Fra generalsekretæren

Hilsen fra generalsekretæren

2022 startet der 2021 sluttet, med advokataksjon i Høyesterett. For Advokatforeningen er streik og aksjoner ikke hverdagskost. Men etter 20 år med politisk nedprioritering av rettshjelpssatsen, så vi ingen annen utvei. Jeg vil rette en stor takk til advokatene som lojalt og engasjert støttet aksjonen ved å ikke prosedere straffesaker i Høyesterett. Jeg er også stolt av våre tillitsvalgte og ansatte som tok utfordringen på strak arm, og stilte med den nødvendige støtten til aksjonskomiteen og de streikende advokatene.

Vi fikk mye støtte på lederplass i nasjonale medier, noe som viser at det langsiktige arbeidet med søke å være en seriøs aktør i samfunnsdebatten er viktig. Vi ble lyttet til. Jeg mener det har stor verdi i å si fra når det er nok, men alltid være saklig og tydelig og arbeide kunnskapsbasert, slik vi også gjorde under streiken. Dette tar vi også med oss videre til Salærrådet. De skal stole på at vi opptrer redelig, og vite at den informasjonen vi bidrar med er solid.

I 2022 lanserte vi for første gang sivilsamfunnets rettsstatsmelding, der vi tok temperaturen på den norske rettsstaten. Arbeidet med å gi innspill til forskriftene som må være på plass før ny advokatlov kan tre i kraft, har også vært viktig.

I januar flyttet vi inn i nye flotte lokaler. Samtidig startet utviklingen av nye nettsider, med vekt på å gjøre det lett for medlemmene å finne relevant og nyttig informasjon om det å starte eller drive et advokatfirma. Vi håper dette vil være nyttige verktøy i advokathverdagen.

Det er vanskelig å omtale 2022 uten å nevne Russlands invasjon av Ukraina. Fra Advokatforeningens side har vi opprettet en telefontjeneste der ukrainske flyktninger kan ringe for å få juridisk veiledning. Også her er det engasjerte medlemmer som gir gode råd – enten på engelsk, russisk eller ukrainsk.  

Dette er noe av det som skjedde i Advokatforeningen i 2022 – resten kan du lese om her i vår årsrapport.