Les om de faste utvalgene og faggruppen

Faggruppe

Forsvarergruppen

Advokatbladet

Redaksjonen ga ut sju papirmagasiner i 2023, og hadde nok et rekordår på nett. Vi har rendyrket temadelen i papirmagasinet, og styrket differensieringen mellom papir og nett.

Et mål i 2023 var å lage flere reportasjer ute blant advokater rundt om i Norge. Vi reiste til 24 steder i Norge i løpet av året, og møtte advokater fra små og større advokatvirksomheter landet rundt. Vi reiste også på besøk til EMD i Strasbourg, og dekket IBA-konferansen i Paris.

På Arendalsuka arrangerte vi for første gang vår egen debatt. Temaet var straffenivået i seksuallovbruddsaker. Vi fikk med både en dommer, to politikere og en advokat i panelet, og debatten trakk fullt hus.

Vår mangeårige Jussnytt-redaktør Per Racin Fosmark gikk av med pensjon, og ble i nr. 7/2023 erstattet av Gjermund Aasbrenn, stipendiat ved UiT. Han er 37 år og har erfaring som konstituert tingretts- og lagdommer, som utreder i Høyesterett, som førstekonsulent i lovavdelingen og advokatfullmektig. Han har fornyet sidene og leverer også interessante juridiske tekster til nett.

Nettrafikken vokser
Nettet er blitt hovedplattformen for nyheter fra Advokatbladet, og veksten vi har hatt de siste årene, fortsatte. Antall sidevisninger økte med 34,2 prosent i 2023 sammenlignet med 2022.

Dette var de ti mest leste artiklene på våre nettsider i 2023:

 1. Skyhøye poenggrenser for å studere rettsvitenskap
 2. Ayeh (21) og William (29) kombinerer jusstudiet og medisinstudiet
 3. Thommessen-advokat døde i båtulykke
 4. De beste fra videregående får ikke A hos oss, de får C eller D (intervju med jusprofessor Geir Woxholth)
 5. Dette er karakterene til jusstudentene
 6. Høyesterett skal vurdere om straffbarhetsgrensen for THC-kjøring
 7. Disse advokatene på 40 år og yngre hadde høyest inntekt i fjor
 8. Til minne om Per Daniel Nyberg
 9. I denne saken har meddommerne blitt forledet, villedet og forhindret i å utføre sitt mandat (innlegg fra en meddommer)
 10. Disse advokatene topper Chambers Europe-rangeringen

Papirmagasinet blir lagt merke til
Papirmagasinet høstet ros og oppmerksomhet på den årlige Fagpressedagen for sine forsider, som ble kalt «eksepsjonelt gode» i et innlegg fra scenen. Det er byrået Mediamania, som er bladets grafiske formgivere, et byrå som har utmerket seg med en rekke designpriser delt ut både av Fagpressen og Mediebedriftenes landsforening.

Dette var hovedtemaene i papirmagasinene:

 • Nr. 1: Advokatmarkedet i endring: Færre driver alene

  De største firmaene rykker fra, økt spesialisering og fusjonering. 

  Andre større saker: På inntektstoppen langt opp i 70-årene // Disse tjener mest blant de under 36.

   

 • Nr. 2: Spesialistene overtar:
  Møt alle som ble kåret til årets mest lovende talent i årets advokatundersøkelse.

  Andre større saker: Nye juss-studier med fagspesialisering // Serien advokatspesialisten: Kina

 • Nr. 3: Slik vil kunstig intelligens endre din jobb for alltid
  Bråhast for risikoanalyser og regler, etterlyser egen AI-plattform for norske advokater 

  Andre større saker: Arnfinn Bårdsen, første nordmann med lederverv i EMD på 24 år

 • Nr. 4: Sakskostnadene skyter til himmels
  92 prosent realøkning fra 2009 til 2018.

  Andre større saker: Som eldre partner vurderes man ikke som en ressurs // Representantskapet om Ukraina og filleristingssaker

 • Nr. 5: 10 managing partnere: Slik styrer de inn i fremtiden
  Økt bruk av kunstig intelligens. Inn med flere yrkesgrupper. Mer human ledelse. Mer work-life balance. Flom av nye reguleringer. Mangfold får økt betydning.

  Andre større saker: Arendalsuka // Advokat-sommer-serie i kortversjoner

 • Nr. 6: Mission: Impossible. Norge oversvømmes av internasjonale lover og regler
  Lovgalskap, utfordrer demokratiet og selvråderetten, vanskeligere å forstå sin egen rettsstilling

  Andre større saker: Advokatlovforskriften på høring // Forsvarergruppens høstseminar med ledervalg  // Per Racin Fosmark takker for seg som redaktør for de gule sidene // IBA i Paris // De nominerte til Talentprisen 2023

 • Nr. 7: Norske advokat-talenter: Hvordan rekruttere de beste?
  Over en tredel av alle som var advokatfullmektiger i 2014 har forlatt bransjen, 1 av 5 skiftet jobb i fjor 

  Andre større saker: Årstalen om barn i strafferetten med kommentarer // Presentasjon av ny jussnyttredaktør Gjermund Aasbrenn // Rettstatens røtter på museum i Trondheim // IBA i Paris // Advokatjul

Planer for 2024

 • Konkrete, journalistiske prosjekter
 • Styrke fotojournalistikken
 • Redesigne nettsidene

Annonsesalget

Stillingsmarkedet var tøft i 2023, en trend som også gjelder øvrige medier. Vi har tatt noen grep for å øke salget, og har blant annet endret navn på Advokatforeningens stillingsplattform Advokatjobb.no til Advokatbladet stilling. 

Vi solgte annonser for 3,56 millioner kroner på våre tre plattformer i 2023, som er nærmere 480.000 kroner over budsjett. 
Hver tirsdag sender redaksjonen ut et nyhetsbrev med stillingsannonser til mottagere som selv har meldt interesse for dette.

Øvrige annonser på Advokatbladet.no har hatt en fin økning de siste par årene. Vi har fått flere nye annonsører, og har også åpnet opp for content marketing.

Det er selskapet Salgsfabrikken som selger annonser på vegne av Advokatbladet, men annonsesalget krever en del oppmerksomhet og tid fra redaksjonen.

Redaksjonen og redaksjonsrådet

Redaksjonen bestod i 2023 av redaktør Nina Schmidt, journalist Thea Dahl, journalist Jonas Fosaas (i prosjektstilling frem til 1. juli), journalist Kari Hegstad (fra 5. august), journalist Tinius Svendsen (på timebasis) og stipendiat Gjermund Aasbrenn (fra 1. oktober) i deltidsstilling.

Redaksjonsrådet består av Emanuel Feinberg (leder), partner i Glittertind, Jens Johan Hjort, partner i Rekve Pleym, Rune Opdahl, partner i Wiersholm, Ida Andenæs, partner i Elden og Liv Minde, leder i Yngre Advokater og senioradvokat i Deloitte.

Bistandsadvokatutvalget

Kristin Fagerheim Hammervik (leder), Cecilie Schjatvet, Karoline Henriksen, Erik Widerøe, Elisabeth Rød, Christian Lundin, Lina Therese Remlo, Inger Marie Sunde, Anette Torgersen.  [Utvalgets sammensetning i 2023. Fra og med 1. januar 2024 er Cecilie Schjatvet, Karoline Henriksen ikke lenger en del av utvalget. Sverre Ulstrup er nytt medlem fra og med 1. januar 2024]

Bistandsadvokatutvalget har i løpet av 2023 hatt 4 ordinære møter og 2 ekstraordinære møter.

De viktigste sakene bistandsadvokatutvalget har jobbet med i 2023 er:

 • Avgitt høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementets forslag til forskrift til voldserstatningsloven.
 • Arrangert seminar om voldserstatningsloven av 2022 med Kontoret for voldsoffererstatning og Støttesenter for kriminalitetsutsatte som foredragsholdere.
 • Hatt dialogmøte med Kontoret for voldsoffererstatning og Statens sivilrettsforvaltning om ulike problemstillinger som aktualiseres med voldserstatningsloven av 2022.
 • Gitt innspill til Advokatforeningens uttalelse til Voldtektsutvalget.
 • Utarbeidet uttalelse til Helsedirektoratets rapport om rettsmedisinsk kompetanse i Norge. 
 • Engasjert seg i diskusjonen om en bærekraftig rettshjelpsats i kjølvannet av årets statsbudsjett. 
 •  Deltatt i møte med Domstolsadministrasjonen om ordningen med antakelse av faste forsvarere og bistandsadvokater og kommet med konkret forslag til endringer. 
 • Hatt møte med Sekretariatet for konfliktrådene vedrørende konfliktrådets tilbud til fornærmede i en straffesak.

Eiendomsmeglingsutvalget

Andreas S. Christensen (leder), Marte Reier, Chriss Bjorøy, Knut Hodneland og Øyvind Dahle.

Eiendomsmeglingsutvalget jobber for å styrke advokatens rolle som eiendomsmegler og være et forum for drøfting av faglige spørsmål knyttet til eiendomsmegling.

I 2023 ble utvalget forespurt om å gi tilbakemelding på Finanstilsynets nye krav til rapportering, særlig i forbindelse med hvitvaskingsregelverket. Det var lite å bemerke, men utvalget setter pris på å ha blitt involvert, og ser frem til fortsatt god dialog med Finanstilsynet.

Utvalget for advokatetikk

Trond Stang (leder), Bjarte Kristian Døssland, Unni Fries, Tonje Hovde Skjelbostad, Hanne Gundersrud, Ingrid Maria Holm, Yasue Lee, Marijana Lozic og Vebjørn Søndersrød.

Utvalget for advokatetikk er Advokatforeningens høringsutvalg for endringer i Regler for god advokatskikk, og skal utarbeide og ajourføre foreningens kommentarutgave til reglene. Utvalget skal også ta stilling til advokatetiske spørsmål som blir forelagt utvalget av hovedstyret, og kan gi råd til enkeltmedlemmer i spørsmål vedrørende anvendelsen av Regler for god advokatskikk.

Hovedstyret oppnevnte ved årsskiftet fem nye medlemmer til utvalget, som medførte en utvidelse av utvalget fra syv til ni medlemmer. Dette for å styrke utvalgets arbeid. Som følge av at disiplinærutvalgene ble avviklet i løpet av året, har utvalget fått en desto viktigere rolle for å ivareta advokatetikken i foreningen. For å understreke utvalgets rolle, ble det foreslått å innta utvalgets mandat og virke i foreningens vedtekter.

Utvalget for advokatetikk avholdt fem møter i løpet av året. Foruten om et fortsatt fokus på oppdatering av kommentarutgaven til Regler for god advokatskikk, kom utvalget med en generell uttalelse etter anmodning fra meklingsutvalget. Etter en samlet vurdering konkluderer utvalget i sin uttalelse med at det omfattes av «advokatvirksomhet», jf. legaldefinisjonen i advokatloven § 2 bokstav e, når en advokat utfører arbeid som mekler i en konkret sak.

Utvalget innledet ellers en diskusjon rundt advokatetikk og kunstig intelligens, og mulige fallgruver i denne forbindelse. Foreløpig har ikke utvalget sett behov for å lage egne retningslinjer for advokaters bruk av kunstig intelligens – men dette kan endre seg.

Ekspertgruppen mot hvitvasking

Medlemmer: Susanne Munch Thore (leder), Tore Mydske, Kjersti T. Trøbråten, Kristine Frivold Rørholt, Jan L. Backer, Thomas Brandi, Einar Edin og Sicilie Tveøy.

Ekspertgruppen mot hvitvasking jobber med å styrke Advokatforeningens arbeid for å øke advokaters bevissthet rundt — og etterlevelse — av hvitvaskingsregelverket.

I 2023 hadde gruppen to møter, hvor klientkonto og forslag til ny advokatforskrift var hovedtemaene.

Lederen av ekspertgruppe holdt innlegg om ekspertgruppens arbeid for Forum for de store advokatfirmaene i mai. Forumet består av daglig leder i de 16 største firmaene i Norge. 

Medlemmer av ekspertgruppen har også vært involvert i dialogen Advokatforeningen har med Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. 
Ekspertgruppen bidro til Advokatforeningens høringssvar til forslag til ny advokatforskrift, hvor de uttalte seg om forslaget om separate klientkontoer. 
Sommeren 2023 startet planleggingen av et faglig heldagsseminar om antihvitvasking, som ble gjennomført i januar 2024. Medlemmer av ekspertgruppen deltok i planleggingen sammen med eksterne advokater og Tilsynsrådet. Målet er at dette skal bli et årlig arrangement som skal bidra til opplæring og bevisstgjøring av advokater når det gjelder hvitvaskingsregelverket. 

Internadvokatutvalget

Christian Karde (leder) Øvrige medlemmer: Audun Moen, Johanne Felland, Marte Johanson Hanasand, Marit Olsdatter Hienn, Laila Myksvoll, Anna Camilla Selman, Marius Sollund 

Christian Karde og Laila Myksvold gikk ut av sine verv i utvalget ved utløpet av deres periode som utvalgsmedlemmer den 31. desember 2023. 

Hovedstyret oppnevnte Audun Moen som utvalgets nye leder, og Karoline Kreyberg som nytt medlem, med virkning fra 1. januar 2024.  Medlemmene i utvalget representerer advokater i private og offentlige virksomheter, samt organisasjonsadvokater. 

Utvalgets mandat er å arbeide for internadvokaters særskilte interesser og utfordringer, samt å ta initiativ til å belyse faglige temaer som er særlig relevante for denne gruppen medlemmer

I 2023 gjennomførte utvalget 4 møter og avholdt kurs med følgende tema: Personvern, taushetsplikt og informasjonshåndtering; internadvokaters rolle som styresekretær; åpenhetsloven. 

Utvalget for internasjonale advokater

Zachary Simon (leder), Florian Krumbacher, Anna Passalacqua, Emma Blake (fra september 2023), Henrik Nordling (fra september 2023), Stuart Stock (fra september 2023). Emily Weitzenböeck og Mads Schjølberg var medlemmer frem til september 2023.

Utvalgets formål er å samle, bistå og inkludere advokater i Norge som har en ikke-norsk juridisk utdannelse og/eller advokatbevilling.

Våren 2023 arrangerte utvalget et faglig kurs i samarbeid med Schjødt og det amerikanske advokatfirmaet Robins Kaplan. Temaet var «Multi-jurisdictional investigations and lawsuits involving Norwegian companies». På høsten holdt utvalget kurs om Regler for god advokatskikk og taushetsplikten, med etterfølgende networking med deltakerne.

Utvalget har stort fokus på å være en faglig og sosial møteplass for internasjonale advokater. Tilbakemeldinger fra deltakere på arrangementer er at utvalget er et viktig forum for networking. Her deles det erfaringer og kunnskap i forbindelse med hvordan det er å få jobb og bevilling med utenlandsk bakgrunn.

Mangfoldsutvalget

Heidi Jorkjend (leder), Kristian Foss Aalmo, John Erik Aarsheim, Mita Chanana Arnet, Kristine Hasle, Thomas Knutsen, Wensing Pytterud Li, Thea Susanne Skaug. 

Advokatforeningens mangfoldsutvalg skal fremme og jobbe for likestilling og mangfold i advokatbransjen, uavhengig av kjønn og bakgrunn. Dette fordi mangfold er viktig for at advokater skal kunne representere samfunnet bedre og fordi ulike perspektiver er verdifullt i seg selv. 

Ved årsskiftet oppnevnte hovedstyret ny leder, da tidligere leder var ferdig med sitt verv. I tillegg ble et av de øvrige medlemmene gjenoppnevnt. Utvalget har i løpet av 2023 avholdt seks møter og tre arrangementer. 

På starten av året ble det avholdt et frokostseminar om «Kjønnsbalanse på toppen – hva fungerer i praksis og hvem må ta ansvar?». Panelet diskuterte hva som funker i praksis og hvordan man kan realisere målsetningen om flere kvinner og bredt mangfold i bransjen.

Sesong 3 av utvalgets podcast «Inkludert» ble lansert våren 2023. Podcasten skal løfte frem forbilder og vise at bransjen rommer mange ulike typer. Sesongen satte fokus på mental helse og work-life balance. 

I forbindelse med Oslo Pride inviterte utvalget sammen med Oslo krets til felles deltagelse i pride-paraden i juni. Det ble arrangert lunsj i Advokatforeningens lokaler i forkant av paraden, hvor folk kunne ta med seg venner og familie. Dette for å vise at foreningen aktivt støtter opp om et ikke-diskriminerende samfunn der alle opplever respekt, og et arbeidsliv med en trygg arena for alle. 

På høsten ble det arrangert et studentarrangement i Bergen i samarbeid med Mino.Jur (Bergen), for å rette fokuset mot studentmassen og psykisk helse. Temaet var forventningspress og prestasjonsangst i advokatbransjen. 

Meklingsutvalget

Ola Øverseth Nisja (leder), Camilla Brandt, Ingrid Humerfelt Eckhoff, Tore Lerheim, Ronny Lund, Stig K Lunde og Øyvind Nyquist Steen.


Advokatforeningens meklingsutvalg er et fast utvalg i Advokatforeningen, som arbeider aktivt med å fremme og øke bruk av mekling som tvisteløsnings-metode, samt styrke meklingskompetansen og praktiseringen for advokater. I 2023 hadde meklingsutvalget fem møter.

Meklingsutvalget har fortsatt sin oppfølging av sertifiseringskurset i regi av JUS, som i år sertifiserte 24 nye meklere. Videre har utvalget vurdert en søknad om sertifisering etter bokstav c. 

I tillegg til sertifiseringsordningen stilles det krav om vedlikehold av kompetansen, for å få fornyet sertifisering etter fem år. Det er en viktig del av utvalgets arbeid med kvalitetssikring av meklingsarbeid. I 2023 sendte utvalget et skjema til meklere sertifisert i 2018, for å dokumentere om kravene til fornyet sertifisering var oppfylt.

Meklingsutvalget var også en aktiv medarrangør på Meklingskonferansen i 2023, arrangert kurs om advokater i mekling, samt sendt forslag til reviderte retningslinjer for sertifiserte meklere på høring til Advokatforeningens kretser. 

Utvalg for yngre advokater

Leder: Liv Minde, Oslo 

Nestleder: Vetle Mitchell Jensen, Sør-Rogaland 

Medlemmer (YA-kretsledere): Henny Gaarder, Østfold og Follo; Thomas Hoff Myhr, Trøndelag; Irmelin Skjold Lundøy, Vestland; Mariell Norø, Troms; Tuva Sørby, Buskerud; Hanne Linaker, Midt-Hålogaland; Helle Ceccilie Lineikro, Vest-Agder; Mari Enger Flobergseter, Hedmark; Ishak Skjæraasen Khan, Romerike; Ivar Silset, Møre og Romsdal 

Øvrige medlemmer: Lisa Eian, nestleder i Oslo; Mathias Baugerud, Oslo; Omar Tashakori, Oslo; Johanne Lindberg, Østfold og Follo; Aud-Silje Wæhle, Trøndelag; Kristin Bjørlo Moe, Troms; Julie Olsen, Midt-Hålogaland; Ida Gjerseth, Sør-Rogaland; Tor Sverre Fuglestein, Vest-Agder; Aila Lemos, Hedmark; Elin Grinde, Romerike; Snader Haavik Vegsund, Møre og Romsdal 

Om utvalget
Utvalget for Yngre Advokater (forkortet YA-utvalget) er et av Advokatforeningens faste utvalg. Utvalget består av leder og nestleder fra hvert av de lokale YA-styrene, med tillegg av to ekstra medlemmer fra styret i Oslo. YA er for medlemmer under 40 år. Formålet til YA er å skape et felles miljø blant advokatfullmektiger og yngre advokater i kretsene, og ivareta deres interesser på tvers av bransje- og firmatilhørighet. Totalt 12 kretser har per desember 2023 egne YA-styrer: Buskerud, Hedmark, Midt-Hålogaland, Møre og Romsdal, Oslo, Romerike, Sør-Rogaland, Troms, Trøndelag, Vest-Agder, Vestland, Østfold og Follo 

Utvalget kommuniserer for øvrig også med hovedstyret gjennom sitt faste observatørmedlem, Liv Minde. 

Aktivitetsrapport fra 2023
I 2023 gjennomførte utvalget to fysiske møter, i april og oktober. Utvalget hadde stand under fagdagene. Utvalget har utarbeidet en handlingsplan med tiltak som kan gjøres for at Advokatforeningen i større grad skal nå ut til de yngre advokatene/advokatfullmektigene, samt studenter. 

Isolasjonsgruppen

Advokatforeningens isolasjonsgruppe har som formål å prøve lovligheten av isolasjon for domstolene.  

Under pandemien fikk kriminalomsorgen hjemmel til å utelukke innsatte fra felleskapet med grunnlag i smitteverntiltak. Innsatte som sonet i varetekt ble gitt soningsfradrag for slik isolasjon, men de som sonet på dom ble ikke kompensert for isolasjonen. Isolasjonsgruppen reiste høsten 2022 sak mot staten med påstand om at det utgjør ulovlig forskjellsbehandling at innsatte som soner straffedommer ikke får soningsfradrag for isolasjon begrunnet i smittevernhensyn. I dom av 3.januar 2023 konkluderte Oslo tingrett med at forskjellsbehandlingen var egnet for å oppnå et legitimt formål, og var forholdsmessig for å ivareta formålet. Tingretten konkluderte derfor med at staten hadde overholdt sine forpliktelser knyttet til likebehandling. Det ble vedtatt å ikke anke tingrettens avgjørelse.  

Isolasjonsgruppen har i løpet av 2023 fått inn mange søknader fra innsatte i norske fengsler, og jobber blant annet med vurdering av sak om lovligheten av utstrakt bruk av isolasjon for å forhindre at innsatte skader seg selv, samt forholdet til psykisk helse i fengsel.  

Yngre forsvarere

Magnus Torfoss (leder), Andreas Seehusen Karlsbakk (nestleder), Jakob Ulmo, Jasmin Gheshlaghi, Vilde Havrevold, Maren Larsen Borgan, Rikke de Vibe 

Yngre forsvarere er et utvalg under Advokatforeningens Forsvarergruppe. Utvalget har som formål å være en sosial og faglig plattform for nye og gamle forsvarere og fullmektiger, og som knutepunkt for sosialt samvær på tvers av firmatilhørighet.  

Styret i Yngre forsvarere har i 2023 arrangert flere faglige seminarer, temaene har blant annet vært:  

 • prosedyre i straffesaker 
 • parts- og vitneavhør
 • førstehjelp mot selvmord
 • skyldevne
 • avhør, eksaminasjonsteknikk og bevisvurdering 
 • erstatning etter uberettiget straffeforfølgning 
 • økonomiske straffesaker 

Styret har i løpet av 2023 arrangert flere omvisninger i Oslo fengsel, og lagt til rette for mange sosiale samlinger med medlemmene. Både de faglige og sosiale arrangementene i Yngre Forsvarere får høy oppslutning.  

Forsvarergruppen

På Forsvarergruppens årsmøte på Sundvolden 23. Oktober 2023, ble det valgt to nye styremedlemmer samt ny leder for Forsvarergruppen. Det nye styret i Forsvarergruppen består av:  
 
Mette Yvonne Larsen (leder), Espen Wangberg (nestleder), Jon Anders Hasle (medlem), Petter Sogstad Grannes (medlem), Annichen Rye-Holmboe (medlem), Kim Brügger Villanger (medlem), Henriette Willix (medlem), Øivind Sterri (medlem), Berit Reiss-Andersen (leder, lovutvalget for strafferett og straffeprosess), Magnus Torfoss (leder, yngre forsvarere), Elisa Bogaard Vangen (Advokatforeningens representant), Berit Holm (sekretær for styret).
 
Som følge av den fortsatte underreguleringen av rettshjelpsatsen igangsatte styret høsten 2023 en videokampanje og en underskriftskampanje blant medlemmene. Rettshjelpssatsen ble stående uendret etter budsjettforliket. Styret vedtok å iverksette aksjoner, og det ble nedsatt en aksjonsgruppe for å utrede aksjonsformer og stå for planleggingen.  
 
Aksjonsgruppen består av følgende medlemmer:  

 • Mette Yvonne Larsen, leder av forsvarergruppen  
 • Espen Wangberg, nestleder i forsvarergruppen  
 • Jon Anders Hasle, styremedlem i forsvarergruppen  
 • Kristin Fagerheim Hammervik, leder av Advokatforeningens bistandsadvokatutvalg  
 • Olle Nohlin  

Forsvarergruppen har i tillegg vært engasjert i en lang rekke saker, og det vises til hovedstyrets årsberetning for en nærmere presentasjon. 
 
Sammen med lovutvalget for strafferett og straffeprosess har forsvarergruppen i tillegg besvart en rekke høringer, og styret har vært representert i møter med viktige aktører innen justissektoren og andre myndighetsorganer.