling, regelendringer og tips og råd. For å hjelpe advokatene som driver med eiendomsmegling til å drive sikkert, har eiendomsmeglingsgruppen fremforhandlet en fordelsavtale for Advokatforeningens medlemmer på fagsystemet; Webmegler. Webmegler inneholder bl.a. ferdigutviklede sjekklister som gir advokaten sikker og praktisk bistand gjennom alle fasene i et eiendomsmeglingsoppdrag, enten det er et tradisjonelt meglingsoppdrag, tvangssalg eller kontrakt- og oppgjørsoppdrag.

I løpet av 2020 har eiendomsmeglingsgruppen hatt møte med Finanstilsynet og deltatt i brukermøter hos Kartverket. To av eiendomsmeglingsgruppens styremedlemmer har sittet i Kartverkets referansegruppe i anledning Kartverkets prosjekt Eiendomstjenester. Advokatforeningen er en av avtalepartene bak opprettelsen av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og leder av eiendomsmeglingsgruppen er Advokatforeningens representant i Reklamasjonsnemndas styre, som styrets leder.

Etter enstemmig vedtak på eiendomsmeglingsgruppens årsmøte vil eiendomsmeglingsgruppen bli oppløst per 1. januar 2021. Eiendomsmeglingsgruppens arbeid vil bli videreført i et opprettet utvalg for eiendomsmegling.  

Forsvarergruppen

Marius O. Dietrichson (leder), Anne Kroken (nestleder), Cecilie Nakstad, Bendik Falch Koslung, Marit Lomundal Sæther, Espen Wangberg, Kim Gerdts, Halvard Helle. Kim Gerdts fratrådte vervet som styremedlem 22. juni 2020.

Årsmøtet i Forsvarergruppen ble avholdt 13. oktober. Forsvarergruppens årlige høstseminar på Sundvolden måtte utgå grunnet den pågående koronapandemien. Forsvarergruppen har i 2020 avholdt syv ordinære styremøter.

Koronapandemien har ført til store omstillinger i domstolene og i fengslene. Forsvarergruppen har gjennom hele året jobbet for å sikre siktede og innsattes rettsikkerhet, samt gode rammebetingelser for advokatene. Etter sterk motstand fra Forsvarergruppen ble forslaget fra Domstoladministrasjonen om å fjerne meddommerne i tingretten og å redusere antallet i lagmannsretten trukket.

I forlengelse av Forsvarergruppens arbeid for å belyse og redusere bruken av klausulering av straffesaksdokumenter har en student blitt engasjert til å skrive masteroppgave om temaet. En student er også engasjert til å skrive om konsekvensene av ankesiling i seksårssaker som ble innført 1. januar 2020. Oppgavene er ventelig ferdig våren 2021.

Det er også opprettet et fast utvalgt med navnet Yngre forsvarere. Formålet til utvalget, som består av unge fullmektiger, er blant annet å organisere faglige arrangementer for ferske forsvarere og fremme gruppens interesser. Av øvrige saker Forsvarergruppen har arbeidet med i 2020, fremheves det særlig at Forsvarergruppen har jobbet for automatisk varsel fra politiet til forsvarer når en sak henlegges samt mindreåriges situasjon i arrest.

For øvrig har Forsvarergruppen sammen med lovutvalget for strafferett og straffeprosess besvart en rekke høringer, og styret har vært representert i møter med viktige aktører innen justissektoren og andre myndighetsorganer.

Yngre forsvarere

Yngre forsvarere ble opprettet i 2020 som et utvalg under Forsvarergruppen. Utvalget består av et styre bestående av advokatfullmektiger og unge advokater som i hovedsak jobber med straffesaker. Yngre forsvarere har i 2020 arrangert flere digitale seminarer om blant annet rus og rusanalyse, klausulering, eksaminasjon og forklaringer, og tilrettelagt avhør. Det har også blitt arrangert jevnlige sosiale treff når smittesituasjonen har tillat det. Videre har utvalget jobbet med utarbeidelse av en fullmektighåndbok for ferske forsvarere som planlegges publisert våren 2021.