Kretser

Kretser

Aust-Agder Krets

Leder: Kari Høgevold
Medlemmer: Cecilie Helberg og Karsten Anfinsen
Varamedlemmer: Lise Ilstad og Kristoffer Wibe Koch

Årsmøte
Årsmøte avholdes på Hotell Tyholmen torsdag 17.03.2021 kl 17.00

Årsregnskap
Regnskapet for 2021 viser et positivt resultat på kr 35 851,81 og en egenkapital pr 31.12.2020 på NOK 176 730.

Kretsstyrets arbeid
Grunnet Covid-19 har det vært forholdsvis liten aktivitet i kretsen.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av; Kristoffer Wibe Koch, Cecilie Helberg, Lise Ilstad og Karsten Anfinsen, som arbeider lokalt og sentralt i forhold til NOU 2019:17 - endring av domstolstrukturen, og videre utover i 2021, arbeid i forhold til Hurdalsreformen og eventuell reverseringsprosess. Arbeidsgruppen har vært i kontakt med politikere og kommune i denne prosessen.

Styrets leder har deltatt på samarbeidsmøte med fylkesnemnda i agder den 16.02.2021 for gjennomgang av bla smitteverntiltak i salene i fylkesnemnda, og gjennomgang av salene til bruk i samtaleprosess i barnevernsaker. Videre ble det gitt en innføring i bruk av saksportalen.

Styrets leder og nestleder har møtt ny sorenskriver i Agder tingrett, Robert Versland og daglig leder Leif Petter Trannum, i Kristiansand den 2.11.2021.

Styrets leder har møtt til representantskapets møte i Oslo den 26.05.2021 og den 16.09.2021.

Det er gjort arbeid sammen med øvrige kretsleder i forhold til å øke inntektsgrensene for fri rettshjelp, i form av streikearbeid og kontakt med sorenskriver for å informere og innhente domstolens synspunkter til streiken.

Antall medlemmer i kretsen
Ved siste medlemsoppdatering fra advokatforeningen er vi 57 advokater registrert.

Styremøter
Det var lenge usikkerhet hvorvidt årsmøte i år kunne gjennomføres ved fysisk oppmøte eller måtte gjennomføres som i fjor ved fjernmøte grunnet Covid-19. Det har vært flere møter i arbeidsgruppa.

Kursvirksomhet / faglige aktiviteter
Det er gjennomført digitale kurs i regi av fylkesnemnda i Agder i barnevernrett.

Advokatvakt
Det har ikke vært gjennomført advokatvakt i 2021.

Kretsens medlemmer i Advokatforeningens disiplinærutvalg
Advokat Eva Johnsen Holm er medlem av disiplinærutvalget for Agder, Sør-Rogaland og Haugesund krets.

Buskerud krets

Leder: Gabrielle Lilleeng Asmyhr
Medlemmer: Ida Camilla Hals, Vibeke Bille, Charlotte Wickman Kvamme og Thomas Austad
Varamedlemmer: Christer Almquist, Maria Lien og Kristin Hellum Narjord

Årsmøte
Årsmøte ble avholdt den 9. mars 2021 via Teams.

Årsregnskap
Årets resultat er positivt med kr. 57 811. Beløpet er i sin helhet overført til annen egenkapital. Foreningen har en balanseført egenkapital på kr 264 672. Sum egenkapital og gjeld er kr 271 172.

Kretsstyrets arbeid
Kretsen har vært representert ved Advokatforeningens digitale representantskapsmøte den 26.05.21, samt ekstraordinært representantskapsmøte den 16.-17. september 2021. Årstalen fra Advokatforeningens leder ble holdet den 18. november 2021 på Grand Hotel.

På kretsnivå har kretsstyret i 2021 måtte arbeide delvis alternativt grunnet pandemien som har pågått. Advokatvakter over hele landet ble i 2020 stengt ned grunnet Covid-19 og avholdelse av fysiske arrangementer har vært vanskelig og/eller umulig å avholde.

Advokatvakten ble i 2020 stengt ned grunnet Covid-19, og kretsen gikk av denne grunn over til telefonisk advokatvakt. Da det i 2021 stadig har vært mye smitte og delvis nedstengninger av samfunnet i perioder, har kretsen også i 2021 avholdt advokatvakten per telefon. Dette har fungert godt og via telefonvakten får kretsen dekket hele det geografiske området som Buskerud krets omfatter, samt at advokater fra alle deler av kretsen jobber sammen med å gi et godt tilbud til innbyggerne. Kretsstyret er takknemlige for alle kretsens advokater som har stilt opp på vakt og som fortsetter å sørge for et godt førstelinje rettshjelpstilbud til innbyggerne i kretsen. Kretsstyret besluttet å støtte TV-aksjonen 2021 sammen med de øvrige kretsene i Viken. Aksjonen 2021 gikk til Plans arbeid mot barneekteskap. Støtten gikk ut på å synliggjøre årets aksjon gjennom egen deltakelse som bøssebærere, samt oppfordre kretsen medlemmer og lokale advokatkontorer til å støtte aksjonen.

Kretsen har sammen med Advokatforeningen for øvrig deltatt i arbeidet med å støtte opp under streikeaksjonen knyttet til rettshjelpssatsen. Kretsleder og leder for Yngre Advokater Buskerud krets skrev sammen et leserinnlegg som ble publisert i Drammens Tidene. Kretsen har videre arbeidet med forberedelse til et møte med Buskerudbenken hvor politikerne skal kunne motta førstehåndsinformasjon om advokatenes hverdag, herunder hvordan lave rettshjelpssatser og liten politisk vilje til å prioritere rettshjelpsfeltet påvirker både rettshjelperene, rettshjelpen som tilbys og klientene.

Videre har kretsen engasjert seg i relevante høringer, herunder høring knyttet til trekningskretser for meddommere i Buskerud tingrett, høring anbefaling for medlemmenes bruk av sosiale medier, samt høring knyttet til NOU 2020:11 - Den tredje statsmakt.

Antall medlemmer i kretsen
Pr. 31.12.2021 hadde Buskerud krets 209 medlemmer, fordelt på 103 kvinner (49,28%) og 106 menn (50,72%).

Styremøter
Det er avholdt 7 styremøter i kretsen. Det har vært godt oppmøte på møtene.

Kursvirksomhet / faglige aktiviteter
Kretsen har i 2021 ikke arrangert noen kurs.

Sosiale aktiviteter
Gåsaften ble avholdt den 12. november 2021 i Børsens festlokaler. Det var godt oppmøte på arrangementet og det var gledelig at det igjen var anledning til å avholde den tradisjonsrike middagen til tross for noen restriksjoner. Ut over dette har kretsen vært tilbakeholdne med å arrangere fysiske samlinger grunnet Covid-19 og alle kretsstyremøter foruten ett møte har blitt avholdt digitalt.

Disiplinærsaker
Disiplinærutvalget for Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark kretser har mottatt til sammen 51 innkomne saker. Antall realitetsbehandlede saker utgjorde 43. Medholdsprosent på realitetsbehandlede saker var 16,28 % (7 fellende saker).

Advokatvakt
Det vises til det som fremkommer ovenfor under pkt. «Kretsstyrets arbeid».

Kretsens engasjement i samfunnsdebatten
Det vises til det som fremkommer ovenfor under punkt «Kretsstyrets arbeid».

Kretsens medlemmer i Advokatforeningens lovutvalg og faste utvalg
Kretsen er godt representert i flere faste utvalg, som disiplinærutvalg, hovedstyret i
Advokatforeningen, representantskapet i Advokatforeningen, utvalg for internadvokater og Advokatforenings utvalg for yngre advokater. Kretsen har i 2021 ikke hatt medlemmer i lovutvalg.

Kretsens medlemmer i Advokatforeningens disiplinærutvalg
Gabrielle Lilleng Asmyhr, Guro Ottersen Trillhus og Anders Lafton Briskodden har vært medlem i Disiplinærutvalget i 2021.

Kretsens representasjon i Advokatforeningens representantskap
Buskerud krets var i 2021 representert ved Gabrielle Lilleeng Asmyhr.

Yngre advokater
Yngre Advokater Buskerud krets («YA») har arrangert et sosialt arrangement høsten 2021. Det var forholdsvis godt oppmøte. Ellers har styret løpende vurdert korona-situasjonen og mulighetene for å avholde arrangementer. YA har også engasjert seg i forbindelse med aksjonen knyttet til salærsatsen, herunder bidratt til leserinnlegg i Drammens tidende sammen med kretsleder. Leder for YA har også deltatt på to møter med landets øvrige YA-ledere.

Finnmark krets

Leder:             Benedicte Hoaas

Medlemmer:   Silje Jakola-Fjeld

Airin Andersen (frem til desember 2021)

Kretsen hadde 44 medlemmer per 31.12.2021.

Kretsen har ikke avholdt kurs i 2021.

Styret mangler pr. i dag ett medlem, og nytt medlem må velges på årsmøtet.

Haugaland og Sunnhordland krets

Leder: Ann-Elin Rossebø
Nestleder: Christian Amundsen
Medlemmer: Eirik Helland
Sean Grinde
Eline Aarskog
Varamedlemmer: Benedikte Aarvik
Helena Helgesen
Hallvard Totland

Årsmøte for 2020 ble avholdt 4. mars 2021. Årsmøte for 2021 ble avholdt 17. mars 2022. Årsregnskapet for 2021 vedlegges årsberetningen. Dette ble gjennomgått og godkjent under årsmøtet uten merknader.

Kretsstyrets arbeid:

Faglige og sosiale aktiviteter:

27.11.2021: Julebord

Planlagt, men avlyst/utsatt på grunn av koronapandemien:

 • «Løgn varer lengst», teaterforestilling med Aslak Moe
 • «Uskyldig dømt – Hvordan er det mulig?», Thomas Byes monolog «0+0=4» etterfulgt av en fagsamtale om justismord
 • Julesherry

Representasjon styreleder:

26.05.2021: Advokatforeningens representantskapsmøte, digitalt
(Styremedlem Eline Aarskog deltok på kretsens vegne)
16. – 17.09.2021: Advokatforeningens representantskapsmøte, Oslo
18.11.2021: Advokatforeningens årstale, Oslo

Annet arbeid:

Mai 2021:

 • Høring; Anbefaling for advokaters bruk av sosiale medier
 • Forespørsel; Utsettelse av krav til etterutdanning pga. koronapandemien

Juni 2021:

 • Høring; Forslag til vedtektsendring

September 2021:

 • Forespørsel; Forslag om endring av Haugesund krets til Haugaland og Sunnhordland krets

Oktober 2021:

 • Forespørsel; Forslag til oppnevnelser i disiplinærutvalget, Aust-og Vest-Agder, SørRogaland, Haugesund kretser

November 2021:

 • Høring; Revisjon av regler for offentlighet av disiplinærbeslutninger
 • Høring; Rutiner for Advokatforeningens tillitsvalgte – Varsling om trakassering

Styremøter:

 • 03.05.2021
 • 20.10.2021
 • 15.11.2021

Ellers har det vært løpende kontakt mellom styrets medlemmer pr. e-post.

Medlemsstatistikk:

114 medlemmer i kretsen pr. 31. desember 2021

 • 98 advokater, herunder 79 privatpraktiserende
 • 13 advokatfullmektiger

Kjønnsfordeling:

 • Advokater: 37 % kvinner, 63 % menn
 • Advokatfullmektiger: 62 % kvinner, 38 % menn
 • Totalt: 39,64 % kvinner, 60,36 % menn

Kretsens engasjement i samfunnsdebatten:
Den 11.02.2022 innvilget styret kr 10 000 til 8. mars-komiteen i Haugesund sin markering av den internasjonale kvinnedagen i 2022.

Kretsens medlemmer i Advokatforeningens lovutvalg og faste utvalg:
Silje Christine Hellesen: Hovedstyret
Ingrid Lauvås: Lovutvalget for barnevern
Elisabeth Rød: Utvalget for bistandsadvokater

Kretsens medlemmer i Advokatforeningens disiplinærutvalg:
Thor Harald Eike og Sturla Vik Vestly

Kretsens representasjon i Advokatforeningens representantskap:
Styreleder Ann-Elin Rossebø

Advokatvakt:
Nei

Yngre advokater (for de kretsene det gjelder):
Ikke aktuelt.

Hedmark krets

Helgeland og Salten krets

Leder: Ingrid M. Holm (til 2022)
Nestleder: Kristin F. Hammervik (til 2022)
Styremedlem: Tor Eitran (til 2022)
Styremedlem: Silje Mjelle (til 2022)

Varamedlemmer: Siv-Kristin Hansen (til 2022)
Trond Ivan Blomsø (til 2022)
Charlotte M. Ringkjøb (til 2023)

Valgkomité:

Leder: Bjørn K. Storli (til 2022)
Medlem: Nina Lunde (til 2022)
Medlem: Jan-Kristian Kløkstad (til 2022)

Kretsens representasjon:

Sentrale samlinger:

Ingrid Holm har deltatt på Advokatforeningens representantskapsmøte i Oslo i
september 2021.

Disiplinærutvalget for Nord-Norge:

Jan-Kristian Kløkstad
Olaf Fjalstad

Utvalg for bistandsadvokater:

Kristin F. Hammervik (leder)

Medlemmer:
Kretsen har (pr 31.12.21) 105 medlemmer, hvorav 6 er pensjonister.

Økonomi:
Årsregnskapet for 2021 følger vedlagt og viser en solid egenkapital.

Styrets virksomhet:
Styret har også i 2021 holdt svært lav aktivitet pga Covid-19. Det er ikke gjennomført samlinger / kurs.

Midt-Hålogaland krets

Leder: Knut-Inge A. Myklebust

Thea Ekran Gustavsen, Tore Mavik, Jon Arne Østvik, Ingrid Aadnestad (fast møtende vara). 

Per 31.12.2021 hadde kretsen 90 medlemmer. 

Kursvirksomhet/ faglig aktivitet
Kurs i regi av Yngre advokaters forening og det årlige høst-kurset i eiendomsmegling i Harstad er det som har vært av aktivitet i kretsen.  

Aktiviteten i kretsen har vært preget av pandemien og styret vil jobbe for at denne økes nå som restriksjonene er fjernet. 

Annet
Styrets areid for reversring av domstolsreformen er omtalt i ulike lokale medier og styret har fått ordnet i ulike lokalpolitiske møter.

Advokatvakt:
Det har vært advokatvaktordning i Vesterålen og Harstad, men ikke Narvik og Lofoten. 

Møre og Romsdal krets

Kretsstyre:
Elisabeth Voldsund, Ålesund (leder)
Reidar Mogstad, Molde
Lars Neergård, Kristiansund
Øystein Vardal Riise, Ålesund
Astrid Bolstad, Molde

Valgkomité:
Roger Sporsheim, Molde
Elisabeth Voldsund, Ålesund

Styrets aktivitet

I løpet av året har styret avviklet 3 formelle styremøter. Styret har på grunn av lange reiseavstander avholdt møtene digitalt og håndtert saker fortløpende. Styreleder har deltatt på representantskapsmøte og Advokatforeningens årsmøte.

Styret har arrangert streikemarkering ved rettsstedet i Ålesund og har hatt kontakt med politikere fra fylket vedrørende aksjonen og media. For øvrig har styret svart på høringer som er sendt ut sentralt.

Styret nominerte Karina Kviebakk Mauren til årets advokatfullmektig og Mauren ble plukket ut blant finalistene. Styret har også nominert aktuelle kandidater til lovutvalg og disiplinærutvalg.

Styret har gjennomført dialogmøte med Møre og Romsdal tingrett og vil videreføre dette også i 2022.

Styret har opprettet en Facebook-gruppe for å kunne ha en uformell kanal for medlemmene og skape engasjement og samhold.

Høstsamling ble arrangert på Åndalsnes på Eggen, med seks godkjente kurstimer. Advokatforeningen stilte blant annet med foredragsholdere innen advokatetikk, samt ledelse.

Videre arrangerte kretsen kurs i restrukturering i Ålesund. Dette gav tre godkjente kurstimer.

Lokalavdelingene

Lokalavdeling Ålesund og Sunnmøre ledes av Tone Nordenvald. Lokallaget avholdt årsmøte på Teams den 8.4.2021. De arrangerte foredrag i advokatansvar v/ Toralf Wågheim (september) – etterfulgt av høstseilas og middag på restaurant Skotholmen. Julebord på Dampsentralen.

Lokalavdelingen i Molde ledes av Erik Wold. De har avholdt et fysisk årsmøte, samt kommunikasjon i enkeltsaker.

Det er ingen lokalavdeling i Kristiansund.

Antall medlemmer

Per 31.12.2021 er det 177 medlemmer i Møre og Romsdal krets, hvorav 173 er aktive. Dette er 8 flere medlemmer enn i 2020. Flertallet av medlemmene er privatpraktiserende advokater. Gjennomsnittsalderen er 48 år.

Regnskap 2021

Kretsens regnskap føres av Sjølyst Regnskap AS. Regnskapet for 2021 viser en økning i medlemsinntekter.

Per 31.12.21 hadde kretsen innestående kr 251 663 på konto. Totalt innestående inkludert Ålesund og Molde lokallag er kr 562 127. Balanseregnskapet viser at kretsen har en egenkapital på kr 243 663. Inkludert Ålesund og Molde lokallag er denne totalt kr 542 127.

Inntektene i kretsen består av medlemskontingenter og kursavgifter. Midlene i kretsen brukes til å arrangere kurs og sosiale treff. Styret har som mål å holde egenandelen ved arrangementer så lave som mulig, slik at kretsens midler kommer medlemmene til gode. Medlemmene oppfordres til å delta ved kurs og sosiale arrangement.

Kretsens medlemmer i utvalg

Kretsens representasjon i hovedstyret
Cathrin Myre Skram

Representant i Advokatforeningens representantskap:
Elisabeth Voldsund

Kretsens medlemmer i Advokatforeningens disiplinærutvalg
Nils Grytten, Ålesund
Camilla Solbakken, Ålesund
Katharina Angvik Hjelmaas, Kristiansund
Jørgen Holm, Molde

Kretsens medlemmer i menneskerettighetsutvalget
Åge Gustad, Kristiansund

Kretsens medlemmer i lovutvalg:
Velferds- og trygderett: Anette Schei, Ålesund
Skatterett: Jan Sørbø, Ålesund
Samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett ink. sjøforsikring: Anders Svinø, Ålesund
Forvaltningsrett: Fredric Holen Bjørdal, Ørsta
Forsikringsrett: Kyrre Rørstad, Ålesund
Fast eiendom: Kristine Devold, Ålesund
Fangst, fiskeri og havbruk: Erik Staurset, Ørsta
Barne- og familierett, Arv og Skifte: Cathrin Myre Skram, Ålesund
Arbeidsrett: Kristin Fjellby Grung, Ålesund

Oppland krets

Leder: Lars Braastad, Gjøvik (valgt til styret 2020, til leder 2021)
Styremedlemmer: Espen Enger Halvorsen, Lillehammer (valgt 2020)
Jo Are Aamot Brænden, Lillehammer (valgt 2021)
Helle Pharo Glæserud, Gjøvik (valgt 2021)
Nikolai Løland Dolva, Lillehammer (valgt 2021)
Tone Ljoså, Lillehammer (gjenvalgt 2021)
Varamedlemmer: Karianne Grindstad, Lunner (gjenvalgt 2020)

Styret som ble valgt i 2020 avholdt to styremøter som nettmøter henholdsvis i januar og februar 2021. Styret kom til at også årsmøtet 2021 burde avholdes som nettmøte.

Årsmøtet 2021 ble avholdt 21. mars som nettmøte med ca 10 deltakere, og ikke kombinert med kurs og middag som vanlig på grunn av koronasituasjonen.

Styret som ble valgt på årsmøtet i 2021 har gjennomførte to styremøter med fysisk oppmøte og påfølgende enkel middag på restaurant, ett på Gjøvik den 18. mai og ett på Lillehammer. Dette styret har videre avholdt tre styremøter som nettmøte/telefonmøte, og ellers hatt dialog via epost og telefon.

Styrets leder opprettet dialog med de nyvalgte stortingsrepresentantene fra Oppland kort tid etter valget høsten 2021. Som følge av dette inviterte Opplandsbenken på Stortinget styret til et nettmøte som ble gjennomført 9.11.21. I møtet fikk vi gitt uttrykk for vårt syn på spørsmål knyttet til fri rettshjelp og også domstolstruktur.

Styret har løpende vurdert mulighetene for å samles til kurs og sosiale treff med fysisk deltakelse. Vi mener at det sosiale ved å treffe andre medlemmer i egen krets er et viktig element nettopp i kretstreffene, i tillegg til faglig oppdatering. Styret planla et fysisk kurs høsten 2021, men før det lyktes styret å få på plass foredragsholdere med mer endret koronasituasjonen seg slik at styret oppfattet det som lite realistisk å gjennomføre fysisk kurs. Kurset ble derfor avlyst før det ble kommunisert ut til medlemmene. Styret mener vi bør ta igjen for at det de siste par årene har vært et begrenset medlemstilbud ved å legge ekstra midler i kurs kombinert med sosiale samlinger, nå når det igjen blir åpning for dette.

Vi oppfordrer fortsatt våre medlemmer til å følge Facebooksiden vi har opprettet, som vi ønsker å bruke for kontakt med og informasjon til medlemmene.

Leder for kretsen har deltatt på Representantskapsmøte i Advokatforeningen i mai 2021. 

Regnskapet for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021 viser driftsinntekter på til sammen kr 80.750,- som i sin helhet består av inntekt fra medlemskontingent på kr.80.750,- pluss renteinntekter på kr. 1.151,74 og utgifter på kr. 33.878,-. Dette gir et samlet årsresultat på kr. 48.023,74-. Av utgiftene utgjør en gave på 25.000,- kr utbetalt til Gatejuristen i henhold til styrevedtak i etterkant av vedtak fra årsmøtet 2019. Utgiftene ellers består av regnskapshonorar på kr 5.878,- og kostnader til styremøter på kr 3.000,-.

Kretsen har solid økonomi, og styret mener detikke er behov for økning av kretskontingent.

Oslo krets

Leder: Else-Marie Merckoll, Trygve Staff (nestleder), Nora Hallén, Rune Opdahl, Gitte MArie Lundh Bjurling, Elsa Charlotte Gil, Aurora Lindeland Geelmuyden, Petter Mandt (vara), Tom Sørum (vara), Trond Audun Jacobsen (vara) 

Oslo krets er Advokatforeningens største krets, og utgjør 59,4 % av foreningens totale medlemsmasse. Oslo krets hadde 5796 medlemmer pr. 31. desember 2021.

Kurs og aktiviteter

• «Er advokatmonopolet for fall?»
o 27. januar over Zoom
o Debattdeltakere: Peter Frølich, Sverre Tyrhaug, Jon Wessel-Aas, Marte Svarstad Brodtkorb, Merete Nygaard, Johan Dolven. Alison Hook hadde kort innledning mens Aslak Bonde var ordstyrer.
o 350 deltakere

• Ny arvelov med særlig fokus på overgangsregler
o 17. februar over Zoom
o Foredragsholder: Vibeke Five
o 62 deltakere

• Personvern for advokatvirksomhet
o 2. mars over Zoom
o Foredragsholder: Rune Opdahl
o 54 deltakere

• Høstfest
o 21. oktober på Rebel
o Faglig gjest var Hans Petter Graver
o Ca. 150 deltakere

• Debattmøte om ankesiling
o 27. oktober i Gamle festsal
o Debattdeltakere: Mads Fredrik Baaardseth, Anders Løvlie, Ingunn Foss, Marianne Vollan, Andreas Unneland, Thorsteinn Skansbo og Frode Sulland. Aslak Bonde ledet debatten
o Ca. 100 deltakere

• Debattmøte om jussens politisering
o 30. november på Kulturhuset
o Debattdeltakere: Ketil Lund, Catrine Hambro og Michael Tetzschner. Nora Hallén var ordstyrer.
o 50 deltakere

Annet
Kretsstyret har i 2021 hatt et godt samarbeid med Oslo tingrett. Det årlige faste dialogmøtet ble avholdt 9. november. Fra tingretten deltok sorenskriver Yngve Svendsen, avdelingsleder og tingrettsdommer Espen Bjerkvoll, avdelingsleder og tingrettsdommer Anne Margrethe Lund og rådgiver Mariann Rasch. Fra kretsen deltok styreleder Else-Marie Merckoll og nestleder Trygve Staff. Fra sekretariatet deltok Kamilla Sagen Hildre. Temaer som ble drøftet, var blant annet koronasituasjonen, sikkerhetskontrollen i tingretten digitalisering av domstolen, dokumentsamlinger og oppnevning av advokatfullmektiger i 6-årssaker. Sammenslåingen mellom Oslo byfogdembete og Oslo tingrett ble også et tema da kretsen tidligere har hatt eget møte med byfogden. Oslo krets tok også opp aksjonen rundt rettshjelpssatsen som foreningen startet.

Det årlige faste dialogmøtet med Borgarting lagmannsrett ble avholdt mandag 25. oktober. Fra lagmannsretten deltok førstelagmann Marianne Vollan, lagmann Eirik Akerlie og direktør Mari Fjærtoft Trondsen. Fra kretsen deltok styreleder Else-Marie Merckoll og nestleder Trygve Staff, fra sekretariatet deltok Sara Berg Jønsson (studentmedarbeider). Temaene for møtet var blant annet gjenbruk av dokumentsamlinger i sivile saker, koronasituasjonen, bruk av fjernmøter under rettssaker, endring i rettskretser, tilbakemelding på advokatfullmektiger og salærutbetaling etter overgangen til DRL.

Internasjonalt samarbeid

I lys av den stadig pressede politiske situasjonen i Ungarn besluttet styret å legge årets studietur til Budapest. Turen var opprinnelig planlagt til høsten 2020, men dette utgikk grunnet koronapandemien.
Styret i Oslo krets reiser hver høst på en årlig studietur. Målet for studieturene er å bli kjent med andre lands rettstradisjoner og utveksle erfaringer med nasjonale og regionale advokatforeninger, dommere og dommerforeninger, samt utenlandske advokatkolleger. Tidligere har styreturer gått til Polen og Tyrkia, som sliter med tilsvarende utfordringer som Ungarn.

Ungarn har siden 2010 vært styrt av koalisjonsregjeringen «Fidesz-KDNP». Med statsminister Viktor Orbán i spissen har koalisjonen 2/3 flertall i det ungarske parlamentet. Flere internasjonale medier og politiske stiftelser har de senere årene gått hardt ut mot styresmaktene i Ungarn og mener landet nærmer seg et diktatur. Det var spesielt da koronapandemien brøt ut i 2020 at landet fikk stor oppmerksomhet internasjonalt. Det ble da innført en kriselov som ga Orbán blant annet retten til å oppheve lover og endre straffeloven uten å gå gjennom parlamentet. Den politiske situasjonen mot EU er i dag svært anspent da landets EØS-midler er blitt stoppet grunnet flere omstridte politiske vedtak i landet.

I Budapest var det lagt opp til flere spennende møter med ulike aktører. Første møte var med den norske ambassaden i Ungarn, representert ved ambassadør Trine Skymoen og ambassaderåd Håvard Austad. Her fikk vi en spennende og nyttig innføring om Ungarsk historie og den politiske situasjonen i dag.

Fredag startet med besøk i den lokale domstolen i Ungarn. Den lokale assistentdommeren viste oss rundt i det ærverdige bygget fra slutten av 1800-tallet og i en godt bevart rettssal fikk vi en god innføring i rettssystemet og det juridiske miljøet i landet. Styret syntes det var interessant å lære om forskjellene, men også om likhetene mellom det ungarske og det norske rettssystemet. Spesielt interessant var det at rundt 70% av dommerne i de lokale domstolene i Ungarn er kvinner.

Videre gikk turen til visepresident i Budapest bar Association, Péter Szabó hvor vi fikk en gjennomgang av hvordan foreningen fungere i Ungarn. Det ble utvekslet erfaringer mellom foreningene i Norge og Ungarn. Også her var det noen ulikheter, men også mange likheter. Blant annet er krav om etterutdanning relativet nytt for de ungarske advokatene, men etterutdanningen oppnås på samme måte som i Norge. Styret syntes det var interessant at advokatene i Ungarn er pålagt å være medlem av Advokatforeningen for å kunne gå i retten.

Neste besøk var hos den ungarske Helsingforskomiteen. Her fikk vi et dypere innblikk i den rettslige og konstitusjonelle situasjonen i landet, samt utfordringer ved rettssikkerheten i landet. Det var nyttig å ha med inntrykk fra domstolen og den ungarske advokatforeningen samtidig som vi fikk et annet perspektiv på rettsstatens utfordringer.

Alt i alt ble det en svært innholdsrik og hyggelig tur. Styret tar med seg inntrykkene og erfaringene videre i det rettspolitiske arbeidet.

Romerike krets 

Brede Gundersen (leder), Ole Kristian ringnes, Ruth Frøland, Marthe Grimsrud, Monica Melgård (vara), Andre Berven (vara), Henrik Skrimstad (vara). 

Kretsen hadde per 31.12.2021 170 medlemmer. 

Kurs og aktiviteter

I løpet av året har styret avholdt 3 formelle styremøter. I tillegg har styret håndtert saker fortløpende i e-post korrepsondanse. 

Styreleder har deltatt på representantskapsmøte og advokatforeningens Årsmøte. 

Året 2021 ble også dessverre noe redusert grunnet korona. Flere planlgte arrangmenter måtte igjen avlyses. Styret å arrangere kretsmøte i tomtefeste før pandemien igjen stengte for fysiske samlinger. 

 Det har vært en rekke vitkige saker for advokatforeningen sentralt i år 2021, hvor det har vært mye dialog ellom hovedstyret og kretsene. Dette gjelder forslag til ny advokatlov, treikeasjonen og forslag til reversering av domstolsreformen. Kretsstyret har engasjert seg i disse og har også fått lokal press på dette. 

Styret engasjerte seg i årets TV-aksjon "Barn-ikke brud" som satte fokus på viktige menneskerettigheter. Kretsenes medlemmer ble oppfordret til å stille som bøssebærere og gi øvrig bidrag. En rekke at kretsens medlemmer var å se med bøsse i hånden. 

Advokatvakten har stort sett vært nede i hele 2021, vi rakk å avholde en vakt før denne måtte stenges ned igjen. Advokatvakten er nå åpen igjen båed på Lillestrøm og Eidsvoll. Advokatvakten på Eidsvoll har nå fått ny lokasjon i tingrettens lokaler på Eidsvoll. 

Styrets leder har gjennomført dialogmøte med tingretten.

Styret har en Facebook-gruppe for å kunne ha en uformell kanal for medlemmene og skap engasjement og samhold. Gruppen kan med fordel få mer aktivitet. 

Sør-Rogaland krets

Leder: Ann Mari Winterhus-Fjeld

Håkon Halvorsen (nestleder), Bjørn Inge Waage, Hans Marius Thorsnæs, Eirik B. Aanestad, Kine Bråten, Krisitn Jensen, Siri Olstad.

Kurs og aktiviteter
Kretsen har lokalt gjennomført fem kurs i løpet av året. Den pågående pandemisituasjonen har preget kursaktiviteten i kretsen, og medført at flere kurs har vært gjennomført som webinar og at kurs må ha måttet avlyses/utsettes. Det ble ikke planlagt for utenlandstur i 2021. 

Webinar: «Arbeidsgivers prosessrisiko i oppsigelsessaker»
v/ advokatene Ingvild Hachvaag-Andersen og Ida Brabrand i Brækhus Advokatfirma DA, 2
timer. 17 deltakere.

Webinar: «Dypdykk i utvelgelsesprosessen ved nedbemanning»
v/ advokatene Advokatene Kristine Slotnæs og Eirin Simonsen i Brækhus Advokatfirma DA, 2
timer.
21 deltakere.

«Bistandsadvokaten - / Praktiske råd / Bistandsutvalgets arbeid i 2021»»
v/ Kristin Fagerheim Hammervik, 3 timer.
23 deltakere.

Innlegg i forbindelse med medlemsmøte «Ytringsfrihet og krenkelseshysteriet»
v/ Ketil Rolness, 1 time.
41 deltakere.

Utsatt:
«Rettsmekling i et nøtteskall» v/ tingrettsdommer Espen Skjerven.
Planlagt avholdt 8. desember.
Det var over 30 påmeldte.

Annet
Fredag 29. oktober 2021 ble det arrangert medlemsmøte med torskemiddag på Victoria Hotell.
Vi fikk besøk av Kjetil Rolness, kjent samfunnsdebattant og medlem av
ytringsfrihetskommisjonen. Rolness holdt et interessant og tankevekkende foredrag om
ytringsfrihet og krenkelseshysteri. Vi fikk høre om en fremvoksende krenkelseskultur og om
hvordan det står til med ytringsklimaet i Norge – landet med størst pressefrihet i verden.

Foredraget ble fulgt opp av et innlegg fra advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas, som også
benyttet anledningen til å opplyse medlemmene om den planlagte aksjonen i Høyesterett for
bærekraftig rettshjelp.

Medlemsmøtet var preget av godt oppmøte (44 deltakere) og stort engasjement!

Faggrupper
I Arbeidsrettsgruppen, som ledes av Bjørn Inge Waage, er det ikke avholdt møter i 2021. Det er
ønskelig at faggruppen skal ha fysiske møter, noe som har vært vanskelig å få til i 2021. Kari
Eline Bjørndal Kloster overtar som ny leder av gruppen.

I Insolvensgruppen, som ledes av Flemming Karlsen, er det ikke avholdt møter i 2021.

Kretsstyret har tatt initiativ til å etablere tre nye grupper:
• Forsvarergruppa – ledes av Brage Nordgård
• Bistandsgruppa – ledes av Kristin Jensen
• Familierettsgruppa – ledes av Anette Tendenes

Sør-Rogaland tingrett har tatt initiativ til samarbeidsmøter med Advokatforeningen, for å få et
tettere samarbeid med advokatene i distriktet. Det er av særlig interesse for retten å ha en dialog
med advokater som jobber med fagfeltene straff, det vil si forsvarere og bistandsadvokater og
familierett. Advokatforeningen ønsker derfor å invitere til faggrupper innen disse fagfeltene, slik
at alle advokater i distriktet som jobber med disse fagfeltene kan komme med sine innspill til
tingretten. Det kan være at man ønsker å ha noen årlige samlinger, med faglig innhold, diskusjon
eller annet, i tillegg til tema for samtaler med retten.

Vi oppfordrer medlemmene til å ta kontakt med leder av de respektive gruppene for å komme på
listen over deltakere og motta invitasjoner til møter.

Aktiviteter og møter hvor styret har vært involvert

Aksjon for bærekraftig rettshjelp
Salærsatsen har vært underjustert i flere tiår, med det resultat at rettshjelpsordningen over de siste
20 år har blitt gradvis svekket. Rettshjelpssatsen er nå så lav at flere og flere advokater slutter –
eller ikke engang begynner - å ta saker på offentlig sats. Maktubalansen mellom den private part
mot stat og kommune er i de fleste rettshjelpssaker så vesentlig at vårt grunnleggende prinsipp
om likhet for loven settes til side.

Advokatforeningen har fremmet tre krav:
• En bærekraftig rettshjelpssats
• Forhandlingsrett om rettshjelpssatsen
• Reversere halveringen av reisesalæret

I forslag til statsbudsjett for 2022 ble det ikke funnet rom for å høyne salærsatsen med en eneste
krone. Advokatforeningen varslet alle sine medlemmer om å lojalt «streike» dersom
Advokatforeningens tre krav ikke ble imøtekommet i revidert statsbudsjett 8. november 2021.

I revidert statsbudsjett fikk rettshjelpssatsen et svært beskjedent løft - 22 kroner innebar ikke mer
enn prisveksten. Advokatforeningens krav om forhandlinger ble heller ikke innfridd. Aksjonen
startet 8. november og har fortsatt inn i 2022.

Streiken innebærer at forsvarere som har straffesaker i Høyesterett oppfordres til ikke å
gjennomføre forsvareroppdraget i perioden aksjonen pågår. Høyesteretts behandling av
straffesaker vil da stoppe opp til regjeringen kommer Advokatforeningen i møte.

Medlemmene av Sør-Rogaland krets har vist stort engasjement! Mange advokater har gjort en
solid innsats i å fremme budskapet, forklare arbeidssituasjonen for forsvarere og
bistandsadvokater, og gi konkrete eksempler til mediene som bidrar til økt forståelse for
situasjonen.

Telemark krets

Leder: Heidi Amlie Grindem

Fred Arne Hjetland, Inge Evja, Sindre G. Marqvardsen, Hildre Sannes Holøkken, Tom Isaksen, Monica Tjentland (varamedlem)

Faglige/sosiale aktiviteter
17.03.21: Årsmøte ble avholdt digitalt, med den følge at planlagt kurs og middag utgikk.

06.04.21: Høring - NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring

12.05.21 - Høringsuttalelse avgitt om advokaters bruk av sosiale medier

12.05.21 - Høringsuttalelse om utvidelse av innværende etterutdanningsperiode

29 -30.08.21: Kretskurs, Engø gård på Tjøme med følgende tema:
Regjeringsadvokaten v/ Advokat Marius Stubb – forslaget til ny forvaltningslov – 2t
Advokat Dag Sørlie Lund, Hjort & co– EØS rettens betydning for forvaltnings og
strafferett. 3 timer
Generalsekretær Merethe Smith, Advokatforeningen – 2t etikk
Psykologspesialist/orlogskaptein, Trine Dale – stressmestring i vår hektiske hverdag –
utgikk pga. andre gjøremål for foredragsholder.

08.11.21 – Høringsuttalelse om revisjon av regler for offentlighet av
disiplinærbeslutninger

08.11.21 – Høringsuttalelse om foreløpige rutiner for Advokatforeningens tillitsvalgte
for håndtering og varsling av saker om trakassering.

11.11.21 - Streikeaksjon utenfor tinghuset for bærekraftig rettshjelp, med fokus på
endring av rettshjelpssatsen, reisegodtgjørelsen og Advokatforeningens manglende
forhandlingsrett

12.11.21 – Intervju i Varden ifm. streikeaksjonen

Julekurset 16.12.21: Avlyst pga. pandemien.

Annet

Telemark krets inngår i Disiplinærutvalget forkortet OPP, som består av kretsene Oppland,
Buskerud, Vestfold og Telemark. Telemark krets har to medlemmer i utvalget; Sindre Marqvardsen fra advokatfirmaet Wexels DA, som ble gjeninnvalgt og nyinnvalgte Birgitte Midtgaard fra Advokatfirmaet Midtgaard & Opthun AS.

I 2020 behandlet utvalget OPP totalt 54 saker, hvorav 43 ble realitetsbehandlet og 11 ble avvist. Av disse ble konklusjonen at 6 hadde handlet i strid med god advokatskikk, 1 fikk salæret nedsatt, og 36 ble frifunnet.

Det samlede antall saker innkommet til disiplinærutvalgene var 628 i 2021, 562 i 2020 mot 534 for 2019. Antall realitetsbehandlet saker var 388. 29% av sakene ble avvist. På landsbasis fikk 20,62 % av klagene medhold.

Det er etablert advokatvakt for Skien, Porsgrunn, Bamble og Bø, alle avholdt ved bibliotekene.
Pga. pandemien har tilbudet vært innstilt våren 2021, samt i desember.

Trøndelag krets

Leder: Anita Rian Lykken

Kolbjørn Lium (nestleder), Maria Tanemsmo, Johan Ivar Ansens, Veronica Lorentzen Drivstuen, Kristin Bugge Midtjell, Anders Kjøren, Markus Waterloo, Vibeke Meland (sekretær)

Per 31.12.2021 hadde kretsen 387 medlemmer. 

Vest-Agder krets

Leder: Emma Isaksen 

Lilly Marie Kongevold, Rune Alsted Amundsen, Anders Hansson,
Varamedlemmer: Åsmund Mjåland

Kurs/faglig aktivitet
01.03.2021
Webinar: Plan – og bygningsrett, Dispensasjon og annet snacks med Advokat Sofia Bjørck

01.03.2021
Webinar: Skjønnsprosessloven med Nils Erik Lie

12.03.2021
Avlyst: Advokaten i retten sett fra dommerperspektiv med Tingrettsdommer Monica Haugedal og Gisle A. Johnsen

13.03.2021
Avlyst: Mitt nachspiel, ditt ansvar med Advokat Stine Helèn Pettersen

07.09.2021
Webinar: Bevis med Magne Strandberg, UiB

10.11.2021
Rettskildekurs, Norges digitale jusbibliotek med Susanne Mysen, Rettsinfo

02.12.2021
Ny anhendingslov og annet nytt og nytt innen eiendomsmegling med Johan Arnt Mettevoll

Sosial aktivitet

Begrenset på grunn av Covid-19. Uformell julepils på Caledonien etter kurs 02.12.21

Annet

Advokatvakten i Kristiansand har vært gjennomført hele 2021. Samarbeidet med kommunen på Kongens senter ble avviklet våren 2021, samtidig som man startet opp tilbud i samarbeid med Gatejuristen. Styret opplever det utfordrende at kretsens medlemmer i liten grad deltar på de utlyste vaktene, og ønsker innspill til hva som er grunnen til dette og hvordan man kan øke engasjementet.

Advokatvakten i Mandal har også blitt gjennomført i 2021. Mandal kommune organiserer denne sammen med Advokatforeningen. Det har vært gjennomført 6 advokatvakter i 2021.

Årsmøtet var opprinnelig planlagt til Lindesnes havhotell, men ble gjennomført via Teams den 12.03.21 på grunn av økt smittetrykk av Covid-19.

I 2021 har det vært avholdt et samarbeidsmøte mellom Advokatforeningen, Kristiansand tingrett, Statsadvokatene i Agder og Agder politidistrikt, samt representant for faste forsvarere og faste bistandsadvokater.

Styret arbeider for tiden med høringsuttalelse i forbindelse med forslag om reversering av domstolsreformen, og har gjennomført møter kommunevis med medlemmer vest for Kristiansand. Advokatene i Kristiansand vil gis anledning til å komme med innspill under årsmøtet eller skriftlig i etterkant. Styret vil også sende en orientering til hver enkelt kommune på vegne av medlemmene, ettersom kommunene er gitt særskilt anledning til å påvirke utfallet av reverseringsforslaget.

Vestfold krets

Leder: Marianne Teisbekk

Lene Høivang, Even Solbraa-Bay, Ann-Iren Skjelbred, Ane Solli, Jørgen Samuelsen

Kurs/faglig aktivitet

Styret har arrangert et kurs i 2021(Midtåsen 11.11.2021). Kretsen ser det som en sentral oppgave å tilby medlemmene kurs, både for faglig og sosialt påfyIl. Med hensyn til at kursaktiviteten har vært meget begrenset i 2020 og 2021 vil styret fremover ha særlig fokus på dette. Det er organisert et kurs i forbindelse med årsmøte i første halvdel av 2022. Dette kommer i tillegg til utenlandskurset i månedskiftet mars/april.

Annet

Det har vært avholdt ett fysisk styremøte i løpet av 2021. Styrets arbeid har utover dette skjedd digitalt og saker er fortløpende behandlet via e-post.

Styrets arbeid i 2021 har også vært preget av pandemien. Styret har lagt vekt på sikkerheten til medlemmene og konsekvensene av større samlinger, herunder hvordan et smittetilfelle på et arrangement ville påvirket den enkelte advokat, kontor mm.

Oppsummert må året deles inn i tiden før og etter at vaksinene ble rullet ut på sommeren, før det igjen var full nedstengning i november/desember. Frem til sommeren var aktiviteten helt begrenset utover at årsmøtet ble avholdt. Grunnet smittesituasjonen ble det ikke avholdt noen kurs og advokatvakten ble suspendert. Etter sommeren ble advokatvakten startet opp igjen og gjennomført frem til ny nedstigning. Når det gjelder advokatvakten har styret samordnet advokatvaktene og har tilstrebet at tilbudet har vært likt i hele fylket. Det ble gjennomført et arrangement på Midtåsen i begynnelsen av november.

Når det gjelder utenlandskurset er dette hverken arrangert i 2020 eller 2021. Kurset som ble avlyst våren 2020 var betalt og etter avtale med hotellet er bestillingen blitt forskjøvet. I lys av den endrede situasjonen man opplevde etter sommeren (smittesituasjonen, reiserestriksjoner, karantenebestemmelser mm.) besluttet styret i september at vi skulle gå videre med planlegging av utelandskurs våren 2022. I løpet av høsten, med hjelp av reiseoperatøren, ble hotell, fly og foreleser booket. Invitasjon til kretsens medlemmer blir også sendt ut rundt årsskiftet. Til tross for den nye nedstengningen som kom i desember, er styret positive til at utelandskurset kan gjennomføres som planlagt.

Utover dette er det tatt opp saker som har kommet fra sekretariatet sentralt og lokale rettspolitiske spørsmåI.

Vestland krets

Leder: Ingelin M. Gundersen, Bjarte Aarlie (nestleder), Rikke Arnesen, Stian Osa, Robert Fonn, Åshild Fløisland, Sølvi Nyvoll Tangen (vara), Ann Cathrine Lerstad (vara), Julianne Sellgren (vara). 

 

Østfold og Follo krets

Leder: Lars Winsvold

Marion E. Nordenhaug, Thomas Andrews, Trine Husaas, Kenneth Hansen, Heidi Andersen (vara), Nathlie Brinkmann (vara) og Kari Tveter Iversen (vara)

Fra Yngre advokater har Anne-Berit Økland Lystad møtt som observatør.

Per 31.12.2021 hadde kretsen 245 medlemmer. 

Kursvirksomhet/faglig aktiviteter
Grunnet pandemien har kretsstyret måtte arbeide alternativt også i 2021. Det har høsten 2021 vært avholdt 2 kretskurs, hvorav ett med påfølgende forinket årsmøtemiddag. For kretskurset 30. september (Refsnes gods) var det praktiske temaer som personskaderett med foredragsholder prof. dr. juris Morten Kjelland. Det var 22 påmeldte og gode tilbakemeldinger. På kretskurset 26. oktober var det foredrag om temaene ny advokatlov og taushetsplikt ved adv. Jon Wessel-Aas. Det var 48 påmeldte og gode tilbakemeldinger. 

Sosiale aktiviteter
Siden kretsmøtet i mars ble avholdt digitalt, ble det avholdt årsmidddag. Den forsinkede årsmiddagen ble avholdt på Hotell Jeløy Radio, i forlengelsen av kretskurset 26. okotber. Det var 33 deltakere på middagen, som ble et svært hyggelig møtepunkt etter en lang panedemiperiode. 

Annet
Kretsstyret har aktitv deltatt med politisk påvirkingsarbeid i kretsen og medieutspill knyttet til Advokatforeningens aksjon budsjetthøsten 2021 for en bærekraftig rettshjelpsordning. Konkret var kravvene å øke fri rettshjelpssatsen til et bærekraftig nivå, snu halveringen av reisefraværsgodtgjørelsen, og å få forhandlingsrett for alt dette. Vi har hatt mye kontakt og god dialog med Advokatforeningen om dette, både ledelsen og andre. 

I samarbeid med hovedstyremedlem Marte Reier, ble det sendt henvendelser med faktainformasjon og krav til en rekke Stortingspolitikere i kretsen. Hun fikk også i stand et møte med Senterpartiets (påtroppende) medlem i finanskomiteen fra Østfold, hvor styrets leder deltok. 

Etter oppfordring fra Advokatforeningen arrangerte kretsstyret i samarbeid med lokale koordinatorer markeringsaksjoner mot statsbudsjettet i fire av Østfoldsbyene, Halden, Fredrikstad, Moss og Sarpsborg, for kravene som nevnt over. Markeringene fant sted i november. Dessverre fikk vi på kort varsel ikke til markeringer i andre byer i kretsen, men det ble vurdert at hastighet var viktig pga. statsbudsjettsbehandlingen. Det var varierende oppmøte, med meget godt oppmøte i både Moss og Halden, få møtte i Sarpsborg og Fredrikstad. Tilbakemeldingene var at det var litt kort varsel. Vi fikk imidlertid meget god pressedekning i de fleste lokalaviser og i NRK Østfold, det var hovedformålet. Vi fikk ved medieomtalen også aktiv støtte fra sorenskriveren i Søndre Østfold tingrett. 

Styrets leder deltok etter oppfordring fra NRKs innsamlingsaksjon for Plan, "Barn, ikke brud", i aksjonskomiteen for Viken. Styret deltok aktivt med markering av støtte til aksjonen, og vi fikk i stand et samarbeid med Romerike krets og Buskerud krets. Foruten den ideelle dimensjonen i seg selv, var de en fin anledning til å markere at advokater tar samfunnsansvar. Vårt engasjement fikk en del medieomtale i kretsen. 

Advokatvakt

I 2021 var det advokatvakt i Halden, Fredrikstaf, Sarpsborg, Moss, Hvaler, Askim, SPydeberg, Hobøl, Drøbak, Ås, Oppegård og Vestby. Dels pr. telefon og dels ved fysisk oppmøte. Både våren og høsten 2021 ble advokatvaktene i kretsen markedsført på Facebook, med utmerket bistand fra Advokatforeningens ansatte og finansiert derfra.