Faste utvalg og faggruppene

Advokatbladets redaksjonsråd

Halvard Helle (leder), Ina Lindahl Nyrud, Emanuel Feinberg, Jens Johan Hjort og Ragnhild Lunner.

Etter endt funksjonstid gikk Helle av som leder og Nyrud ut av rådet i desember 2021.

Ny leder av rådet er Emanuel Feinberg, og nye medlemmer er Rune Opdahl og Ida Andenæs.

På grunn av pandemien, ble det ikke avholdt fysiske møter i redaksjonsrådet i 2021, men redaksjonen holdt løpende kontakt med rådet ved behov.

Rådets medlemmer bidrar med evaluering av og innspill til Advokatbladets journalistikk. De er også rådgivere for redaksjonen i den løpende nyhetsdekningen.

Redaksjonsrådet støtter Advokatbladets strategiske valg om å satse på vekst i nett-trafikken, samtidig som man i bladet fordyper seg i grundig journalistikk om ulike temaer av betydning for advokater.

Rådet holdes også orientert om bladets og nettsidenes utvikling og planer.

Bistandsadvokatutvalget

Kristin Fagerheim Hammervik (leder), Morten Engesbak, Cecilie Schjatvet, Karoline Henriksen, Erik Widerøe, Elisabeth Rød og Christian Lundin, Lina Therese Remlo.

Utvalget skal spre kunnskap om, og forståelse for, de utfordringer fornærmede møter i strafferettspleien. Bistandsadvokatutvalget har i løpet av 2021 hatt fire ordinære møter.

De viktigste sakene Bistandsadvokatutvalget har arbeidet med i 2021 er:

 • Hatt møte med Statens sivilrettsforvaltning (SRF) som er sentral vergemålsmyndighet for å diskutere ulik praktisering av vergemålsoppdraget rundt om i landet.
 • Utarbeidet høringsuttalelser, blant annet til Straffelovrådet i forbindelse med deres helhetlige gjennomgang av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd, og om behovet for en samtykkebasert voldtektsbestemmelse.
 • Arrangert ettermiddagsseminar om særskilte problemstillinger i nettovergrepssaker.

Eiendomsmeglingsutvalget

Andreas S. Christensen (leder fom 5. februar 2021), Marte Reier, Chriss Bjorøy, Knut Hodneland og Øyvind Dahle. Paul Henning Fjeldheim gikk av som leder for utvalget 5. februar 2021.

Eiendomsmeglingsutvalget skal først og fremst jobbe for å styrke advokatens rolle som eiendomsmegler og være et forum for drøfting av faglige spørsmål knyttet til eiendomsmegling.

Eiendomsmeglingsutvalget har ansvaret for å utarbeide forslag til Advokatforeningens høringssvar i saker som faller innenfor fagområdet eiendomsmegling. I 2021 har mye av utvalgets arbeid vært knyttet til utredningen NOU 2021:7 Trygg og enkeleiendomsmegling. Høringsfristen var 4. oktober 2021. Etter innspill fra medlemmer og eiendomsmeglingsutvalget avga Advokatforeningen sitt høringssvar, hvor foreningen var sterkt kritisk både til forslagene i innstillingen og til sammensetningen til utvalget som avga utredningen. Advokatforeningen er overbevist om at dersom advokatene hadde vært representert i utvalget, ville det ha bidratt til å skape en større forståelse for hvordan advokater som driver eiendomsmegling som del av andre oppdrag, arbeider. Del av arbeidet i anledning utredningen var også flere nyhetssaker og -brev, herunder en episode Rett i sofaen.

Les Advokatforeningens høringssvar her.

Eiendomsmeglingsutvalget har et særlig ansvar for å arrangere kurs for medlemmene innenfor fagområdet eiendomsmegling. I 2021 ble det arrangert fire kurs:

 • Hvitvasking og eiendomsmegling, praktisk tilnærming, herunder om legitimasjonskontroll (vår og høst)
 • Rett og galt innen eiendomsmegling – fallgruver
 • Eiendomsmegling - hva kreves?

Eiendomsmeglingsutvalget har fokus på medlemstilbud tilknyttet eiendomsmegling. Siden 2019 har Webmegler vært et sentralt medlemstilbud for medlemmer som driver eiendomsmegling. Webmegler er et fagsystem, som gir trygg bistand gjennom alle fasene av et meglingsoppdrag, det være seg et tradisjonelt meglingsoppdrag, tvangssalg eller kontrakt- og oppgjørsoppdrag. I 2021 ble løsningen og tilbudet utvidet til å inkludere digitale oppgjørsskjemaer og digital overtakelsesprotokoll. Oppslutningen om rabattavtalen tilknyttet Webmegler er stadig økende.

Les mer om medlemstilbudet fra Webmelger.

Advokatforeningen har i 2021 inngått et samarbeid med Eiendom Norge, og kan nå tilby Eiendom Norges Medhjelpereksamen salg og Medhjelpereksamen oppgjør til rabattert pris. Eiendom Norge har utarbeidet et kompendium man får tilsendt ved registrering. Det er lagt opp til at man leser på egenhånd, eventuelt kurses internt i advokatfirmaet.

Les mer om medlemstilbudet fra Eiendom Norge.

Etikkutvalget

Trond Stang (leder), Bjarte Kristian Døssland, Unni Fries, Arve Haakstad, Stephan L. Jervell, Tonje Hovde Skjelbostad, og Halldis Winje.

I løpet av 2021 har etikkutvalget hatt fire møter. Utvalgets arbeid har hovedsakelig bestått i å følge opp henvendelser fra medlemmer, og å oppdatere kommentarene til Regler for god advokatskikk. Blant annet er det i kommentarene gitt flere henvisninger til Advokatforeningens retningslinjer og etikkutvalgets uttalelser.

Utvalget har diskutert § 37 i forslaget til ny advokatlov, som gjelder utformingen av RGA. Etikkutvalget anså det som et grunnleggende prinsipielt utgangspunkt og avgjørende for advokaters uavhengighet at det er advokatene som utformer RGA, og ikke staten. Utvalget mente det burde fremgå tydeligere av lovteksten at Advokatforeningen har ansvar for å utarbeide RGA. Det burde også fremgå at det skal mye til før departementet kan endre Advokatforeningens forslag, og at departementet ikke kan lage egne forslag til RGA.

Utvalget har bearbeidet kommentaren til RGA punkt 1.4, og har diskutert arbeidet med å få bestemmelsen forskriftsfestet som en del av RGA. Utvalget antar at en god veiledning til bestemmelsen kan hjelpe, og anser det naturlig og hensiktsmessig at Menneskerettighetsutvalget utarbeider veiledningen.  

Ekspertgruppen mot hvitvasking

Susanne Munch Thore (leder), Jan L. Backer, Einar Edin, Tore Mydske, Kristine F. Rørholt, Thomas Brandi, Kjersti T. Trøbråten, Sicilie Tveøy.

Ekspertgruppen jobber for å styrke Advokatforeningens arbeid med å øke advokaters bevissthet om hvitvaskingsspørsmål, og å sikre advokaters etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Gruppen ble opprettet i 2016.

Året begynte med at gruppen gav innspill til revideringen av Tilsynsrådets veileder på hvitvaskingsregelverket.

Hoveddelen av arbeidet til gruppen dette året har vært å oppdatere Advokatforeningens nettsider og veiledere på hvitvasking. Oppdateringene var nødvendig på grunn av blant annet forskriftsendringer av 31. mai 2021, kommentarutgave til hvitvaskingsloven som ble publisert i mars, og at Tilsynsrådet reviderte sin veileder på hvitvasking. Arbeidet fortsetter inn i 2022.

Ekspertgruppen hadde tre møter i løpet av 2021, inkludert et samarbeidsmøte med Finans Norge i oktober. I møtet ble felles problemstillinger knyttet til praktiseringen og forståelsen av hvitvaskingsregelverket, drøftet. Gruppen har også jevnlig dialog med Tilsynsrådet.

Utvalget for internadvokater

Christian Karde (leder), Astrid Skjønborg Brunt, Johanne Felland, Marte Johanson Hanasand, Audun Moen, Laurel Mittenthal, Laila Myksvoll og Anna Camilla Selman.

Medlemmene i utvalget representerer advokater i private og offentlige virksomheter.

Utvalgets mandat er å arbeide for internadvokaters særskilte interesser og utfordringer, samt å ta initiativ til å belyse faglige temaer som er særlig relevante for denne gruppen medlemmer. Utvalget har i 2021 hatt 5 interne møter.

Utvalget har i samarbeid med Advokatforeningens sekretariat fulgt opp utvalgets høringssvar på “Høring - NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt” overfor Finansdepartementet og arbeidet med ny advokatlov opp mot Justisdepartementet.

Høsten 2021 jobbet utvalget frem fire korte e-kurs i samarbeid med fire advokatfirmaer. Disse korte kursene ble publisert i desember 2021 og januar 2022.

Utvalget for internasjonale advokater

Zachary William Simon, Mads Schjølberg, Emily Mary Weitzenboeck, Anna Berna Passalacqua, Florian Krumbacher.

Internasjonale advokater er et av Advokatforeningens faste utvalg. Utvalgets formål er å samle, bistå og inkludere advokater i Norge som har en ikke-norsk juridisk utdannelse og/eller advokatbevilling.

I 2021 har det ikke vært aktivitet i utvalget. Utvalget har heller ikke hatt en leder, men er innstilt på å velge leder for 2022.

Internasjonalt rettshjelpsutvalg

Susanne Munch Thore, Paal-Henrich Berle, Kjersti Hasfjord, Ellen-Karine Hektoen, Jannicke Knudsen og Jan L. Backer

Advokatforeningens internasjonale rettshjelpsutvalg – som i nærmere tretti år har bistått i prosjekter i Uganda, Nepal og Guatemala – avsluttes.

Uganda Law Society driver i dag 21 såkalte rettshjelpsklinikker rundt om i landet som tilbyr rådgivning og advokatbistand.

Etableringen av klinikkene er en direkte følge av samarbeidet med Advokatforeningen. Norad har siden finansiert nitti prosent av den norske støtten til prosjektet, mens Advokatforeningen har bidratt med resten, som de senere årene har tilsvart om lag 300.000 kroner pr. år. Gradvis har det blitt bygget opp flere og flere klinikker i prosjektet.

Klinikkene er bemannet av ugandiske advokater. Advokatforeningen har jevnlig besøkt prosjektet, helt fra oppstart for 29 år siden.

I Guatemala har Advokatforeningen samarbeidet med Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala (ANMAG) en advokatforening om har som et sentralt formål å kjøre strategiske saker i rettsapparatet på vegne av mayafolket . Prosjektet startet opp i 2011. I tillegg til Advokatforeningen har Dommerforeningen også et samarbeid med ANMAG.

Advokatforeningens rettshjelpprosjekt i Nepal var angivelig det første av sitt slag i verden, og var ledet av Alf Skogly.

Det ble startet opp i 1988 og avsluttet i 2012, og var et samarbeid med Norad.

Opp gjennom årene har et stort antall advokater sittet i Internasjonalt rettshjelpsutvalg, som nå skal legges ned, og deler av arbeidet er blitt lagt til/videreføres av Advokatforeningens menneskerettsutvalg.

Isolasjonsgruppen

Bendik Falch-Koslung (leder), Nora Hallén, Frode Sulland, Thomas Horn og Grethe Kristine Olsen (representant fra fengselsgruppen i Jussbuss).

I 2016 besluttet hovedstyret å opprette en isolasjonsgruppe etter modell fra den tidligere aksjons- og prosedyregruppen i utlendingsrett. Dette arbeidet har blitt videreført i 2021. Gruppen har som formål å prøve lovligheten av isolasjon for retten. Isolasjonsgruppen tar imot søknader om bistand til rettslig prøving av saker som gjelder isolasjon på glattcelle (politiarrest), og saker hvor isolasjon er besluttet av kriminalomsorgen i fengsel.

Isolasjonsgruppen har i perioden vært spesielt opptatt av koronarelatert isolasjon. Kriminalomsorgen har fått hjemler til å utelukke innsatte fra fellesskap som et smitteverntiltak, noe som har ført til større grad av isolasjon i fengslene. Mange innsatte som soner dommen sin ønsker å kompenseres med fradrag i soningstiden for denne isolasjonen, men kriminalomsorgen har ikke hatt noen lovhjemler til å innfri søknader om dette. Isolasjonsgruppen mener dette er en usaklig forskjellsbehandling mellom innsatte som soner dommen sin, og varetektsinnsatte som får fradrag i soningstiden for samme type isolasjon. Det er nå ønskelig å gå videre med en sak for å prøve spørsmålet rettslig.

Utvalg for juristutdanningen

Paal-Henrich Berle (leder) Erling Lind, Camilla Breiland.

I starten av året arbeidet utvalget med et notat til i forbindelse med en forespørsel fra Handelshøyskolen BI. Forespørselen dreide seg om støttebrev til opprettelsen av et forretningsjuridisk masterstudium. Hovedstyret og utvalget støttet søknaden til BI, og i februar sendte Advokatforeningen et brev til daværende kunnskapsminister Henrik Asheim, hvor dette synet kom frem.

Advokatforeningens hovedstyre besluttet under hovedstyremøtet 11. november 2021 å legge ned utvalget for juristutdanningen. Det ble besluttet at arbeidet med juristutdanningen kan opprettholdes gjennom andre oppgaver og utvalg i Advokatforeningen.

Mangfoldsutvalget

Tina Storsletten Nordstrøm (leder), Thomas Knutsen, Ingeborg Tveit, Heidi Jorkjend, Wensing Pytterud Li, Kristine Hasle Øverby, Mita Chanana Arnet og Thea Susanne Skaug.

Den 1. januar 2021 ble Kvinneutvalget gjort om til Mangfoldsutvalget for å fremme inkludering og mangfold i advokatbransjen på et enda bredere plan ut over likestilling mellom menn og kvinner. Dette fordi mangfold er viktig for at advokater skal kunne representere samfunnet bedre, og fordi ulike perspektiver er verdifullt i seg selv. Det bidrar samtidig til høy faglig kvalitet på tjenestene advokater tilbyr, godt arbeidsmiljø, og øker lønnsomheten i bransjen.

Sammen lanserte Mangfoldsutvalget og Equality Check en rapport i 2021 om hvordan advokater opplever mangfold, muligheter og diskriminasjon i bransjen basert på en spørreundersøkelse.

Majoriteten av respondentene i spørreundersøkelsen følte seg heldigvis inkludert på sine arbeidsplasser, men rapporten viste samtidig tydelig rom for forbedring ettersom for eksempel kvinner i større grad enn menn var uenige i at arbeidsplasser gir like muligheter til alle.

På våren avholdt Mangfoldsutvalget webinar som tok utgangspunkt i arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt. Det var over hundre deltakere og representanter fra flere store advokatfirmaer samt Equality Check som bidro til en engasjerende paneldebatt.

I tillegg ble en ny podcast lansert i 2021 av Mangfoldsutvalget som i sin første sesong på 6 episoder fokuserte på å øke bevissthet på ulike karriereretninger man kan ta som advokat og dermed inspirere unge til å velge dette yrket.

Meklingsutvalget

Geir Frøholm (leder) , Ola Øverseth Nisja, Randi Birgitte Bull, Tore Lerheim, Ronny Lund og Morten Tveten.

Meklingsutvalget har fortsatt sin faglige oppfølging av sertifiseringskurset i regi av JUS som i år sertifiserte 20 nye meklere, samt oppfølging av Meklingssenteret (mekling.no) som videreformidler mange av disse meklerne og informasjon til de som søker meklere. En rapport om det suksessfylte pilotprosjektet til Meklingssenteret og HELP forsikring ble også utgitt i 2021. Rapporten kunne vise til en svært høy andel av forlik for meklingene i prosjektet og diskuterte veien videre for enda mer effektiv og god mekling i fremtiden.  

Disse resultatene understøtter formålet til lovutvalget med å fremme mekling som en konfliktløsningsmetode som i de aller fleste tilfeller gir gode løsninger for begge parter på kortere tid og med lavere kostnad enn tvisteløsning i rettsak.  Det er tydelig at dette budskapet sprer seg og Meklingsakademiet opplevde enda flere søkere i 2021 sammenlignet med tidligere år.

I løpet av 6 møter som ble avholdt dette året, behandlet også utvalget 4 søknader om sertifisering som mekler basert på særskilt erfaringsgrunnlag: En av dem ble godkjent.

Menneskerettighetsutvalget

Else Leona McClimans (leder), Maria Hessen Jacobsen, Elisabeth Roscher, Åge Gustad, Kristian Fredheim, Nicolai Vogt Skjerdal, Vidar Strømme (frem til juni 2021), Elisabeth Sejersted Brodtkorb (frem til oktober 2021), Cecilia Dinardi (frem til november 2021), Aurora Lindeland Geelmuyden (fra oktober 2021) og Ellen-Karine Hektoen (fra oktober 2021)

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg er et av Advokatforeningens faste utvalg med oppgave å arbeide for å fremme respekt for og etterlevelse av menneskerettighetene, med særlig fokus på forholdene i Norge.

Utvalget har som tidligere år hatt god aktivitet gjennom året 2021, til tross for koronapandemien. I tillegg til å utarbeide en rekke høringsuttalelser, har utvalget tatt flere initiativ.

Politiets utlendingsinternat på Trandum

Det ble gjennomført et tilsynsbesøk hos Politiets utlendingsinternat på Trandum, hvor formålet med besøket var å få et inntrykk av situasjonen for internerte personer på Trandum. Fokusområder var internatets innlåsingspraksis, helsetilbudet ved internatet, rutiner for kroppsvisitasjon og de internertes mulighet for kontakt med omverdenen.

Situasjonen i Tyrkia

Utvalgsmedlem Maria Hessen Jacobsen reiste på et rettslig studieoppdrag i Istanbul på vegne av Advokatforeningen. Her deltok hun blant annet på en rettssaksobservasjon i rettssaken mot medlemmer av Progressive Lawyers Association (CHD), Barkin Timtik og Selçuk Kozağaçlı.

Utvalget tok også initiativ til en markering utenfor den tyrkiske ambassade til støtte for sine tyrkiske kollegaer. Sammen med utvalget møtte representanter fra Juristforbundet, Helsingforskomiteen, PEN og Amnesty International. Markeringen skjedde i forkant av den viktige rettssaken mot de to ovennevnte advokatene Barkin Timtik og Selcuk Kozagacli.

Menneskerettigheter og næringsliv

Det ble holdt et innlegg om menneskerettigheter og næringsliv under «Den store firmadagen». Her ble det redegjort for status på regelverket, OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv og hvilken betydning regelverket har for advokatbransjen. Innledere var Ola Mestad, Kristel Tonstad og utvalgsmedlem Elisabeth Roscher.

Ellers ble det gjennomført et møte med Justis- og beredskapsdepartementet om stadfestelse av Regler for god advokatskikk punkt 1.4 om advokaters menneskerettsansvar. Møtet dannet grunnlaget for et lengre brev til departementet med en sammenfatning av Advokatforeningens argumenter for hvorfor bestemmelsen bør stadfestes i advokatforskriften samt utarbeidelse av oppdaterte kommentarer til bestemmelsen i Regler for god advokatskikk med kommentarer.

Arbeidsgruppen for revidering av retningslinjene for private granskninger

Anne Helsingeng (leder), Preben Haugmoen Mo, Georg Abusdal Engebretsen, Kristian Brandt, Thomas Steen Brandi.

Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger ble vedtatt i 2011, og blir i dag aktivt brukt under utførelsen av granskningsoppdrag. Det er nå oppnevnt en arbeidsgruppe som skal revidere retningslinjene. Et utkast til reviderte retningslinjer forventes sendt på høring første halvdel av 2022.

Utvalg for yngre advokater

Christine Taaje (leder), Anders Lafton Briskodden (nestleder), Anne-Berit Økland Lystad, Thomas Hoff Myhr, Irmelin Skjold Lundøy, Viktoria Hauan, Charlotte Bartholsen Greger, Brage Nordgård, Tor Sverre Fuglestein, Mari Flobergseter, Henrik Skrimstad, Erik Anton Forssten, Vjosa Maxhuni, Lars Andre Strøm Arnesen, Jarle Brandstorp, June Falk-Larssen, Kristin Bjørlo Moe, Guro Haug Nilsen, Karina Johnsen, Daniel Riibe-Stokland, Emma Isaksen og Maria Synnøve Mæhlumshagen (per desember 2021).

Yngre Advokater (forkortet YA) er et av Advokatforeningens faste utvalg for medlemmer under 40 år. Formålet til YA er å skape et felles miljø blant advokatfullmektiger og yngre advokater i sin krets, og ivareta deres interesser på tvers av bransje- og firmatilhørighet. Totalt 11 kretser har per desember 2021 egne YA-styrer: Oslo, Østfold og Follo, Trøndelag, Vestland, Troms, Buskerud, Midt-Hålogaland, Sør-Rogaland, Vest-Agder, Hedmark og Romerike.

YA-styrene kommuniserer med hverandre gjennom halvårlige møter i utvalget. Utvalget består av leder og nestleder fra hvert av de lokale YA-styrene, med tillegg av to ekstra medlemmer fra styret i Oslo. Utvalget kommuniserer for øvrig også med hovedstyret gjennom sitt faste observatørmedlem, Erik Anton Forssten.

I 2021 gjennomførte utvalget et digitalt møte i april og et fysisk møte i oktober. Som ellers under koronapandemien har utvalget primært fokusert på hvordan faglige og sosiale arrangementer kan gjennomføres på en best mulig måte. I tillegg har utvalget diskutert

 • muligheten for å være vertskap for en EYBA-konferanse i Norge;
 • de foreslåtte retningslinjer for advokaters bruk av sosiale medier samt kommet med eget høringsinnspill på vegne av utvalget;
 • gjennomføring av kurs på tvers av kretsene;
 • hvordan YA-kretsene best kan dele informasjon om arrangementer og lignende med sine eksisterende medlemmer, samt forbedring i kommunikasjon om YA-kretsen sitt arbeid til nye medlemmer i Advokatforeningen som hører inn under YA;
 • budsjett og antall utvalgsmedlemmer.

Utvalget for YA er medlem av de internasjonale organisasjonene EYBA (European Young Bar Association) og AIJA (International Association of Young Lawyers). Det ble gjennomført noen digitale konferanser i regi av de to organisasjonene i 2021, og trolig vil fysiske konferanser gjenopptas fra 2022.

Faggruppene

Forsvarergruppen

Marius O. Dietrichson (leder), Cecilie Nakstad (nestleder), Bendik Falch Koslung, Marit Lomundal Sæther, Espen Wangberg, Petter Sogstad Grannes, Jon Anders Hasle, Maria Hessen Jacobsen.

Styrearbeidet har i 2021 vært mindre preget av Covid-19 enn i 2020. Forsvarergruppen har vært spesielt engasjert i ankesiling av seksårssakene etter at det i februar ble publisert tall som viste en stor andel av de disse sakene ikke fikk en full ankebehandling. Mot slutten av året ble det lagt frem statistikk fra lagmannsrettene som viste at antall seksårssaker som nektes fremmet til ankebehandling, var enda høyere enn først antatt.

I forbindelse med dette gikk Advokatforeningen inn som partshjelper i en sak for høyesterett som prøvde vilkåret for å nekte en anke fremmet. Høyesterett uttalte i kjennelsen at lagmannsretten har en selvstendig begrunnelsesplikt ved en ankenektelse og at når domfellelsen i stor grad bygger på en vurdering av troverdigheten til fornærmedes og tiltaltes forklaringer kan en reell overprøving vanskelig skje på annen måte enn ved muntlig ankeforhandling.

Av andre saker Forsvarergruppen har arbeidet med vises det til:

 • Effektiv og rettssikker behandling av straffesaker under Covid-19-pandemien
 • Soningsforhold i fengsel under Covid-19-pandemien
 • Automatisk varsel fra politiet når en sak henlegges
 • HMS i større straffesaker og gjenoppretting av «Jahre-utvalget»
 • Konferansesamtaler mellom forsvarer og siktede med telefontolk
 • Mindreårige i arrest
 • Besøk i sentralarresten i Oslo
 • Telefonanrop fra fengselet med skjult nummer
 • Årlig møte med Riksadvokaten
 • Klausuleringspraksisen i politiet
 • Ankesiling av straffesaker
 • Forholdet mellom bøtesatser og den subsidiære fengselsstraffen
 • Omlegging av praksis for tolkeregninger
 • Soningsfradrag for isolasjon under soning av dom

For øvrig har Forsvarergruppen sammen med lovutvalget for strafferett og straffeprosess besvart en rekke høringer, og styret har vært representert i møter med viktige aktører innen justissektoren og andre myndighetsorganer.

Årsmøtet i Forsvarergruppen ble avholdt 24. oktober i forbindelse med det årlige høstseminar på Sundvolden. Forsvarergruppen har i 2021 avholdt seks ordinære styremøter.

Yngre forsvarere

Elin Grinde (fungerende leder), Cathrin Sagen Aspaas, Kasper Grøtvedt Nilsen. Fride Wirak (tidligere leder), Didrik Rodarte Beck (tidligere nestleder), og Marthine Høhrbye fratrådte høsten 2021 grunnet ny jobb.

Yngre forsvarere ble opprettet i 2021 som et utvalg under Forsvarergruppen. I 2021 har det blitt arrangert flere seminarer om blant annet forsvarers mediehåndtering, Thomas Quick og Bergwallkommisjonen, fengsling på 1-2-3, narkotikaprogram med domstolskontroll, og forsettskravet. Styret ferdigstilte også «Fullmektighåndboken – en praktisk tilnærming til forsvarerhverdagen». Håndboken gir veiledning rundt mange av de faglige spørsmålene som oppstår tidlig i forsvarerkarrieren, og er tilgjengelig for foreningens medlemmer på nett. Det har også blitt arrangert jevnlige sosiale treff.