Lovutvalg og høringsuttalelser

Lovutvalg og høringsuttalelser

Høringsuttalelser: 132 avgitt i 2020.

Listen nedenfor viser Advokatforeningens lovutvalg og avgitte høringsuttalelser i 2020. Høringer der Advokatforeningen ikke har hatt bemerkninger til lovforslagene ikke er tatt med i oversikten.


Arbeidsrett
Tarjei Thorkildsen (leder), Kristin Fjellby Grung, Martin Staxrud Jetlund, Oddvar Lindbekk, Simen McAdam Lium og Sigrun Sagedahl

 1. Ny forskrift om arbeid i arbeidsgivers hjem og hushold - med sikte på eventuell ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 189 om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem i norsk rett
 2. Forlengelse av varigheten av koronaloven (sammen med IKT og personvern, bygningsrett og reguleringsspørsmål, , europa og konkurranserett, sivilprosess og voldgift og menneskerettighetsutvalget
 3. Forslag til endringer i forsvarsloven og vernepliktsforskriften
 4. Forslag om endring av forskrift om arbeidsavtale og lønnsoppgave mv. som en følge av endringer i MLC
 5. Endring av forskrift om arbeids- og hviletid på fiskefartøy
 6. Om straffansvar for lønnstyveri og økt strafferamme ved brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven mv og innføring av krav om at lønn skal betales via bank
 7. Forslag om unntak fra arbeidsmiljølovens § 16-3 om reservasjonsrett


Asyl- og utlendingsrett
Olga Halvorsen (leder), Halvor Frihagen, Christian F. Galtung, Maral Houshmand, Andre Møkkelgjerd, Emilie Westlye Refseth, Bjørn Skuggevik og Marianne Wiken

 1. Forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften om omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i mottak mv.
 2. Utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til mulige regelendringer
 3. Engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid i Norge
 4. Forslag til endringer i bortvisningsforskriften – behandling av saker om oppholdstillatelse i forbindelse med utbruddet av Covid-19
 5. Midlertidige endringer i utlendingsloven – fjernmøte i Utlendingsnemnda mv. for å begrense spredning av Covid-19
 6. Endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger som er permitterte under covid-19-pandemien
 7. Midlertidige innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen
 8. Unntak fra kravet om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse for voksne i grunnskole- eller videregående opplæring mv.
 9. Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – utvisning og tilleggstid for permanent oppholdstillatelse
 10. Oppnevning av prosessfullmektig i sak om frihetsberøvelse (sammen med strafferett og straffeprosess)
 11. Anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett
 12. Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5 (sammen med velferds- og trygderett, barnevern og bistandsadvokatutvalget)


Avgiftsrett

Cecilie Aasprong Dyrnes (leder), Eivind Bryne, Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen, Oddgeir Wiig og Grethel Jevne Østlie.

 1. Forslag til endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid
 2. Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling
 3. Elektronisk levering av registreringsmelding til Merverdiavgiftsregisteret
 4. Forslag om endring i Tollforskriften vedrørende bindende forhåndsuttalelser
 5. Avgift på produksjon av fisk (sammen med fangst, fiskeri og havbruk)


Bank, finansiering og valuta
Kjersti Tøgard Trøbråten (leder), Peter Aall Simonsen, Linn Hertwig Eidsheim, Thorbjørn Gjerde, Kjersti Hønstad og Hillevi Torngren Myhre.

 1. Forskrifter mv. om egen pensjonskonto
 2. Forskrifter til lov om register over reelle rettighetshavere 


Barnevern
Ble opprettet fom. 01.05.2020
Ingrid Lauvås (leder), Bjarte Aarlie, Geir Kjell Andersland, Morten Engesbak, Elisabeth Finsnes, Marianne Hagen og Tore Roald Riedl

 1. Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet
 2. Forskrifter om nasjonale retningslinjer for barnevernsfaglige masterutdanninger
 3. Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5 (sammen med velferds- og trygderett, bistandsadvokatutvalget og asyl- og utlendingrett)
 4. Forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling (sammen med forvaltningsrett)
 5. Endringer i forskrift om fosterhjem


Bygningsrett og reguleringsspørsmål

Liv Zimmermann (leder), Kurt Asbjørn Elvevoll, Kjell Erik Grøsfjeld, Ingrid Kyvig og Anne Tellefsen.

 1. Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven ved rekvisisjon av fast eiendom etter helseberedskapsloven og sivilbeskyttelsesloven i forbindelse med Covid-19-utbruddet
 2. Midlertidig lov om endringer i plan- og bygningsloven i forbindelse med Covid-19 - Invitasjon til medvirkning
 3. Forlengelse av varigheten av koronaloven (sammen med IKT og personvern, arbeidsrett, europa og konkurranserett, sivilprosess og voldgift og menneskerettighetsutvalget)
 4. Forslag til midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19
 5. Forslag til endringer - håndtering av overvann i byggteknisk forskrift
 6. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven - Håndtering av overvann
 7. Forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
 8. Forslag til endringer i forskrift om byggesak og byggteknisk forskrift
 9. Forslag til forlengelse av midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19
 10. Forslag til hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser


Børs- og verdipapirhandelrett

Bjarne Rogdaberg (leder), Hege Dahl, Atle Degré, Tore Mydske og Marianne Sahl Sveen

 1. Ny lov om røystingsrådgjevarar og endringer i aksjelovgivningen mv. (SRD II, åpenhet og innflytelse)
 2. Endringer i hvitvaskingsregelverket (lov og forskrift) – EUs femte hvitvaskingsdirektiv mv.
 3. Administrative sanksjoner ved overtredelse av EuVECA, EuSEF, ELTIF og pengemarkedsforordningen


Energirett, vannkraft, olje og gass
Jan Birger Jansen (leder), Hallvard Gilje Aarseth, Vetli Felland, Cathrine Bjørge Hetland, Anders Rødland, Aksel Sebastian Tannum og Anne Elisabeth Bjelland Wedum.

 1. Endringer i vannressursloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, lov om elsertifikater og havenergilova (administrative reaksjoner og sanksjoner)
 2. Endringer i energiloven § 4-2 (utenlandsforbindelser)


Erstatningsrett

Tom Sørum (leder), Marit Asphaug, Mari Grefslie, Monica de Jonge og Eivind Kogstad

Ingen uttalelser i 2020.


Europa- og konkurranserett
Helge Stemshaug (leder), Olav Kolstad, Thea Susanne Skaug, Eivind Johannes Vesterkjær og Line Voldstad.

 1. Forslag til forskrift om unntak fra konkurranseloven som følge av utbrudd av Covid-19
 2. Forlengelse av varigheten av koronaloven (sammen med IKT og personvern, bygningsrett og reguleringsspørsmål, arbeidsrett, europa og konkurranserett, sivilprosess og voldgift og menneskerettighetsutvalget
 3. NOU 2020:9 Blindsonen. Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området
 4. Forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte (sammen med samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring)


Familierett, arv og skifte
Hanne Skråmm Espeland (leder), Roar Bårdlund, Brede Gundersen, Ingelin Morken Gundersen, Anders Lorvik Navjord og Andreas Poulsson

 1. Forslag til midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid – 19 (sammen med familierett, arv og skifte)
 2. Forslag til midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (sammen med velferdsrett) 


Fangst, fiskeri og havbruk

Kjetil Haare Johansen (leder), Gerd Aaland Fagerli, Tore Fjørtoft, Kenneth Mikkelsen, og Mons Alfred Paulsen.

 1. NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk
 2. NOU 2019:21 Framtidens fiskerikontroll
 3. Mattilsynet - ny lakselusforskrift
 4. Avgift på produksjon av fisk (sammen med avgiftsrett)


Fast eiendom (tings- og leierett)

Kjetil Haare Johansen (leder), Gerd Aaland Fagerli, Tore Fjørtoft, Kenneth Mikkelsen og Mons Alfred Paulsen.

 1. Midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven i forbindelse med Covid 19-utbruddet (sammen med eiendomsmeglingsgruppen)
 2. Forslag til endringer i burettslagslova, bustadbyggjelagslova og eierseksjonsloven
 3. Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)
 4. Forslag til revidert gebyrforskrift
 5. Digitale årsmøter, elektronisk kommunikasjon m.v. i boliglovene

Forsikringsrett
Hans Kenneth Viga-Gerhardsen (leder), Frithjof Herlofsen, Christopher Andreas Terkelsen og Toralf Wågheim.

Ingen uttalelser i 2020.


Forvaltningsrett

Kaare Andreas Shetelig (leder), Steffen Asmundsson, Kristian Brandt, Knut Erik Marthinussen Harjang og Silje Aga Rogan.

 1. Forlengelse av varigheten av koronaloven (sammen med IKT og personvern, bygningsrett og reguleringsspørsmål, arbeidsrett, europa og konkurranserett, sivilprosess og voldgift og menneskerettighetsutvalget
 2. Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) (sammen med velferdsrett)
 3. Forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser (sammen med selskapsrett)
 4. Forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling (sammen med barnevern)
 5. Forslag til endringer i covid-19-forskriften (oppholdssted i karantenetiden) (sammen med menneskerettighetsutvalget)
 6. Forslag til lov om Stortingets ombud for forvaltningen
 7. NOU 2020 6 - Frie og hemmelig valg - Ny valglov (sammen med menneskerettighetsutvalget)


IKT og personvern
Jarle Roar Sæbø (leder), Christopher Sparre-Enger Calusen, Kari Gimmingsrud, Eirin Helen Hauvik, Øyvind Molven, Cecilie Wille Søvik og Malin Tønseth

 1. Forlengelse av varigheten av koronaloven (sammen med bygningsrett og reguleringsspørsmål, arbeidsrett, europa og konkurranserett, sivilprosess og voldgift, forvaltningsrett og menneskerettighetsutvalget
 2. Forskrift om tiltak for effektivisering av sakshåndteringen i Arbeids- og velferdsetaten
 3. Midlertidig endring i forskrift om selvdeklarasjon av ordninger for elektronisk identifikasjon (selvdeklarasjonsforskriften)
 4. Prosjektet «Allmenngjøring av rettspraksis»
 5. Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten. Etablering av behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter.


Immaterial- og markedsføringsrett

Are Stenvik (leder), Cathrine Grundtvig, Ingvild Hanssen-Bauer, Stine Helén Pettersen, Felix Reimers og Martin Berggreen Rove.

Ingen uttalelser i 2020


Klima og miljørett

Arne Oftedal (leder), Cathrine Aulie, Morten H. Berger, Cathrine Hambro, Aksel Erik Hillestad og Liv Monica Stubholt.

 1. Etablering av lovhjemmel om avsavnsrente i forurensningsloven (sammen med lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring)
 2. Forslag til endring av ikrafttredelsesfristen for henholdsvis CITES-eiersertifikat og merking etter §§ 8 og 27 i forskrift 15. juni 2018 nr. 889 om innførsel, utførsel, besittelse mv. av truede arter av vill flora og fauna (CITES-forskriften)
 3. Rapportering om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet


Konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso
Håvard Wiker (leder), Frank C. Aase, Odd Bovim, Jorunn Kristin Moltu Jacobsen, Reidar Myhre og John Aksel Stav

 1. Nedsettelse av inndrivingskostnader (inkassogebyrer og -salærer mv.).
 2. Forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak
 3. Rapporten Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven
 4. Innspill til permanente regler om rekonstruksjon


Reindrift og samerett

Knut Helge Hurum (leder), Anja Jonassen, Nils Utsi og Brynjar Østgård.

 1. Norges femte rapportering på Europarådets rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter og åttende rapport på minoritetsspråkpakten – høring av rapportutkast (sammen med menneskerettighetsutvalget)


Selskapsrett

Atle Degré (leder), Tor Bechmann, Stig Berge, Hedvig Bugge Reiersen og Karl Otto Tveter.
Medio august fratrådte Atle Degré som leder, Hedvig Bugge Reiersen trådte inn som midlertidig leder umiddelbart.

 1. Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv. om tilknytningskrav for styremedlemmer og daglig leder mv.
 2. Forslag til forskrifter om unntak fra reglene om fysisk møte mv. i aksjeloven og allmennaksjeloven, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven med hjemmel i koronaloven
 3. Forslag til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av covid-19)
 4. Forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for fastsettelse av årsregnskap
 5. Forlengelse av midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
 6. Forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser (samme med forvaltningsrett)
 7. Endring i advokatregelverket - forslag om innføring av krav til hederlig vandel mv. (sammen med sekretariatet)
 8. Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper - alminnelig høring


Samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring
Henrik Hagberg (leder), Nina Hanevold-Sandvik, Simone Ingeberg, Oddbjørn Slinning og Anders Svinø

 1. Etablering av lovhjemmel om avsavnsrente i forurensningsloven (sammen med lovutvalget for klima- og miljørett)
 2. Høring - Elektronisk tinglysning
 3. Forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a - melding ved helsesvekkelse av betydning
 4. Endringer i miljøforskriften på bakgrunn av endringer i MARPOL
 5. Forslag til ny forskrift om betaling av bompenger
 6. Romlovutvalgets utredning "Rett i bane"
 7. Høring til endringer i forskrift om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret
 8. Høring om forslag om endring i forskrift 30.07.1992 nr. 593 om registrering av skip i NOR, forskrift 30.07.1992 nr. 592 om
 9. Høring: Endringer i skipsutstyrsforskriften
 10. Forslag om forlengelse av midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19
 11. Forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte (sammen med europa- og konkurranserett)
 12. Erfaringer med midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen
 13. Høring om behov for nasjonale føringer for riks- og fylkesvegnettet ved opphør av sams vegadministrasjon
 14. Forslag til endring av forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften)
 15. Forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikk-saker og forskrift om prikkbelastning - økning av bøtesatser og antall prikker
 16. Høring - forslag til forskrift om fartsgrenser til sjøs


Sivilprosess og voldgift

Christian Reusch (leder), Bettina Banoun, Grethe Gullhaug Rune Lium, Silje Karine Nordtveit og Atle Skaldebø-Rød

 1. Midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 (sammen med strafferett og straffeprosess)
 2. Endringer i forskrift av 23. juni 1995 nr. 577 regler om bruk av rettskapper m.v. ved domstolen (sammen med strafferett og straffeprosess)
 3. Forlengelse av varigheten av koronaloven (sammen med IKT og personvern, bygningsrett og reguleringsspørsmål, arbeidsrett, europa og konkurranserett, sivilprosess og voldgift og menneskerettighetsutvalget


Skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett
Bjørn Stordrange, (leder), Sven Farbot, Jarle Wallevik Holstrøm, Stine Jarslett og Tine Larsen

 1. Endring av myndigheit etter oreigningslova § 15


Skatterett
Cecilie Amdahl (leder), Andreas Bullen, Daniel Markus Hermod Herde, Runar Nordby, Marius Grana Noss og Eyvind Sandvik

1.     Forslag til kildeskatt på renter og royalty mv.


Strafferett og straffeprosess
Hallvard Helle, (leder), Ann Helen Aarø, Rhonny Molland Andersen, Bernt Heiberg, Stian Mæland, Berit Reiss-Andersen, Nicolai V. Skjerdal, Simen Perminow Skjønsberg og Frode Sulland

 1. Vurdering av forbud mot lange kniver/machete
 2. Midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 (sammen med sivilprosess og voldgift)
 3. Forslag til midlertidig forskrift om straffegjennomføring i medhold av lov 24. mars 2020 om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19 mv. (koronaloven)
 4. Endringer i forskrift av 23. juni 1995 nr. 577 regler om bruk av rettskapper m.v. ved domstolen (sammen med sivilprosess og voldgift)
 5. Rusreform fra straff til hjelp
 6. Forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige m.m.
 7. Oppnevning av prosessfullmektig i sak om frihetsberøvelse (samme med asyl- og utlendingsrett)
 8. NOU 2020: 4 Straffelovrådets utredning nr. 1: Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper
 9. Forslag til nye midlertidige regler om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av covid-19
 10. Endringer i straffeprosessloven og straffeloven (overprøving av saksstyrende avgjørelser ved anke mv.) (sammen med bistandsadvokatutvalget)
 11. Forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven mv.


Velferds- og trygderett
Frem til 30.04.2020, deretter ble lovutvalget delt i to lovutvalg; Velferds- og trygderett og barnevernrett.
Thorgeir Hole, (leder), Bjarte Aarlie, Siw Bleikvassli, Marianne Haugen, Ingrid Lauvås og Olav Lærgreid.

Etter 01.05.2020: Thorgeir Hole, (leder), Siw Bleikvassli, Gorm Are Grammeltvedt, Olav Lærgreid og Anette Wattø Schei

 1. NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten (sammen med menneskerettighetsutvalget)
 2. Forslag til midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid – 19 (sammen med velferds- og trygderett)
 3. Sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger)
 4. Forslag til midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (sammen med familierett, arv og skifte)
 5. Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) (sammen med forvaltningsrett)
 6. Forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten
 7. Endringer i vergemålsloven og vergemålsforskriften – om godtgjøring til verger mv.
 8. Forslag til endringer i politiloven - erstatning for skader under politioperativ tjeneste
 9. Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)
 10. Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5 (sammen med bistandsadvokatutvalget, barnevern og asyl- og utlendingrett)


Andre

Bistandsadvokatutvalget

 1. Endringer i straffeprosessloven og straffeloven (overprøving av saksstyrende avgjørelser ved anke mv.) (sammen med strafferett og straffeprosess)
 2. Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5 (sammen med velferds- og trygderett, barnevern og asyl- og utlendingrett)
 3. Ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte


Menneskerettighetsutvalget

 1. NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten (sammen med lovutvalget for velferdsrett)
 2. NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom
 3. Forlengelse av varigheten av koronaloven (sammen med IKT og personvern, bygningsrett og reguleringsspørsmål, arbeidsrett, europa og konkurranserett og sivilprosess og voldgift)
 4. Norges femte rapportering på Europarådets rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter og åttende rapport på minoritetsspråkpakten – høring av rapportutkast (sammen med reindrift og samerett)
 5. Utkast til prosedyre for nominasjon av norske kandidater til stilling som dommer ved Den internasjonale straffedomstol (ICC)
 6. NOU 2020: 7 Verdier og ansvar
 7. Forslag til endringer i covid-19-forskriften (oppholdssted i karantenetiden) (sammen med forvaltningsrett)


Sekretariatet/hovedstyret/Leder:

 1. Forslag til midlertidige endringer i prosessregelverket
 2. Forslag til midlertidige endringer i smittevernloven (hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfriheten mv.), Prop. 130 L (2019-2020)
 3. Endring i advokatregelverket - forslag om innføring av krav til hederlig vandel mv. (sammen med selskapsrett)

Romerike krets:

 1. Tilbakemelding på trekningskretser for Romerike tingrett
   

(Uttalelser der det fremkommer at Advokatforeningen ikke har merknader ligger ikke på nettsiden) 

Oversikten nedenfor viser totalt antall uttalelser pr. lovutvalg i 2020. Merk at flere lovutvalg kan ha bidratt til samme uttalelse (faste utvalg som har bidratt med høringsuttalelser er ikke inkludert i oversikten).