Kunnskapskløft og kommunikasjonsbehov

I oktober 2014 ble utredningen «Kunnskapskløft og kommunikasjonsbehov» med retningslinjer for bruk av sakkyndighet i domstolene levert Advokatforeningen.

Les mer

Advokatforeningens talentpris

Advokatforeningens talentpris er en årlig pris for advokatbransjen. Utmerkelsen går til advokater som er gode rollemodeller for advokatbransjen. Prisen har to kategorier; årets advokatfullmektig, og årets prinsipal/leder.

Les mer

Advokatenes fagdager

Advokatenes fagdager arrangeres i Oslo i slutten av mai hvert år - og er årets store faglige begivenhet.

Les mer

Partshjelp i rettssaker

Advokatforeningen kan etter en konkret vurdering engasjere seg i pågående saker som har prinsipiell betydning for rettssikkerheten, advokatprofesjonen eller advokaters rammevilkår.

Les mer

Årstalen

Advokatforeningens årstale setter fokus på rettspolitiske eller justisfaglige temaer som advokater gjennom sin yrkesutøvelse ser er viktige for samfunnet.

Les mer

Advokatenhjelperdeg.no

Advokatenhjelperdeg.no er landets største markedsføringsportal for advokater og advokattjenester, med rundt en million brukere i året.

Les mer

Advokatassistent DNA

Advokatassistent DNA er en assistent uten juridikum, men med en juridisk relatert utdannelse, som kvalifiserer til flere typer juridisk arbeid. Arbeidet vil primært være å bistå en advokat i hans/hennes arbeid, samt andre jurister, dommere,...

Les mer

Advokatforeningens støtteordning for studenttiltak

Advokatforeningen deler hvert år ut midler til gode prosjekter og arrangementer i regi av juridiske studenter og studentforeninger.

Les mer

Advokatforeningens isolasjonsgruppe

Advokatforeningen har nedsatt en gruppe som har som formål å prøve lovligheten av isolasjon for retten. Isolasjonsgruppen tar imot søknader om bistand til rettslig prøving av saker som gjelder isolasjon på glattcelle (politiarrest) og saker hvor...

Les mer

Rapporter om fremtidens fri rettshjelp

Advokatforeningen satte i 2017 ned et utvalg som skal jobbe med fremtidens fri rettshjelpsordning. Utvalget utarbeidet to rapporter, en om fri rettshjelp i sivile saker og en egen rapport om retten til offentlig oppnevnt forsvarer og bistandsadvokat i...

Les mer

Rettshjelpserklæring

Advokatforeningen laget sommeren 2016 en felleserklæring om behovet for å styrke rettshjelpsordningen sammen med 13 andre organisasjoner.

Les mer

Rettshjelpssatsen og stykkprisforskriften

Advokatforeningen gjennomfører hvert år drøftinger om rettshjelpssatsen med Justis- og beredskapsdepartementet. På denne siden kan du følge arbeidet vårt med drøftinger.

Les mer

Rapport om advokaters menneskerettighetsansvar

Advokatforeningen vedtok i 2017 å nedsette et utvalg for å iverksette arbeidet med å fremme FNs veiledende prinsipper om menneskerettigheter i advokatbransjen.

Les mer

Utredning om virkningen av eksternt eierskap i England og Wales

I forbindelse med økende oppmerksomhet rundt eksternt eierskap av advokatvirksomheter har Advokatforeningen, i samarbeid med Sveriges Advokatsamfund og Advokatsamfundet i Danmark, fått utarbeidet en evalueringsrapport.

Les mer

Rettshjelpsordning i forbindelse med Nav-skandalen

Justis- og beredskapsdepartementet har iverksatt et særlig rettshjelptiltak uten økonomisk behovsprøving for personer som er omfattet av Navs feilaktige praktisering av adgangen til å motta sykepenger. Det er oppnevnt koordinerende advokater for...

Les mer

Advokatforeningens strafferettsstipend

Hvert semester gir Advokatforeningen 1-2 stipend til studenter som skal skrive masteroppgave om strafferett eller straffeprosess.

Les mer