Regnskap og balanse

Regnskap

KONSOLIDERT AKTIVITETSREGNSKAP 2023

  Note Aktivitetsregnskap Aktivitetsregnskap
MEDLEMSINNTEKTER   2023 2022
       
Kontingent   62 546 305 59 075 809
Andre Medlemsinntekter   428 960 260 710
Sum Medlemsinntekter 1 62 975 265 59 336 519
DRIFTSINNTEKTER      
Forsikringsgebyr   9 386 093 9 258 785
Kursinntekter    6 789 528 5 575 320
Annonseinntekter   3 487 346 3 441 541
Salgsinntekter   234 496 405 822
Diverse inntekter   328 096 495 000
Sum driftsinntekter 1 20 225 559 19 176 467
Netto Finansposter   12 133 317 -13 376 228
Sum inntekter 2 95 334 141 65 136 759
KOSTNADER TIL FORENINGENS FORMÅL 3, 4, 5, 7    
Advokatprofesjonens interesser og omdømme   16 742 697 13 669 893
Rettsikkerhet og rettspolitikk   7 827 777 7 119 923
Advokatetikk og disiplinærordningen   12 030 927 11 276 268
Medlemstjenester og medlemskommunikasjon   32 023 681 24 458 225
Gratis råd og rettshjelp til publikum   1 122 412 916 087
Advokatbladet   8 542 039 7 569 567
Sum kostnader til foreningens formål 2 78 289 533 65 009 963
Administrasjon 3, 6, 7 8 475 381 10 665 650
Foreningsorganer   4 516 381 4 318 183
Kostnader til administrasjon 2, 3, 4 12 991 763 14 983 832
Årets Aktivitetsresultat   4 052 845 -14 857 036
Sum   4 052 845 -14 857 036
Tillegg/reduksjon formålskapital      
Overført formålskapital Advokatforeningens kretser   -719 012 -112 843
Overført Annen formålskapital   4 771 857 -14 744 193
Sum disponeringer 14, 15 4 052 845 -14 857 036

Balanse

EIENDELER
Anleggsmidler Note Balanse 2023 Balanse 2022
Varige driftsmidler 8 14 978 547 17 835 857
Driftsmidel Advokatforeningens kretser   0 0
Sum anleggsmidler   14 978 547 17 835 857
Omløpsmidler      
Varebeholdning      
Kortsiktige fordringer 9 92 335 059 84 343 970
Kortsiktige fordringer Advokatforeningens kretser   871 912 1 426 002
Finansielle omløpsmidler 10 139 010 482 137 328 902
Bankinnskudd  11 19 986 418 20 742 846
Bankinnskudd - forsikring   9 484 326 9 618 590
Bankinnskudd Advokatforeningens kretser   13 388 838 13 648 730
Sum omløpsmidler   275 077 035 267 109 039
SUM EIENDELER   290 055 582 284 944 896

 

Formålskapital og gjeld

FORMÅLSKAPITAL
ormålskapital med selvpålagte restriksjoner Note Balanse 2023 Balanse 2022
Kompensasjonsfond   22 800 731 22 800 731
Fri formålskapital      
Formålskapital Advokatforeningens kretser   12 584 382 13 303 398
Annen formålskapital   119 482 437 119 805 099
Sum fri formålskapital   132 066 819 133 108 497
Sum formålskapital 13 154 867 551 155 909 228
GJELD
Avsetninger      
Pensjonsforpliktelser 14   11 868 731 11 143 255
Gjeld til Disiplinærnemnden 15 2 777 506 6 916 744
Andre avsetninger   225 000

525 000

Sum avsetninger   14 871 237

18 584 999

Kortsiktig gjeld    

 

Skyldig forsikringspremie 16 33 556 054

30 639 328

Kreditorer   18 238 188

16 923 040

Annen kortsiktig gjeld 9 62 511 410

57 931 292

Kortsiktig gjeld Advokatforeningens kretser   1 676 368

1 771 334

Skyldig offentlige avgifter og feriepenger   4 334 774

3 185 675

Sum kortsiktig gjeld   120 316 795

110 450 669

Sum gjeld   135 188 032

129 035 668

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD   290 055 582 284 944 896

Noter til Advokatforeningens aktivitetsregnskap 2023

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og etter god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Årsregnskapet består av Advokatforeningen og Advokatforeningens 19 kretser. Mellomværende mellom Advokatforeningen og kretsene er eliminert i årsregnskapet.

Aktivitetsregnskapet for 2023 er satt opp med sammenligningstall fra 2022.

Inntekter

Kontingenter følger kalenderåret og inntektsføres over perioden for medlemskapets varighet.

Publikasjonsinntekter inntektsføres over abonnementsperioden. Andre inntekter resultatføres ihht opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten er utført.

Kostnader

Kostnadene er inndelt i kostnader til anskaffelse av midler, kostnader tilknyttet foreningens formål og administrasjonskostnader. Alle kostnader, inkludert lønn, tilhørende en aktivitet, er henført til denne. Felleskostnader som kostnad til IT, lokaler, porto, telefon, strøm og forsikringer er fordelt mellom aktivitetene i henhold til antall årsverk som er registrert på aktivitetene. Se note 3 for fordelingen av felleskostnader.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende vurderinger lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.  Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er verdsatt til virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost og driftsmidler med begrenset levetid avskrives over forventet økonomisk levetid. Mottatt tilskudd til utvikling av driftsmidler balanseføres og inntektsføres i tak med avskrivningene til driftsmiddelet. 

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for eventuell avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en totalvurdering av fordringsmassen bygd på erfaringstall.

Pensjoner

Den kollektive ytelsesbaserte pensjonsordningen balanseføres med virkning fra 31.12 2015.

Ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som finansieres over drift vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen.

Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger innregnes ikke i resultatet, men føres direkte mot organisasjonens egenkapital. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader.

Skatt

Advokatforeningen er ikke skattepliktig.

Note 1 Medlemsinntekter og driftsinntekter

Medlemskapet i Advokatforeningen er et individuelt medlemskap. Hvert medlem betaler medlemskontingent til foreningen og kontingent til kretsene. Kretsene bestemmer selv sin egen kontingent. Alle kontingentene faktureres i desember året før og utgjør pr 31.12, en kortsiktig gjeld. Andre medlemsinntekter er avgift ved manglende etterutdanning, som faktureres hvert 5 år, i tillegg har kretsene medlemsinntekt fra årsmøter og lokale lag. 

År

Medlemskontingent

Kretskontingent

2019

45 708 320

5 798 450

2020

47 350 517

5 901 010

2021

49 230 177

6 406 700

2022

52 749 264

6 326 545

2023

55 776 755

6 769 550

Note 2 Spesifisering av inntekter og forbrukte midler etter art

Inntekter

2023

2022

Kontingent

62 546 305

59 075 809

Etterutdanning

0

0

Andre medlemsinntekter

428 960

260 710

Publikasjons- og annonseinntekter

3 721 842

4 042 362

Forsikringsgebyr

9 386 092

9 258 785

Kursinntekter

6 789 528

5 575 320

Diverse inntekter

328 100

300 000

Salg av Juristenes hus

0

0

Sum inntekter

83 200 827

78 512 986

Kostnader

 

 

Publikasjon og annonsekostnader

2 689 737

2 867 124

Personalkostnader

39 970 667

36 646 598

Personalkostnader tillitsvalgte

2 310 401

3 635 925

Avskrivning

4 809 824

2 539 485

Kontor, IKT og leiekostnader

19 031 277

15 061 613

Ekstern tjenester

2 055 445

3 097 308

Annen driftskostnad inkl arrangement, møte og reise kostnader

10 410 475

9 130 661

Kostnader Advokatforeningens kretser

10 003 477

7 015 080

Sum

91 281 303

79 993 794

Netto finansposter

12 133 317

-13 376 228

Årsresultat

4 052 841

-14 857 036

Note 3 Fordeling av felleskostnader mellom aktiviteter og administrasjon

Felleskostnader som kostnader til IT, lokaler, porto, telefon, strøm og forsikringer er fordelt mellom de ulike formålene i det aktivitetsbaserte regnskapet i henhold til antall årsverk i de forskjellige aktivitetene. Administrasjonskostnader er kostnader til drift av sekretariatet og kretsene, som kostnader til regnskap inkl. IKT, HR, revisjon, tap på fordringer, samt andel av felleskostnadene.

Nedenfor er fordelingen av felleskostnader fordelt på de ulike formål.

 

Andel felleskostnader

Andel i prosent

Advokatprofesjonens interesser og omdømme

3 131 917

23 %

Rettsikkerhet og rettspolitikk

1 494 758

11 %

Advokatetikk og disiplinærordningen

1 500 817

11 %

Medlemstjenester og medlemskommunikasjon

4 381 353

32 %

Gratis råd og rettshjelp til publikum

164 302

1 %

Advokatbladet

1 332 745

10 %

Administrasjon

1 180 377

9 %

Foreningsorganer

301 933

2 %

Sum Felleskostnader

13 488 200

100 %

Note 4 Personalkostnader

Samlede ytelser til fast ansatte og tillitsvalgt. Tillitsvalgte omfatter medlemmer av disiplinærutvalgene, leder av hovedstyret, leder og sekretær i Forsvarergruppen og redaktør av Ju§nytt i Advokatbladet.

 

Fast ansatte

Tillitsvalgte

Sum

Lønn, feriepenger og honorar

28 680 378

1 219 483

29 899 861

Pensjon, pensjons- og personalforsikringer

3 961 136

0

3 961 136

Arbeidsgiveravgift

6 403 304

171 947

6 575 251

Andre ytelser

1 671 803

0

1 671 803

Sum personalkostnader

40 716 621

1 391 430

42 108 051

Lønn og godtgjørelse til styret og generalsekretær

 

Lønn

Pensjon/    personal forsikring

Andre ytelser

Sum

Generalsekretær

2 326 543

304 488

159 754

2 790 785

Hovedstyrets leder

750 000

 

 

750 000

Sum godtgjørelse

3 076 543

304 488

159 754

3 540 785

Generalsekretæren er tilsluttet foreningens pensjonsordning som sikrer 65 % av lønn ved oppnådd pensjonsalder. Andre styremedlemmer mottar ikke honorar.

Det var pr 31.12.2023 ansatt 42 personer i sekretariatet som til sammen har utførte 41,16 årsverk.

Note 5 Formålsprosent

Advokatforeningens formålsprosent for 2023 er 85,3 %. Det vil si at 85,3 % av alle kostnadene er fordelt ut på foreningens formål. Tilsvarende var formålsprosenten i 2022 på 81,3 %

Note 6 Ytelser til revisor

Kostnader til revisjon i sin helhet er bokført mot administrasjonskostnader og utgjør for 2023.

Ytelser til revisor

2023

Revisjonshonorar

250 000

Andre tjenester

45 313

Sum ytelser til revisor

295 313

Alle tall er inklusive merverdiavgift

Note 7 Advokatforeningens kretser

Advokatforeningen har 19 kretser, hvor hver krets bestemmer sin egen kretskontingent og kretsstyrene forvalter kretsenes midler. Regnskapet til kretsene er konsolidert inn i Advokatforeningen sitt regnskap.

MEDLEMSINNTEKTER

2023

2022

Kretskontingent

6 769 550

6 326 545

Andre medlemsinntekter

428 960

260 710

Sum Medlemsinntekter

7 198 510

6 589 277

DRIFTSINNTEKTER

   

Kursinntekter

2 755 687

1 712 775

Sum driftsinntekter

2 755 687

1 712 775

Netto Finansposter

449 336

200 856

Sum inntekter

10 403 533

8 502 908

     

KOSTNADER TIL FORENINGENS FORMÅL

   

Advokatprofesjonens interesser og omdømme

205 619

148 438

Rettsikkerhet og rettspolitikk

229 157

362 861

Advokatetikk og disiplinærordningen

690 209

1 336 845

Medlemstjenester og medlemskommunikasjon

8 016 456

5 082 195

Gratis råd og rettshjelp til publikum

162 467

130 353

Sum kostnader til foreningens formål

9 303 908

7 060 692

Administrasjon

1 311 042

1 057 166

Styreorganer

507 596

495 871

Eliminerte kostnader

-1 119 068

-1 598 549

Sum driftskostnader

10 003 478

7 015 180

Kostnader til foreningens formål (formålsprosent) i kretsene utgjør 84 % av kretsenes kostnader.

Note 8 Varige driftsmidler

IKT-driftsmidler avskrives lineært over 3 år. Inventar avskrives lineært over 8 år.

Immaterielle driftsmidler avskrives lineært over 5 år. Immaterielle driftsmidler består av portalene Advokatenhjelperdeg.no, Advokatforeningen.no, Advokatbladet.no, Advokatenesfagdager.no, Advokatjobb.no, advokatklageordningen og Rett eller galt. Det er mottatt tilskudd til utvikling av Rett eller galt, tilskuddet inntektsføres lineært i takt med avskrivningene.

 

Inventar

IKT

Immaterielle driftsmidler

Sum

Anskaffelseskost 01.01.23

5 776 401

11 586 765

33 936 086

51 299 252

Tilgang

169 999

476 671

1 305 850

1 952 520

Avgang

 

 

 

0

Anskaffelseskost 31.12.23

5 946 400

12 063 436

35 241 936

53 251 772

Akk. Avskrivninger 01.01.23

3 588 135

10 887 096

18 988 163

33 463 394

Årets avskrivninger

546 632

442 851

3 820 348

4 809 831

Avskrivninger, avgang

 

 

 

0

Akk. Avskrivninger 31.12.23

4 134 767

11 329 947

22 808 511

38 273 224

Nedskrivning

 

 

 

 

Bokført verdi 31.12.2023

1 811 633

733 489

12 433 425

14 978 547

Note 9 Kortsiktige fordringer og gjeld

Kontingentinntektene faktureres på forskudd året forut. Kontingentinntekter for 2024 er bokført som kortsiktig gjeld og utgjør kr 58,4 mill. kroner.

Note 10 Finansielle omløpsmidler

Plassering gjelder rentefond Formuesforvaltning.

Verdi 01.01.23

137 328 902

Avkastning

10 059 731

Verdiendring verdipapirer

 

Sum avkastning

10 059 731

Brukt kapital

8 378 151

Verdi 31.12.2023

139 010 482

Note 11 Bank

Skattetrekkskonto inngår som bundne midler med kr 5 915 873 per 31.12.2023

Note 12 Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

Kompensasjonsfondet ble opprettet av representantskapet i 1985 og har som formål å dekke kostnader til aksjoner.

Note 13 Bevegelse i formålskapital

Formålskapital

IB 01.01.23

Årets bruk

Årets tilskudd

UB 31.12.23

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

 

 

 

 

Kompensasjonsfond

22 800 731

0

0

22 800 731

Sum formålskapital med selvpålagte restriksjoner

22 800 731

0

0

22 800 731

Formålskapital Advokatforeningens kretser

13 303 398

719 016

0

12 584 382

Annen formålskapital

119 805 099

5 094 516

4 771 853

119 482 437

Sum formålskapital

133 108 497

5 813 532

4 771 853

132 066 819

Note 14 Pensjonskostnader og – forpliktelser

Foreningens ansatte er medlemmer av en kollektiv pensjonsordning som tilfredsstiller kravene til pliktig tjenestepensjon etter lov om tjenestepensjon. Ansatte etter 30.06.2012 er omfattet av en innskuddspensjon, mens ansatte før den tid har en ytelsesordning. Den årlige premie for ytelsesordningen kostnadsføres direkte i henhold til unntaksregelen for små foretak.

Den balanseførte pensjonsforpliktelsen på 11,8 mill. knytter seg til usikrede og sikrede pensjonsavtaler.

Pensjonskostnad kollektiv ytelsesordning (sikret)

2023

2022

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

1 944 619

1 957 153

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen

1 405 859

779 673

Avkastning på pensjonsmidler

-1 213 057

-719 939

Administrasjonskostnader

43 680

42 024

Arbeidsgiveravgift

307 535

290 306

Netto pensjonskostnad inkl aga

2 488 636

2 349 217

Pensjonskostnad inkl aga ordninger over drift (usikret)

107 729

65 870

Sum pensjonskostnad inkl aga

2 596 365

2 415 087

Sum pensjonskostnad eks aga

2 275 517

2 116 641

Pensjonsforpliktelse kollektiv ytelsesordning (sikret)

 

Pensjonsmidler inkl AGA

43 902 000

40 834 000

Pensjonsforpliktelse inkl AGA

-51 732 502

-48 166 905

Netto pensjonsmidler (-forpliktelse)

-7 830 502

-7 332 905

Pensjonsforpliktelse ordninger over drift (usikret)

-4 038 229

-3 810 350

Sum pensjonsforpliktelse

-11 868 731

-11 143 255

Avstemming pensjonsforpliktelse

   

Pensjonsforpliktelse per 01.01

-11 143 255

-7 246 392

Årets pensjonskostnad

-2 596 365

-2 415 087

Årets premiebetalinger inkl. administrasjonskostnader

6 529 835

5 742 277

Årets estimatavvik ført mot egenkapital

-4 658 945

-7 224 053

Pensjonsforpliktelse per 31.12

-11 868 731

-11 143 255

Økonomiske forutsetninger

   

Diskonteringsrente

3,1 %

3 %

Forventet avkastning på pensjonsmidlene

3,1 %

3 %

Forventet lønnsvekst

3,5 %

3,50 %

Forventet G-regulering

1,8 %

1,50 %

Forventet regulering av pensjoner under utbetaling

3,3 %

2,50 %

Aktuarmessige forutsetninger

 

 

Arbeidsgiveravgift

14,10 %

14,10 %

Dødelighet

K2013BE

K2013BE

Uførhet

KU

KU

Per 31.12.23 er det 30 personer som omfattes av den sikrede ordningen fordelt på 16 aktive ansatte og 14 pensjonister. Den usikrede ordningen knytter seg til 3 pensjonister per 31.12.23.

Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført. 42 personer omfattes av ordningen som fordeler seg aldersmessig som følger:

  • 60-69 år - 6 personer
  • 50-59 år - 6 personer
  • 40-49 år - 11 personer
  • 30-39 år - 8 personer
  • 20-29 år - 11 personer

Foreningens forpliktelser til ordningen består av en årlig premie beregnet ut fra antall ansatte. I tillegg betales en egenandel som utgjør 10 % av den enkeltes årlige pensjon.

Note 15 Disiplinærnemnden

I henhold til advokatforskriftens § 5-1 skal sekretariatfunksjonen for Disiplinærnemnden utføres av Advokatforeningen og regnskap med melding om nemndens virksomhet sendes hvert år til Justis- og beredskapsdepartementet. I henhold til § 5-2 finansieres Disiplinærnemnden ved årlige bidrag fra advokater som utøver advokatvirksomhet. Bidragets størrelse fastsettes av Justis- og beredskapsdepartementet i samråd med Disiplinærnemnden og innkreves av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Departementet har ved fastsettelsen av bidraget til Disiplinærnemnden lagt til grunn at nemnden bygger opp en egenkapital for å ta høyde for større utgifter til eventuelle fremtidige saksomkostninger.

 

2023

Inntekter Disiplinærnemnden

17 831 108

Driftskostnader Disiplinærnemnden

21 970 346

Underskudd

-4 139 238

IB 2023 fordring til Disiplinærnemnden

6 916 744

Årets underskudd

-4 139 238

UB 2023 forpliktelse til Disiplinærnemnden

2 777 505

Note 16 Skyldig forsikringspremie

Den kortsiktige gjelden til forsikringsordningen gjelder skyldig forsikringspremie til forsikringsselskapet. Forsikringspremien knytter seg til kollektiv sikkerhet og formueskadeforsikring og kollektiv styreansvarsforsikring. Hovedfakturering skjer i desember og skyldig premie overføres til forsikringsselskapet to ganger pr. år, hhv. 10. april og 10. oktober.