Faste utvalg og faggruppen

Faggruppe

Forsvarergruppen

Advokatbladets redaksjonsråd

Emanuel Feinberg (leder), partner i Glittertind, Jens Johan Hjort, partner i Rekve Pleym, Ragnhild Lunner, advokat i Føyen, Rune Opdahl, partner i Wiersholm og Ida Andenæs, partner i Elden.

Medlemmene i redaksjonsrådet fungerer som lytteposter for redaksjonen, og gir nyttige innspill til Advokatbladets journalistikk. Videre er rådsmedlemmene rådgivere for redaksjonen ved behov.

Redaksjonsrådet holdes også orientert om journalistiske planer og utvikling.

I 2022 ble det avholdt et vårmøte og et høstmøte.

Saker som ble drøftet på møtene var blant annet Advokatbladets artikler om feil tittelbruk i advokatbransjen, kritikken mot forsiden i nr. 1/2022 («Veien til partnerskapet», illustrert med et bilde av tre menn), Kantars leserundersøkelse av Advokatbladets papirmagasin og Advokatbladet.no, samt fornyelse av Jussnytt-sidene (de gule sidene).

Jussnytt-redaktør Per Racin Fosmark har bedt om avløsning i forbindelse med at han i 2023 skal gå av med pensjon fra stillingen som lagdommer i Borgarting. Redaksjonsrådet foreslo flere aktuelle kandidater til å erstatte ham.

Redaksjonsrådet støtter redaksjonens oppfatning om at Advokatbladet enn så lenge bør utgis på papir. Samtidig mener rådet at utgivelsesfrekvensen kan reduseres, og at ressursene heller bør benyttes til en økt satsning på nett.

Bistandsadvokatutvalget

Kristin Fagerheim Hammervik (leder), Cecilie Schjatvet, Karoline Henriksen, Erik Widerøe, Elisabeth Rød, Christian Lundin, Lina Therese Remlo, Inger Marie Sunde, Anette Torgersen.

Bistandsadvokatutvalget har i løpet av 2022 hatt 5 ordinære møter.

De viktigste sakene Bistandsadvokatutvalget har jobbet med i 2022 er:

 • Gjennomført utvalgstur til Stockholm med formål om å lære om Sveriges erfaringer med den såkalte «samtykkeloven».
 • Sendt tilleggsuttalelse til Straffelovrådet i forbindelse med deres helhetlige gjennomgang av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd.
 • Arrangert seminar om personskadeerstatning med professor Morten Kielland.
 • Engasjert seg i spørsmål knyttet til ny voldserstatningslov, herunder ved intervju med Advokatbladet og møte med Statens Sivilrettsforvaltning og Kontoret for voldsoffererstatning.
 • Kommunisert med Kontoret for voldsoffererstatning om deres praksis med å avslå søknader om voldsoffererstatning med henvisning til at erstatningskravet ikke er tatt med i straffesaken.
 • Sendt brev til alle landets politidistrikter og Politidirektoratet med en påminnelse om at avhører følger påtaleinstruksen § 8-6 tredje ledd.
 • Engasjert seg i domstolsadministrasjonens praktisering av forskrift om faste forsvarere og bistandsadvokater.
 • Hatt dialog med Domstolsadministrasjonen om deres (manglende) rutiner knyttet til oppføring av bistandsadvokatens navn i dommer og rettsbøker.

Eiendomsmeglingsutvalget

Andreas S. Christensen (leder), Marte Reier, Chriss Bjorøy, Knut Hodneland og Øyvind Dahle.

Eiendomsmeglingsutvalget skal jobbe for å styrke advokatens rolle som eiendomsmegler og være et forum for drøfting av faglige spørsmål knyttet til eiendomsmegling.

Eiendomsmeglingsutvalget har et særlig ansvar for å arrangere kurs for medlemmene innenfor fagområdet eiendomsmegling. I 2022 ble det arrangert fire kurs:

 • Hvitvasking og eiendomsmegling, praktisk tilnærming, herunder om legitimasjonskontroll
 • Tvangssalg
 • Egenerklæringen ved bruktsalg og meglers/advokatens rådgiverrolle
 • Oppgjørsoppdrag

Eiendomsmeglingsutvalget har fokus på medlemstilbud tilknyttet eiendomsmegling. Siden 2019 har Webmegler vært et sentralt medlemstilbud for medlemmer som driver eiendomsmegling. Webmegler er et fagsystem, som gir trygg bistand gjennom alle fasene av et meglingsoppdrag, det være seg et tradisjonelt meglingsoppdrag, tvangssalg eller kontrakt- og oppgjørsoppdrag. Oppslutningen om rabattavtalen tilknyttet Webmegler er stadig økende.


Les mer om medlemstilbudet fra Webmelger.


Advokatforeningen har et samarbeid med Eiendom Norge, og tilbyr Eiendom Norges Medhjelpereksamen salg og Medhjelpereksamen oppgjør til rabattert pris. Eiendom Norge har utarbeidet et kompendium man får tilsendt ved registrering. Det er lagt opp til at man leser på egenhånd, eventuelt kurses internt i advokatfirmaet.


Les mer om medlemstilbudet fra Eiendom Norge.

Utvalget for advokatetikk

Trond Stang (leder), Bjarte Kristian Døssland, Unni Fries, Tonje Hovde Skjelbostad, Arve Haakstad, Stephan L. Jervell og Halldis Winje.

Utvalget for advokatetikk er Advokatforeningens høringsutvalg for endringer i Regler for god advokatskikk, og skal utarbeide og ajourføre foreningens kommentarutgave til reglene. Utvalget skal også ta stilling til etikkspørsmål, som blir forelagt utvalget av hovedstyret, og kan gi råd til enkeltmedlemmer i etiske spørsmål vedrørende anvendelsen av Regler for god advokatskikk.

Det har vært et særlig fokus på oppdatering av kommentarutgaven i 2022, hvor det blant annet er gjort endringer i kommentarene til følgende punkter i Regler for god advokatskikk: punkt 2.4.1 om advokaters reklame, punkt 3.1.1 om å påta seg oppdrag, punkt 3.2.1 om interessekonflikt og punkt 3.3.1 om salærberegning. Større endringer er gjort i kommentaren til punkt 3.3.1 om salærberegning, hvor det særlig har vært et mål å få tydeligere frem utgangspunktet om avtalefrihet, og hvilke grenser normene for salærberegning setter.

Her kan du lese Regler for god advokatskikk med kommentarer.

Utvalget for advokatetikk avholdt fire møter i 2022.

Ekspertgruppen mot hvitvasking

Susanne Munch Thore (leder), Jan L. Backer, Einar Edin, Tore Mydske, Kristine F. Rørholt, Thomas Steen Brandi, Kjersti T. Trøbråten, Sicilie Tveøy.

Ekspertgruppen mot hvitvasking jobber med å styrke Advokatforeningens arbeid med å øke advokaters bevissthet rundt og etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Etter møte med Finans Norge i 2021, ble en veileder om bankers og advokaters utfordringer i forbindelse med klientkonto publisert i 2022. Andre veiledere og artikler til nettsidene har også blitt oppdatert, både med ny tekst og nye eksempler og i forbindelse med endring i hvitvaskingsforskriften og Økokrims nye nasjonale risikovurdering (NRA 2022).

Veilederen fra Advokatforeningen og Finans Norge kan lastes ned her.

Advokatforeningen har utarbeidet tre veiledere knyttet til hvitvaskingsloven. Veilederne kan lastes ned her:

I 2022 hadde gruppen to egne møter og ett dialogmøte med representanter fra Tilsynsrådet. Fortsatt god dialog og samarbeid med Tilsynsrådet er viktig for gruppen, med hensyn til bl.a. forståelse, veiledning og etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Året avsluttet med fokus på den risikoen bruk av klientkonto medfører, jf. NRA 2022, som også er tema for det nye året.

Utvalget for internadvokater

Christian Karde (leder), Astrid Skjønborg Brunt, Johanne Felland, Marte Johanson Hanasand, Audun Moen, Laurel Mittenthal, Laila Myksvoll og Anna Camilla Selman (per desember 2022).

Medlemmene i utvalget representerer advokater i private og offentlige virksomheter, samt organisasjonsadvokater.

Utvalgets mandat er å arbeide for internadvokaters særskilte interesser og utfordringer, samt å ta initiativ til å belyse faglige temaer som er særlig relevante for denne gruppen medlemmer. Utvalget har i 2022 hatt fire møter, samt ett ekstraordinært møte i forbindelse med valg av nye medlemmer til utvalget. Utvalget engasjerte seg i valget av nye utvalgsmedlemmer og skrev innstilling til hovedstyret etter å ha diskutert de ulike kandidatene. Det ble valgt to nye medlemmer til utvalget på hovedstyremøtet 2. desember 2022; Marit Hienn og Marius Sollund.

Astrid Skjønborg Brunts periode som utvalgsmedlem utløp 31. desember 2022.

Utvalget har holdt seg oppdatert på prosessen med å vedta advokatloven og har diskutert hvordan utvalget kan bidra til å informere internadvokatene om relevante tema innenfor advokatloven, så snart det er avklart når loven trer i kraft. Utvalget arrangerte kurs om bærekraft, klimarett og rettslig risiko, med etterfølgende panelsamtale. I slutten av 2021 og i januar 2022 ble e-kurs for internadvokater lagt ut på utvalgets hjemmesider. Kursene ble godt mottatt, og hadde flere hundre klikk hver.

Utvalget for internasjonale advokater

I

Mangfoldsutvalget

Tina Storsletten Nordstrøm (leder), Heidi Jorkjend, Thomas Knutsen, Ingeborg Tveit, Wensing Pytterud Li, Kristine Hasle Øverby, Mita Chanana Arnet og Thea Susanne Skaug.

Advokatforeningens mangfoldsutvalg skal fremme likestilling og mangfold i advokatbransjen. Utvalgets fokus er å jobbe for mangfold i advokatbransjen, uavhengig av kjønn og bakgrunn. Dette fordi mangfold er viktig for at advokater skal kunne representere samfunnet bedre, og fordi ulike perspektiver er verdifullt i seg selv.

Mangfoldsutvalget har avholdt fire møter i løpet av 2022. Utvalgets arbeid har hovedsakelig bestått i å planlegge/avholde arrangementer og spille inn ny sesong av podcasten «Inkludert».

Utvalget inngikk et samarbeid med Equality Check i 2021 for å kartlegge statusen på mangfold i advokatbransjen. 25. mai 2022 arrangerte utvalget et seminar hvor rapporten fra Equality Check ble lansert. Seminaret var i form av en panelsamtale, hvor rapportens resultater og bransjens utfordringer ble drøftet av paneldeltagerne. Det var stort engasjement både hos panelet og publikum.

I mars 2022 lanserte utvalget sesong 2 av «Inkludert». Podcasten har fokus på advokater som har gjort utradisjonelle valg og brukt sin mangfoldige bakgrunn til å slå gjennom i advokatbransjen. Utvalget skal fortsette med podcasten, og lanserer ny sesong i løpet av 2023.

Hør Mangfoldsutvalgets podcast,«Inkludert», på Spotify.

Høsten 2022 arbeidet utvalget med innspilling av nye podkastepisoder, samt planlegging av frokostseminar om kjønnsbalanse på toppen i advokatbransjen som ble avholdt i januar 2023.

Meklingsutvalget

Ola Øverseth Nisja (leder), Camilla Brandt, Ingrid Humerfelt Eckhoff, Tore Lerheim, Ronny Lund, Stig K Lunde og Øyvind Nyquist Steen.

Advokatforeningens meklingsutvalg er et fast utvalg i Advokatforeningen, som arbeider for utbredelse og utvikling av instituttet «mekling ved advokat», herunder promotering og kvalitetssikring av meklingsarbeid. I 2022 har meklingsutvalget hatt fire møter.

Meklingsutvalget har fortsatt sin faglige oppfølging av sertifiseringskurset i regi av JUS, som i år sertifiserte 22 nye meklere. I tillegg til sertifiseringsordningen stilles det krav om vedlikehold av kompetansen, for å få fornyet sertifisering etter fem år. Dette er en viktig del av utvalgets arbeid med kvalitetssikring av meklingsarbeid. I 2022 sendte utvalget et skjema til meklere sertifisert i 2016 og 2017, for å dokumentere om kravene til fornyet sertifisering var oppfylt.

 
Meklingsutvalget var også en aktiv medarrangør på Meklingskonferansen i 2022, samt aktiv bidragsyter til Oslo tingretts nye veileder om mekling i store sivile saker.

Det ble også besluttet at et utkast til reviderte retningslinjer for fornyet sertifisering skulle utarbeides.

Menneskerettighetsutvalget

Maria Hessen Jacobsen (leder fra juni 2022), Elisabeth Roscher, Kristian Fredheim, Nicolai Vogt Skjerdal, Else McClimans (leder frem til fratredelse i juni 2022), Åge Gustad (frem til oktober 2022), Aurora Lindeland Geelmuyden (frem til september 2022) Karsten Anfinsen (fra oktober 2022), Morten Engesbak (fra oktober 2022), Constance Holm (fra oktober 2022), Erlend Methi (fra oktober 2022) og Ellen-Karine Hektoen.

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg er et av Advokatforeningens faste utvalg, med oppgave å arbeide for å fremme respekt for og etterlevelse av menneskerettighetene, med særlig fokus på forholdene i Norge.

I løpet av sommeren og høsten ble det valgt ny utvalgsleder. Grunnet flere fratredelser fra utvalget, ble det høsten 2022 valgt inn fire nye utvalgsmedlemmer. Til tross for fratredelsene, har utvalget hatt stor aktivitet gjennom året.

Utvalget har bidratt til 16 høringsuttalelser gjennom året. Høringsuttalelsen til forslag om forbud mot konverteringsterapi fikk oppmerksomhet i media, og et av utvalgsmedlemmene deltok i debatt på Dagsnytt 18 om forslaget. Utvalget har sørlig engasjert seg i barns rettigheter dette året. Utvalget har uttrykt bekymring for bruken av forvaring av barn, og at det er lite kunnskap om barns utvikling og at det i liten grad tas hensyn til barns særlige sårbarhet i straffeprosessen.

Les lovforslaget om forbud mot konverteringsterapi her.

Utvalget har også tatt til orde for styrking av barns muligheter til å klage over brudd på sine rettigheter. Temaet for årets menneskerettighetsseminar var menneskerettigheter og barnevern. Utvalget har samarbeidet med NIM og Barneombudet om disse temaene.

Utvalg for yngre advokater

Anton Forssten (leder fra mai 2022), Liv Minde, Magnus Hagem, Ida Gjerseth, Irmelin Brandt Lundøy, Helle Cecilie Lineikro, Viktoria Hauan, Ishak Skjæraasen Khan, Malin Fritzøe Østman, Karina Johnsen, Brage Nordgård, Anne-Berit Økland Lystad, Thomas Hoff Myhr, Mari Enger Flobergseter, June Falk-Larssen, Kristin Bjørlo Moe, Linn Sofi Løvås, Marie Lien, Tor Sverre Fuglestein og Eivind Langseth (per desember 2022).


Utvalget for Yngre Advokater (forkortet YA-utvalget) er et av Advokatforeningens faste utvalg. Utvalget består av leder og nestleder fra hvert av de lokale YA-styrene, med tillegg av to ekstra medlemmer fra styret i Oslo. YA er for medlemmer under 40 år. Formålet til YA er å skape et felles miljø blant advokatfullmektiger og yngre advokater i kretsene, og ivareta deres interesser på tvers av bransje- og firmatilhørighet. Totalt 11 kretser har per desember 2022 egne YA-styrer: Oslo, Østfold og Follo, Trøndelag, Vestland, Troms, Buskerud, Midt-Hålogaland, Sør-Rogaland, Vest-Agder, Hedmark og Romerike.


Utvalget kommuniserer for øvrig også med hovedstyret gjennom sitt faste observatørmedlem, Anton Forssten.


I 2022 gjennomførte utvalget et digitalt møte i april og et fysisk møte i oktober. Som ellers under koronapandemien har utvalget fokusert på hvordan faglige og sosiale arrangementer kan gjennomføres på en best mulig måte. I tillegg har utvalget diskutert muligheten for å være vertskap for en EYBA-konferanse i Norge, gitt innspill til endringene av veilederen for prinsipaler og advokatfullmektiger, diskutert kravene for å få advokatbevilling, gitt innspill til tittelbruk. På møtene utveksles også erfaringer på tvers av YA-kretsene hva gjelder planlegging av arrangementer, tema for kurs og eventuelle tema som YA-kretsene er opptatt av. YA-utvalget diskuterte også hvorvidt personer som ikke er medlemmer av YA skal kunne delta på arrangementene til YA-kretsene.

Her kan du lese Advokatforeningens veiledning for prinsipal og advokatfullmektig.

Her kan du lese vilkårene for å få og søknad om advokatbevilling.

Her kan du lese mer om tittelbruk.

Isolasjonsgruppen

Advokatforeningens isolasjonsgruppe har som formål å prøve lovligheten av isolasjon for domstolene. Kriminalomsorgen ble under pandemien gitt hjemler til å utelukke innsatte fra fellesskap som et smitteverntiltak, noe som førte til større grad av isolasjon i fengslene. Kriminalomsorgen har hjemmel til å gi soningsfradrag for slik isolasjon for innsatte som er varetektsfengslet. Innsatte som soner dommen sin, har derimot ikke samme adgang til å bli kompensert for slik isolasjon. Isolasjonsgruppen mener dette er en usaklig forskjellsbehandling mellom innsatte som soner dom og varetektsinnsatte.

Isolasjonsgruppen reiste høsten 2022 sak mot staten med påstand om at det utgjør ulovlig forskjellsbehandling at innsatte til soning av straffedommer ikke får kompensasjon for å ha vært underlagt isolasjon på grunn av smittevernhensyn. I dom av 3. januar 2023 konkluderte Oslo tingrett med at forskjellsbehandlingen mellom varetektsinnsatte og soningsinnsatte var egnet for å oppnå et legitimt formål, og var forholdsmessig for å ivareta formålet. Tingretten konkluderte derfor med at staten hadde overholdt sine forpliktelser knyttet til likebehandling.

Yngre forsvarere

Magnus Torfoss (leder), Andreas Seehusen Karlsbakk (nestleder), Jakob Ulmo, Jasmin Gheshlaghi, Vilde Havrevold, Maren Larsen Borgan, Rikke de Vibe.

Styret i Yngre Forsvarere har i 2022 arrangert flere faglige seminarer, blant annet om overgangen fra forsvarer til dommerfullmektig, forsvarerarbeid og forberedelser til hovedforhandling - herunder bistand under avhør, utvalgte emner innen temaet menneskerettigheter i straffesaker og forsvarerens arbeid under hovedforhandling. I tillegg har styret arrangert en rekke sosiale sammenkomster, som fredagspils, sosiale samlinger etter seminarer, sommertreff og vorspiel på Forsvarergruppens høstseminar.

Utvalget har vist seg som betydningsfullt for sosialt felleskap mellom nye og gamle forsvarere og fullmektiger, og får høy oppslutning på både sosiale og faglige arrangementer.

Les mer om Yngre forsvarere.


Styret har i tillegg oppdatert Fullmektighåndboken og engasjert seg i arbeidet for å effektivisere bevillingsordningen. Ved utløp av 2022 har det blitt gjennomført møter med Tilsynsrådet som er positive til endringene.

Last ned fullmektighåndboken her

Forsvarergruppen

Marius O. Dietrichson (leder), Cecilie Nakstad (nestleder), Marit Lomundal Sæther, Espen Wangberg, Petter Sogstad Grannes, Jon Anders Hasle, Annichen Rye-Holmboe, Kim Brügger Villanger


Som en reaksjon på at det i statsbudsjettet for 2022 ble foreslått null økning i den fra før underregulerte rettshjelpsatsen, ble det under Forsvarergruppens høstseminar på Sundvolden oktober 2021 vedtatt aksjon for bærekraftig rettshjelp, som gikk ut på at forsvarere ikke tok straffesaker som er berammet for Høyesterett. Advokatforeningen sluttet seg til aksjonen.

Aksjonen varte fra november 2021 til juni 2022, og endte etter forhandlinger med opprettelse av et nytt, uavhengig salærråd som hvert år skal komme med en anbefaling til departementet om nivået på rettshjelpssatsen, reisefraværgodtgjørelsen og stykkprissatsene. I tillegg forpliktet staten seg til å øke rettshjelpssatsen.

Se tidslinjen til streiken for bærekraftig rettshjelp her.


I tillegg til dette har Forsvarergruppen engasjert seg i en rekke saker, blant annet:

 • Mindreårige i arrest
 • Mindreåriges rett til forsvarer under ethvert trinn av saken
 • Forholdene i arresten i Oslo tinghus
 • Kriminalomsorgens undersøkelsespraksis for mobiler tilhørende innsatte som soner i lavsikkerhetsfengsel
 • Manglende hjemmel for isolasjonsfradrag for domfelte
 • Forslag til endring i salærinstruksen § 11
 • Forholdet mellom bøtesatser og den subsidiære fengselsstraffen
 • Retningslinjer for behandling av store straffesaker
 • Rettens oversendelse av begjæring om forsvareroppnevnelse til politiet
 • Bruk av forvaringsstraff overfor mindreårige

Sammen med lovutvalget for strafferett og straffeprosess har Forsvarergruppen besvart en rekke høringer, og styret har vært representert i møter med viktige aktører innen justissektoren og andre myndighetsorganer.


Årsmøtet i Forsvarergruppen ble avholdt 23. oktober på Forsvarergruppens høstseminar. Forsvarergruppen har i 2022 avholdt syv ordinære styremøter.