Lovutvalg og høringsuttalelser

Lovutvalg og høringsuttalelser

Høringsuttalelser: Totalt 94 uttalelser avgitt i 2022.

Nedenfor vises Advokatforeningens lovutvalg og avgitte høringsuttalelser i 2022. Høringer der Advokatforeningen ikke har hatt bemerkninger til lovforslagene er ikke publisert på nettsiden.

Arbeidsrett

Tarjei Thorkildsen (leder), Kristin Fjellby Grung, Martin Staxrud Jetlund, Oddvar Lindbekk. Simen Mcadam Lium og Sigrun Sagedahl

 1. Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven - styrking av retten til heltid
 2. Høring om endringer arbeidsmiljøloven mm. – Forslag til endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak
 3. Høring - forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel (sammen med samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring)
 4. Høring – utredning om gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1937 (varslingsdirektivet) i norsk rett (sammen med IKT og personvern)
 5. Høring – forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven mv. for å sikre arbeidstakere tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår –gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1152
 6. Høring – innleie fra bemanningsforetak. Forslag til forskriftsregulering av innleie til helse- og omsorgstjenesten og innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse
 7. Høring - forslag til endringer i skipsarbeidsloven– gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1152 om tydelige og forutsigbare arbeidsforhold

Asyl- og utlendingsrett

Olga Halvorsen (leder), Félix Olivier Helle, Maral Houshmand, Elisabeth Poverud Løland, Daniel Riibe-Stokland, Ida Kumrije Rusiti og Kjetil Sørensen

 1. Høring - forslag til midlertidig hjemmel for pålegg om undersøkelse og tvangstesting for covid-19 mv
 2. Høring – adgang til å avholde fjernmøter og å ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer i Utlendingsnemnda m.m.
 3. Høring – utvisning av flyktninger på grunn av ilagt straff

Avgiftsrett

Cecilie Aasprong Dyrnes (leder), Eivind Bryne, Trond Egil Egebakken, Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen og Oddgeir Wiig

 1. Høring - Forslag om ny vareførselsforskrift, ny tollavgiftsforskrift og forslag til endringer i merverdiavgiftsforskriften kap. 6, 7 og 10
 2. Høring - generell merverdiavgiftsplikt ved omsetning av fjernleverbare tjenester over landegrensene
 3. Høring - regulering av tollrepresentant i vareførselsloven og tollavgiftsloven
 4. Høring - organisering av Skatteklagenemndas arbeid (sammen med skatterett)
 5. Høring - Endringer i praksis for hvordan offentlig forvaltning skal registreres i Enhetsregisteret
 6. Høring - forslag til utfasing av direktekjøringsordningen og innføring av digital melde- og opplysningsplikt
 7. Høring - Forslag om utsatt tidfesting for merverdiavgift for omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter

Bank, finansiering og valuta

Kjersti Tøgard Trøbråten (leder), Elisabeth Eriksson, Jan Bjørnsen, Carine Lindman-Johannesen, Hillevi Torngren Myhre og Eirik Solem

 1. Høring NOU 2021: 10 Ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet
 2. Høring - Forslag til forskrift om finansavtaler (finansavtaleforskriften)
 3. Høring – Tilleggsfordeler ved kredittopptak
 4. Høring – Nasjonalt forbud mot returprovisjon (sammen med børs- og verdipapirhandelrett)
 5. Høring – styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter – endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør

Barne- og familierett, arv og skifte

Hanne Skråmm Espeland (leder), Agnieszka Bakanova, Brede Gundersen, Camilla Hagen, Anders Lorvik Navjord, Andreas Poulsson og Cathrin Myre Skram

 1. Høring – endringer i vergemålsloven – taushetsplikt og digitale vergefullmakter

Barnevern

Ingrid Lauvås (leder), Bjarte Aarlie, Morten Engesbak, Elisabeth Finsnes, Marianne Hagen og Tore Roald Riedl

 1. Høring - forslag til endringer i rettshjelpforskriften
 2. Høring - Retningslinje for vurdering av samværsordning ved omsorgsovertakelse
 3. Høring – midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse (sammen med bygningsrett og reguleringsspørsmål)
 4. Høring – Forslag til ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon
 5. Høring av forslag til ny forskrift om oppfølgning av barn på institusjon og forslag til ny tilsynsforskrift
 6. Høring av forskrift om barns medvirkning i barnevernet og forskrift om samtaleprosess i barneverns- og helsenemnda

Bygningsrett og reguleringsspørsmål

Liv Zimmermann (leder), Kjell Erik Grøsfjeld, Ingrid Sævold Moe, Stian Berger Røsland og Anne Tellefsen

 1. Høring – midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse (sammen med barnevern)
 2. Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) §§ 7-3 og 7-4 - Krav til sikkerhet mot skred og flodbølge som følge av fjellskred
 3. Høring - NOU 2022: 3 På trygg grunn (sammen med miljø, klima og bærekraft)
 4. Høring av NOU 2022: 8 Ny minerallov – høring (sammen med miljø, klima og bærekraft)

Børs- og verdipapirhandelrett

Bjarne Rogdaberg (leder), Hege Dahl, Andreas Jarbø, Sverre Sandvik og Marianne Lind Sahl

 1. Høring – Nasjonalt forbud mot returprovisjon (sammen med bank, finansering og valuta)

Energirett, vannkraft, olje og gass

Jan Birger Jansen (leder), Hallvard Gilje Aarseth, Vetli Felland, Cathrine Bjørge Hetland, Christian Poulsson, Anders Rødland, Aksel Sebastian Tannum og Anne Elisabeth Wedum

Erstatningsrett

Marit Asphaug (leder), Mari Grefslie, Einar I. Lohne, Christian Kjellby Nesset, Jakob Mo Sanderød og Janne Eide Roalkvam

 1. Høring - Ny forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven

Fangst, fiskeri og havbruk

Gerd Aaland Fagerli (leder), Erik Staurset Andresen, Tore Fjørtoft, Kenneth Mikkelsen og Ask Økland

 1. Høring av reviderte bestemmelser om tilbaketrekking av akvakulturlokaliteter ved passivitet (med innspill fra miljø, klima og bærekraft)
 2. Høring - ny forskrift om fiskeritillatelser og kvotefaktorer – oppfølging av Meld.St. nr. 32 (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping.
 3. Høring- etablering av et tillatelsesregime for havbruk til havs og endringer i yttergrensene i produksjonsområdeforskriften
 4. Høyring - forskrift om undersøking og utvinning av skjellsand, sand og grus i kystnære områder
 5. Høring om sentrale tema for ny kvotemelding (sammen med reindrifts- og samerett)

Fast eiendom (tings- og leierett)

Ivar Christian Andersskog (leder), Jo Are Aamodt Brænden, Kristine Devold, Christine Haugstvedt Downing, Gro Hauge, Olav Pedersen og Tom Olav Risa

 1. Høring - forslag til endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven (jordskiftelagdommerens deltakelse i lagmannsretten) (sammen med skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett)

Forsikringsrett

Frithjof Herlofsen (leder), Alexander Michael Plows, Kyrre Rørstad, Eivind Tandrevold og Christopher Andreas Terkelsen

Forvaltningsrett

Kristian Brandt (leder), Fredric Holen Bjørdal, Knut Erik Marthinussen Harjang, Siv Myrvold-Torsnes og Jørgen Aandal Vangsnes

 1. Høring av forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for Ekstremismekommisjonen

IKT og personvern

Malin Tønseth (leder), Lars Arnesen, Christopher Sparre-Enger Clausen, Kari Gimmingsrud, Eirin Helen Hauvik, Øyvind Molven og Cecilie Wille Søvik

 1. Høring - endringer i politiloven, politiregisterloven og politiregisterforskriften - PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon (sammen med Menneskerettighetsutvalget)
 2. Supplerende høringsuttalelse til høring om forslag til endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av personopplysninger mm.)
 3. Høring - endringer i politiregisterloven, politiregisterforskriften og utlendingsloven (sammen med strafferett og straffeprosess)
 4. Høring - endring i forskrift om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs
 5. Høring - gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1024 om åpne data og viderebruk av informasjon i offentlig sektor i norsk rett
 6. Høring - Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret
 7. Høring – utredning om gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1937 (varslingsdirektivet) i norsk rett (sammen med arbeidsrett)

Immaterial- og markedsføringsrett

Henrik Felix Reimers (leder), Knut Sverre Skurdal Andresen, Lisa Kristin Digernes, Magnus Hauge Greaker, Cathrine Grundtvig og Hanna Elisabeth Beyer Olaussen

Konkurranserett

Helge Stemshaug (leder), Thea Susanne Skaug, Eivind Johannes Vesterkjær, Kristin Hjelmaas Valla og Line Voldstad

 1. Høring - endringer i konkurranseloven
 2. Høring – forslag til prosedyre for nominasjon av kandidat til stilling som norsk dommer ved Efta-domstolen
 3. Høring av forslag til forskrift om forbud mot negative servitutter og eksklusive leieavtaler i dagligvaremarkedet
 4. Høring – forslag til ny lov om omsetning av bøker (bokloven)
 5. Høring om forbud mot usaklige forskjeller i innkjøpsbetingelser i verdikjeden for mat og dagligvarer

Konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso

Frank C. Aase (leder), Ole Magnus Karlsen, Reidar Myhre, Stine Dalenhag Snertingdalen, John Aksel Stav og Ellen Synnøve Schult Ulriksen

 1. Høring av endring i finansforetaksforskriften (tilgang til BankID ved avvikling under offentlig administrasjon)
 2. Høring av endringer i domstolstruktur

Miljø, klima og bærekraft

Arne Oftedal (leder), Cathrine Aulie, Morten H. Berger, Cathrine Hambro, Aksel Erik Hillestad og Liv Monica Stubholt

 1. Høring av reviderte bestemmelser om tilbaketrekking av akvakulturlokaliteter ved passivitet (sammen med fangst, fiskeri og havbruk)
 2. Høring om EU-kommisjonens forslag om tilbørlig aktsomhet for bærekraft for foretak og endring av direktiv (EU) 2019/1937 (sammen med Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og selskapsrett)
 3. Høring - NOU 2022: 3 På trygg grunn (sammen med bygningsrett og reguleringsspørsmål)
 4. Høring av NOU 2022: 8 Ny minerallov – høring (sammen med bygningsrett og reguleringsspørsmål)
 5. Høring om endring i forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger - Gjennomføring av resolusjon MEPC.331(76) (sammen med samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett)

Reindrifts- og samerett

Brynjar Østgård (leder), Stig Gøran Hagen, Knut Helge Hurum og Jon-Andreas Lange

 1. Høring om sentrale tema for ny kvotemelding (sammen med fangst, fiskeri og havbruk)

Samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring

Anders Svinø (leder), Simone Ingeberg, Linn Kvade Rannekleiv, Oddbjørn Slinning og Herman Steen

 1. Høyring - framlegg til forskrift om oppheving av forskrift om begrenset fart ved passering av badende og om forbud mot ferdsel m.v. innenfor oppmerkede badeområder
 2. Høring - forskrift om mindre rettelser i diverse forskrifter hjemlet i skipssikkerhetsloven, skipsarbeidsloven og fritids- og småbåtloven (2021/134410-1)
 3. Høringsbrev - forslag om endring av forskrift om oljevern
 4. Høring - forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikk-saker - oppjustering av bøtesatser
 5. Høring - forslag om endringer i forskrift om måling av skip og flyttbare innretninger
 6. Høring om endring i forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger - Gjennomføring av resolusjon MEPC.324(75)
 7. Forslag om endringer i vegtrafikkloven - Tollmyndighetenes ruskontroll av motorvognførere mv.
 8. Høyring - Nye reglar for fartøy som blir brukte av opplæringsinstitusjonar, lag eller foreiningar
 9. Høring - Forslag til endring i forskrift om navigasjon og navigasjonshjelpemidler for skip og flyttbare innretninger
 10. Høring - forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy
 11. Høring- forslag om endring i forskrift om det europeiske sjøsikkerhetsbyrå EMSA
 12. Høring - Endringer i YTL - Behandlingsgrunnlag ved billettering på ferje
 13. Høring – Reisegarantiutvalgets rapport
 14. Høring - forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel (sammen med arbeidsrett)
 15. Høring - forslag til endring i forsikringsavtaleforskriften (definisjonen av store risikoer)
 16. Høring om forslag til endringer i yrkessjåførforskriften
 17. Høring om endring i forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger - Gjennomføring av resolusjon MEPC.331(76) (sammen med miljø, klima og bærekraft)
 18. Høring - forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker - oppjustering av bøtesatser
 19. Høring - forslag til nye sikkerhetsregler for tenderfartøy

Selskapsrett

Hedvig Bugge Reiersen (leder), Stig Berge, Ørjan Nilsen, Gunn Merete Paulsen, Olav Fredrik Perland og Karl Otto Tveter

 1. Høring om EU-kommisjonens forslag om tilbørlig aktsomhet for bærekraft for foretak og endring av direktiv (EU) 2019/1937 (sammen med Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og miljø, klima og bærekraft)

Sivilprosess og voldgift

Christian Reusch (leder), Bettina Banoun, Rune Lium, Carl Edvard Roberts, Atle Skaldebø-Rød og Mira Tengesdal Torstenbø

 1. Høring – midlertidig forskriftshjemmel om utvidet adgang til fjernmøter for å avhjelpe konsekvenser av covid-19
 2. Høring av endringer i domstolstruktur

Skatterett

Cecilie Amdahl (leder), Hilde Annette Skougstad Gamkinn, Daniel Markus Hermod Herde, Sverre Hveding, Eyvind Sandvik, Jan Sørbø og Torbjørn Wiken

 1. Høring – forslag til endringer i rederiskatteordningen
 2. Høring – Nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger
 3. Høring – forslag til endringer i reglene i skattebetalingsloven § 5-15 og § 5-16
 4. Høring - beskatningshjemmel for utenlandske personer og selskap som deltar i mineralvirksomhet, utnytter fornybare energiressurser eller utøver karbonhåndtering på norsk kontinentalsokkel
 5. Høring – forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap
 6. Høring - organisering av Skatteklagenemndas arbeid (sammen med avgiftsrett)

Skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett

Bjørn Stordrange (leder), Sven Farbrot, Jarle Wallevik Holstrøm, Tine Larsen og Birgitte Bie Mørkved

 1. Høring - forslag til endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven (jordskiftelagdommerens deltakelse i lagmannsretten) (sammen med fast eiendom (tings- og leierett))

Strafferett og straffeprosess

Berit Reiss-Andersen (leder), Anders Brosveet, Bernt Heiberg, Christian B. Hjort, Stian Mæland, Karl Nicolai Vogt Skjerdal, Heidi Juritzen, Lars Mathias Enger, Elisabeth Myhre, Simen Perminow Skjønsberg og Frode Sulland

 1. Høring – utredning om foretaksstraff og korrupsjon
 2. Innspill til Utleverings- og arrestordreutvalget
 3. Høring - endringer i politiregisterloven, politiregisterforskriften og utlendingsloven (sammen med IKT og personvern)
 4. Høring - utkast til rundskriv om påtalekompetanse
 5. Høring - Endringer i stykkprisforskriften som følge av endringer i straffeprosessloven knyttet til aktiv saksstyring (med merknad fra bistandsadvokatutvalget)
 6. Høring - Forslag til retningslinjer om meddommeres digitale tilgang til straffesaksdokumenter før, under og etter hovedforhandling
 7. Høring – Dokumentoffentlighet i straffesaker
 8. Invitasjon til å komme med innspill til utredning om dommerfullmektigordningen
 9. Høring - lovforslag om forbud mot konverteringsterapi (sammen med menneskerettighetsutvalget)
 10. Høring – tilbakeholdsrett for innleide billettkontrollører
 11. Advokatforeningens merknader til retningslinjer for behandling av begjæringer etter straffeprosessloven § 242a
 12. Høring - forslag til endringer i salærforskriften knyttet til tolkers godtgjørelse

Velferds- og trygderett

Thorgeir Hole (leder), Siw Bleikvassli, Gorm Grammeltvedt, Olav Lægreid og Anette Schei

 1. Høring av NOU 2021:11 «Selvstyrt er velstyrt»

Andre

Bistandsadvokatutvalget

 1. Høring - Endringer i stykkprisforskriften som følge av endringer i straffeprosessloven knyttet til aktiv saksstyring (med strafferett og straffeprosess)
 2. Høring – Nasjonal mal for klinisk rettsmedisinsk legeerklæring fra overgrepsmottak

Menneskerettighetsutvalget

 1. Høring - endringer i politiloven, politiregisterloven og politiregisterforskriften - PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon (sammen med IKT)
 2. Høring - forlengelse av reglene om koronasertifikat
 3. Høring - Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien
 4. Høring om EU-kommisjonens forslag om tilbørlig aktsomhet for bærekraft for foretak og endring av direktiv (EU) 2019/1937 (sammen med selskapsrett og miljø, klima og bærekraft)
 5. Høring - lovforslag om forbud mot konverteringsterapi (sammen med strafferett og straffeprosess)

Sekretariatet/hovedstyret/leder:

 1. Høring av endringer i domstolstruktur
 2. Innspill til Totalberedskapskommisjonen

Oversikten nedenfor viser totalt antall uttalelser pr. lovutvalg i 2022. Merk at flere lovutvalg kan ha bidratt til samme uttalelse. Uttalelser hvor faste utvalg har bidratt til uttalelsene er ikke med i oversikten.

Antall uttalelser per lovutvalg i 2022