Kretsene

Kretsene

Aust-Agder krets

 Lise Ilstad (leder

Kretsen hadde 57 medlemmer per 31. desember 2022.

Aktiviteter:

Advokatvakt

Buskerud krets

Tatiana Stjernvik (leder), Charlotte Wickman Kvamme, Eirik Rudi, Lene Homstvedt, Kristin Hellum Narjord
Varamedlemmer: Håkon Steimler, Karoline Nilsson Hollund, Sondre Thinn Bakka

Kretsen hadde 221 medlemmer per 31.desember 2023 221

Aktiviteter
Kretsen arrangerte kurs innen hvitvaskingslovverket. I tillegg har YA kurs innen skatterett.

13. juni: Sommerfest

11. november: Gåsaften

Advokatvakten:
Advokatvakten er i 2023 blitt avholdt på Knutepunkt Strømsø. Kretsstyret har iverksatt tiltak for å synliggjøre tilbudet for befolkningen i kretsen, blant annet ved annonsering. Kretsstyret er takknemlige for alle kretsens advokater som fortsetter å sørge for et godt førstelinje rettshjelpstilbud til innbyggerne i kretsen.

Finnmark krets

Stian Jensen (leder), Otilie Næss, Benedicte Hoaas, Kjetil Hugo Nilsen

Kretsen hadde 39 medlemmer per 31.desember 2023

Aktiviteter:

Advokatvakt:

Haugaland og Sunnhordland

Elisabeth Rød (leder), Sandra Dueland (nestleder), Marthe Eikeskog, Jan Vidar Endresen, Julianne Sellgren, Gunnveig Breistein
Varamedlemmer: Ruben Finshus, Hallvard Totland

Kretsen hadde 121 medlemmer per 31.desember 2023

Aktiviteter:
19. januar: Samling på Brasserie Brakstad

16. mars: Kurs i etikk v/ advokat Bjarte Døssland

16. mars: "Rettsmekling" v/ tingrettsdommerne Arne Vikse, Frank Schmidt og Tine Odland

2. juni: Sommerfest på Vibrandsly i DNT sine lokaler, avlyst grunnet få påpmeldte. Erstattet med felles middag på Brakstad.

25. november: Julebord på Haraldvangen terasse

20. desember: Julesherry hos Borgen advokater

Advokatvakt:
Det har ikke vært avholdt Advokatvakt i kretsen.

Hedmark krets

André Lillehovde vn der Eynden (leder), Rune Myhre Nilsen, Anborg Bosti, Mari Sveen Næss, Mona Kristine Berg

Kresten hadde 146 medlemmer per 31. desember 2023

Aktiviteter
1. september: Høstfest på Fjetre gård

30. november: "Vitnepsykologi" med psykolog Svein Magnussen. Etter kurset ble det arrangert felles middag på restaurant Que Pasa Hamar.

Advokatvakt
Advokatvakten har gått som normalt fra høsten 2023. Honnør til Anders Hoel som har gjort og gjør en super innsats på dette området. Styrets medlem Mari Sveen Næss forsøker å etablere ordningen i Kongsvinger. 

Helgeland og Salten krets

Ingrid M. Holm (leder), Kristin Fagerheim Hammervik (nestleder), Siv-Kristin Hansen, Charlotte M. Ringkjøb
Varamedlemmer: Trond-Ivan Blomsø, Tobias Solli Arnøy, Ørjan Nordheim Skår

Kretsen hadde 106 medlemmer per 31. desember 2023

Aktiviteter
7. mars: Etikkurs

27. oktober: Mo-seminaret

Midt-Hålogaland krets

Knut-Inge A. Myklebust (leder), Jon Arne Østvik (nestleder), Tore Mevik, Elise Riibe-Stokland

Kretsen hadde 84 medlemmer per 31. desember 2023

Aktiviteter:
Det årlige ajourføringskurs for eiendomsmeglere i Harstad i regi av Yngre advokater. 

Vinterfestukeseminaret i Narvik

Advokatvakt:
I Harstad og Sortland er det organisert advokatvakt. Tilbakemeldingene er i år som i fjor at det oppleves krevende å finne hoder å fordele oppgavene på. 

Møre og Romsdal krets

Line Karlsvik (leder), Reidar Mogstad, Ingvild Botterli, Elisabeth Voldsund, Øystein Vartdal Riise

Kretsen hadde 183 medlemmer per 31. desember 2023

Aktiviteter
Høstseminar i Angvika 

Ettermiddagskurs i personskadeerstatning i Molde

7. juni: Sommerfest på Storlihytta i Molde

7. desember: Julemøte med foredrag om "Hvitvaskingsloven og en historie fra virkeligheten" med advokat Roger Sporsheim

Advokatvakt
Det er ingen advokatvakt gjennom foreningen i Møre og Romsdal

Oppland krets

 Kretsen hadde 105 medlemmer per 31. desember 2023.

Oslo krets

Trygve Staff (leder), Caterina Håland Gaeta (nestleder), Erik Anton Forssten, Rune Opdahl, Trond Audun Jacobsen, Tom Sørum
Varamedlemmer: Hidi Jorkjend, Hilde-Marie Martinsen, Line Kathinka Juuhl

Kretsen hadde 6093 medlemmer per 31. desember 2023. Dette utgjør 60% av foreningens totale medlemsmasse. 

Anton Forssten meldte om ny jobb fra og med 1. juli 2023 som ikke omfa et s lling som advokat og trakk seg fra styret jf. Advoka oreningens vedtekter § 2-1 på styremøtet 13. september. Line Juuhl meldte om ny jobb fra og med 01.09.2023 som ikke omfa et s lling som advokat og trakk seg fra styret jf. Advoka oreningens vedtekter § 2-1. På samme styremøte. 13. september ble varamedlem Heidi Jorkjend kons tuert som ny styremedlem. Siden det ikke var lang d igjen l valg på årsmøtet. Beslu et styret at supplering av varalisten kunne vente l årsmøtet.  

Aktiviteter
12. januar: "Ny skattereform?" med Hanne Holen, Bettina Banoun, Per Hegdahl, Helge Orten, Benjamin Jacobsen og Tore Frisch

22. mai: "Likhet for loven? Menneskerettigheter i møte med andre samfunnsinteresser" med Constance Jessen Holm, Hans Petter Graver, Brynjar Østgård, Eivind Smith, Ove Vanebo og Ánde Somby

24. august: "Fremtidsfullmakt" med Else-Marie Merckoll

11. desember: "Advokatetikk i praksis" med Annicken Junker og Jenny Møller Sandborg

Advokatvakt
Hos Advokatvakten får publikum tilbud om inntil en halvtime gratis  juridisk rådgivning fra en advokat som er medlem av foreningen. Tilbudet finnes en rekke steder i landet.  Oslo krets har advokatvakt i Oslo sentrum, Sandvika og Asker. I 2023 har det bidratt 7 advokater i Asker, 9 advokater i Sandvika og 33 advokater i Oslo. Da Advokatforeningen flyttet inn i nye lokaler i 2022, ble Advokatvakten i Oslo flyttet til Gatejuristen i Skippergata 23. 

Romerike krets

Monica Melgård (leder), Andre Berven, Ole-Kristian Ringnes, Annette Rygg, Hedvig Cecilie Svardal
Varamedlemmer: Ina Mikalsen, Ishak Skjæraasen, Khan

Kretsen hadde 179 medlemmer per 31. desember 2023

Aktiviteter
9. mars: "Innføring i voldserstatningsordningen og endringer i ny voldserstatningslov".

30. juni: Kurs i prosessrisikovurdering med Sverre Blandhol, etter kurset var det sommerfest. Kurs og sommerfesten ble arrangert sammen med YA-styret

9. desember: Krets-og Ya-styret arrangerte julebord på Kjeller Gaard

Advokatvakt
Det er gjennomført advokatvakt i Lillestrøm, Jessheim og på Eidsvoll. Antall advokater på vakt i Lillestrøm er redusert etter innspill på forrige årsmøte. Det er gjeninnført en rapportering til styrets leder om oppmøte så vi kan ha en vurdering av tilbudet og om det blir brukt. Det fremstår som det er lite kunnskap om advokatvakten, så i samarbeid med Advokatforneingen sentralt det skal lages en digital brosjyre som kan distribueres for å reklamere mer for advokatvakten alle tre steder. 

Sør-Rogaland krets

Ann Mari Risvoll Winterhus-Fjeld (leder), Siri Olstad (nestleder), Bjørn Inge Waage, Brage Nordgård, Eirik B. Anestad, Kine Bråten, Susanne Bø, Ørjan Eskeland

Kretsen hadde 495 medlemmer per 31. desember 2023

Aktiviteter
«Advokatetikk» v/ advokat Arild Dyngeland, 3 etikktimer

Utenlandskurs i Brighton 2023
«Advokatetikk» v/ advokat Stian Bråstein
«Ajourføring i emnene sivilprosess, arv- og familierett og arbeidsrett» v/ advokat Ståle Kihle
«Kurs i hvitvasking» v/ advokat Angeline Riis

«Rekonstruksjonsloven - Norges svar på amerikanske chapter 11»
v/ advokatene Christian Bohne og Kai Knudsen

«Medlemsmøte med tema vitnepsykologi»
v/ professor Svein Magnussen

«Nytt i sivilprosessen – Endringer i tvisteloven og utvalgte avgjørelser fra Høyesterett» v/ advokatene Henning R. Wahlen og Anders F. Wilhelmsen

«Aktørseminar om barn som utsettes for vold»
v/ Jannicke Stav, Anne-Kirsti Haugan-Fossen, Ellen M. Wessel, Morten Holmboe

Advokatvakt
Advokatvakten er et svært populært tilbud, og saksfeltene er varierte. Vi overlater til hver enkelt advokat å selv vurdere om de har kompetanse til å svare på de spørsmål brukerne kommer med, eller om de vil henvise videre til andre advokater. Det har vært en jevn nedgang i antall advokater som har meldt seg som frivillige. Til vaktene for høsten 2023 var det ti påmeldte. Når vi er færre frivillige, kan det være mer utfordrende å bytte vakt, da bidraget blir større fra den enkelte. Vi vurderer derfor behov for en endring av ordningen; enten ved at vi tilbyr advokatvakt sjeldnere, eller ved at vi kutter ut ordningen.

Telemark krets

Sindre G. Marqvardsen (leder), Hilde Sannes Holløkken (nestleder), Inge Evja, Tom Isaksen, Birgitte Midgaard, Vibeke Hein Bæra
Varamedlem: Heidi Aspeflaten

Kretsen hadde 89 medlemmer per 31. desember 2023

Aktivitet
24.-25. mars: Kurs anti-hvitvasking på Lifjellstua 

13. desember: Julebord/-kurs på Villa Fløyen i Skien

Advokatvakt
Det er etablert advokatvakt i Skien, Porsgrunn og Bamble. Dette avholdes ved bibliotekene den tredje onsdagen hver måned (unntatt juni – august).  

Troms krets

Brynjar Østgård (leder), Lars Eliassen, Silje Christine Sørmo
Varamedlemmer: Hans Brox, Ingvild Hegstad

Kretsen hadde 183 medlemmer per 31. desember 2023

Aktiviteter
16. mars: Advokatetikk v/ advokatfullmektig Annicken Junker

30. oktober: Kurs i erstatningsrett med professor Morten Kjelland 

Juslunchen har gått som planlagt, og dne har god oppslutning. Styret samarbeider med styringsgruppen for Juslunchen, hvor kretsleder Brynjar Østgård er medlem.

Advokatvakt
Tromsø: Det har vært avholdt advokatvakter også i 2023, anenhver torsdag i Tromsø bibliotek. Administrativt mht. vaktlister har det ligget under Advokatfirma Ulf E. Hansen. Kommunen holder gratis lokaler og kretsen betaler annonasering i avisene.

Finnsnes: Også her annenhver torsdag i Finnsnes bibliotek. Kommunen betaler annonser og holder gratis lokaler. Vaktlister administreres av advokat Olav Eriksen. Alle advokater i Midt-Troms har deltatt. 

Trøndelag krets

Kolbjørn Lium (leder) , Johan Ivar Ansnes (nestleder), Ann-sølvi Valås Myhr, Ingrid M. Wedø, Veronica Lorentzen Drivstuen, Kristin Busse Midthjell
Varamedlemmer: Anders Kjøren, Regine Hoseth Mikkelsen

Kretsen hadde 400 medlemmer per 31. desember 2023

Aktiviteter
2. mars: Kurs i forbindelse med årsmøte

17. april: Kurs i ny voldserstatningslov

26.-28. oktober: "Rørosseminaret"

15. desember: Julebord på Klubbselskapet Harmonien

Advokatvakt
Advokatvaken ble etablert igjen

Vest-Agder krets

Emma Isaksen (leder), Lilly Marie Kogevold (nestleder), Åsmund Mjaaland, Rune Alsted Amundsen, Therese Konstali
Varamedlemmer: Helle Cecilie Lineikro, Ida Katrine Lindevik

Kretsen hadde 206 medlemmer per 31. desember 2023

Aktiviteter
8. februar: "Rekonstruksjonsloven" v/ Christian Bohne, Kai Knudsen, Bjørn Halvorsen

10.-11. mars: Oppdatering og utvikling av rettsmeklingsordningen v/ Robert Versland og Monica Haugedal 

1.juni: "Personskadeerstatning i et nøtteskall" v/ Morten Kjelland

14. august: Vitnepsykologi v/ Ellen Wessel (Arendalsuka)

14. desember: Praktisk kurs i arverett v/ John Asland

Kretsen deltok under paraden under Skeive Sørlandsdager i august

Advokatvakt
Det skal gjøres forsøk med tre vakter V-24, der ansvaret for å fylle vakten tildeles de største firmaene og etter hvert også på de mindre firmaene. Det settes opp datoer.  

Vestfold krets

Lene Høivang (leder), Eirik Fekete, Arnt Olaf Stillerud, Thor Tidemann Bjønnes, Hanne Wold Johansen, Ane Solli

Kretsen hadde 232 medlemmer per 31. desember 2023

Aktiviteter
Kurs i forbindelse med årsmte på Hotell Klubben
Storkurs i Antibes med kursholder advokat Tage Skoghøy
Høstkurs på Hotell Klubben
Julemiddag med kurs på Park Hotell 

Advokatvakt
Det er aktivitetsplaner for advokatvakt i Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Styret setter opp vaktlister. Advokatvakten er et viktig bidrag fra advokatstanden til det rettssøkende publikum og er med på å styrke omdømmet til advokatstanden. 

Vestland krets

Ingelin M. Gundersen (leder), Bjarte Aarlie (nestleder), Brendan Stewart Mitchell, Rikke Arnesen, Stian Osa, Robert Fonn, Ingvild Risnes Skeie, Svein Bergset
Varamedlemmer: Ann Cathrine Lerstad, Sølvi Nyvoll Tangen

Kretsen hadde 827 medlemmer per 31. desember 2023

Aktiviteter
8. februar: Kurs i barneverntjenestelov

21. april: Rettslig behandling av saker etter barneloven

24. mai: Rett på sak . Fosensaken 

1.september: "Advokatansvar - Hva er status etter avgjørelsen i HR-2022-2010-A?"

19. september: Rett på sak - Åpenhetsloven

26. oktober: Vitenpsykologi - ettermiddagskurs med Ellen Wessel

10. november: Tvistedagen AI/KI

Advokatvakt
Det trengs flere advokater

Østfold og Follo krets

Kretsen hadde 239 medlemmer per 31. desember 2023.