Yngre advokater

Yngre Advokater

I 2020 var det totalt 11 kretser med egne styrer for Yngre Advokater: Buskerud, Vestland, Midt-Hålogaland, Oslo, Sør-Rogaland, Troms, Trøndelag, Østfold og Follo og Vest-Agder, Romerike og Hedmark

Buskerud krets

Anders Lafton Briskodden (leder), Karina Johnsen (nestleder), Maria Lien, Hilde Aurora Onseng, Håkon Steimler. 

Etter at årsmøtet valgte nytt styre ble det avholdt konstituerende styremøte den 31. mars, hvor Anders Lafton Briskodden ble valgt til styreleder. YA bidro til gjennomføring av kretsens advokatvakt pr. telefon i april og september 2020. For øvrig har det vært møter og løpende dialog i styret vedrørende muligheter for gjennomføring av arrangementer, men smitteverntiltakene medførte dessverre at de fysiske arrangementene måtte utgå. YA Buskerud har ikke selv gjennomført digitale arrangementer, men har vært invitert på to digitale seminarer i regi av YA Oslo hvor flere av medlemmene har deltatt.

Karina Johnsen og Anders L. Briskodden har også deltatt på de halvårlige møtene i
Advokatforeningens faste utvalg for yngre advokater, som i 2020 ble avholdt digitalt

Hedmark krets

Mari Enger Flobergseter (leder), Øyvind Berg, Eivind Langseth, Elise Dale Tertnes, Inga Borud

Midt-Hålogaland krets

Marit Olsdatter Hienn (leder), Daniel Riibe- Stokland, Ingrid Aadnesen

Utvalgsmøtene med YA sentralt har foregått via Teams og den interne dialogen i YAMH har pågått gjennom e-poster. Når det gjelder kursvirksomhet, har YAMH måtte avlyse sitt høstarrangement i Svolvær som var planlagt i september 2020. I samtaler med YA Oslo er det blitt enighet om at kretsens medlemmer skal kunne melde seg på de digitale kursene som sendes derfra slik at også våre medlemmer skal få et kurstilbud i denne tiden. Vedrørende sosiale arrangementer så har også dette vært begrenset. Det er blitt avholdt flere «juristpils» på Sortland med god oppslutning, men det har ikke vært «juristpils» i Narvik og Harstad. Den siste tiden har YAMH startet planleggingen rundt et nytt høstarrangement i september 2021. Forhåpentligvis vil vaksinene gjøre det mulig å ha dette arrangementet. 

Oslo krets

Christine Taaje (leder), Vjosa Maxhuni (nestleder), Espen Kheeradmandi, Camilla Hovind Breiland, Ea Herstad Øverås,Anton Forssten, Lars Andre Strømme Arnesen, Saqib Razaq

Kursvirksomhet/ faglig aktivitet
12.01.20 - "Klimasøksmålet" på JUSLAB med 12 deltakere. Foredragsholdere var Emanuel Feinberg og Dagny Ås Hovind fra Glittertind

27.02.20 - "De første rettssakene" på Thon Confrence med 71 deltakere. Kursholdere var Christian Reusch fra Simonsen Vogt Wiig, samt Kaare A. Shetelig og Ola Nisja fra Wikborg Rein & Co. 

28.05.20 - "Advokatbransjen etter koronakrisen", Webinar med 114 deltakere. Kursholdere var Thomas Hansen, Nils Thommesen og Knut-Magnar Aanestad

20.08.20 - "Høstpilsen". Gratis arrangement med ca. 25 deltakere. Tema Praktisk tvisteløsning. Kursholdere var Øystein Myhre Bremset fra BAHR og Wenche Maartmann-Moe fra Arntzen De Besche.

22.10.20 - "BANKID-Svindel", webinar med 170 deltakere. Kursholdere var Gry Nergård fra Finans Norge, Tone Molvær Berset fra Forbrukerrådet og Rune Skjold fra Oslo Politidistrikt. Avsluttet med paneldebatt ledet av Merete Smith  

16.12.20 - "Psykisk helse og yngre advokater", webinar med 237 deltakere. Foredragsholderene var Thomas Hansen og Catrin Sagen. 

Sosiale aktiviteter:
Styret avgjorde at den årlige «sommerfesten» i august utgikk grunnet situasjonen rundt COVID-19

Annet
Yngre Advokater er medlem av European Young Bar Association (EYBA). Styreleder Christine Taaje og styremedlem Anton Forssten deltok på EYBAs digitale arrangement «International weekend» 26 september 2020. Dette er et arrangement som vanligvis avholdes årlig i London siste helgen i september.

Styret har hatt en løpende dialog med sin søsterorganisasjon i Danmark (DJØF) om et mulig nordisk samarbeid for yngre advokater fremover, men COVID-19 situasjonen har satt planleggingen om felles seminar på hold.

Grunnet situasjonen rundt COVID-19 har ikke Styret i YA Oslo deltatt på andre arrangementer utenfor Norge i 2020. 

Styret i Yngre Advokater Oslo har gitt en uttalelse til Advokatbladet i forbindelse med advokatfullmektiger som blir permitterte advokatfullmektiger som ble permittert under koronasituasjonen i begynnelsen av 2020.

Sør-Rogaland krets

Brage Nordgård (leder), Ulrik Haukali (nestleder), Kathrine Berglie, Ida Gjerseth, Jørgen Christian Stabel, Kristine Yrke

Kursvirksomhet/ faglig aktivitet
Det har ikke blitt arrangert kurs i 2020. Det har vært invitert til nettkurs

Sosiale aktiviteter
Det har ikke blitt arrangert sosiale arrangmenter i 2020. 

Trøndelag krets

Thomas Hoff Myhr (leder), June Falk-Larssen (Nestleder), Ingrid Garnes Bergh, Rebekka Vilu Rhoden 

Troms krets

Viktoria Hauan (leder), Guro Haug Nilsen

 

Vest-Agder krets

Tor Sverre Fuglestein, Emma Kristin Isaksen

Kursvirksomhet/ faglig aktivitet og sosiale aktiviteter

YA Vest Agder hadde våren 2020 planlagt et kurs i praktisk skatterett i samarbeid med Erlend Malde ved Universitetet i Agder. Som følge av korona mv. ble dette først utsatt til høsten, men senere utsatt igjen pga. forhold på foredragsholders side. Det ble ikke planlagt andre aktiviteter våren 2020 av hensyn til smittesituasjonen. 

Frem mot sommeren var det lys i tunnelen, og vi planla derfor sosial kick-off i slutten av august. Denne ble avholdt med godt oppmøte (ca 17 stk) på Smag og Behag. Styret informerte om planene fremover, og hentet inn innspill til hva deltakerne ønsket vi skulle prioritere, både faglig og sosialt.

Som nevnt måtte planlagt skatterettskurs utsettes, og vi planla i stedet en etikk-workshop med særlig fokus på relevante problemstillinger for yngre/nye advokater. Seminarleder Gisle Johnson fra Kristiansand tingrett. Arrangementet var berammet i slutten av november, men som følge av innstrammingene fra regjeringen måtte også dette avlyses. Innstrammingene kom såpass tett opp til gjennomføring at det ikke lot seg gjøre å endre opplegget for digital gjennomføring. Det var god oppslutning rundt dette kurset, og vi planlegger å sette dette opp igjen så snart dette er praktisk mulig i henhold til gjeldende smittevernanbefalinger. Det var også en rekke nye deltakere påmeldt, hvilket vi finner meget gledelig.

Vestland krets

Thomas Støer (leder), June Stavland (nestleder), Kim Villanger, Irmelin Skjold Lundøy

Kretsen deltok på webinaret "BANKID-Svindel" i regi av YA Oslo krets. 

Østfold og Follo krets

Silja Dragenbord (leder), Sarah Marie Didriksen (nestleder), Belinda Boothby Forssten

YA har hatt begrenset aktivitet som følge av pandemien. 

Romerike krets