Lovutvalg og høringsuttalelser

Lovutvalg og høringsuttalelser

Listen nedenfor viser Advokatforeningens lovutvalg og avgitte høringsuttalelser i 2023. Det ble avgitt 92 uttalelser i 2023.

Arbeidsrett

Oddvar Lindbekk (leder), Kristin Fjellby Grung, Nina Gundersen Sandnes, Eirik Edvardsen, Tina Storsletten Nordstrøm og Christian Backe

 1. Høring av NOU 2022: 9 En åpen og opplyst offentlig samtale – Ytringsfrihetskommisjonens utredning (sammen med menneskerettighetsutvalget, forvaltningsrett og strafferett og straffeprosess)
 2. Høring - gjennomføring av direktiv (EU) 2020/1057 – regler om utsending av sjåfører (sammen med samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring)
 3. Høring – Innleie fra bemanningsforetak – Forslag til lov- og forskriftsregulering av innleie til arrangement
 4. Høring - Forslag til endringer i ASH-forskriften og endringer i andre forskrifter (sammen med samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring)

Asyl- og utlendingsrett

Olga Halvorsen (leder), Ida Kumrije Rusiti, Kjetil Sørensen, Daniel Riibe-Stokland, Elisabeth Poverud Løland, Maral Houshmand og Félix Olivier Helle

 1. Høring – engangsløsning for utlendinger som har oppholdt seg i kirkeasyl
 2. Høring - Forslag til endring i utlendingsforskriften om nemndmøtebehandling i utvisningssaker som berører barn
 3. Høring av Barnevernsutvalgets NOU 2023: 7 (sammen med barnevern)
 4. Høring - utvidet adgang til frihetsberøvelse mv. i saker som berører grunnleggende nasjonale interesser (sammen med menneskerettighetsutvalget)
 5. Høring - Forslag til forbud mot søskenbarnekteskap mv. (sammen med menneskerettighetsutvalget)

Avgiftsrett

Cecilie Aasprong Dyrnes (leder), Eivind Bryne, Trond Egil Egebakken, Oddgeir Wiig og Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

 1. Høring - Forslag om endringer i utmålingen av kompensasjon ved brudd på EMK (sammen med skatterett og menneskerettighetsutvalget)
 2. Høring av NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem

Bank, finansiering og valuta

Kjersti Tøgard Trøbråten (leder), Jan Bjørnsen, Carine Lindman-Johannesen, Eirik Solem, Hillevi Torngren Myhre og Elisabeth Eriksson

 1. Høring - Forslag til endringer i prioritetsrekkefølgen i finansforetaksloven § 20-32
 2. Høring - Forslag om endringer i det rettslige rammeverket for fastsettelse av pilar 2-krav og kapitalkravsmargin
 3. Høring - Forslag til forskrifter til ny lov om låneformidling
 4. Høring - lov- og forskriftsendringer på finansmarkedsområdet
 5. Høring – NOU 2023: 6 Finanstilsynet i en ny tid – ny lov om Finanstilsynet
 6. Høring – ytelse av investeringstjenester fra foretak utenfor EØS (sammen med børs- og verdipapirhandelrett)
 7. Høring om endringer i regler om ansatterepresentasjon i finansforetak

Barne- og familierett, arv og skifte

Hanne Skråmm (leder), Anders Lorvik Navjord, Charlotte Marie Ringkjøb, Trude Sem Langfeldt, Cathrin Myre Skram, Camilla Hagen og Agnieszka Bakanova

Barnevern

Ingrid Lauvås (leder), Elisabeth Finsnes, Bjarte Aarlie, Morten Engesbak, Marianne Hagen og Tore Roald Riedl

 1. Høring av Barnevernsutvalgets NOU 2023: 7 (sammen med asyl- og utlendingsrett)

Bygningsrett og reguleringsspørsmål

Liv Zimmermann (leder), Trond Skogvoll, Kjell Erik Grøsfjeld, Stian Berger Røsland og Ingrid Sævold Moe

 1. Høring - Forslag til endringer i byggteknisk forskrift – Krav til sikkerhet mot flom og skred
 2. Høring - Forslag til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land (sammen med energirett, vannkraft, olje og gass og miljø, klima og bærekraft)
 3. Høring - Forslag til revidert gebyrforskrift etter plan- og bygningsloven, matrikkellova, forurensningsloven og eierseksjonsloven (sammen med fast eiendom (tings- og leierett))
 4. Høring av Energikommisjonens utredning NOU 2023: 3 «Mer av alt – raskere» (sammen med energirett, vannkraft, olje og gass og miljø, klima og bærekraft)
 5. Alminnelig høring - pliktig innmelding av grunnundersøkelser og naturfareutredninger
 6. Høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven - Mer effektiv håndheving ved brudd på regelverket og økt forbrukertrygghet i byggesaker
 7. Alminnelig høring - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven om grunneierfinansiering av infrastruktur, utbyggingsavtaler mv. (sammen med skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett)

Børs- og verdipapirhandelrett

Bjarne Rogdaberg (leder), Hege Dahl, Andreas Jarbø, Marianne Lind Sahl og Sverre Sandvik

 1. Høring – ytelse av investeringstjenester fra foretak utenfor EØS (sammen med bank, finansiering og valuta)

Energirett, vannkraft, olje og gass

Jan Birger Jansen (leder), Aksel Sebastian Tannum, Hallvard Gilje Aarseth, Uzma Sadaf Bhatti, Cathrine Bjørge Hetland, Christian Poulsson, Anne Elisabeth Wedum og Anders Rødland.

 1. Høring av kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord
 2. Høring av prekvalifiseringskriterier og auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø II
 3. Høring - Forslag til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land (sammen med bygningsrett og reguleringsspørsmål og miljø, klima og bærekraft)
 4. Høring av Energikommisjonens utredning NOU 2023: 3 «Mer av alt – raskere» (sammen med miljø, klima og bærekraft og bygningsrett og reguleringsspørsmål)
 5. Høring – forslag til endringer i vassdragsreguleringsloven, energiloven og tilhørende forskrifter (styringsmekanisme for forsyningssikkerhet)
 6. Offentlig høring av Strømprisutvalgets rapport

Erstatningsrett

Marit Asphaug (leder), Mari Grefslie, Christian Kjellby Nesset, Janne Eide Roalkvam, Einar I. Lohne og Jakob Mo Sanderød

 1. Høring - Forslag til nye EU-direktiver om produktansvar og erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold for skader forårsaket av kunstig intelligens
 2. Høring - forslag til endring i forskrift om trafikktrygd

Fangst, fiskeri og havbruk

Gerd Aaland Fagerli (leder), Tore Fjørtoft, Kenneth Mikkelsen, Erik Staurset Andresen og Ask Økland.

 1. Høring - Grunnrenteskatt på havbruk (sammen med skatterett)
 2. Høring - Forslag til ny alternativ modell for strukturgevinstfordeling
 3. Høring - Forslag til utredningsprogram for havbruk til havs

Fast eiendom (tings- og leierett)

Olav Pedersen (leder), Kristine Devold, Christine Haugstvedt Downing, Thomas Rindahl Håkonsen, Tina Østreng Lund, Trude Gran Melbye og Tom Risa

 1. Høring - Forslag om videreføring av midlertidige regler i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina m.m.
 2. Høring - Forslag til revidert gebyrforskrift etter plan- og bygningsloven, matrikkellova, forurensningsloven og eierseksjonsloven (sammen med bygningsrett og reguleringsspørsmål)
 3. Høring - Forslag til endringer i HTU-forskriften (effektivisering av saksbehandling mv.)
 4. Høring - Forslag til endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven for å legge bedre til rette for boligkjøpsmodeller

Forsikringsrett

Frithjof Herlofsen (leder), Anette Fjeld, Birgitte Knudtzon, Alexander Michael Plows, Kyrre Rørstad og Eivind Tandrevold

 1. Høring – garantiordninger ved konkurs i forsikringsforetak som tilbyr yrkesskadeforsikring
 2. Høring – forslag til endringer i bilansvarslova i forbindelse med gjennomføring av direktiv (EU) 2021/2118 i norsk rett

Forvaltningsrett

Kristian Brandt (leder), Fredric Holen Bjørdal, Knut Erik Marthinussen Harjang, Siv Myrvold-Torsnes og Jørgen Aandal Vangsnes

 1. Høring av NOU 2022: 9 En åpen og opplyst offentlig samtale – Ytringsfrihetskommisjonens utredning (sammen med menneskerettighetsutvalget, arbeidsrett og strafferett og straffeprosess)
 2. Høring - Forslag til endringer i regelverket om offentlige anskaffelser og byggherreforskriften (sammen med konkurranserett)
 3. Høring - Forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser (sammen med miljø, klima og bærekraft)
 4. Høring - Forslag til lov om informasjonstilgang, taushetsplikt m.m. for Baneheia-utvalget
 5. Høring – forslag til endringer i offentleglova m.m. – unntak fra innsyn i journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter m.m.
 6. Høring av NOU 2023: 11 Raskt og riktig (sammen med velferds- og trygderett)
 7. Høring – Forslag om lov om informasjonstilgang mm. for det eksterne utvalget som skal granske utenlandsadopsjoner til Norge
 8. Høring om åpenhetsloven, pakkereiseloven og forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

IKT og personvern

Malin Tønseth (leder), Øyvind Molven, Kari Gimmingsrud, Christopher Sparre-Enger Clausen, Eirin Helen Hauvik, Lars Arnesen og Gry Steen Hvidsten

 1. Høring av NOU 2022:11 Ditt personvern - vårt felles ansvar. Personvernkommisjonens rapport
 2. Høring - Forslag til forskrift om Brukerplan (sammen med velferds- og trygderett)
 3. Høring - Forslag til forskrift om felles behandlingsansvar for behandling av personopplysninger i arbeids- og velferdsforvaltningen etter NAV-loven § 14 a
 4. Høring om endringer i visuminformasjonssystemet (VIS) og tilkobling av VIS til andre europeiske informasjonssystemer
 5. Høring - Forslag til forskrift om behandling av personopplysninger i programmet Sammen på vei

Immaterial- og markedsføringsrett

Henrik Felix Reimers (leder), Knut Sverre Skurdal Andresen, Lisa Kristin Digernes, Magnus Hauge Greaker, Cathrine Grundtvig og Hanna Elisabeth Beyer Olaussen

Konkurranserett

Helge Stemshaug (leder), Thea Susanne Skaug, Hallgrim Fagervold, Kristin Hjelmaas Valla, Eivind Johannes Vesterkjær og Line Voldstad

 1. Høring - Forslag til endringer i regelverket om offentlige anskaffelser og byggherreforskriften (sammen med forvaltningsrett)
 2. Høring av forslag til endringer i konkurranseloven m.m. -markedsetterforskning og utredning av overtredelsesgebyr og ledelseskarantene mot fysiske personer

Konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso

Frank C. Aase (leder), Stine Dalenhag Snertingdalen, Ellen Schult Ulriksen, Ole Magnus Karlsen, Reidar Myhre og John Aksel Stav

 1. Høring - Forslag til endringer i konkursloven mv. (rekonstruksjon)
 2. Høring – Forslag til endringer i forskrift om konkursregisteret og om kunngjøringer etter konkursloven (melding om konkursåpning mv.)
 3. Høring - forslag til modernisering av regelverket for innkreving

Miljø, klima og bærekraft

Arne Oftedal (leder), Cathrine Aulie, Einar Bratteng, Cathrine Hambro, Liv Monica Stubholt, Tina Storsletten Nordstrøm og Camilla Meland Madsen

 1. Høring - Forslag til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land (sammen med energirett, vannkraft, olje og gass og bygningsrett og reguleringsspørsmål)
 2. Høring - Forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser (sammen med forvaltningsrett)
 3. Høring av Energikommisjonens utredning NOU 2023: 3 «Mer av alt – raskere» (sammen med energirett, vannkraft, olje og gass og bygningsrett og reguleringsspørsmål)
 4. Høring av forslag til endringer i klimakvoteloven (sammen med samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring)
 5. Høring av forslag til EU-regelverk om miljøpåstander og miljømerker
 6. Høring av NOU 2023: 15 Bærekraftsrapportering – gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD)
 7. Høring - forslag til direktiv om rett til reparasjon av varer
 8. Høring av krav om nullutslipp av klimagasser fra ferjer og hurtigbåter (sammen med samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring)
 9. Høring - forslag til innretning av nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026 (sammen med samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring)

Reindrifts- og samerett

Brynjar Østgård (leder), Stig Gøran Hagen, Knut Helge Hurum og Jon-Andreas Lange

Samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring

Anders Svinø (leder), Simone Ingeberg, Linn Kvade Rannekleiv, Oddbjørn Slinning og Herman Steen

 1. Høring - gjennomføring av direktiv (EU) 2020/1057 – regler om utsending av sjåfører (sammen med arbeidsrett)
 2. Høring - forslag om endringer i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk for å sikre korrekt gjennomføring av direktiv 2008/106/EF og STCW
 3. Høring av forslag til endringer i klimakvoteloven (sammen med miljø, klima og bærekraft)
 4. Høring av krav om nullutslipp av klimagasser fra ferjer og hurtigbåter (sammen med miljø, klima og bærekraft)
 5. Høring - forslag til innretning av nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026 (sammen med miljø, klima og bærekraft)
 6. Høring - Forslag til endringer i ASH-forskriften og endringer i andre forskrifter (sammen med arbeidsrett)
 7. Høring - Forslag til endringer i sjølovens regler om fordeling av begrensningsfondet

Selskapsrett

Hedvig Bugge Reiersen (leder), Stig Berge, Karl Otto Tveter, Olav Fr. Perland, Gunn Merete Paulsen og Johan Holmen

 1. Høring - Forslag til tiltak for bedre kjønnsbalanse i styrer og ledelse (ga innspill til uttalelse utarbeidet av hovedstyret)
 2. Høring - Forslag til endringer i allmennaksjeloven § 6-16 a (personkrets)
 3. Konsern – oppfordring til innspill til mulige lovarbeider

Sivilprosess og voldgift

Christian Reusch (leder), Bettina Banoun, Ole Kristian Rigland, Carl Edvard Roberts, Atle Skaldebø-Rød og Mira Tengesdal Torstenbø

 1. Høring av rapport om «Fremtidens dommerfullmektigordning» (sammen med strafferett og straffeprosess)
 2. Høring – endring av forbrukerklageforskriften – gebyr og verdigrenser
 3. Høring – forslag til endringer i tvisteloven og barnelova

Skatterett

Cecilie Amdahl (leder), Hilde Annette Skougstad Gamkinn, Daniel M. H. Herde, Sverre Hveding, Jan Sørbø, Torbjørn Wiken og Eyvind Sandvik

 1. Høring - Grunnrenteskatt på havbruk (sammen med fangst, fiskeri og havbruk)
 2. Høring - Forslag om endringer i utmålingen av kompensasjon ved brudd på EMK (sammen med avgiftsrett og menneskerettighetsutvalget)
 3. Høring - Forslag om å innføre grunnrenteskatt på landbasert vindkraft
 4. Høring - forslag til endringer i skatteloven § 6-41 mv.
 5. Høring - forslag til innføring av regler om global minimumsbeskatning i norsk rett (pilar 2)

Skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett

Bjørn Stordrange (leder), Sven Farbrot, Jarle Wallevik Holstrøm, Tine Larsen og Birgitte Bie Mørkved

 1. Alminnelig høring - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven om grunneierfinansiering av infrastruktur, utbyggingsavtaler mv. (sammen med bygningsrett og reguleringsspørsmål)

Strafferett og straffeprosess

Berit Reiss-Andersen (leder), Bernt Heiberg, Anders Brosveet, Frode Sulland, Christian Hjort, Simen Perminow Skjønsberg, Stian Mæland, Karl Nicolai Vogt Skjerdal, Elisabeth Myhre, Heidi Juritzen og Lars Mathias Enger

 1. Høring - Forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven mv. – strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom
 2. Høring av NOU 2022: 9 En åpen og opplyst offentlig samtale – Ytringsfrihetskommisjonens utredning (sammen med menneskerettighetsutvalget, forvaltningsrett og arbeidsrett)
 3. Forslag om en forskriftshjemmel i straffegjennomføringsloven om særskilte tiltak under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom
 4. Høring - Forslag til endringer i politiloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (kjønnsnøytrale betegnelser m.m.)
 5. Høring av rapport om «Fremtidens dommerfullmektigordning» (sammen med sivilprosess og voldgift)
 6. Høring - Forslag om endring i straffeprosessloven § 458 (behandlingsmåten for saker om benådning hvor dømmende rett eller påtalemyndigheten har anbefalt benådning)
 7. Høring av NOU 2022: 15 Utleverings- og arrestordreloven
 8. Høring av Maktmiddelutvalgets rapport «Politiets bruk av maktmidler»
 9. Høring – forslag om endring i straffegjennomføringsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (fellesskap, utelukkelse og tvangsmidler i fengsel) (sammen med menneskerettighetsutvalget)
 10. Innspill til Voldtektsutvalget (sammen med bistandsadvokatutvalget)
 11. Høring – retningslinjer for politiavhør av barn og særlig sårbare personer som mistenkt i straffesak mv. (sammen med bistandsadvokatutvalget)
 12. Høring av utkast til forskrift om salær til advokater i saker etter etterretningstjenesteloven
 13. Høring – forslag til forskrift til voldserstatningsloven (voldserstatningsforskriften) (sammen med bistandsadvokatutvalget)

Velferds- og trygderett

Thorgeir Hole (leder), Siw Bleikvassli, Gorm Are Grammeltvedt og Anette Schei

 1. Høring - Forslag til forskrift om Brukerplan (sammen med IKT og personvern)
 2. Høring av Varselutvalgets rapport - Fra varsel til læring og forbedring
 3. Høring av NOU 2023: 11 Raskt og riktig (sammen med forvaltningsrett)
 4. Høyring - rapport frå ekspertutval som har evaluert vilkåret om manglande samtykkekompetanse for bruk av tvang i psykisk helsevern (Samtykkeutvalet) (sammen med menneskerettighetsutvalget)

Andre

Hovedstyret

 1. Høring - Forslag til tiltak for bedre kjønnsbalanse i styrer og ledelse (med innspill fra lovutvalget for selskapsrett og mangfoldsutvalget)
 2. Høring av NOU 2022: 21 Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten (med innspill fra lovutvalget for strafferett og straffeprosess og bistandsadvokatutvalget)

Menneskerettighetsutvalget

 1. Høring av NOU 2022: 9 En åpen og opplyst offentlig samtale – Ytringsfrihetskommisjonens utredning (sammen med forvaltningsrett, arbeidsrett, strafferett og straffeprosess)
 2. Høring - Forslag om endringer i utmålingen av kompensasjon ved brudd på EMK (sammen med skatterett og avgiftsrett)
 3. Høring - Forslag til nasjonalt statistikkprogram for perioden 2024-2027 (sammen med Forsvarergruppen)
 4. Høring – forslag om endring i straffegjennomføringsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (fellesskap, utelukkelse og tvangsmidler i fengsel) (sammen med strafferett og straffeprosess)
 5. Innspill til Norges rapport til FN-komiteen som overvåker FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD)
 6. Høyring av forslag om overføring av ansvaret for helsetilbodet ved utlendingsinternat til kommunen der utlendingsinternata ligg
 7. Høring - utvidet adgang til frihetsberøvelse mv. i saker som berører grunnleggende nasjonale interesser (sammen med asyl- og utlendingsrett)
 8. Høring - Europakommisjonens forslag til forordning om forbud mot produkter laget med bruk av tvangsarbeid
 9. Høring - Forslag til forbud mot søskenbarnekteskap mv. (sammen med asyl- og utlendingsrett)
 10. Høring NOU 2023: 16 Evaluering av pandemihåndteringen – rapport fra Koronautvalget
 11. Høyring - rapport frå ekspertutval som har evaluert vilkåret om manglande samtykkekompetanse for bruk av tvang i psykisk helsevern (Samtykkeutvalet) (sammen med velferds- og trygderett)

Bistandsadvokatutvalget

 1. Høring - Foreløpig rapport om rettsmedisinsk kompetanse i Norge
 2. Høring av NOU 2022: 21 Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten (ga innspill til uttalelse utarbeidet av hovedstyret)
 3. Innspill til Voldtektsutvalget (sammen med strafferett og straffeprosess)
 4. Høring – retningslinjer for politiavhør av barn og særlig sårbare personer som mistenkt i straffesak mv. (sammen med strafferett og straffeprosess)
 5. Høring – forslag til forskrift til voldserstatningsloven (voldserstatningsforskriften) (sammen med strafferett og straffeprosess)

Mangfoldsutvalget

 1. Høring - Forslag til tiltak for bedre kjønnsbalanse i styrer og ledelse (ga innspill til uttalelse utarbeidet av hovedstyret)