Regnskap og balanse

Regnskap

  Note Aktivitetsregnskap Aktivitetsregnskap
MEDLEMSINNTEKTER   2021 2020
Kontingent   55 636 877 53 251 527
Avgift ved manglende etterutdanning   0 -200 000
Andre Medlemsinntekter   294 345 24 455
Sum Medlemsinntekter 1 55 931 222 53 075 982
       
DRIFTSINNTEKTER      
Forsikringsgebyr   8 089 236 8 655 641
Kursinntekter    3 399 437 780 505
Annonseinntekter   2 726 216 1 592 312
Salgsinntekter   316 852 646 778
Diverse inntekter   2 141 092 1 270 900
Sum driftsinntekter 1 16 672 833 12 946 135
       
Netto Finansposter   12 002 564 10 325 917
Sum inntekter 2 84 606 619 76 348 034
       
KOSTNADER TIL FORENINGENS FORMÅL 3, 4, 5, 7    
Advokatprofesjonens interesser og omdømme   11 595 731 13 070 974
Rettsikkerhet og rettspolitikk   5 136 512 4 941 149
Advokatetikk og disiplinærordningen   9 502 600 8 904 131
Medlemstjenester og medlemskommunikasjon   17 895 742 15 521 990
Gratis råd og rettshjelp til publikum   1 524 819 1 215 683
Advokatbladet   6 718 929 5 762 529
Sum kostnader til foreningens formål 2 52 374 334 49 416 456
       
Administrasjon  3, 6, 7 8 075 581 10 828 802
Foreningsorganer   3 161 117 3 100 291
Kostnader til administrasjon 2, 3, 4 11 236 698 13 929 093
       
Årets Aktivitetsresultat   20 995 587 13 002 485
Salg av Juristenes Hus AS   0 44 367 987
Sum   20 995 587 57 370 472
       
Tillegg/reduksjon formålskapital      
Overført formålskapital Advokatforeningens kretser   -2 614 945 -2 275 427
Overført midler til kretskusr fra JUS   -500 000  
Overført Annen formålskapital   -17 880 642 -55 095 045
Sum disponeringer 14, 15 -20 995 587 -57 370 472

Balanse

EIENDELER      
Anleggsmidler Note 31.12.2021 31.12.2020
Varige driftsmidler 8 13 349 076 6 193 338
Driftsmidel Advokatforeningens kretser   0 5 200
Sum anleggsmidler   13 349 076 6 198 538
Omløpsmidler      
Varebeholdning      
Kortsiktige fordringer 9 78 072 844 66 667 072
Finansielle omløpsmidler 10 151 581 714 139 755 866
Bankinnskudd  11 33 946 632 33 066 425
Bankinnskudd - forsikring   8 751 339 20 025 074
Bankinnskudd Advokatforeningens kretser   14 773 267 12 394 256
Sum omløpsmidler   288 184 152 272 496 375
SUM EIENDELER   301 533 228 278 694 913
FORMÅLSKAPITAL OG GJELD      
Formålskapital      
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner      
Kompensasjonsfond   22 800 731 22 800 731
Støtteforeningen      
Avsetning til historieprosjekt      
Fri formålskapital      
Formålskapital Advokatforeningens kretser   13 416 240 10 801 296
Annen formålskapital   141 773 344 124 029 010
Sum fri formålskapital   155 189 584 134 830 306
Sum formålskapital 13 177 990 315 157 631 038
Gjeld      
Avsetninger      
Pensjonsforpliktelser 14 7 246 392 10 096 015
Gjeld til Disiplinærnemnden 15 6 892 892 7 146 208
Andre avsetninger   825 000 1 125 000
Sum avsetninger   14 964 284 18 367 223
Kortsiktig gjeld      
Skyldig forsikringspremie 16 29 245 045 29 639 069
Kreditorer   19 863 758 16 632 931
Annen kortsiktig gjeld 9 53 917 639 51 109 381
Kortsiktig gjeld Advokatforeningens kretser   2 415 383 2 185 843
Skyldig offentlige avgifter og feriepenger   3 136 803 3 129 427
Sum kortsiktig gjeld   108 578 628 102 696 651
Sum gjeld   123 542 912 121 063 874
SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD   301 533 228 278 694 913

 

Oslo 11. mars 2022,

Jon Wessel-Aas (leder)

Trude Marie Wold (nestleder)

 

Styremedlemmer:

Moshin Ramani

Marte Reier

Else Irene Christensen Kildebo

Bjarte Kristian Døssland

Anne Kjølseth Ekerholt

Cecilie Nakstad

Silje Christine Hellesen

Cathrin Myhre Skram

 

Merete Smith (generalsekretær)

Noter

NOTER TIL ADVOKATFORENINGENS AKTIVITETSREGNSKAP 2021

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og etter god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Årsregnskapet består av Advokatforeningen og Advokatforeningens 19 kretser. Mellomværende mellom Advokatforeningen og kretsene er eliminert i årsregnskapet.

Aktivitetsregnskapet for 2021 er satt opp med sammenligningstall fra 2020.

Inntekter

Kontingenter følger kalenderåret og inntektsføres over perioden for medlemskapets varighet.

Publikasjonsinntekter inntektsføres over abonnementsperioden. Andre inntekter resultatføres ihht opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten er utført.

Kostnader

Kostnadene er inndelt i kostnader til anskaffelse av midler, kostnader tilknyttet foreningens formål og administrasjonskostnader. Alle kostnader, inkludert lønn, tilhørende en aktivitet, er henført til denne. Felleskostnader som kostnad til IT, lokaler, porto, telefon, strøm og forsikringer er fordelt mellom aktivitetene i henhold til antall årsverk som er registrert på aktivitetene. Se note 3 for fordelingen av felleskostnader.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende vurderinger lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.  Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er verdsatt til virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost og driftsmidler med begrenset levetid avskrives over forventet økonomisk levetid. Mottatt tilskudd til utvikling av driftsmidler balanseføres og inntektsføres i tak med avskrivningene til driftsmiddelet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for eventuell avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en totalvurdering av fordringsmassen bygd på erfaringstall.

Pensjoner

Den kollektive ytelsesbaserte pensjonsordningen balanseføres med virkning fra 31.12 2015.

Ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som finansieres over drift vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen.

Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger innregnes ikke i resultatet, men føres direkte mot organisasjonens egenkapital. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader.

Skatt

Advokatforeningen er ikke skattepliktig.

Note 1 Medlemsinntekter og driftsinntekter

Medlemskapet i Advokatforeningen er et individuelt medlemskap. Hvert medlem betaler medlemskontingent til foreningen og kontingent til kretsene. Kretsene bestemmer selv sin egen kontingent. Alle kontingentene faktureres i desember året før og utgjør pr 31.12, en kortsiktig gjeld. Andre medlemsinntekter er avgift ved manglende etterutdanning, som faktureres hvert 5 år, i tillegg har kretsene medlemsinntekt fra årsmøter og lokale lag.

År

Medlems-kontingent

Krets-kontingent

2017

43 117 185

5 693 520

2018

44 530 152

5 860 840

2019

45 708 320

5 798 450

2020

47 350 517

5 901 010

2021

49 230 177

6 406 700

 

 Note 2 Spesifisering av inntekter og forbrukte midler etter art

Inntekter

2021

2020

Kontingent

55 636 877

53 251 527

Etterutdanning

0

-200 000

Andre medlemsinntekter

294 345

24 455

Publikasjons- og annonseinntekter

3 040 142

2 239 089

Forsikringsgebyr

8 089 236

8 655 641

Kursinntekter

3 399 437

780 505

Diverse inntekter

2 144 017

1 270 900

Salg av Juristenes hus

0

44 367 987

Sum inntekter

72 604 055

110 390 104

     

Kostnader

 

 

Publikasjon og annonsekostnader

2 837 049

1 991 694

Personalkostnader

31 417 188

33 499 918

Personalkostnader tillitsvalgte

3 503 192

3 468 733

Avskrivning

1 759 930

1 908 433

Kontor, IKT og leiekostnader

11 107 133

9 189 329

Ekstern tjenester

4 878 081

7 669 477

Annen driftskostnad inkl. arrangement, møte og reise kostnader

4 597 494

3 338 119

Kostnader Advokatforeningens kretser

3 553 216

4 205 412

Sum

63 653 282

65 271 116

Netto finansposter

12 002 564

10 325 917

Årsresultat

20 995 587

55 444 905

 

Note 3 Fordeling av felleskostnader mellom aktiviteter og administrasjon

Felleskostnader som kostnader til IT, lokaler, porto, telefon, strøm og forsikringer er fordelt mellom de ulike formålene i det aktivitetsbaserte regnskapet i henhold til antall årsverk i de forskjellige aktivitetene. Administrasjonskostnader er kostnader til drift av sekretariatet og kretsene, som kostnader til regnskap inkl. IKT, HR, revisjon, tap på fordringer, samt andel av felleskostnadene.

Nedenfor er fordelingen av felleskostnader fordelt på de ulike formål.

 

Andel felleskostnader

Andel i prosent

Advokatprofesjonens interesser og omdømme

1 927 257

18 %

Rettsikkerhet og rettspolitikk

1 108 536

11 %

Advokatetikk og disiplinærordningen

1 604 704

15 %

Medlemstjenester og medlemskommunikasjon

3 473 043

33 %

Gratis råd og rettshjelp til publikum

131 313

1 %

Advokatbladet

990 573

9 %

Administrasjon

1 033 756

10 %

Foreningsorganer

251 168

2 %

Sum Felleskostnader

10 520 350

100 %

 

Note 4 Personalkostnader

Samlede ytelser til fast ansatte og tillitsvalgt. Tillitsvalgte omfatter medlemmer av disiplinærutvalgene, leder av hovedstyret, leder og sekretær i forsvarergruppen og redaktør av Ju§nytt i Advokatbladet.

 

Fast ansatte

Tillitsvalgte

Sum

Lønn, feriepenger og honorar

23 501 505

3 070 282

26 571 787

Pensjon, pensjons- og personalforsikringer

2 576 028

0

2 576 028

Arbeidsgiveravgift

4 270 026

432 910

4 702 936

Andre ytelser

1 069 629

0

1 069 629

Sum personalkostnader

31 417 188

3 503 192

34 920 380

 

Lønn og godtgjørelse til styret og generalsekretær

 

Lønn

Pensjon/    personal forsikring

Andre ytelser

Sum

Generalsekretær

2 048 415

284 453

4 392

 2 335 154

Hovedstyrets leder

750 000

 

 

750 000

Sum godtgjørelse

2 798 415

5 341

4 392

3 085 154

 

Generalsekretæren er tilsluttet foreningens pensjonsordning som sikrer 65 % av lønn ved oppnådd pensjonsalder. Andre styremedlemmer mottar ikke honorar.

Det var pr 31.12.2021 ansatt 40 personer i sekretariatet som til sammen har utførte 35,5 årsverk.

Note 5 Formålsprosent

Advokatforeningens formålsprosent for 2021 er 82 %. Det vil si at 82 % av alle kostnadene er fordelt ut på foreningens formål. Tilsvarende var formålsprosenten i 2020 på 78 %

Note 6 Ytelser til revisor

Kostnader til revisjon i sin helhet er bokført mot administrasjonskostnader og utgjør for 2021.

Ytelser til revisor

2021

Revisjonshonorar

191 250

Andre tjenester

0

Sum ytelser til revisor

191 250

Alle tall er inklusive merverdiavgift

Note 7 Advokatforeningens kretser

Advokatforeningen har 19 kretser, hvor hver krets bestemmer sin egen kretskontingent og kretsstyrene forvalter kretsenes midler. Regnskapet til kretsene er konsolidert inn i Advokatforeningen sitt regnskap.

MEDLEMSINNTEKTER

2021

2020

Kretskontingent

6 406 700

5 901 010

Andre medlemsinntekter

294 345

24 455

Sum Medlemsinntekter

6 701 045

5 925 465

DRIFTSINNTEKTER

   

Kursinntekter

794 300

514 555

Sum driftsinntekter

794 300

514 555

     

Netto Finansposter

31 568

40 819

Sum inntekter

7 526 913

6 480 839

     

KOSTNADER TIL FORENINGENS FORMÅL

   

Advokatprofesjonens interesser og omdømme

104 059

72 032

Rettsikkerhet og rettspolitikk

125 384

33 168

Advokatetikk og disiplinærordningen

1 200 435

1 100 328

Medlemstjenester og medlemskommunikasjon

2 107 596

1 739 619

Gratis råd og rettshjelp til publikum

47 144

83 814

Sum kostnader til foreningens formål

3 584 618

3 028 961

Administrasjon

1 049 652

886 663

Styreorganer

277 699

289 788

Eliminerte kostnader

-1 358 753

-1 695 998

Sum driftskostnader

3 553 216

2 509 414

 

Kostnader til foreningens formål (formålsprosent) i kretsene utgjør 73 % av kretsenes kostnader.

Note 8 Varige driftsmidler

IKT-driftsmidler avskrives lineært over 3 år. Inventar avskrives lineært over 8 år.

Immaterielle driftsmidler avskrives lineært over 5 år.  Immaterielle driftsmidler består av portalene Advokatenhjelperdeg.no, Advokatforeningen.no, Advokatbladet.no, Advokatenesfagdager.no, Advokatjobb.no, advokatklageordningen og Rett eller galt. Det er mottatt tilskudd til utvikling av Rett eller galt, tilskuddet inntektsføres lineært i takt med avskrivningene.

 

Inventar

IKT

Immaterielle driftsmidler

Sum

Anskaffelseskost 01.01.21

3 136 858

10 540 027

21 680 425

35 357 310

Tilgang

1 940 178

944 708

6 030 782

8 915 668

Avgang

 

 

 

0

Anskaffelseskost 31.12.21

5 077 036

11 484 735

27 711 207

44 272 978

 

 

 

 

 

Akk. Avskrivninger 01.01.21

2 755 979

10 540 027

15 867 970

29 163 976

Årets avskrivninger

186 049

0

1 573 884

1 759 933

Avskrivninger, avgang

 

 

 

0

Akk. Avskrivninger 31.12.21

2 942 028

10 540 027

17 441 854

30 923 910

Nedskrivning

 

 

 

 

Bokført verdi 31.12.2021

2 135 008

944 708

10 269 353

13 349 068

 

Note 9 Kortsiktige fordringer og gjeld

Kontingentinntektene faktureres på forskudd året forut. Kontingentinntekter for 2022 er bokført som kortsiktig gjeld og utgjør kr 50,7 mill. kroner.

 

Note 10 Finansielle omløpsmidler

Plassering gjelder rentefond Formuesforvaltning.

Verdi 01.01.21

139 755 866

Avkastning

11 825 848

Verdiendring verdipapirer

 

Sum avkastning

11 825 848

Brukt kapital

 

Verdi 31.12.2021

151 581 714

 

Note 11 Bank

Skattetrekkskonto inngår som bundne midler med kr 5 261 822 per 31.12.2021

Note 12 Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

Kompensasjonsfondet ble opprettet av representantskapet i 1985 og har som formål å dekke kostnader til aksjoner.

Note 13 Bevegelse i formålskapital

Formålskapital

IB 01.01.21

Årets bruk

Årets tilskudd

Bokført verdi 31.12.21

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

 

 

 

 

Kompensasjonsfond

22 800 731

0

0

22 800 731

Sum formålskapital med selvpålagte restriksjoner

22 800 731

0

0

22 800 731

Formålskapital Advokatforeningens kretser

10 801 296

 

2 614 945

13 416 240

Annen formålskapital

124 029 011

636 309

18 380 642

141 773 344

Sum formålskapital

134 830 307

636 309

20 995 587

155 189 584

 

Note 14 Pensjonskostnader og –forpliktelser

Foreningens ansatte er medlemmer av en kollektiv pensjonsordning som tilfredsstiller kravene til pliktig tjenestepensjon etter lov om tjenestepensjon. Ansatte etter 30.06.2012 er omfattet av en innskuddspensjon, mens ansatte før den tid har en ytelsesordning. Den årlige premie for ytelsesordningen kostnadsføres direkte i henhold til unntaksregelen for små foretak.

Den balanseførte pensjonsforpliktelsen på 7,24 mill. knytter seg til usikrede og sikrede pensjonsavtaler.

Pensjonskostnad kollektiv ytelsesordning (sikret)

2021

2020

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

1 922 969

1 742 296

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen

586 063

805 316

Avkastning på pensjonsmidler

-506 825

-717 790

Administrasjonskostnader

41 737

43 288

Arbeidsgiveravgift

288 196

264 108

Netto pensjonskostnad inkl aga

2 332 140

2 137 218

 

 

 

Pensjonskostnad inkl aga ordninger over drift (usikret)

48 098

73 392

 

 

 

Sum pensjonskostnad inkl aga

2 380 238

2 210 610

Sum pensjonskostnad eks aga

2 086 098

1 937 432

 

 

 

Pensjonsforpliktelse kollektiv ytelsesordning (sikret)

2 020

Pensjonsmidler inkl AGA

38 210 000

33 485 000

Pensjonsforpliktelse inkl AGA

-41 797 199

-40 204 617

Netto pensjonsmidler (-forpliktelse)

-3 587 199

-6 719 617

 

 

 

Pensjonsforpliktelse ordninger over drift (usikret)

-3 659 193

-3 376 398

 

 

 

Sum pensjonsforpliktelse

-7 246 392

-10 096 015

 

 

 

Avstemming pensjonsforpliktelse

2021

2020

Pensjonsforpliktelse per 01.01

-10 096 015

-8 480 798

Årets pensjonskostnad

-2 380 238

-2 210 610

Årets premiebetalinger inkl. administrasjonskostnader

4 593 552

2 781 606

Årets estimatavvik ført mot egenkapital

636 309

-2 186 213

Pensjonsforpliktelse per 31.12

-7 246 392

-10 096 015

 

 

 

Økonomiske forutsetninger

 

 

Diskonteringsrente

1,90 %

1,50 %

Forventet avkastning på pensjonsmidlene

1,90 %

1,50 %

Forventet lønnsvekst

2,75 %

2,00 %

Forventet G-regulering

2,50 %

1,75 %

Forventet regulering av pensjoner under utbetaling

0,00 %

1,75 %

 

 

 

Aktuarmessige forutsetninger

 

 

Arbeidsgiveravgift

14,10 %

14,1 %

Dødelighet

K2013BE

K2013BE

Uførhet

KU

KU

 

Per 31.12.21 er det 35 personer som omfattes av den sikrede ordningen fordelt på 18 aktive ansatte og 17 pensjonister. Den usikrede ordningen knytter seg til 3 pensjonister per 31.12.21.

Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført. 40 personer omfattes av ordningen som fordeler seg aldersmessig som følger:

60-69 år - 5 personer

50-59 år -  5 personer

40-49 år -  14 personer

30-39 år 10 personer

20-29 år -  6 personer

 

 

Foreningens forpliktelser til ordningen består av en årlig premie beregnet ut fra antall ansatte. I tillegg betales en egenandel som utgjør 10 % av den enkeltes årlige pensjon.

Note 15 Disiplinærnemnden

I henhold til advokatforskriftens kapittel 5 §5-1 skal sekretariatfunksjonen for Disiplinærnemnden utføres av Advokatforeningen og regnskap med melding om nemndens virksomhet sendes hvert år til Justisdepartementet. I henhold til §5-2 finansieres Disiplinærnemnden ved årlige bidrag fra advokater som utøver advokatvirksomhet. Bidragets størrelse fastsettes av Justisdepartementet i samråd med Disiplinærnemnden og innkreves av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Departementet har ved fastsettelsen av bidraget til Disiplinærnemnden lagt til grunn at nemnden bygger opp en egenkapital for å ta høyde for større utgifter til eventuelle fremtidige saksomkostninger.

 

2021

Inntekter Disiplinærnemnden

9 279 875

Driftskostnader Disiplinærnemnden

9 533 192

Underskudd

-253 317

 

 

IB 2021 fordring til Disiplinærnemnden

7 146 209

Årets underskudd

-253 317

UB 2021 forpliktelse til Disiplinærnemnden

6 892 892

 

Note 16 Skyldig forsikringspremie

Den kortsiktige gjelden til forsikringsordningen gjelder skyldig forsikringspremie til forsikringsselskapet. Forsikringspremien knytter seg til kollektiv sikkerhet og formueskadeforsikring og kollektiv styreansvarsforsikring. Hovedfakturering skjer i desember og skyldig premie overføres til forsikringsselskapet to ganger pr. år, hhv. 10. april og 10. oktober.

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til Representantskapet i Den Norske Advokatforening

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Den Norske Advokatforening som består av balanse per 31. desember 2021, Resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjon

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for
Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Hovedstyret og generalsekretær (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige informasjonen. Vår konklusjon om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med det formål å vurdere om årsberetningen inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon eller ikke inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav, er vi pålagt å rapportere det.

Vi har ingenting å rapportere i så henseende, og vi mener at årsberetningen er konsistent med årsregnskapet og inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Hovedstyret og generalsekretær (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle organisasjonen eller virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan
forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

  • identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
  • opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll.
  • evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
  • konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke kan fortsette driften.
  • evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med hovedstyret blant annet om det planlagte omfanget av og tidspunktet for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen.