Lovutvalg og høringsuttalelser

Lovutvalg og høringsuttalelser

Høringsuttalelser: 100 avgitt i 2021.

Listen nedenfor viser Advokatforeningens lovutvalg og avgitte høringsuttalelser i 2021.

Arbeidsrett

Tarjei Thorkildsen (leder), Kristin Fjellby Grung, Martin Staxrud Jetlund, Oddvar Lindbekk, Simen Mcadam Lium og Sigrun Sagedahl

 1. Høring – forslag til ny midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19
 2. Høring - forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring
 3. Høring - forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask mv.
 4. Høring – NOU 2021: 9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering
 5. Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift til statsansatteloven
 6. Høring om forslag om endringer i lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) (sammen med samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring)
 7. Høring av forslag til endringer forsvarsloven av 27. august 2021
 8. Høring om endringer i arbeidsmiljøloven – Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie

Asyl- og utlendingsrett

Olga Halvorsen (leder), Halvor Frihagen, Félix Olivier Helle, Maral Houshmand, Elisabeth Poverud Løland, André Møkkelgjerd, Daniel Riibe-Stokland og Kjetil Sørensen

 1. Høring - forslag til endringer i utlendingsforskriften - introduksjonsstønad skal ikke medregnes i underholdskravet
 2. Høring - forslag til endringer i utlendingsloven og ny forskrift (stønad til beboere i asylmottak) (sammen med velferds- og trygderett)
 3. Høring - Endringer i saksbehandlingen mv. i Utlendingsnemnda
 4. Høring – Forslag til endring i utlendingsforskriften (tidspunktet retten til permanent oppholdstillatelse inntrer)
 5. Høring - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Avgiftsrett

Cecilie Aasprong Dyrnes (leder), Eivind Bryne, Trond Egil Egebakken, Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen og Oddgeir Wiig

 1. Høring - Endring av oppbevaringstid for oppbevaringspliktige dokumenter - tollforskriften § 4-12
 2. Høring – Differensiering av avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.
 3. Høring – Forslag om opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner (sammen med skatterett)

Bank, finansiering og valuta

Kjersti Tøgard Trøbråten (leder), Elisabeth Eriksson, Kjersti Hønstad, Carine Lindman-Johannesen, Hillevi Torngren Myhre og Eirik Solem

 1. Høring - foreldelsesfristen for overtredelsesgebyr i hvitvaskingsloven

Barne- og familierett, arv og skifte                                                                     

Hanne Skråmm Espeland (leder), Roar Bårdlund, Brede Gundersen, Ingelin Morken Gundersen, Anders Lorvik Navjord og Andreas Poulsson

 1. Høring NOU 2020: 14 Ny barnelov
 2. Høring - endringer i arveloven mv. (begrensninger i ansvaret for arvelaterens forpliktelser mv.)
 3. Høringsbrev - Digitalt skifte av dødsbo

Barnevern

Ingrid Lauvås (leder), Bjarte Aarlie, Geir Kjell Andersland, Morten Engesbak, Elisabeth Finsnes, Marianne Hagen og Tore Roald Riedl

 1. Høring - tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet
 2. Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)

Bygningsrett og reguleringsspørsmål

Liv Zimmermann (leder), Kurt Asbjørn Elvevoll, Kjell Erik Grøsfjeld, Ingrid Sævold Moe og Anne Tellefsen

 1. Høringssvar til Forslag til endringer i byggteknisk forskrift §§ 1-2 og 8-8 om ladeklare bygg
 2. Høring av endringer i byggteknisk forskrift om mikrohus til boligformål
 3. Høring om forslag til klimabaserte energikrav
 4. Alminnelig høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven (fortetting, transformasjon, utbyggingsavtaler mv)
 5. Høring av endringer i byggteknisk forskrift – parselloppdeling av campingplasser

Børs- og verdipapirhandelrett

Bjarne Rogdaberg (leder), Hege Dahl, Andreas Jarbø, Sverre Sandvik og Marianne Sahl Sveen

 1. NOU 2021: 1 Regler om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordning

Energirett, vannkraft, olje og gass

Jan Birger Jansen (leder), Hallvard Gilje Aarseth, Vetli Felland, Cathrine Bjørge Hetland, Anders Rødland, Aksel Sebastian Tannum og Anne Elisabeth Wedum

 1. Høring – Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havreenergilovforskrifta
 2. Høring - omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt (sammen med skatterett)

Erstatningsrett

Marit Asphaug(leder), Mari Grefslie, Eivind Kogstad og Janne Eide Roalkvam

 1. Høring - Forslag til ny bestemmelse i forsvarsloven om erstatning for vernepliktige i førstegangstjeneste
 2. Høring – Forslag om endringer i erstatnings- og kompensasjons-ordningene for veteraner – bruk av spesialisterklæringer mv.
 3. Høring: Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler helsesaker, og endringer i pasientskadeloven og folketrygdloven vedrørende innhenting av taushetsbelagte opplysninger og taushetsplikt mv.

Europa- og konkurranserett

Helge Stemshaug (leder), Olav Kolstad, Thea Susanne Skaug, Eivind Johannes Vesterkjær og Line Voldstad

Ingen uttalelser i 2021

Fangst, fiskeri og havbruk

Kjetil Haare Johansen (leder), Erik Staurset Andresen, Gerd Aaland Fagerli, Tore Fjørtoft og Kenneth Mikkelsen

 1. Revidering av forurensningsregelverket for akvakultur i sjø (sammen med miljø- og klimarett)

Fast eiendom (tings- og leierett)

Ivar Christian Andersskog (leder), Jo Are Aamodt Brænden, Christine Haugstvedt Downing, Gro Hauge, Ellen Cecilie Mostad og Olav Pedersen

 1. Høring - Forslag til endringer i husleieloven, rettshjelpsloven og forskrift om Husleietvistutvalget (virkeområde, forkynnelse, signaturløsninger mv.)

Forsikringsrett

Hans Kenneth Viga-Gerhardsen (leder), Frithjof Herlofsen, Christopher Andreas Terkelsen og Toralf Wågheim

Ingen uttalelser i 2021

Forvaltningsrett

Kaare Andreas Shetelig (leder), Steffen Asmundsson, Kristian Brandt, Knut Erik Marthinussen Harjang og Silje Aga Rogan

 1. Høring - Forslag om å forskriftsfeste ansettelsesform for direktøren i Datatilsynet
 2. Høring - forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020 (sammen med IKT og personvern)
 3. Høring - forslag om opphevelse av forskrift om vedtekter for Norsk Romsenter og forslag til ny forskrift om tilskudd til nasjonale følgeprogrammer

IKT og personvern

Jarle Roar Sæbø (leder), Christopher Sparre-Enger Clausen, Kari Gimmingsrud, Eirin Helen Hauvik, Øyvind Molven, Cecilie Wille Søvik og Malin Tønseth

 1. Høring - endringer i ekomloven (sammen med menneskerettighetsutvalget)
 2. Høring - utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen
 3. Høring - forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020 (sammen med forvaltningsrett)
 4. Høring – Forslag til endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT-standarder i helse og omsorg.
 5. Høring - Forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften
 6. Høring: Nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere - endringer i pasientjournalloven mv.
 7. Høring - bestemmelse om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge.
 8. Høring – forslag til forskrift om signatur i domstolene mv. (sammen med sivilprosess og voldgift og strafferett og straffeprosess)
 9. Høringsbrev - Forslag til endringer i Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister
 10. Høring om forslag til endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av personopplysninger mm.)

Immaterial- og markedsføringsrett

Are Stenvik (leder), Cathrine Grundtvig, Ingvild Hanssen-Bauer, Stine Helén Pettersen, Henrik Felix Reimers og Martin Berggreen Rove

 1. Høring - Gjennomføring av moderniseringsdirektivet
 2. Høring - endringer i tollforskriften kap. 15 (IPR)

Klima og miljørett

Arne Oftedal (leder), Cathrine Aulie, Morten H. Berger, Cathrine Hambro, Aksel Erik Hillestad og Liv Monica Stubholt

 1. Revidering av forurensnigsregelverket for akvakultur i sjø (sammen med fangst, fiskeri og havbruk)
 2. Høring: Forslag til forskriftsbestemmelser om overtredelsesgebyr - forurensningsloven og produktkontrolloven

Konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso

Håvard Wiker (leder), Frank C. Aase, Odd Bovim, Jorunn Kristin Moltu Jacobsen, Reidar Myhre og John Aksel Stav

 1. Høring - Videreføring av midlertidig lov om rekonstruksjon

Reindrift og samerett

Knut Helge Hurum (leder), Stig Gøran Hagen, Jon-Andreas Lange og Brynjar Østgård

Ingen uttalelser i 2021

Samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring                 

Henrik Hagberg (leder), Nina Hanevold-Sandvik, Simone Ingeberg, Oddbjørn Slinning og Anders Svinø

 1. Høring om forslag til endring av forskrift om ballastvannbehandling på skip og flyttbare innretninger
 2. Høring om krav til høyhastighetsbevis for fører av fritidsbåt, krav til automatisk nødstopp og fjerning av 10-knopsgrense for fører under 16 år
 3. Høyring - Forslag til ny forskrift om tryggleik i passasjerområde
 4. Høring om forslag til endringer av sjøloven og registreringsforskriftene - elektronisk tinglysing (registrering) av skip
 5. Høring – Forslag til endring av flere forskrifter i skipssikkerhetsloven som følge av endringer i direktiv 2009/45/EF av 6.mai 2009 om sikkerhetsregler og – standarder for passasjerskip, samt behov for endring av reglene om bunntilsyn for lasteskip i sertifikatforskriften
 6. Høring om forskrift om endring i forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger
 7. Høring - Forslag om endringer i lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) (sammen med arbeidsrett)

Selskapsrett

Hedvig Bugge Reiersen (leder), Tor Bechmann, Stig Berge, Ørjan Nilsen, Olav Fredrik Perland og Karl Otto Tveter

 1. Høring - Forslag til nye regler om gjennomføring av møter i foretakslovgivningen
 2. Høring - forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
 3. Forslag til endringer i «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse»
 4. Høring - forslag til nye regler om stiftelser (sammen med skatterett)
 5. Høring – Forslag til endringer i forskrift om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon etter aksjeloven § 7-6

Sivilprosess og voldgift

Christian Reusch (leder), Bettina Banoun, Grethe Gullhaug, Rune Lium, Atle Skaldebø-Rød og Mira Tengesdal Torstenbø

 1. Høring – forslag til endringer i tvisteloven mv. – ankesiling, rettsmekling mv. (mottatt innspill fra meklingsutvalget)
 2. Høring - endringer i prosessregelverket (signaturløsninger, forkynnelse mv.) (sammen med strafferett og straffeprosess)
 3. Høring om NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring (fikk innspill fra ulike kretser)
 4. Innspill til permanente endringer i prosessregelverket om fjernmøte og fjernavhør (sammen med strafferett og straffeprosess)
 5. Høring – forslag til forskrift om signatur i domstolene mv. (sammen med IKT og personvern og strafferett og straffeprosess)

Skatterett

Cecilie Amdahl (leder), Andreas Bullen, Daniel Markus Hermod Herde, Runar Nordby Johnsen, Marius Grana Noss og Eyvind Sandvik

 1. Høring - forslag om ny ordning for beskatning av ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen
 2. Høring - forslag til nye regler om stiftelser (sammen med selskapsrett)
 3. Høring – Forslag om opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner (sammen med avgiftsrett)
 4. Høring - omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt (sammen med energirett, vannkraft, olje og gass)
 5. Høring - forslag til endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

Skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett

Bjørn Stordrange, (leder), Sven Farbrot, Jarle Wallevik Holstrøm, Stine Jarslett og Tine Larsen

1.       Høring - forslag til endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr

Strafferett og straffeprosess

Hallvard Helle, (ledet utvalget frem til 25.10.21), Berit Reiss-Andersen (utnevnt som leder 26.10.21), Anders Brosveet, Bernt Heiberg, Christian B. Hjort, Stian Mæland, Karl Nicolai V. Skjerdal, Simen Perminow Skjønsberg og Frode Sulland

 1. Høring - endringer i prosessregelverket (signaturløsninger, forkynnelse mv.) (sammen med sivilprosess og voldgift)
 2. Høring - forslag til regler om straffegjennomføring ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom eller annen ekstraordinær og alvorlig hendelse
 3. Høring - forslag til nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen (sammen med menneskerettighetsutvalget)
 4. Høring om krav til vekterutdanning for ansatte ved alarmselskaper som ikke foretar utrykning
 5. Høring - NOU 2020: 10 Straffelovrådets utredning nr. 2 Inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet
 6. Høring - NOU 2020:17 "Varslede drap?" Partnerdrapsutvalgets utredning (sammen med bistandsadvokatutvalget)
 7. Høring om endringer i straffeloven mv. - påvirkningsvirksomhet
 8. Høring – Straffelovrådets tilleggsutredning om pønal inndragning
 9. Innspill til permanente endringer i prosessregelverket om bruk av fjernmøte og fjernavhør (sammen med sivilprosess og voldgift)
 10. Høring – forslag til forskrift om signatur i domstolene mv. (sammen med sivilprosess og voldgift og IKT og personvern)
 11. Høring – elektronisk kontroll ved brudd på besøksforbud (omvendt voldsalarm)
 12. Høring - endringer i straffeloven og skadeserstatningsloven (skjult personforfølgelse mv.) (sammen med bistandsadvokatutvalget)

Velferds- og trygderett

Thorgeir Hole, (leder), Siw Bleikvassli, Gorm Are Grammeltvedt, Olav Lægreid og Anette Wattø Schei

 1. Høring: Ny boligsosial lov
 2. Høring: Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd
 3. Høring - Endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere
 4. Høring – NOU 2021: 8 Trygd over landegrensene – Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser
 5. Høring - Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget

Andre

Bistandsadvokatutvalget

 1. Høring - NOU 2020:17 "Varslede drap?" Partnerdrapsutvalgets utredning (sammen med strafferett og straffeprosess)
 2. Høring - endringer i straffeloven og skadeserstatningsloven (skjult personforfølgelse mv.) (sammen med strafferett og straffeprosess)

Eiendomsmeglingsutvalget

 1. Høringsuttalelse til NOU 2021 - 7 – Eiendomsmeglingsloven

Menneskerettighetsutvalget

 1. Høring - endringer i ekomloven (sammen med IKT og personvern)
 2. Høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)
 3. Høring - forslag til nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen (sammen med strafferett og straffeprosess)
 4. Høring: Forlengelse av midlertidig lov om hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv. i smittevernloven
 5. Høring - Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven
 6. Høring - forlengelse av midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.)
 7. Høring om koronasertifikat - endringer i smittevernloven
 8. Høring om forlengelse av innreiserestriksjonsloven

Meklingsutvalget

 1. Høring – forslag til endringer i tvisteloven mv. – ankesiling, rettsmekling mv. (gitt innspill til sivilprosess og voldgift)

Sekretariatet/hovedstyret/Leder:

Ingen uttalelser i 2021.

Kretsene:

 1. Tilbakemelding på trekningskretser for Midtre Hålogaland tingrett
  Midtre Hålogaland krets
 2. Trekningskretser for Salten og Lofoten tingrett
  Helgeland og Salten krets
 3. Tilbakemelding på trekningskretser for Trøndelag tingrett
  Trøndelag krets
 4. Tilbakemelding på trekningskretser for Vestre Finnmark tingrett
  Finnmark krets
 5. Tilbakemelding på trekningskretser for Nord-Troms og Senja tingrett
  Troms krets
 6. Høring om permanent rettssted for Hålogaland lagmannsrett i Finnmark                                                                                                                                                                                                                                                                         Finnmark krets
 7. Tilbakemelding på trekningskretser for Haugaland og Sunnhordland tingrett                                                                                                                                                                                                                                                                  Vestland krets
 8. Tilbakemelding på trekningskretser for Agder tingrett
  Vest- Agder krets
 9. Tilbakemelding på trekningskretser for Follo og nordre Østfold domssogn                                                                                                                                                                                                                                                                           Østfold og Follo krets
 10. Tilbakemelding på trekningskretser for Søndre Østfold tingrett                                                                                                                                                                                                                                                                                             Østfold og Follo krets
 11. Tilbakemelding på trekningskretser for Buskerud tingrett                                                                                                                                                                                                                                                                                               Buskerud krets
 12. Tilbakemelding på trekningskretser for Telemark tingrett.
  Telemark krets
 13. Tilbakemelding på trekningskretser for Østre Innlandet tingrett
  Hedmark krets

(Uttalelser der det fremkommer at Advokatforeningen ikke har merknader ligger ikke på nettsiden)

Oversikten nedenfor viser totalt antall uttalelser pr. lovutvalg i 2021. Merk at flere lovutvalg kan ha bidratt til samme uttalelse (faste utvalg som har bidratt med høringsuttalelser er ikke inkludert i oversikten).