Regnskap og balanse

Regnskap

KONSOLIDERT AKTIVITETSREGNSKAP 2022
  Note Aktivitetsregnskap Aktivitetsregnskap
MEDLEMSINNTEKTER   2022 2021
Kontigent   59,075,809 55,636,877
Avgift ved manglende etterutdanning   0 0
Andre Medlemsinntekter   260,710 294,345
Sum Medlemsinntekter 1 59,336,519 55,931,222
DRIFTSINNTEKTER      
Forsikringsgebyr   9,258,785 8,089,236
Kursinntekter   5,575,320 3,399,437
Annonseinntekter   3,441,541 2,726,216
Salgsinntekter   405,822 316,852
Diverse inntekter   495,000 2,141,092
Sum driftsinntekter 1 19,176,467 16,672,833
Netto Finansposter   -13,376,228 12,002,564
Sum inntekter 2 65,136,759 84,606,619
KOSTNADER TIL FORENINGENS FORMÅL 3, 4, 5, 7    
Advokatprofesjonens interesser og omdømme   13,669,893 11,595,731
Rettsikkerhet og rettspolitikk   7,119,923 5,136,512
Advokatetikk og disiplinærordningen   11,276,268 9,502,600
Medlemstjenester og medlemskommunikasjon   24,458,225 17,895,742
Gratis råd og rettshjelp til publikum   916,087 1,524,819
Advokatbladet   7,569,567 6,718,929
Sum kostnader til foreningens formål 2 65,009,963 52,374,334
Administrasjon 3, 6, 7 10,665,650 8,075,581
Foreningsorganer   4,318,183 3,161,117
Kostnader til administrasjon 2, 3, 4 14,983,832 11,236,698
Årets Aktivitetsresultat   -14,857,036 20,995,587
Salg av Juristenes Hus AS   0 0
Sum   -14,857,036 20,995,587
Tillegg/reduksjon formålskapital      
Overført formålskapital Advokatforeningens kretser   -112,843 -2,614,945
Overført midler til kretskurs fra JUS     -500,000
Overført annen formålskapital   -14,744,193 -17,880,642
Sum disponeringer 14, 15 -14,857,036 -20,995,587

Balanse

EIENDELER
Anleggsmidler Note 31/12/2022 31/12/2021
Varige driftsmidler 8 17,835,857 13,349,076
Sum anleggsmidler   17,835,857 13,349,076
Omløpsmidler      
Varebeholdning      
Kortsiktige fordringer 9 84,343,970 78,072,844
Kortsiktige fordringer Advokatforeningens kretser   1,426,002 1,058,356
Finansielle omløpsmidler 10 137,328,902 151,581,714
Bankinnskudd 11 20,742,846 33,946,632
Bankinnskudd - forsikring   9,618,590 8,751,339
Bankinnskudd Advokatforeningens kretser   13,648,730 14,773,267
Sum omløpsmidler   267,109,039 288,184,152
SUM EIENDELER   284,944,896 301,533,228

Formålskapital og gjeld

FORMÅLSKAPITAL
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Note 31/12/2022 31/12/2021
Kompensasjonsfond   22,800,731 22,800,731
Fri formålskapital      
Formålskapital Advokatforeningens kretser   13,303,398 13,416,240
Annen formålskapital   119,805,099 141,773,344
Sum fri formålskapital   133,108,497 155,189,584
Sum formålskapital 13 155,909,228 177,990,315
GJELD
Avsetninger      
Pensjonsforpliktelser 14 11,143,255 7,246,392
Gjeld til Disiplinærnemnden 15 6,916,744 6,892,892
Andre avsetninger   525,000 825,000
Sum avsetninger   18,584,999 14,964,284
Kortsiktig gjeld      
Skyldig forsikringspremie 16 30,639,328 29,245,045
Kreditorer   16,923,040 19,863,758
Annen kortsiktig gjeld 9 57,931,292 53,917,639
Kortsiktig gjeld Advokatforeningens kretser   1,771,334 2,415,383
Skyldig offentlige avgifter og feriepenger   3,185,675 3,136,803
Sum kortsiktig gjeld   110,450,669 108,578,628
Sum gjeld   129,035,668 123,542,912
SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD   284,944,896 301,533,228

Noter til Advokatforeningens aktivitetsregnskap 2022

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og etter god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Årsregnskapet består av Advokatforeningen og Advokatforeningens 19 kretser. Mellomværende mellom Advokatforeningen og kretsene er eliminert i årsregnskapet.

Aktivitetsregnskapet for 2022 er satt opp med sammenligningstall fra 2021.

Inntekter
Kontingenter følger kalenderåret og inntektsføres over perioden for medlemskapets varighet.

Publikasjonsinntekter inntektsføres over abonnementsperioden. Andre inntekter resultatføres ihht opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten er utført.

Kostnader
Kostnadene er inndelt i kostnader til anskaffelse av midler, kostnader tilknyttet foreningens formål og administrasjonskostnader. Alle kostnader, inkludert lønn, tilhørende en aktivitet, er henført til denne. Felleskostnader som kostnad til IT, lokaler, porto, telefon, strøm og forsikringer er fordelt mellom aktivitetene i henhold til antall årsverk som er registrert på aktivitetene. Se note 3 for fordelingen av felleskostnader.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende vurderinger lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.  Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er verdsatt til virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost og driftsmidler med begrenset levetid avskrives over forventet økonomisk levetid. Mottatt tilskudd til utvikling av driftsmidler balanseføres og inntektsføres i tak med avskrivningene til driftsmiddelet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for eventuell avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en totalvurdering av fordringsmassen bygd på erfaringstall.

Pensjoner
Den kollektive ytelsesbaserte pensjonsordningen balanseføres med virkning fra 31.12 2015.

Ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som finansieres over drift vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen.

Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger innregnes ikke i resultatet, men føres direkte mot organisasjonens egenkapital. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader.

Skatt
Advokatforeningen er ikke skattepliktig.

Note 1 Medlemsinntekter og driftsinntekter
Medlemskapet i Advokatforeningen er et individuelt medlemskap. Hvert medlem betaler medlemskontingent til foreningen og kontingent til kretsene. Kretsene bestemmer selv sin egen kontingent. Alle kontingentene faktureres i desember året før og utgjør pr 31.12, en kortsiktig gjeld. Andre medlemsinntekter er avgift ved manglende etterutdanning, som faktureres hvert 5 år, i tillegg har kretsene medlemsinntekt fra årsmøter og lokale lag.

År Medlemskontigent Kretskontigent
2018 44 530 152 5 860 840
2019 45 708 320 5 798 450
2020 47 350 517 5 901 010
2021 49 230 177 6 406 700
2022 52 749 264 6 326 545

 

Note 2 Spesifisering av inntekter og forbrukte midler etter art

Inntekter 2022 2021
Kontigent 59 075 809 55 636 877
Etterutdanning 0 0
Andre medlemsinntekter 260 710 294 345
Publikasjons- og annonseinntekter 4 042 362 3 040 142
Forsikringsgebyr 9 258 785 8 089 236
Kursinntekter 5 575 320 3 399 437
Diverse inntekter 300 000 2 144 017
Sum inntekter 78 512 986 72 604 055
Kostnader    
Publikasjon og annonsekostnader 2 867 124 2 837 049
Personalkostnader 36 646 598 31 417 188
Personalkostnader tillitsvalgte 3 635 925 3 498 057
Avskrivning 2 539 485 1 759 930
Kontor, IKT og leiekostnader 15 061 613 11 107 133
Ekstern tjenester 3 097 308 4 878 081
Annen driftskostnad inkl. arrangement, møte og reise kostnader 9 130 661 4 560 379
Kostnader Advokatforeningens kretser 7 015 080 3 553 216
Sum 79 993 794 63 611 032
Netto finansposter -13 376 228 12 002 564
Årsresultat -14 857 036 20 995 587

 

Note 3 Fordeling av felleskostnader mellom aktiviteter og administrasjon
Felleskostnader som kostnader til IT, lokaler, porto, telefon, strøm og forsikringer er fordelt mellom de ulike formålene i det aktivitetsbaserte regnskapet i henhold til antall årsverk i de forskjellige aktivitetene. Administrasjonskostnader er kostnader til drift av sekretariatet og kretsene, som kostnader til regnskap inkl. IKT, HR, revisjon, tap på fordringer, samt andel av felleskostnadene.

Nedenfor er fordelingen av felleskostnader fordelt på de ulike formål.

  Andel felleskostnader Andel i prosent
Advokatprofesjonens interesser og omdømme 2 177 274 18%
Rettsikkerhet og rettspolitikk 1 351 302 11%
Advokatetikk og disiplinærordningen 1 873 156 16%
Medlemstjenester og medlemskommunikasjon 3 931 852 33%
Gratis råd og rettshjelp til publikum 127 695 1%
Advokatbladet 1 096 404 9%
Administrasjon 1 078 598 9%
Foreningsorganer 262 989 2%
Sum Felleskostnader 11 899 272 100%

 

Note 4 Personalkostnader
Samlede ytelser til fast ansatte og tillitsvalgt. Tillitsvalgte omfatter medlemmer av disiplinærutvalgene, leder av hovedstyret, leder og sekretær i forsvarergruppen og redaktør av Ju§nytt i Advokatbladet.

  Fast ansatte Tillitsvalgte Sum
Lønn, feriepenger og honorar 25 807 582 3 102 887 28 910 469
Pensjon, pensjons- og personalforsikringer 3 882 432 0 3 882 432
Arbeidsgiveravgift 4 844 000 437 507 5 281 507
Andre ytelser 2 208 115 0 2 208 115
Sum personalkostnader 36 742 129 3 540 394 40 282 523

 

Lønn og godtgjørelse til styret og generalsekretær

  Lønn Pensjon/personal forsikring Andre ytelser Sum
Generalsekretær 2 223 518 277 006 136 011 2 636 535
Hovedstyrets leder 750 000     750 000
Sum godtgjørelse 2 973 518 277 006 136 011 750 000

 

Generalsekretæren er tilsluttet foreningens pensjonsordning som sikrer 65 % av lønn ved oppnådd pensjonsalder. Andre styremedlemmer mottar ikke honorar.

Det var pr 31.12.2022 ansatt 42 personer i sekretariatet som til sammen har utførte 36,4 årsverk.

Note 5 Formålsprosent
Advokatforeningens formålsprosent for 2022 er 82,8 %. Det vil si at 82,8 % av alle kostnadene er fordelt ut på foreningens formål. Tilsvarende var formålsprosenten i 2021 på 82 %

Note 6 Ytelser til revisor
Kostnader til revisjon i sin helhet er bokført mot administrasjonskostnader og utgjør for 2022.

Ytelser til revisor 2022
Revisjonshonorar 100 938
Andre tjenester 0
Sum ytelser til revisor 100 938

Alle tall er inklusive merverdiavgift.

Note 7 Advokatforeningens kretser
Advokatforeningen har 19 kretser, hvor hver krets bestemmer sin egen kretskontingent og kretsstyrene forvalter kretsenes midler. Regnskapet til kretsene er konsolidert inn i Advokatforeningen sitt regnskap.

MEDLEMSINNTEKTER 2022 2021
Kretskontigent 6 326 545 6 406 700
Andre medlemsinntekter 260 710 294 345
Sum medlemsinntekter 6 589 277 6 701 045
DRIFTSINNTEKTER    
Kursinntekter 1 712 775 794 300
Sum driftsinntekter 1 712 775 794 300
Netto finansposter 200 856 31 568
Sum inntekter 8 502 908 7 526 913
KOSTNADER TIL FORENINGENS FORMÅL    
Advokatprofesjonens interesser og omdømme 148 438 104 059
Rettsikkerhet og rettspolitikk 362 861 125 384
Advokatetikk og disiplinærordningen 1 336 845 1 200 435
Medlemstjenester og medlemskommunikasjon 5 082 195 2 107 596
Gratis råd og rettshjelp til publikum 130 353 47 144
Sum kostnader til foreningens formål 7 060 692 3 584 618
Administrasjon 1 057 166 1 049 652
Styreorganer 495 871 277 699
Eliminerte kostnader -1 598 649 -1 358 753
Sum driftskostnader 7 015 080 3 553 216

Kostnader til foreningens formål (formålsprosent) i kretsene utgjør 82 % av kretsenes kostnader.

Note 8 Varige driftsmidler
IKT-driftsmidler avskrives lineært over 3 år. Inventar avskrives lineært over 8 år.

Immaterielle driftsmidler avskrives lineært over 5 år. Immaterielle driftsmidler består av portalene Advokatenhjelperdeg.no, Advokatforeningen.no, Advokatbladet.no, Advokatenesfagdager.no, Advokatjobb.no, advokatklageordningen og Rett eller galt. Det er mottatt tilskudd til utvikling av Rett eller galt, tilskuddet inntektsføres lineært i takt med avskrivningene.

  Inventar IKT Immaterielle driftsmidler Sum
Anskaffelseskost 01.01.22 5 077 036 11 484 735 27 711 214 44 272 985
Tilgang 699 365 102 030 6 224 872 7 026 267
Avgang       0
Anskaffelseskost 31.12.22 5 776 401 11 586 765 33 936 086 51 299 252
Akk. Avskrivninger 01.01.22 2 942 028 10 553 815 17 428 066 30 923 909
Årets avskrivninger 646 107 333 281 1 560 097 2 539 485
Avskrivninger, avgang       0
Akk. Avskrivninger 31.12.22 3 588 135 10 887 096 18 988 163 33 463 395
Nedskrivning        
Bokført verdi 31.12.2022 2 188 266 699 669 14 947 923 17 835 857

Note 9 Kortsiktige fordringer og gjeld
Kontingentinntektene faktureres på forskudd året forut. Kontingentinntekter for 2023 er bokført som kortsiktig gjeld og utgjør kr 54,6 mill. kroner.

Note 10 Finansielle omløpsmidler
Plassering gjelder rentefond Formuesforvaltning.

Verdi 01.01.22 151 581 714
Avkastning -14 252 812
Verdiendring verdipapirer 0
Sum avkastning -14 252 812
Brukt kapital 0
Verdi 31.12.2022 137 328 902

Note 11 Bank
Skattetrekkskonto inngår som bundne midler med kr 5 224 463 per 31.12.2022

Note 12 Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
Kompensasjonsfondet ble opprettet av representantskapet i 1985 og har som formål å dekke kostnader til aksjoner.

Note 13 Bevegelse i formålskapital

Formålskapital IB 01.01.22 Årets bruk Årets tilskudd Bokført verdi 31.12.22
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner        
Kompensasjonsfond 22 800 731 0 0 22 800 731
Sum formålskapital med selvpålagte restriksjoner 22 800 731 0 0 22 800 731
Formålskapital Advokatforeningens kretser 13 416 240 112 842 0 13 303 398
Annen formålskapital 141 773 344 21 968 245   119 805 099
Sum formålskapital 155 189 584 22 081 087 0 133 108 497

Note 14 Pensjonskostnader og – forpliktelser
Foreningens ansatte er medlemmer av en kollektiv pensjonsordning som tilfredsstiller kravene til pliktig tjenestepensjon etter lov om tjenestepensjon. Ansatte etter 30.06.2012 er omfattet av en innskuddspensjon, mens ansatte før den tid har en ytelsesordning. Den årlige premie for ytelsesordningen kostnadsføres direkte i henhold til unntaksregelen for små foretak.

Den balanseførte pensjonsforpliktelsen på 11,1 mill. knytter seg til usikrede og sikrede pensjonsavtaler.

Pensjonskostnad kollektiv ytelsesordning (sikret) 2022 2021
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1 957 153 1 922 969
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 779 673 586 063
Avkastning på pensjonsmidler -719 939 -506 825
Administrasjonskostnader 42 024 41 737
Arbeidsgiveravgift 290 306 288 196
Netto pensjonskostnad inkl aga 2 349 217 2 332 140
Pensjonskostnad inkl aga ordninger over drift (usikret) 65 870 48 098
Sum pensjonskostnad inkl aga 2 415 087 2 380 238
Sum pensjonskostnad eks aga 2 116 641 2 086 098
Pensjonsforpliktelse kollektiv ytelsesordning (sikret)    
Pensjonsmidler inkl AGA 40 834 000 38 210 000
Pensjonsforpliktelse inkl AGA -48 166 905 -41 797 199
Netto pensjonsmidler (-forpliktelse) -7 332 905 -3 587 199
Pensjonsforpliktelse ordninger over drift (usikret) -3 810 350 -3 659 193
Sum pensjonsforpliktelse -11 143 255 -7 246 392
Avstemming pensjonsforpliktelse    
Pensjonsforpliktelse per 01.01 -7 246 392 -10 096 015
Årets pensjonskostnad -2 415 087 -2 380 238
Årets premiebetalinger inkl. administrasjonskostnader 5 742 277 4 593 552
Årets estimatavvik ført mot egenkapital -7 224 053 636 309
Pensjonsforpliktelse per 31.12 -11 143 255 -7 246 392
Økonomiske forutsetninger    
Diskonteringsrente 3 % 1,90 %
Forventet avkastning på pensjonsmidlene 3 % 1,90 %
Forventet lønnsvekst 3,50 % 2,75 %
Forventet G-regulering 1,50 % 2,50 %
Forventet regulering av pensjoner under utbetaling 2,50 % 0,00 %
Aktuarmessige forutsetninger    
Arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 %
Dødelighet K2013BE K2013BE
Uførhet KU KU

Per 31.12.22 er det 30 personer som omfattes av den sikrede ordningen fordelt på 16 aktive ansatte og 14 pensjonister. Den usikrede ordningen knytter seg til 3 pensjonister per 31.12.22.

Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført. 42 personer omfattes av ordningen som fordeler seg aldersmessig som følger:

  • 60-69 år - 4 personer
  • 50-59 år - 7 personer
  • 40-49 år - 11 personer
  • 30-39 år - 10 personer
  • 20-29 år - 11 personer

Foreningens forpliktelser til ordningen består av en årlig premie beregnet ut fra antall ansatte. I tillegg betales en egenandel som utgjør 10 % av den enkeltes årlige pensjon.

Note 15 Disiplinærnemnden
I henhold til advokatforskriftens § 5-1 skal sekretariatfunksjonen for Disiplinærnemnden utføres av Advokatforeningen og regnskap med melding om nemndens virksomhet sendes hvert år til Justis- og beredskapsdepartementet. I henhold til § 5-2 finansieres Disiplinærnemnden ved årlige bidrag fra advokater som utøver advokatvirksomhet. Bidragets størrelse fastsettes av Justis- og beredskapsdepartementet i samråd med Disiplinærnemnden og innkreves av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Departementet har ved fastsettelsen av bidraget til Disiplinærnemnden lagt til grunn at nemnden bygger opp en egenkapital for å ta høyde for større utgifter til eventuelle fremtidige saksomkostninger.

  2022
Inntekter Disiplinærnemnden 12 141 587
Driftskostnader Disiplinærnemnden 12 117 735
Underskudd 23 852
IB 2022 fordring til Disiplinærnemnden 6 892 892
Årets underskudd 23 852
UB 2022 forpliktelse til Disiplinærnemnden 6 916 744

Note 16 Skyldig forsikringspremie
Den kortsiktige gjelden til forsikringsordningen gjelder skyldig forsikringspremie til forsikringsselskapet. Forsikringspremien knytter seg til kollektiv sikkerhet og formueskadeforsikring og kollektiv styreansvarsforsikring. Hovedfakturering skjer i desember og skyldig premie overføres til forsikringsselskapet to ganger pr. år, hhv. 10. april og 10. oktober.