Representantskapet

Representantskapet er Advokatforeningens øverste organ.

Les mer

Hovedstyret

Hovedstyret bestyrer foreningens virksomhet og forvalter dens midler. Hovedstyrets leder er Advokatforeningens leder.

Les mer

Arbeidsutvalget

Hovedstyrets arbeidsutvalg består av foreningens leder og nestleder, samt ytterligere ett av hovedstyrets medlemmer.

Les mer

Kretsene

Advokatforeningen er delt i 19 kretser.

Les mer

Valgkomiteen

Valgkomiteen består av en leder og fire medlemmer som alle velges av representantskapet for to år, etter innstilling fra hovedstyret. Valg til valgkomiteen foretas det år det velges hovedstyremedlemmer.

Les mer

Faggruppene

Faggruppene er godkjente av representantskapet, og jobber med utvalgte fag-, profesjons-, eller interesseområder.

Les mer

Lovutvalgene

Lovutvalgene består av medlemmer med særlige kunnskaper innenfor det enkelte utvalgs fagfelt. Utvalgene følger med i lovgivningsarbeidet, og kommer med råd og svarer på pressehenvendelser innenfor sitt fagområde.

Les mer

Faste utvalg

Faste utvalg er opprettet av hovedstyret, og har ansvar for særlige områder av foreningens virksomhet.

Les mer

Advokatforeningens disiplinærutvalg

Advokatforeningens disiplinærutvalg (disiplinærutvalget) behandler klage over advokater som har opptrådt i strid med god advokatskikk eller krevd for høyt salær, jf. Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg § 2.

Les mer

Generalsekretær og sekretariat

Generalsekretæren er ansatt av hovedstyret.

Les mer