Representantskapet

Representantskapet er Advokatforeningens øverste organ, og skal bl.a. trekke opp hovedlinjene for foreningens virksomhet.

Les mer

Hovedstyret

Hovedstyret bestyrer foreningens virksomhet og forvalter dens midler. Hovedstyrets leder er Advokatforeningens leder.

Les mer

Arbeidsutvalget

Hovedstyrets arbeidsutvalg består av foreningens leder, nestleder og ytterligere ett av hovedstyrets medlemmer.

Les mer

Kretsene

Advokatforeningen er delt i 19 kretser, som hver har sitt kretsstyre. Kretsstyret har bl.a. til oppgave å lede kretsens virksomhet.

Les mer

Valgkomiteen

Valgkomiteen skal de årene det skal velges leder, nestleder, medlemmer til arbeidsutvalget eller medlemmer av hovedstyret, legge frem innstilling til representantskapet med forslag til kandidater.

Les mer

Faggruppene

Faggruppene er godkjente av representantskapet, og jobber med utvalgte fag-, profesjons- eller interesseområder.

Les mer

Lovutvalgene

Lovutvalgene er Advokatforeningens fagkyndige utvalg. Lovutvalgene utarbeider forslag til høringsuttalelser, følger med i lovgivningsarbeidet og yter råd innenfor sitt fagområde.

Les mer

Faste utvalg

Advokatforeningens faste utvalg er opprettet av hovedstyret, og har ansvaret for særlige områder av foreningens virksomhet.

Les mer

Advokatforeningens disiplinærutvalg

Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klage over advokater som har opptrådt i strid med god advokatskikk eller krevd for høyt salær.

Les mer

Generalsekretær og sekretariat

Generalsekretæren forestår den daglige driften av foreningen.

Les mer