Disiplinærutvalg

Disiplinærutvalgene

Advokatforeningen har syv regionale disiplinærutvalg med til sammen 83 medlemmer i 2021. Det er kretstilhørigheten som avgjør hvilket utvalg som behandler en klage på en advokat. Disiplinærutvalgene behandler klager på advokater som er medlemmer av Advokatforeningen, samt klager på advokater som ikke er medlemmer, men som ønsker en toinstansbehandling. Sakene som kan behandles er saker hvor det påstås at advokaten har opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk og/eller har tatt for høyt salær.

I 2021 kom det inn 628 klager til disiplinærutvalget, noe som utgjør en økning på 66 saker sammenlignet med året før. Av de innkomne sakene ble 41 saker trukket og 63 saker ble ikke tatt til behandling. Det ble avsagt beslutning i 546 saker i 2021, noe som er en økning på 58 saker sammenlignet med året før. Av disse ble 388 saker realitetsbehandlet og 158 saker avvist. I 64 % av de avviste sakene traff leder avvisningsbeslutningen alene, som er tilsvarende prosent som for 2020.

Samlet saksbehandlingstid for de behandlede sakene var 5,28 måneder – en nedgang på 1,72 måneder sammenlignet med året før. Det er grunn til å tro at nedgangen i saksbehandlingstiden henger sammen med at alle sakene i 2021 ble behandlet elektronisk i Advokatklageordningen, at disiplinærutvalgsmedlemmene har fått mer erfaring med portalen og at de tekniske løsningene har blitt bedre. I tillegg ble disiplinærutvalget for Oslo krets styrket med fem nye medlemmer i 2021.

I de sakene hvor det er gitt reaksjoner for brudd på Regler for god advokatskikk, er det gitt kritikk i 65 saker, irettesettelse i 5 saker og advarsel i 1 sak. Til sammenligning ble det i 2020 gitt kritikk i 57 saker, irettesettelse i 11 saker og advarsel i 5 saker. Totalt var det 23 saker i 2021 hvor salæret ble satt ned, noe som er 8 saker færre enn året før.

Klager ble gitt medhold i 20,6 % av de realitetsbehandlede sakene.

I 2021 var det, i likhet med 2020, flest fellelser for brudd på Regler for god advokatskikk punkt 1.3 om advokatens opptreden, punkt 3.1.2 om saksoppfølging og punkt 3.3.1 om salærberegning.

Det årlige disiplinærutvalgsmøtet ble avholdt som et heldagsmøte i september 2021. I tillegg tok flere av de regionale disiplinærutvalgene initiativ til egne møter/treff. Utover dette har det vært tett kontakt og god dialog mellom disiplinærutvalgene og sekretariatet. Disiplinærutvalget for Oslo krets avlyste sitt årlige høstmøte.

Disiplinærutvalget for Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland, Haugaland og Sunnhordland kretser:

Inger Marie Sunde (leder), Lars Faye Ree, Stian Kristensen, Thor Harald Eike, Eva Johnsen Holm, Hanne Ringnes Sanne, Erik Ottemo, Erik Eriksen, Kristine Eide, Brage Nordgård og Line Aspøy Berge.

Disiplinærutvalget for Vestland krets:

Brendan Stewart Mitchell (leder), Silje Remøy, Hanne Katrine Mundal, Lene Knapstad, Even Øistensen, Sonja E. Bernt Heimset, Marte Røv, Kjell Petter Neset, Bjørn Åge Hamre og Rune Håkon Tjomsland

Disiplinærutvalget for Møre og Romsdal og Trøndelag kretser:

Per Anders Engelsen (leder), Lill Ingrid Skogrand Snekvik, Camilla Solbakken, Jon Oppedal Vale, Nils J. Grytten, Johan Ivar Ansnes og Ellen Ulriksen

Disiplinærutvalget for Nord-Norge kretsene:

Ingunn Tøllefsen (leder), Håvard U. Jakobsen, Hege Marie Marhaug, Kjetil Rege, Anne Haraldsvik, Rudi Mikal Christensen, Ole-Martin Jensen, Jan-Kristian Kløkstad, Hilde Camilla Stærk og Olaf Fjalstad

Disiplinærutvalget for Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark kretser:

Tore Thallaug (leder), Sindre Marqvardsen, Helene Elness, Jan Kjetil Brekken, Per Espen Eid, Gabrielle Lilleeng Asmyhr, Guro Ottersen Trillhus, Anders Lafton Briskodden

Disiplinærutvalget for Oslo krets

Utvalgsledere: Alex Borch, Alexander Daae, Botolf Botolfsen jr., Halldis Winje, Hans Andreas Hansen, Per Christian Opsahl, René Ibsen, Torhild Holth

Utvalgsmedlemmer: Brynjulf Risnes, Cecilie Schjatvet, Espen B. Kheradmandi, Fredrik Lilleaas Ellingsen, Gunhild Bergan, Hanne Heum Karlsen, Henriette Willix, Joachim D. W. Skjelsbæk, Julie Conradi-Larsen, Karoline Henriksen, Knut Boye, Knut Anders Sannes, Merete Bårdsen, Morten Johan Bjønness, Nicolas Weiss-Andersen, Nina Torgrimsby, Paal Berg Helland, Trond Werner Lunde, Victoria Skytte

Medlemmer som gikk ut i løpet av 2021: Anna Marion Persch - ut 3.september 2021, Eivind Kogstad ut - 15. oktober 2021

Disiplinærutvalget for Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser:

Ada Cathrine Høst Mytting (leder), André Berven, Monica Melgård, Marianne Charlotte Weel Kreutz, Marian Park Bråten, Siw Skatvedt Lund, Lars Baklund, Odd Hanisch, Tor Magnus Fagermo, Peter Trygve Hansen, Ole Richard Holm-Olsen og Ingvil Conradi Andersen