Hovedstyrets beretning 2023

Innledning

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseforening i Norge. Vårt mål er en advokatprofesjon med høy faglig standard, god yrkesetikk og hensiktsmessige rammevilkår. Vi arbeider for å fremme rettssikkerhet og gode rettsstatlige prinsipper, og utvikler og håndterer regler for god advokatetikk. Vi gir omfattende rådgivning til medlemmer som har spørsmål innenfor advokatetikk, etterlevelse av myndighetskrav og organisering av sin virksomhet.

Medlemskapet i Advokatforeningen er individuelt og frivillig. Medlemmer kan skilte med MNA – medlem i den norske Advokatforening. Om lag 90 % av alle norske advokater og advokatfullmektiger velger å være medlem hos oss. Advokatforeningen er en viktig arena for advokatenes kollegiale og faglige fellesskap. En lang rekke arrangementer og andre møtesteder gjør det enkelt for medlemmer å engasjere seg i foreningens arbeid og ledelse, samt i en lang rekke rettspolitiske og rettsstatlige prosjekter og temaer.

Sammen med Juristenes Utdanningssenter (JUS) administrerer vi det etterutdanningskravet som påligger alle våre medlemmer. MNA er et løfte om å etterleve regler for god advokatskikk, og om å være faglig oppdatert.

Advokatforeningens slagord er: Med advokatene – for rettsstaten

Advokatforeningens strategi 2021-2023

Advokatforeningen skal bidra til å bygge en robust rettsstat i møte med en ustabil verden og skiftende politikk.

Advokatforeningen skal

 • virke for rett og rettssikkerhet
 • sikre en uavhengig advokatprofesjon med høy etisk standard og kvalitet i yrkesutøvelsen
 • sørge for handlingsrom og gode rammevilkår for medlemmene og sikre et godt samarbeid dem imellom

Advokatforeningen skal være en uavhengig og innflytelsesrik forening som taler på vegne av landets advokater; vi skal ha mange medlemmer i ryggen.

Advokatforeningen skal være synlig til stede i medier og i samfunnsdebatt.

Vi vil opprettholde størrelse og bredde og ha mer enn 90 prosent medlemsoppslutning. Våre medlemmer skal være fra hele landet – fra små, mellomstore og store advokatfirmaer – det skal være bedriftsadvokater, foreningsadvokater og offentlige ansatte advokater.

Hovedpunkter i året som har gått

Utforming av det nye advokatregelverket

Etter et drøyt tiår med dialog og innspill til politikere og departement, markerte 2023 starten på sluttarbeidet med det nye advokatregelverket ved at et utkast til ny advokatforskrift ble sendt på høring. Etter en bred prosess i foreningen leverte hovedstyret sitt svar på forslaget, som er nærmere omtalt under. Advokatregelverket lovfester advokaters taushetsplikt, styrker uavhengigheten og forenkler tilsyns- og disiplinærsystemet. Advokatloven ble vedtatt i 2022, men tidspunktet for ikraftsettelse av det nye regelverket er fortsatt uvisst. Det antas at det nye regelverket tidligst kan settes i kraft fra årsskiftet 2024-2025.

Lansering av nye nettsider

Vi lanserte nye nettsider for Advokatforeningen i 2023. Nettsidens design og funksjonalitet fikk gjennom dette et stort løft, både design- og funksjonsmessig. Den nye nettsiden er mer personalisert til det enkelte medlems behov, og funksjoner som innmelding, kurspåmelding, tegning av forsikring og etterutdanning har blitt enklere og mer automatisert.

Nedleggelse av disiplinærutvalgene og overgang til en-instansbehandling av disiplinærsaker

For å sikre en god og effektiv overgang til det nye og enklere disiplinærsystemet som kommer med advokatloven, ble inntaket av nye klagesaker i Advokatforeningens disiplinærutvalg stanset med virkning fra 1. januar 2023. Samtidig ble utvalgene avviklet som organ i foreningen. I 2023 har alle klager på advokat blitt behandlet i Disiplinærnemnden som eneste instans. Overgangen til en-instansbehandling har ført til mer enn en tredobling av saksmengden i Disiplinærnemnden, og det ble nedlagt en stor innsats for å holde saksbehandlingstiden nede.

Kurs og arrangementer

Advokatforeningens kursvirksomhet utgjør en stadig viktigere del av Advokatforeningens tilbud til medlemmene, og Advokatforeningen har i 2023 arrangert en lang rekke vellykkede kurs og seminarer. Advokatforeningen har som formål å bidra til høy kvalitet i medlemmenes yrkesutøvelse. Advokatforeningen anser kursvirksomheten som en viktig del sitt arbeid med å hjelpe medlemmene til å etterleve det stadig mer komplekse regelverk som gjelder rundt advokatrollen, drift av advokatvirksomhet, og advokatetikken. Antall kurs som avholdes har økt, og det er et økt antall deltakere på kursene. De fleste av kursene avholdes digitalt. På den måte når vi frem til alle medlemmene. Samtidig er det mange kurs som avholdes fysisk i kretsene, der det sosiale fellesskapet er en viktig kvalitet i seg selv. Torget i Advokatforeningens nye lokaler er blitt en hyggelig og mye brukt møteplass for tilreisende, og for medlemmer i Oslo krets.

Totalt ble det 2023 avholdt 134 kurs og arrangementer hos Advokatforeningen og i kretsene med et samlet antall deltakere på 5621.

Advokatprofesjonens interesser og omdømme

Rettshjelpssatsen
I avtalen vi inngikk med Justis- og beredskapsdepartementet i 2022 forpliktet departementet seg til å arbeide for en bærekraftig økning av rettshjelpssatsen. Dessverre har ikke avtalen ført til noen endring i regjeringens tilnærming til fastsettelsen av satsen. Ved utgangen av 2023 er rettshjelpssatsen redusert med ytterligere 1,7 prosent justert for inflasjon. Særlig forsvarsadvokatene er tydelige i kravet om at det må skjer en endring, og ved utgangen av 2023 foregikk det aktive diskusjoner om nye aksjoner frem mot revidert nasjonalbudsjett. 

Det offentlig oppnevnte Salærrådet anbefalte ved utgangen av 2023 at rettshjelpssatsen for 2024 ble satt til 1464 kroner – altså 20 prosent høyere enn dagens sats.

Nytt advokatregelverk på trappene 

Advokatforeningen har siden advokatloven ble vedtatt av Stortinget i mai 2022 hatt dialog med departementet i forbindelse med deres arbeid med overgangsregler og forskrifter til advokatloven. Advokatforeningens mål er at de nye reglene skal sikre advokatene robuste og gode rammevilkår. Vi vil blant annet styrke advokaters uavhengighet og taushetsplikt, og ha regler som ikke pålegger bransjen mer byråkrati eller flere byrder enn det som er nødvendig for å oppnå lovens formål. 

Departementet sendte sitt forslag til ny advokatforskrift og endringer i advokatloven ut på høring i slutten av september. Hovedstyret anmodet alle kretser og en rekke lovutvalg og faste utvalg om å komme med innspill som grunnlag for foreningens høringsuttalelse. I den innsendte høringsuttalelsen ble det gitt uttrykk for at forskriftsutkastet i det vesentligste var godt, men at det likevel er punkter som etter Advokatforeningens syn bør forbedres før reglene settes i kraft. Dette gjelder først og fremst den foreslåtte plikten til å opprette separate klientkontoer for hver klient i både advokatens og klientens navn. Foreningen fremholdt at denne plikten ikke kan gjelde uten unntak, og at eksempelvis mindre beløp og forskudd på salær bør unntas fra kravet om opprettelse av separat klientkonto. I høringsuttalelsen ble det også uttrykt bekymring for at den foreslåtte reguleringen av forsikringsadvokatene kan medføre at advokatlovens regler om organisering av advokatvirksomhet ellers, kan bli ansett å være i strid med reglene om etableringshindre i EØS-retten. I så fall kan den foreslåtte reguleringen av forsikringsadvokatene underminere lovgivers mål om å sikre en uavhengig advokatprofesjon.

Antihvitvaskingsarbeid

Advokatforeningen har et kraftig søkelys på antihvitvasking. Herunder arbeider vi for å øke advokaters bevissthet og forståelse for hvitvaskingsregelverket. I Økokrims Nasjonale risikovurdering (NRA) 2022 er advokater vurdert til å ha betydelig risiko for å bli misbrukt som ledd i hvitvasking. Bruk av klientkonto trekkes frem som en særlig risikofaktor. I kjølvannet av dette, publiserte Advokatforeningens ekspertgruppe mot hvitvasking en artikkel om hva man må være oppmerksom på dersom man tilbyr klientkonto i sine advokattjenester. 

Høsten 2023 ble et nytt konsept i vårt antihvitvaskingsarbeid lansert: Advokatforeningens antihvitvaskingsdag. Dette er et faglig heldagsseminar. Medlemmer fra ekspertgruppen, eksterne advokater, Økokrim og Tilsynsrådet er involvert i arrangementet, som ble gjennomført i januar 2024. Arrangementets formål er å bidra til bevisstgjøring og opplæring, og å skape en arena for god dialog mellom advokatbransjen og tilsynsmyndighetene.  

Dialog med Tilsynsrådet 

I 2023 har Advokatforeningen arbeidet for å opprettholde en god dialog med Tilsynsrådet. Det har blitt avholdt møter på saksbehandlernivå, hvor temaene blant annet har vært risikobildet i NRA 2022, forhåndsvarsling etter forvaltningsloven, gjennomføring av tilsyn og advokaters taushetsplikt. 

I oktober 2023 ble det avholdt et møte på ledelsesnivå mellom Advokatforeningen og Tilsynsrådet, hvor både Tilsynsrådets ledelse og styre møtte. Representanter fra to av de største advokatfirmaene deltok også. Et konkret punkt som kom ut av dette møtet, er at Advokatforeningen og Tilsynsrådet skal samarbeide om å lage en felles veileder for tilsyn av advokatfirmaer. Dette arbeidet fortsetter i 2024.

Doktorgrad om retten til konfidensiell juridisk bistand 

I august 2023 oppnådde Johannes Lundeby Mella doktorgrad med sin avhandling «Retten til konfidensiell juridisk bistand». I avhandlingen gis den første helhetlige analysen av Grunnlovens og menneskerettighetenes vern av advokat-klientkonfidensialiteten. Verket vil få stor betydning for hvordan regler om advokaters taushetsplikt både må forstås, og utformes. Forskningen som ligger til grunn for avhandlingen er resultat av et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Advokatforeningen, hvor Advokatforeningen har delfinansiert prosjektet.

Advokatforeningen i media 2023

Advokatforeningen ønsker å fremstå som et engasjert kompetansemiljø innenfor rettslige og rettsstatlige spørsmål, der ansatte og tillitsvalgte deler sin kunnskap og sine synspunkter i samfunnsdebatten, og stiller opp til meningsutveksling der det er naturlig. Målt opp mot dette, hadde Advokatforeningen et godt år så vel i tradisjonelle som i sosiale medier i 2023. 

Advokatforeningen ble omtalt og/eller nevnt i til sammen 1 703 medieoppslag gjennom året. Forsvarergruppen ble omtalt eller nevnt i 242 oppslag, der noen av disse vil være sammenfallende med mediesøket på Advokatforeningen.  
 
167 av medieoppslagene handlet om våre høringsuttalelser. 84 av disse oppslagene kategoriseres av medieovervåkningstjenesten Retriever inn under kategorien «politikk», 57 kategoriseres under «økonomi og næringsliv», 50 under «kriminalitet og rettsvesen», og 42 under «sosiale forhold» - som er de største kategoriene. Når høringsuttalelsene får såpass mange medieoppslag viser dette at de ikke bare har en funksjon direkte i lovgivningsprosessen, men også i samfunnsdebatten.  
 
Et annet positivt utviklingstrekk i mediebildet er at begrepet «rettshjelpssats» stadig oftere blir brukt – til erstatning for offentlig salærsats. Rettshjelpssats er et langt bedre utrykk for å forklare hva disse offentlige midlene faktisk dekker, nemlig innbyggernes rettshjelp. Det var 120 medieoppslag som benyttet «rettshjelpssats(en)» i 2023. 


Deltakelse i internasjonale advokatorganisasjoner i 2023

CCBE

Advokatforeningen er medlem av CCBE (Conseil des barraux européens – Foreningen for europeiske advokatforeninger).

CCBE er foreningen for advokatforeninger i EU og EØS. Advokatforeningen er representert i CCBE ved Kjersti Ringdal. CCBE ivaretar og samler advokatenes interesser og synspunkter, med søkelys på regelgivning i EU. Det drives et utstrakt og viktig påvirkningsarbeid i forkant av regelgivning i EU. CCBE er en viktig møteplass der man blir orientert om, og deltar i, arbeid knyttet til sentrale spørsmål rundt rettsikkerhet, menneskerettigheter, rettsstat og advokatens rolle. I 2023 har det som tidligere år blitt jobbet hardt med beskyttelse av advokatens uavhengighet og taushetsplikt. European Convention for Lawyers handler nettopp om dette, og det er forventet at den vil være endelig klar for godkjenning av de enkelte medlemsland i løpet av 2024. Ellers har anti-hvitvasking, sanksjonsregelverket, overvåkning og kunstig intelligens vært sentrale temaer som har vært drøftet i 2023. Advokatforeningen er representert i CCBEs Anti Money Laundering Committee ved Susanne Munch Thore. Det har også vært jobbet mye med problemene knyttet til manglende rettsikkerhet i land som Polen, Ukraina, Ungarn og Tyrkia.

Gjennom deltakelse i CCBEs Criminal Law Committee ved advokat Anders Brosveet, bidrar foreningen i løpende oppfølingen av den europeiske rettsutviklingen innen strafferett og straffeprosess, herunder praktiseringen av den europeiske arrestordre (som Norge er tilsluttet fra 2019). Det samme gjelder utviklingen av rettslige instrumenter for mindre inngripende alternativer som etterforskningsbistand og bruk av varetektssurrogater på tvers av landegrenser (som Norge ikke er tilsluttet). Advokat Susanne Munch Thore er medlem av CCBEs Antihvitvaskingskomité.

IBA

IBA (International Bar Association) er den største og mest dominerende globale advokatorganisasjonen. Advokatforeningen er medlem i IBA og har representanter i flere av IBAs organer. Berit Reiss-Andersen er officer i IBA Bar Issues Commission. Generalsekretær Merete Smith er Co-chair i IBA Bar Executive Committee og officer i IBA Regulation Committee. Berit Reiss-Andersen er medlem i BIC (Bar Issues Commission) Advokatforeningens deltakelse i IBA gir god innsikt i internasjonale forhold som kan berøre både advokatvirksomhet og foreningens arbeid, også her hjemme.

I 2023 deltok Berit Reiss-Andersen, generalsekretæren og Kjersti Ringdal sammen med advokater og med representanter fra advokatforeninger fra hele verden på IBA’s årlige konferanse i Paris.  


CEEBA og IILACE

Generalsekretær Merete Smith er leder av CEEBA (Chief Executive Bar Associations). Medlemmene i CEEBA består av generalsekretærer fra 19 europeiske advokatforeninger. De møtes en gang i året for å utveksle erfaringer om aktuelle temaer på tvers av landene. I 2023 ble møtet holdt i Helsinki. Det årlige møtet i ILLACE (International Institute of Law Association Chief Executives) ble avholdt i Australia samtidig med at organisasjonens 25-årsjubiluem ble markert. Generalsekretær Smith er medlem av styret i IILACE. 
3.7.4    Samarbeid mellom nordiske advokatforeninger
Advokatforeningen har et tett og godt samarbeid med de nordiske advokatforeningene gjennom faste møter, men også løpende på mer uformell basis. Nordisk-Baltisk presidiemøte er et årlig møte mellom ledelsen i advokatforeningene i de nordiske og baltiske landene. I 2023 var Advokatforeningen vertskap for møtet, som ble avholdt i Oslo. 

Rettssikkerhet og rettspolitikk

Årstalen

I 2023 ble vår årstale holdt for 19. gang. Talens tema gikk rett inn i en samfunnsdebatt som ble viet mye oppmerksomhet gjennom året, nemlig en tilbakevendende påstand om at Norge opplever en sterk økning i alvorlig kriminalitet begått av barn og unge.  
 
Årstalen tok opp en rekke problemstillinger rundt dette. Er det forhold rundt ungdomstiden vi bør forstå, og ha med oss i møte med lovbrudd? Er det riktig at vi ser en økning i alvorlig ungdomskriminalitet slik det påstås i mange medier og av politiet, og kan ungdomskriminalitet forebygges bedre enn det gjøres i dag? Finnes det mer konstruktive og effektive alternativer enn å satse på stadig mer politi og straff? Og ikke minst; hvordan ivaretar samfunnet rettssikkerheten og rettsstatens prinsipper på en god måte der den mistenkte er under den kriminelle lavalder, eller under 18 år.  

Årstalens tittel var: Barnas plass i strafferetten – der samfunnets frykt og omsorg møtes.

Som en konsekvens av arbeidet med talen, har Advokatforeningen igangsatt et kurstilbud for våre medlemmer som ønsker en særlig barnefaglig kompetanse i sitt arbeid som forsvarere og/eller bistandsadvokater.   

Ny rettshjelpslov 

Flere år med systematisk arbeid bar frukter i 2023, da Stortinget vedtok første deloppfølging av Rettshjelpsutvalgets utredning. Med prop. 124 L. (2022-2023) er det estimert at en tredjedel av befolkningen vil falle inn under de økonomiske vilkårene for offentlig rettshjelp. Lovendringen kobler de økonomiske vilkårene opp til folketrygdens grunnbeløp, slik at dekningen vil holde seg stabil over tid. I tillegg flyttes ansvaret for innkreving av egenandeler fra den enkelte advokat og over på staten. Egenandelene gjøres graderte, og tar hensyn til forsørgerbyrde, men størrelsen på egenandelene vil fastsettes i forskrift.

Advokatforeningen var en pådriver for representantforslaget som sikret at Rettshjelpsutvalget ble nedsatt i 2018, og var representert i utvalget ved generalsekretær Merete Smith. Utvalgets hovedforslag innebar en ambisiøs utvidelse av ordningen, både på saksfelt og økonomiske vilkår. Den vedtatte lovendringen følger dette ambisjonsnivået, men omfatter bare de økonomiske vilkårene – hvor mye av detaljene er satt til forskrift. Advokatforeningen har god dialog med departementet rundt forskriftsarbeidet, og er i en konstruktiv dialog også vedrørende neste deloppfølging av utredningen.

De rettssikkerhetsmessige konsekvensene av den økte rettshjelpsdekningen er det klart viktigste for Advokatforeningen, men det er verdt å merke seg at de vedtatte endringene vil innebære nye oppdrag for landets advokater anslått til å tilsvare i størrelsesorden 200 årsverk.

Partshjelp i prinsipielle saker

I 2023 har Advokatforeningen vært involvert som partshjelper i domstolene i tre saker.

Den første saken gjaldt spørsmål om sluttavregning av salær i en straffesak hvor det tidligere var utbetalt forskudd for foreløpig påløpt arbeid. Etter salærforskriften § 3 annet ledd skal salæroppgaven honoreres etter den timesats som gjaldt da arbeidet ble avsluttet. Når det etter forskriften § 6 utbetales forskudd i en sak, skjer det etter den sats som gjelder på utbetalingstidspunktet. Tingretten hadde i saken nektet å utbetale differansen mellom gammel og ny sats for den del av arbeidet det var utbetalt forskudd for. Borgarting lagmannsrett (23-137501ASK-BORG/04) slo fast at advokater har rett til å få dekket differansen mellom satsen som gjelder på tidspunktet et forskudd blir utbetalt og satsen som gjelder når saken er avsluttet og endelig avregning foretas. 

Den andre saken gjaldt gyldigheten av et vedtak hvor Advokatbevillingsnemnden hadde avslått søknad om advokatbevilling. Avslaget var begrunnet i at to av rettssakene advokatfullmektigen hadde gjennomført, var prosedert for en advokat som fullmektigen ikke var autorisert for. Dette skyldtes en forglemmelse fra advokatfirmaet. De øvrige vilkårene for å få advokatbevilling var oppfylt. Advokatforeningen erklærte partshjelp til fordel for advokatfullmektigen for Høyesterett. Høyesterett kom til at de beste grunnene taler for at advokatbevilling må gis hvor tilstrekkelig prosedyreerfaring godtgjøres, og prinsipalen fyller alle vilkår for å ha søkeren autorisert for seg, men den formelle autorisasjonen mangler etter en åpenbar glipp. Vedtaket ble dermed kjent ugyldig. 

Den tredje saken gjaldt spørsmål om hvorvidt EMK artikkel 13, i mangel av alternative og effektive nasjonale regler, utgjør hjemmel for oppreisningserstatning ved brudd på konvensjonen. Ved kjennelse av 22. desember 2023 (HR-2023-2468-U) tillot Høyesterett Advokatforeningen å opptre som partshjelper i saken. Saken er foreløpig berammet til mai 2024.  

Strafferettspleien

Advokatforeningen har i 2023 vært en del av et samarbeid mellom Sivilombudet, Norges institusjon for menneskerettigheter og Likestillings- og diskrimmineringsombudet i forbindelse med kvinners soningsforhold. Organisasjonene gikk samlet inn for å be om en Nasjonal forsterket fellesskapsavdeling (NFFA) og økte ressurser til å ivareta kvinnelige innsatte. Stortinget vedtok høsten 2023 å bevilge 55 millioner til en slik NFFA. Samarbeidet vil fortsette i 2024. 

Advokatforeningens rettspolitiske arbeid på strafferettsfeltet foregår først og fremst gjennom Forsvarergruppen. I 2023 har gruppen engasjert seg i en rekke saker, blant annet: 

 • Mindreårige i arrest
 • Politiets praksis med klausulering av dokumenter i straffesaker 
 • Oppbevaring av speilkopier og digitale beslag 
 • Praksis og hjemmel for massevisitasjon 
 • Innsattes soningsforhold
 • Kontrolltiltak i fengsel
 • Bruk av forvaringsstraff overfor mindreårige 

Advokatforeningen har jevnlige møter med aktører i justissektoren, herunder blant annet Justis- og beredskapsdepartementet, Riksadvokaten og Sivilrettsforvaltningen. Advokatforeningen er også deltaker i arbeidsgruppen knyttet til innsattes soningsforhold, som er i samarbeid med blant annet Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg. 

Lovutvalg og høringsuttalelser

Også i 2023 har Advokatforeningen forsøkt å bidra til gode lover, forskrifter og lovgivningsprosesser gjennom 92 høringsuttalelser skrevet av 27 av foreningens lovutvalg og faste utvalg. 

Energi- og strømpriskrise har preget samfunnsdebatten generelt, og i tråd med dette har Advokatforeningen engasjert seg innenfor dette emnet med uttalelser til lovforslag knyttet blant annet til havvind, vindkraft og om rapportene utarbeidet av Energikommisjonen og Strømprisutvalget. Dessuten har 2023 vært et år med ekstra mange avgitte uttalelser innen miljørett, delvis grunnet et økende antall EU-regelverk om klima som sendes på høring. 

Som i flere tidligere år har Advokatforeningen særlig uttalt seg om strafferettsrelaterte lov- og forskriftsforslag, og deriblant pekt på viktige menneskerettighetshensyn som bør ivaretas i lovverket i høringsuttalelsen om endringer i straffegjennomføringsloven for å redusere utfordringene med isolasjon i norske fengsler. 

I året som gikk leverte Advokatforeningen en av sine lengste og mest grundige uttalelser, på hele 45 sider, om endringer i konkursloven.  Dette for å uttrykke et behov for at det utarbeides hensiktsmessige nye regler om rekonstruksjon som kan bidra til å forhindre konkurser, og i forlengelse av det, forhindre at viktige arbeidsplasser og samfunnsverdier som kunne vært reddet, går tapt.

Rettsstatsmeldingen 

Advokatforeningen skrev sammen med over 20 andre organisasjoner en rettsstatsmelding for andre år på rad, der vi sammen tok temperaturen på den norske rettsstaten. Rapporten ble lansert på høsten og overlevert til 1. visepresident i Stortinget, Svein Harberg. På samme arrangement ble det holdt korte innlegg fra Norsk redaktørforening, Redd Barna og Amnesty Norge. Målet er at Stortinget selv skal overta arbeidet med å måle rettsstaten, men inntil det skjer, vil Advokatforeningen fortsette å ta initiativ til dette arbeidet.    

Advokatetikk og disiplinærordningen

Disiplinærordningen 

Overgang til en-instansbehandling av disiplinærsaker  

Advokatforeningens syv regionale disiplinærutvalg har behandlet klager på advokater som er medlemmer av Advokatforeningen, samt klager på advokater som ikke er medlemmer - men som ønsket en to-instansbehandling.

Som et ledd i å få en god og effektiv overgang til nytt disiplinærsystem som kommer med advokatloven, vedtok Advokatforeningens representantskap i mai 2022 å stoppe inntaket av nye klagesaker i disiplinærutvalgene med virkning fra 1. januar 2023. Fra og med 2023 og frem til advokatloven trer i kraft og den nye Advokatnemnda blir etablert, blir alle klager på advokat behandlet i Disiplinærnemnden som eneste instans. 

Disiplinærutvalgene

Disiplinærutvalgene har i 2023 bare arbeidet med å ferdigbehandle pågående saker med innkommet før 1. januar 2023. I 2023 hadde disiplinærutvalgene til sammen 58 medlemmer. 

I 2023 avsa disiplinærutvalgene beslutning i 174 saker. Av disse ble 128 saker realitetsbehandlet, mens 46 saker ble avvist. To saker ble trukket i 2023. 172 av sakene ble ferdigbehandlet i løpet av det første halvåret. I 67 % av de avviste sakene traff leder avvisningsbeslutningen alene. I 2022 utgjorde denne kategorien 68 % av de avviste sakene. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for de behandlede sakene var 5,32 måneder – en økning på 0,46 måneder fra 2022, som var et år med rekordlav saksbehandlingstid. 

Klager ble gitt medhold i 27,34 % av de realitetsbehandlede sakene. I 2022 og 2021 var medholdsprosenten henholdsvis 22,19 % og 20,62 %. De siste årene har vi sett en lavere medholdsprosent enn tidligere og vi har stilt spørsmål om det kan dreie seg om en trend. Medholdsprosenten i 2023 er imidlertid tilbake på et normalt nivå. 

I de sakene hvor det er gitt reaksjon for brudd på Regler for god advokatskikk er det gitt kritikk i 19 saker, irettesettelse i 7 saker og advarsel i 2 saker. Salæret ble satt ned i 18 saker. De punktene i Regler for god advokatskikk som ble hyppigst brutt i 2023 var punkt 1.3 om advokatens opptreden (10 fellelser), punkt 1.2 om advokatens oppgave (5 fellelser), punkt 3.1.2 om aksept og avslutning av oppdrag (5 fellelser), punkt 3.3.1 om salærberegning (5 fellelser) og punkt 4.5 om forlikstilbud (5 fellelser).  


Sekretariatsfunksjon for Disiplinærnemnden

Disiplinærnemnden er et uavhengig klageorgan opprettet med hjemmel i domstolloven og advokatforskriften. Advokatforeningen utfører sekretariatsfunksjonen for Disiplinærnemnden. I 2023 ble det en tredobling av saksmengden sammenlignet med året før, grunnet overgangen til en-instansbehandling. Disiplinærnemnden avgir en egen årsrapport. Enkelte hovedpunkter gjengis likevel her. 

Disiplinærnemndens medlemmer oppnevnes for to år av gangen og består av fem faste medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav en dommer (leder), to advokatmedlemmer, en forbrukerrepresentant og en næringslivsrepresentant. 

I 2023 kom det inn 615 klager til Disiplinærnemnden. Medholdsprosenten i Disiplinærnemnden var 27,1 % i 2023 – en liten økning fra 26,6 % 2022. I de sakene hvor det er gitt reaksjon for brudd på Regler for god advokatskikk er det gitt kritikk i 44 saker, irettesettelse i 10 saker og advarsel i 2 saker. Salæret ble nedsatt i 25 saker.

De punktene i Regler for god advokatskikk som ble hyppigst brutt i 2023 var punkt 3.1.2 om aksept og avslutning av oppdrag (22 fellelser), punkt 1.3 om advokatens opptreden (17 fellelser), punkt 1.2 om advokatens oppgave (5 fellelser), punkt 3.3.1 om salærberegning (4 fellelser) og punkt 5.1 om kollegial tillitt (4 fellelser). Disiplinærnemnden kan innrapportere en advokat til Advokatbevillingsnemnden med forslag om tap av bevilling. I 2023 ble ingen advokater innrapportert til Advokatbevillingsnemnden. 

I forbindelse med overgangen til en-instansbehandling er det nedlagt et stort arbeid for å holde saksbehandlingstiden i Disiplinærnemnden nede. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden i 2023 var 5,49 måneder, en liten nedgang på 0,03 måneder fra 2022. 

Fra 2023 blir alle Disiplinærnemndens beslutninger løpende anonymisert og sendt til Lovdata for publisering.

Disiplinærnemndens beslutninger er endelige og kan ikke påklages. Søksmål mot avgjørelser truffet av nemnden kan reises mot staten ved Disiplinærnemnden. I 2023 har Disiplinærnemnden vært involvert i to søksmål. 

Regler for god advokatskikk

Advokatforeningen utarbeider Regler for god advokatskikk, jf. domstolloven § 224 annet ledd.

Utvalget for advokatetikk har ansvar for å ajourføre foreningens kommentarutgave til Regler for god advokatskikk. Kommentarutgaven er tilgjengelig på Advokatforeningens hjemmeside. Utvalget oppdaterer kommentarutgaven fortløpende, for at den skal være et best mulig hjelpemiddel – først og fremst for medlemmene, men også for publikum. 

Utvalget skal også ta stilling til advokatetiske spørsmål som blir forelagt utvalget av hovedstyret, og kan gi råd til enkeltmedlemmer i spørsmål som gjelder anvendelsen av Regler for god advokatskikk. Etter anmodning fra Advokatforeningens meklingsutvalg kom utvalget for advokatetikk i mars 2023 med en generell uttalelse om hvorvidt det er å anse som «advokatvirksomhet» når en advokat utfører arbeid som mekler i en konkret sak. Utvalget konkluderte med at slikt arbeid faller inn under advokatvirksomhet.

Nedleggelsen av disiplinærutvalgene som organ i Advokatforeningen har fordret endring av Advokatforeningens vedtekter. Et av foreningens fire prioriterte formål er å «fremme god advokatskikk», og det var ønskelig å gi dette viktige arbeidet enda tydeligere forankring i vedtektene. Kapittelet om disiplinærorganer ble følgelig erstattet av et kapittel om god advokatskikk, med nye bestemmelser om Advokatforeningens sekretariatsfunksjon for Disiplinærnemnden, foreningens ansvar for å utarbeide Regler for god advokatskikk og fremme etterlevelse av disse, samt bestemmelser om utvalget for advokatetikk. Vedtektsendringene ble vedtatt av representantskapet 1. juni 2023.

I 2023 igangsatte Advokatforeningen et arbeid for å gjøre disiplinærdatabasen på Lovdata mer komplett. Samtlige beslutninger fra Disiplinærnemnden, siden etableringen i 1997, skal publiseres. I tillegg skal beslutninger fra Advokatforeningens disiplinærorganer, som ble inntatt i heftene fra 1969-2004 publiseres, samt et knippe interessante beslutninger fra tidsperioden 1909-1940. De første 100 av disse beslutningene ble publisert i november 2023. 

Foreningsmessige reaksjoner

Ett av Advokatforeningens mål er en advokatbransje med høy faglig standard og god yrkesetikk. Ethvert medlem er forpliktet til å etterleve foreningens vedtekter og formål, og en sentral del av dette er å overholde Regler for god advokatskikk. Medlemskapet skal være et kvalitetsstempel og en forsikring for omverdenen om at advokaten holder et høyt etisk nivå. Advokatforeningen har derfor et løpende arbeid som skal sikre at det gjøres en vurdering av behovet for nærmere oppfølging, herunder iverksettelse av foreningsmessige reaksjoner overfor medlemmer som har flere fellende disiplinæravgjørelser mot seg. 

I februar 2023 vedtok hovedstyret å frata et medlem verv som tillitsvalgt i Advokatforeningen som følge av gjentatte fellelser i disiplinærsystemet. Hovedstyret la vekt på at disiplinærbeslutningene ble avsagt i løpet av en periode på to år, og at advokaten ble ilagt strenge reaksjoner. Det ble uttalt at gjentatte brudd på Regler for god advokatskikk svekker tilliten man er avhengig av som tillitsvalgt, og er også egnet til å svekke tilliten til foreningen som sådan.

Medlemskap i Advokatforeningen kan nektes «dersom faglige, økonomiske eller etiske forhold tilsier at advokaten ikke bør være medlem av Advokatforeningen». I mars 2023 behandlet hovedstyret én klage over generalsekretærens avslag på søknad om medlemskap gitt i desember 2022. Avslaget var begrunnet i forhold som medførte tilbakekall av advokatens bevilling i 2017. Hovedstyret opprettholdt generalsekretærens avslag. Det var ingen flere tilfeller av avslag på søknad om medlemskap i 2023. 

Et medlem kan ekskluderes dersom et det har «motarbeidet foreningens formål, vesentlig overtrådt foreningens vedtekter eller vedtak, eller handlet til alvorlig skade for foreningen eller advokatprofesjonen». Ingen medlemmer ble ekskludert i 2023. 

Disiplinærutvalgene kunne varsle Tilsynsrådet ved mistanke om «kritikkverdige forhold som gjelder advokatens forvaltning av klientmidler». Utvalgene kunne også varsle generalsekretæren ved mistanke om «andre kritikkverdige forhold ved advokatvirksomheten. Ingen slike varsler ble sendt i 2023. 

Medlemstjenester og medlemskommunikasjon

Medlemsoppslutning

Ved årets utgang var det 10 689 medlemmer i Advokatforeningen. Medlemsmassen er stabil og netto svakt økende i antall. Rundt 90 prosent av landets advokater er medlem av foreningen. Kvinneandelen utgjorde 46 prosent. Andelen medlemmer under 40 år er 44 prosent. Av disse er 60 prosent kvinner.

Medlemstilbud forsikring  

Profesjonsansvarsforsikringen – kollektiv ordning og firmaordning
Advokatforeningen har tilbud om profesjonsansvarsforsikring for advokatfirmaer uansett størrelsen på firmaet, og uansett størrelsen på ønsket forsikringssum. 

Advokater som driver for seg selv og mindre advokatfirmaer anbefales å søke deltakelse i Advokatforeningens kollektive forsikringsordning. Advokatforeningens forsikringsvilkår for individuelle advokater blir da benyttet. Tilbudet omfatter sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokater, alternativt for prinsipal og profesjonsansvarsforsikring for advokatfullmektiger. Medlemmene velger selv forsikringssum, der minste sum er 5 mill. kr (8 dersom advokaten er prinsipal) og høyeste sum er 20 mill. kr. Premiene er ferdigforhandlet. Det er Gjensidige forsikring som er forsikringsgiver på Advokatforeningens kollektive forsikringsordning.

Flere medlemmer har i 2023 henvendt seg med ønske om høyere forsikringssum enn 20 mill. kr i den kollektive forsikringsordningen. I 2023 forhandlet vi derfor frem et tilbud på både 25 og 30 mill. kr i forsikringssum for 2024. Det kan i tillegg inngås individuell avtale ved behov for forsikringssum utover 30 mill. kr. Det kan være vanskelig å velge forsikringssum. Vi har derfor i 2023 utarbeidet en artikkel til nettsiden som veileder om hvilke forhold man bør ta i betraktning når det gjelder valg av forsikringssum. Informasjonsarbeidet har resultert i at flere medlemmer enn normalt har forhøyet sin forsikringssum.

I 2023 har 4157 advokater og advokatfullmektiger vært forsikret gjennom Advokatforeningens tilbud om individuell profesjonsansvarsforsikring. Dette er en oppgang på 1,9 % fra 2022. 

Advokatforeningen utfører selv administrasjonen knyttet til tilbudene om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring og styreansvarsforsikring, i tillegg til ansvarsforsikringen for bostyrere. 


I 2023 lanserte Advokatforeningen ny Min side på advokatforeningen.no med nye funksjoner. Nå finner medlemmene forsikringsbevis og forsikringsvilkår på Min side. Nytt på Min side er også at medlemmene selv kan gjøre endringer på forsikringsdekningen, herunder øke forsikringssummen og endre til eller fjerne prinsipal-dekning. Dette har redusert behandlingstiden og administrasjonen knyttet til en forsikringsendring til et minimum.

For mellomstore advokatfirmaer anbefaler vi Advokatforeningens forsikringsvilkår for advokatfirmaer. For større advokatfirmaene tas det utgangspunkt i Advokatforeningens forsikringsvilkår for advokatfirmaer, men advokatfirmaet har mulighet for spesialtilpasning av forsikringsvilkårene og har anledning til å avtale særskilte utvidelser eller innskrenkninger for tilpasning til egne behov. Advokatfirmaet inngår avtale med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Companies og blir individuelt meglet og fulgt opp av Lockton. Premieberegningen er derfor individuell. Premien avhenger av bl.a. advokatfirmaets oppgitte virksomhets-/fagområder, styringssystemer, antall ansatte, størrelse på omsetning, ønsket forsikringssum mm. Størrelsen på forsikringssummen velger firmaet selv, og varierer opptil milliardbeløp. I løpet av 2023 har 89 advokatfirmaer vært forsikret gjennom ordningen, noe som omfatter 2516 medlemmer. Det er en nedgang på 39 medlemmer, sammenliknet med 2022. 

Summen av medlemmer som benytter det individuelle tilbudet om profesjonsansvarsforsikring og firma-tilbudet gir en oppslutning om Advokatforeningens profesjonsansvarsforsikring blant medlemmene som må ha sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring på 67 %. Dette er 3 % lavere enn på samme tid i 2022.

I 2023 har 507 medlemmer hatt tilleggsforsikring for eiendomsmegling, noe som er en nedgang på 8,6 % sammenliknet med 2022. Antallet har vært synkende i flere år. Medlemmenes innrapportering viser at antallet eiendomsmeglingsoppdrag og omsatt volum har gått ned i 2023. Medlemmene hadde til sammen 4 379 eiendomsmeglingsoppdrag, til en verdi på til sammen 12,4 mrd.

Advokatforeningen har ikke foretatt noen materielle endringer i forsikringsvilkårene for 2024. Vi har imidlertid gjort et større arbeid med å gjøre språket i vilkårene mer konsistent, i den hensikt å redusere faren for uklarheter. Advokatforeningens budskap til advokatfirmaene er at det skal være en trygghet i å vite at det er Advokatforeningen som har utformet forsikringsvilkårene som benyttes, og at Advokatforeningen er en støttespiller dersom det skulle oppstå en diskusjon om vilkårene med forsikringsselskapet. 

Styreansvarsforsikring
Advokatforeningens tilbud om individuell styreansvarsforsikring er rettet mot medlemmer som har styreverv i eksterne selskaper der det ikke er tegnet styreansvarsforsikring samlet for hele styret. Den kan dekke for inntil 50 styreverv, og har en utvidet forsikringsperiode på tre år, såkalt etterdekning. 
I løpet av 2023 har 250 medlemmer vært forsikret gjennom tilbudet om styreansvarsforsikring. Det er 10 færre sammenliknet med samme tidspunkt i 2022.

Nytt medlemstilbud: Behandlingsforsikring
Januar 2023 lanserte Advokatforeningen et nytt forsikringstilbud, nemlig behandlingsforsikring. Tilbudet er to-delt, og består av et tilbud til firmaer som ønsker å tegne behandlingsforsikring for alle ansatte og et tilbud til medlemmer som ønsker å tegne forsikringen individuelt. For advokatfirma som tegner behandlingsforsikring for 5 eller flere ansatte er det ikke krav om utfylling av helseerklæring. Forsikringsgiver er Tryg Forsikring. 

Bostyrerforsikring
På oppdrag fra Domstolsadministrasjonen (DA) har Advokatforeningen siden 2009 administrert ansvarsforsikringen for bostyrer i konkurs og for bostyrer i offentlig skifte av dødsbo, herunder utformingen av forsikringsvilkårene. Bostyrerforsikringene er dermed ikke et ekskulsivt medlemstilbud, men et tilbud til alle advokater. Antall konkurser og tvangsoppløsninger har i 2023 vært 6 323, som er cirka 21 % mer enn i 2022. I 2023 ble det avsluttet 1 018 dødsbo. 

Øvrige forsikringstilbud, inkl. sykeavbrudd og gruppeliv
Advokatforeningens øvrige forsikringstilbud omfatter sykeavbruddsforsikring, gruppelivsforsikring, tjeneste- og fritidsreiseforsikring, yrkesskadeforsikring, ulykkesforsikring, familieulykkesforsikring og eiendelsforsikring. Tilbudene administreres av Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton.

Sykeavbruddsforsikring er en svært viktig forsikring for selvstendig næringsdrivende, siden ytelsene fra Folketrygden er begrenset ved sykdom. Advokatforeningens tilbud om sykeavbruddsforsikring er spesielt tilpasset advokatvirksomhet. 

Advokatforeningens tilbud om gruppelivsforsikring består av en dødsrisikoforsikring og en uføredekning (uførekapital). Spesielt for Advokatforeningens tilbud er at medlemmet kan få hele 50 G som dekningsgrad på dødsrisikoforsikringen og hele 40 G på uføredekningen. 

Oppslutningen om tilbudene sykeavbrudds- og gruppelivsforsikring har så og si vært uendret i 2023 sammenliknet med 2021. Når det gjelder oppslutningen om de øvrige kontorforsikringene har den vært lav i alle år.

Her kan du lese mer om Advokatforeningens forsikringstilbud.

Rådgivning til medlemmene  

Generelt om rådgivning til medlemmene
Rådgivning er et av Advokatforeningens viktigste medlemstilbud. Rådgivingen skjer via artikler på foreningens hjemmeside, gjennom kursvirksomhet eller individuelt per telefon og e-post. Hos Advokatforeningen skal medlemmene få bistand og svar på alle spørsmål om drift av advokatvirksomhet. 

Et flertall av medlemshenvendelsene i 2023 knyttet seg til forståelsen av Regler for god advokatskikk. Hvitvaskingsregelverket og hva medlemmene bør gjøre for å etterleve det, var et tema det også ble gitt mye rådgivning rundt. Advokatforeningen nedlegger mye arbeid i å videreutvikle artiklene på Advokatforeningens nettside med råd og tips til hvordan driften bør innrettes med tanke på kravene som følger av hvitvaskingsregelverket. Det ble også arrangert flere kurs i 2023 innenfor hvitvaskingsregelverket og advokatenes plikter etter dette. 

På Advokatforeningens hjemmeside skal medlemmene alltid finne aktuell, oppdatert og nyttig informasjon i tilknytning til drift av advokatvirksomhet. I mars 2023 lanserte Advokatforeningen ny hjemmeside og ny Min side. Den nye hjemmesiden har et nytt og mer funksjonelt design, samt nytt, oppdatert innhold. Samtidig ble Advokatforeningens tre risikotester lansert. Det stilles mange krav til drift av advokatvirksomhet. Kravene er hjemlet i ulike lover og forskrifter, og gjelder ulike deler av driften. I tillegg kommer Advokatforeningens krav og anbefalinger. Det kan være utfordrende å sikre at man har oversikt, og enda mer krevende å sikre at advokatvirksomheten oppfyller kravene og drives i henhold til anbefalingene. Advokatforeningens risikostyringstester er ment å være en hjelp til å avdekke om det er krav eller anbefalinger som ikke følges, og hva man i så fall bør gjøre.

Rådgivningstelefonen
I løpet av 2023 besvarte Advokatforeningens ansatte i alt 2013 telefonhenvendelser fra medlemmene. 29 prosent av disse gjaldt spørsmål rundt oppstart og drift av advokatvirksomhet, herunder det advokatetiske regelverket. 31 prosent av henvendelsene dreide seg om forsikring. 6 prosent knyttet seg til kurs, 5 prosent til etterutdanning, mens 29 prosent var i tilknytning til medlemskapet. 

Nytt medlemstilbud: Pensjonsrådgivning
Flere medlemmer har etterspurt et medlemstilbud tilknyttet pensjon. I 2023 inngikk Advokatforeningen derfor en avtale med Formue Pensjonsrådgivning AS. Tilbudet består av både individuell rådgivning til medlemmene og bedriftsrådgivning til advokatfirmaene til rabatterte priser.

Techtorget
Advokatforeningen og Gyldendal Rettsdata samarbeidet også i 2023 om gjennomføring av TechTorget. Over 300 advokater og ansatte i deres virksomheter, og over 40 leverandører av IT-løsninger for advokatbransjen var på plass da arrangementet gikk av stabelen på Gyldendalhuset 17. oktober. Over 100 advokatfirmaer og 70 selskaper, organisasjoner og offentlige virksomheter var representert. I tillegg deltok over hundre utstillerrepresentanter. Årets foredrag og presentasjoner trakk fulle hus. På grunn av stor etterspørsel har flere av kursene blitt avholdt flere ganger i etterkant av TechTorget.

Medlemstilbud kurs 

Advokatforeningens kursvirksomhet (sentralt og i kretsene)
Advokatforeningen arrangerte i 2023 til sammen 73 kurs, hvorav 35 var fysiske og 38 digitale. Totalt har 3513 medlemmer deltatt på våre kurs i 2023. Kursene er en viktig del av Advokatforeningens tilbud til medlemmene, og de omhandler i hovedsak temaer knyttet til drift av advokatvirksomhet, advokatrollen og advokatetikk. 

De digitale kursene er populære, og de er et godt tilbud til alle Advokatforeningens medlemmer over hele landet.

Advokatforeningen har i 2023 blant annet gjennomført kurs om oppstart og drift av advokatvirksomhet, om rollen som hvitvaskingsansvarlig, om advokaters oppbevaringsplikt og om anti hvitvaskingsarbeid i advokatforetak.
 
Videre har det vært avholdt kurs innen advokatetikk, praktisk skifte av dødsbo, parts- og vitneavhør i straffesaker, og om sanksjonene mot Russland og betydningen for levering av juridiske tjenester.

Andre kurs har vært om argumentasjon og prosedyreteknikk, om aktørportalen, om samvær i barnevern- og barnefordelingssaker, presentasjonsteknikk og om prompting av generativ AI.

Videre har det vært avholdt 3 digitale kurs innenfor eiendomsmegling med temaene: Eiendomsmegling ved vergemål, dødsboskifte og samlivsbrudd, formidling av kontraktsposisjon for bolig under oppføring - videresalg av bolig under oppføring og om feil som gjøres av advokatene og oppdages av FT ved tilsyn / Rett og galt innen eiendomsmegling – fallgruver.

Av fysiske kurs med høy deltakelse i 2023 kan nevnes Forsvarergruppens høstseminar med 231 deltakere.

Også kretsene våre er viktige for kurstilbudet. Totalt har det vært 61 kurs og årsmøter i kretsene, med 2108 deltakere fordelt på 19 kretser.

Juristenes Utdanningssenter
I 2023 gjennomførte JUS ca. 120 fysiske kurs. Ca. 8800 deltok på disse kursene. Samtidig var det søkelys på å utvide bredden i det digitale tilbudet, og e-kursporteføljen økte til ca. 500 kurs. I 2023 var det ca. 9800 påmeldinger til e-kurs. 

Antallet abonnenter på e-kurs holdt seg på ca. 1250 igjennom året – tegnet av advokater fra hele landet. JUS Abonnement gir tilgang til hele den digitale porteføljen, herunder opptak fra de årlige oppdateringskursene. Det digitale kurstilbudet dekker alle rettsområdene og de ulike kompetansenivåene.

Advokatenes fagdager 
Advokatenes fagdager arrangeres i samarbeid med Juristenes Utdanningssenter og ble i 2023 arrangert på Oslo Kongressenter Folkets hus, med 800 deltakere. Deltakerne kunne velge mellom 45 temaer, eller velge ett av følgende fagstolper: Arbeidsrett, familie- og arverett, forsvarerkurset, næringseiendom og selskapsrett. Årets advokatfest ble igjen arrangert på Taket Steen & Strøm med over 650 påmeldte hvorav over 100 nye advokater deltok på en egen mottakelse i forkant av Advokatfesten.

Advokatkurset og tapaskvelder
I 2023 avholdt Juristenes utdanningssenter 2 digitale og 6 fysiske advokatkurs, med 705 deltagere i alt. Alle kursene var fulltegnet. JUS ønsker å tilby et digitalt alternativ for advokatkurset, da et slikt tilbud vil redusere tidsbruk og kostnader knyttet til reise og opphold. 

I forbindelse med de to av advokatkursene inviterte Advokatforeningen alle deltakerne til våre lokaler til mat og drikke og til en presentasjon om Advokatforeningens oppgaver og rolle.

Etablering av nettverk for advokatvirksomhet

Nettverk for advokatvirksomhet ble etablert av Advokatforeningen i 2023, og har som overordnet målsetting å være en møteplass og en arena for erfaringsutveksling for medlemmer som driver eller skal starte opp egen advokatvirksomhet. Målgruppen for nettverket er advokater på eiersiden i små og mellomstore advokatforetak i hele landet.

Nettverket har som målsetning å arrangere sosiale treff, kurs og andre samlinger for medlemmene i Oslo regionen og i kretsene. Kurs vil, for å dekke hele landet, kunne bli tilbudt på Teams.

Gjennom nettverket kan medlemmer som vurderer å starte egen advokatvirksomhet få dekket inntil 1 time med mentorbistand fra en advokat, utpekt av Advokatforeningen, som allerede har erfaring med oppstart og drift av advokatvirksomhet. Mentorordningen er et supplement til det innholdet som finnes om temaene på Advokatforeningens hjemmeside.

Bistand til medlemmene i vanskelige situasjoner

Advokatforeningen har flere medlemstilbud til støtte for medlemmer som befinner seg i vanskelige situasjoner.

Arbeidsrettslig bistand
Advokatforeningen dekker opptil en time arbeidsrettslig rådgivning til sine medlemmer, både arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er to medlemmer som innehar verv som arbeidsrettsadvokat og som yter bistanden. Tilbakemeldinger fra advokatene er at tilbudet oppleves som nyttig for medlemmene.  

I tillegg til arbeidsrettslig bistand, får medlemmer også rabatterte priser på personlig karriereveiledning.

Mental helse
Advokatforeningen samarbeider med Moment, en landsdekkende aktør innen organisasjons- og arbeidspsykologi. Medlemmer tilbys jobbpsykolog, lederveiledning og kriseberedskap til rabatterte priser. Advokatforeningen tilbyr også medlemmer rådgivning hos Villa Sana, som er Modum Bads seksjon for arbeidshelse. 

Det tilstrebes at alle medlemstilbud som gjelder mental helse kan benyttes digitalt, slik at medlemmer fra hele landet kan benytte seg av tilbudene.

Krisebistand
Hensikten med krisebistandsordningen er å hjelpe advokater i en vanskelig situasjon, og forhindre at klienter lider rettstap. Advokatforeningen kan om nødvendig engasjere en ekstern advokat eller andre fagpersoner. Målet for bistanden er at medlemmet igjen skal kunne mestre sin advokatvirksomhet, eller at advokatvirksomheten skal avvikles på en betryggende måte.

I 2023 mottok sekretariatet henvendelser fra flere medlemmer med forespørsel om krisebistand. I ett av tilfellene ble det oppnevnt advokat for å hindre at klienter lider rettstap og sikre at advokatvirksomheten avvikles på betryggende måte

Advokatforeningens talentpris 

Advokatforeningens talentpris skal hedre en leder/prinsipal som utpeker seg på en særlig god måte i forbindelse med den faglige og personlige utviklingen hos fullmektiger og ferske advokater. 

Prisen ble delt ut under Advokatforeningens årstalemiddag, 16. november. Advokatforeningens talentpris 2023 gikk til Christine Haugstvedt Downing fra Deloitte advokatfirma i Bergen. Johan Henrik Frøstrup i Eurojuris Telemark og Magnus Hellesylt i Wiersholm var også nominert.

Juryen bestod av Ingebjørg Tønnessen (leder), Thea Susanne Skaug, Hallvard Østgård, Bartlomiej Mioskowski (representant Mino.jur.) og Helle Cecilie Lineikro (representant YA).

Forum for de store advokatfirmaene

Medlemmene i Forum for de store advokatfirmaene er MPer fra de 16 største advokatfirmaene i Norge. 

I 2023 ble det arrangert tre lunsjmøter i forumet. Formålet med møtene er å ta opp temaer som er av felles interesse. Temaene for årets to første lunsjmøter var henholdsvis retningslinjer for private granskninger og advokatlov, og antihvitvasking. Under lunsjmøtet i oktober holdt representanter fra Justisdepartementet innlegg om utkast til den nye advokatforskriften. 

Firmadagen for de 40 største advokatfirmaene

Firmadagen er et årlig arrangement hvor Advokatforeningen inviterer managing partner og styreledere i de 40 største advokatfirmaene i Norge til halvdagsseminar og middag. Formålet er å ta opp relevante faglige temaer og å være en sosial møteplass for advokatfirmaene. 

Under seminaret presenteres alltid Advokatforeningens bransjestatisikk, og som i fjor kommenterte Lasse Lien, professor ved NHH, funnene. Lisa Göransson i advokatfirmaet Allen & Overy kom for å snakke om KI og legal tech, og firmaets erfaring med Chat GPT4-verktøyet Harvey. Gert Munthe, styreleder i Herkules Capital, holdt et innlegg om advokatbransjen sett fra klientsiden. Avslutningsvis var det en panelsamtale om domstolene som relevant tvisteløser for næringslivet, hvor Henning Harborg, Yngve Svendsen og Aron Solheim deltok.

Lønnsundersøkelse og lønnskalkulator

Advokatforeningens lønnskalkulator er et svært populært medlemstilbud. Lønnsundersøkelsen har opprettholdt sin høye oppslutning blant medlemmene, med en svarprosent som konsekvent holder seg godt over førti. Dette gjør at lønnskalkulatoren gir presise resultat på gjennomsnittslønnen for spesifikke grupper advokater og advokatfullmektiger. Disse resultatene brukes hyppig som et referansepunkt i lønnssamtaler på arbeidsplasser rundt om i landet.

Nedenfor er noen av hovedfunnene fra lønnsstatistikken som ble ferdigstilt våren 2023.

 • Ansatte advokater og advokatfullmektiger opplevde en gjennomsnittlig lønnsvekst på 5,9 prosent i 2022. Justert for inflasjon gir dette en reallønnsvekst på 0,1 prosent.
 • Høyest lønn har fortsatt internadvokater og ansatte i advokatforetak med over 50 advokater.
 • Gjennomsnittslønnen er høyest i Oslo, Rogaland og Viken.
 • Ansatte advokater med en stor andel oppdrag på rettshjelpssatsen har en stadig lavere lønn sammenlignet med andre advokater.

Bransjestatistikk og analyser

Advokatforeningen har opparbeidet seg en omfattende database med statistikk over landets advokater og advokatforetak, som årlig oppdateres og forbedres med nytt kildetilfang. Hovedtallene publiseres for alle medlemmer i form av den årlige bransjestatistikken, som utgjør den beste tilgjengelige oversikten over advokatbransjen i Norge. Årlig gjennomføres det også egne undersøkelser opp mot de 40 største advokatforetakene, hvis funn blir gjort tilgjengelig for disse. 

Omfangsrik og pålitelig statistikk over bransjen er et mål i seg selv for Advokatforeningen. Statistikken gjør også at Advokatforeningen kan bidra med innsikt og analyser til en rekke formål. Et eksempel på dette i 2023 var rapporten «Advokater klare for innsats», som benyttet statistikken kombinert med en egen spørreundersøkelse ut mot allmenadvokater. Formålet var å kartlegge tilgjengeligheten av advokater som er villige til å ta på seg oppdrag i en førstelinjetjeneste innen rettshjelp. Rapporten ble utarbeidet i forbindelse med departementets utredningsarbeid på temaet, og bidro til utredningens konklusjon om at en førstelinjetjeneste burde innføres og baseres på privatpraktiserende advokater i hele landet. 

Hovedtrendene fra advokatbransjen de siste ti årene er at det blir stadig flere advokater, de blir stadig yngre, og stadig flere av dem er kvinner. Antallet advokater og advokatfullmektiger har økt med 22 prosent på ni år. Økningen har i hovedsak skjedd hos de største advokatforetakene og blant internadvokatene, mens det har blitt stadig færre advokater som arbeider alene eller i mindre advokatforetak. Advokatforetakene omsetter for stadig mer, men opplevde en realnedgang i omsetningen per person for første gang på fem år i 2022. De største advokatforetakene har opplevd høy vekst over lengere tid, mens de mindre advokatforetakene har opplevd en negativ vekst. Dette har ført til at de 40 største advokatforetakene stod for hele 68 prosent av omsetningen i 2022. 

Medlemskommunikasjon

Den viktigste målgruppen for Advokatforeningens kommunikasjonstiltak, er våre egne medlemmer. Vi treffer våre medlemmer gjennom fysiske arrangementer, som kurs, deltakelse i rettslige og rettspolitiske debatter og arrangementer, tilstedeværelse ved årsmøter i kretsene med mer. Kommunikasjonen med medlemmene foregår ellers gjennom nyhetsbrev, vår nettside og i sosiale medier.

Også når vi engasjerer oss i den tradisjonelle samfunnsdebatten, har vi medlemmenes interesser for øyet. I praksis betyr dette at vi konsentrerer innsatsen rundt temaer som de langt fleste medlemmer er interesserte og enige i, som betydningen av en velfungerende rettsstat, advokatenes rolle og betydning i rettsstaten, god rettssikkerhet, gode rammevilkår og arbeidsbetingelser for advokatene, med mer.

Sosiale medier

Advokatforeningen bruker sosiale medier som arena for rettspolitisk debatt, til å informere om medlemstilbud og aktuelle kurs og aktiviteter, med mer. Vi deler nyhetssaker og aktuell informasjon fra våre nettsider til våre følgere på, Facebook (ca. 8000 følgere), LinkedIn (ca. 8100 følgere) og Instagram (ca. 1200 følgere). Vi har også en Facebookside for Advokatenhjelperdeg.no som har om lag 4400 følgere. I tillegg har siden «Ingen rettssikkerhet uten rettshjelp», som ble opprettet i forbindelse med rettshjelpsaksjonen i 2015, omtrent 3300 medlemmer. Utover dette, engasjerer noen av kretsene, utvalgene og en rekke tillitsvalgte seg i temaer som Advokatforeningen engasjerer seg i, under egne profiler – mot egne følgere.


Advokatforeningen.no

Vi lanserte våren 2023 en ny hjemmeside som var langt bedre og mer moderne både visuelt, teknisk og ikke minst når det gjelder brukervennlighet.

De største praktiske endringene finner man på Min side. Nå kan medlemmene enklere melde seg på kurs, administrere medlemskap og forsikringer med mer. Vi lansert også risikostyringstester til hjelp for å overholde krav til advokatvirksomheten, og man kan lagre sine favorittartikler og vi lanserte en ny versjon av kommentarutgaven av regler for god advokatskikk. 

Advokatforeningens nettsider gjør det enkelt for medlemmene å orientere seg om aktiviteten i foreningen og å følge med på nyheter fra Advokatforeningen. Nettsidene inneholder medlemsrådgivning og oversikt over våre medlemstilbud, samt oversikt over møter, kurs og andre aktiviteter både sentralt og i kretsene.  

Nettsiden hadde rekordmange besøkende i 2023 og vi hadde over 1 million sidevisninger.

Gratis råd og rettshjelp til publikum

Advokatenhjelperdeg.no

Advokatenhjelperdeg.no er Advokatforeningens populære publikumstjeneste, der folk kan stille spørsmål til et utvalg advokater om hverdagsjuss, samt søke opp våre privatpraktiserende medlemmer. Siden inneholder også oppdatert informasjon om alle advokatvaktene rundt i landet. 

7.2    Advokatvakten

Advokatvakten er et gratis tilbud som organiseres av de lokale kretsene i Advokatforeningen, hvor det gis inntil 30 minutter gratis juridisk rådgivning til publikum. Tilbudet ytes av Advokatforeningens medlemmer. I 2023 kunne Advokatforeningen tilby advokatvakt 37 ulike steder i landet. Hvor ofte advokatvaktene arrangeres og hvor mange advokater som er tilgjengelig, varierer fra sted til sted. Advokatvakten er et populært rettshjelpstilbud som blir hyppig brukt av publikum.   

Advokatbladet

Redaksjonen ga ut sju papirmagasiner i 2023, og hadde nok et rekordår på nett. Advokatbladet har rendyrket temadelen i papirmagasinet, og styrket differensieringen mellom papir og nett.

Et mål i 2023 var å lage flere reportasjer ute blant advokater rundt om i Norge. Redaksjonen reiste til 24 steder i Norge i løpet av året, og møtte advokater fra små og større advokatvirksomheter landet rundt. Advokatbladet var også på besøk til EMD i Strasbourg, og dekket IBA-konferansen i Paris.

På Arendalsuka arrangerte Advokatbladet for første gang sin egen debatt. Temaet var straffenivået i seksuallovbruddsaker. Det var både en dommer, to politikere og en advokat i panelet, og debatten trakk fullt hus.

Den mangeårige Jussnytt-redaktør Per Racin Fosmark gikk av med pensjon, og ble i nr. 7/2023 erstattet av Gjermund Aasbrenn, stipendiat ved UiT. Han har erfaring som konstituert tingretts- og lagdommer, som utreder i Høyesterett, som førstekonsulent i lovavdelingen og advokatfullmektig. Han har fornyet sidene og leverer også interessante juridiske tekster til nett.

Nettrafikken vokser

Nettet er blitt hovedplattformen for nyheter fra Advokatbladet, og veksten de siste årene har fortsatt. Antall sidevisninger økte med 34,2 prosent i 2023 sammenlignet med 2022.

Dette var de ti mest leste artiklene på nettsidene i 2023:

 1. Skyhøye poenggrenser for å studere rettsvitenskap
 2. Ayeh (21) og William (29) kombinerer jusstudiet og medisinstudiet
 3. Thommessen-advokat døde i båtulykke
 4. De beste fra videregående får ikke A hos oss, de får C eller D (intervju med jusprofessor Geir Woxholth)
 5. Dette er karakterene til jusstudentene
 6. Høyesterett skal vurdere om straffbarhetsgrensen for THC-kjøring
 7. Disse advokatene på 40 år og yngre hadde høyest inntekt i fjor
 8. Til minne om Per Daniel Nyberg
 9. I denne saken har meddommerne blitt forledet, villedet og forhindret i å utføre sitt mandat (innlegg fra en meddommer)
 10. Disse advokatene topper Chambers Europe-rangeringen

Papirmagasinet blir lagt merke til

Papirmagasinet høstet ros og oppmerksomhet på den årlige Fagpressedagen for sine forsider, som ble kalt «eksepsjonelt gode» i et innlegg fra scenen. Det er byrået Mediamania som er bladets grafiske formgivere. 

Dette var hovedtemaene i papirmagasinene:

 • Nr. 1: Advokatmarkedet i endring: Færre driver alene
  De største firmaene rykker fra, økt spesialisering og fusjonering.

  Andre større saker: På inntektstoppen langt opp i 70-årene // Disse tjener mest blant de under 36.

 • Nr. 2: Spesialistene overtar:
  Møt alle som ble kåret til årets mest lovende talent i årets advokatundersøkelse.

  Andre større saker: Nye juss-studier med fagspesialisering // Serien advokatspesialisten: Kina

 • Nr. 3: Slik vil kunstig intelligens endre din jobb for alltid
  Bråhast for risikoanalyser og regler, etterlyser egen AI-plattform for norske advokater 

  Andre større saker: Arnfinn Bårdsen, første nordmann med lederverv i EMD på 24 år

 • Nr. 4: Sakskostnadene skyter til himmels
  92 prosent realøkning fra 2009 til 2018.

  Andre større saker: Som eldre partner vurderes man ikke som en ressurs // Representantskapet om Ukraina og filleristingssaker

 • Nr. 5: 10 managing partnere: Slik styrer de inn i fremtiden
  Økt bruk av kunstig intelligens. Inn med flere yrkesgrupper. Mer human ledelse. Mer work-life balance. Flom av nye reguleringer. Mangfold får økt betydning.

  Andre større saker: Arendalsuka // Advokat-sommer-serie i kortversjoner

 • Nr. 6: Mission: Impossible. Norge oversvømmes av internasjonale lover og regler
  Lovgalskap, utfordrer demokratiet og selvråderetten, vanskeligere å forstå sin egen rettsstilling

  Andre større saker: Advokatlovforskriften på høring // Forsvarergruppens høstseminar med ledervalg  // Per Racin Fosmark takker for seg som redaktør for de gule sidene // IBA i Paris // De nominerte til Talentprisen 2023

 • Nr. 7: Norske advokat-talenter: Hvordan rekruttere de beste?
  Over en tredel av alle som var advokatfullmektiger i 2014 har forlatt bransjen, 1 av 5 skiftet jobb i fjor 


  Andre større saker: Årstalen om barn i strafferetten med kommentarer // Presentasjon av ny jussnyttredaktør Gjermund Aasbrenn // Rettstatens røtter på museum i Trondheim // IBA i Paris // Advokatjul

Annonsesalget
Stillingsmarkedet var tøft i 2023, en trend som også gjelder øvrige medier. Det er tatt noen grep for å øke salget, og Advokatforeningens stillingsplattform Advokatjobb.no har endret navn til Advokatbladet stilling.

Øvrige annonser på Advokatbladet.no har hatt en fin økning de siste par årene. Det har kommet flere nye annonsører, og det er også åpnet for content marketing.

Det er selskapet Salgsfabrikken som selger annonser på vegne av Advokatbladet, men annonsesalget krever en del oppmerksomhet og tid fra redaksjonen. 

Redaksjonen og redaksjonsrådet
Redaksjonen bestod i 2023 av en redaktør og to journalister i full tid, i tillegg til en journalist på timebasis. Redaktøren for de gule sidene er ansatt i en deltidsstilling.

Redaksjonsrådet består av Emanuel Feinberg (leder), Jens Johan Hjort, Rune Opdahl, Ida Andenæs og Liv Minde.

Økonomi og drift

Konsolidert aktivitetsregnskap 2023
Advokatforeningens aktivitetsbaserte regnskap er inntatt i årsrapporten.

Konsolidert aktivitetsregnskap for 2023 har et aktivitetsresultat på kr 4 mill. Det er i hovedsak netto finans overskudd på kr 12,1 mill., som påvirker aktivitetsresultatet. Formålsprosenten for 2023 er på 85,3 prosent, dvs. at 85,3 prosent av alle kostnadene er fordelt ut på foreningens formål. Til sammenligning var formålsprosenten i 2022 på 81,3 prosent.

Sum inntekter er kr 83,2 mill. eksl. finansinntekter. Netto finansposter har et positivt resultat på kr 12,1 mill. Kostnader til foreningens formål er kr. 73,2 mill. og kostnader til administrasjon er kr 12,9 mill. Fri formålskapital pr 31.12.2022 utgjør kr 132 mill.

Advokatforeningen har etter hovedstyrets mening en solid og sunn økonomi som tilsier at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Etter hovedstyrets oppfatning gir det fremlagte resultat og balanse med noter et rettvisende bilde av foreningens utvikling og drift. Ellers vises det til regnskap og balanse inntatt i årsberetningen.

Miljø og likestilling
Virksomheten har vært drevet fra Universitetsgata 9. Foreningen har ingen fysisk produksjon og forurenser ikke det ytre miljø. Det var per 31.12.2023 47 medarbeidere i foreningen. Kvinneandelen er på 87 prosent. I Advokatforeningens styre er det 6 kvinner og 6 menn, inklusive observatør fra yngre advokater. Sykefraværet i Advokatforeningen var i 2023 på 4,4 prosent mot 5,6 prosent i 2022. Det legemeldte sykefraværet var henholdsvis 7,1 prosent for kvinner og 0,2 prosent for menn. Det egenmeldte sykefraværet var på 0,8 prosent mot 0,7 prosent i 2022 for kvinner, og 0,4 prosent mot 1 prosent i 2022 for menn. Det ble ikke rapportert personskader i 2023. Advokatforeningen er tilsluttet bedriftshelseordning.

Foreningsorganene

Hovedstyret
Advokatforeningens hovedstyre har avholdt 7 møter i 2023

Hovedstyret har i 2023 hatt følgende sammensetning:

 • Jon Wessel-Aas, leder (til 2024)
 • Trude Marie Wold, nestleder (til 2024)
 • Else-Marie Merckoll (til 2026)
 • Silje Christine Hellesen (til 2024)
 • Bjarte Døssland (til 2024)
 • Cecilie Nakstad (til 2024)
 • Mohsin Ramani (til 2024)
 • Kaare Andreas Shetelig (til 2026)
 • Bjørn Dyrland (til 2026)
 • Karianne Tilseth Berg (til 2026)
 • Ruth Nying Frøland (til 2026)
 • Anton Forssten, observatør fra Yngre advokater (til 2023)
 • Liv Silje Minde ble valgt som Yngre advokaters observatør til hovedstyret på representantskapsmøtet 1. juni 2023.

Arbeidsutvalget i Advokatforeningen består av styrets leder, nestleder og hovedstyremedlem Else-Marie Merckoll.


Representantskapet
Ordinært representantskapsmøte ble avholdt 31. mai og 1. juni 2023. Møtet behandlet hovedstyrets beretning og foreningens regnskap for 2022.

Kretsledermøte ble avholdt 17. november 2023.