Dette er Advokatforeningen

Advokatforeningen 2022

  • 9 749 medlemmer
  • 19 kretser
  • 571 tillitsvalgte
  • 80 høringsuttalelser
  • 38 advokatvakter
  • Ca 90 % av advokatene er medlemmer
Les mer om Advokatforeningen

Dette er Advokatforeningen

Vårt formål

Advokatforeningen ble dannet i 1908 og er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge. Mer enn 500 tillitsvalgte advokater jobber sammen med sekretariatet for å sikre en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og gode rammevilkår – slik at advokater kan fylle sin viktige rolle i rettsstaten. 9749 advokater er medlemmer i Advokatforeningen.

Om medlemskapet

Advokatforeningen jobber for alle advokater, i alle bransjer og sektorer. Noe av innsatsen skjer nært nasjonale beslutningsorganer innenfor poltikk og rettssamfunn, noe skjer tett på den enkelte advokat – gjennom våre kretser.

Om lag 90 prosent av alle advokater er medlem i Advokatforeningen. Mer enn 500 advokater velger også å engasjere seg også som tillitsvalgt, enten det er i ett av våre lovutvalg eller disiplinærutvalg, som deltaker i våre demokratiske beslutningsorganer, eller i annet arbeid for å beskytte, utvikle og styrke advokatrollen og rettsstaten.

Alle medlemmer har påtatt seg å overholde Advokatforeningens etterutdanningskrav. MNA er et kvalitetsstempel som viser at advokaten er faglig oppdatert.   

Vår organisasjon

Advokatforeningen består av 19 geografiske kretser. Hver krets har et tillitsvalgt styre som forvalter kretsens midler, organiserer regional kursvirksomhet og utvikler arrangementer og aktiviteter som styrker det faglige og kollegiale fellesskapet.

Representantskapet er foreningens høyeste organ, mens vårt hovedstyre leder foreningen mellom representantskapsmøtene – i tett kontakt med foreningens generalsekretær.

Tillitsvalgte advokater gjør det mulig for Advokatforeningen å organisere en rekke faggrupper, lovutvalg og faste utvalg som bidrar til å fylle Advokatforeningens mange oppgaver og ansvarsområder.

Rettspolitisk engasjement

Advokatforeningen jobber med advokatene – for rettsstaten. Foreningen er en arena for medlemmenes rettspolitiske engasjement, der demokratiet og rettsstaten står i sentrum for mange av våre aktiviteter. Våre tillitsvalgte advokater bidrar med erfaringer og synspunkter i lovgivningsprosessene, i samfunnsdebatten og i møte med politikere, myndigheter og medier. Vi er bransjens talerør overfor myndighetene i saker som påvirker advokaters rammevilkår.

Advokatforeningens medlemmer tilbyr rettslig bistand til utsatte grupper gjennom advokatvakt i kretsene.

Medlemmer

Kjønnsfordeling fullmektiger og ansatte advokater

Kjønnsfordeling bedriftsadvokater og organisasjons- og offentlige advokater

Kjønnsfordeling partnere og eiere av egen advokatvirksomhet

Arbeidssted advokatfullmektiger

Arbeidssted advokater

Arbeidssted over tid

Omsetning