Regler for god advokatskikk med kommentarer

1. Innledning

 1. Regelens formål1)
  Regler for god advokatskikk har som formål å sikre at advokatvirksomhet2) utføres etter etiske prinsipper som er grunnlag for advokatens virke i alle siviliserte rettssamfunn. Brudd på reglene er grunnlag for disiplinære følger for advokaten.

 2. Advokatens oppgave1)
  En advokats oppgave er å fremme rett og hindre urett2).
  Advokaten plikter innenfor lovens ramme og etter beste evne å ivareta3) sine klienters interesser. Det skal skje uten tanke på personlig fordel eller risiko, rase, religion eller utenforliggende hensyn4).
  5)Advokaten bør ikke identifisere seg med sin klient og har krav på ikke å bli identifisert6) med de standpunkter han forfekter for sin klient og de interesser klienten har.
  Advokaten plikter både å være rådgiver og talsmann for sin klient7).
  Advokaten avgjør selv om han vil påta seg et oppdrag8).

 3. Advokatens opptreden1)
  En advokat skal i sitt virke opptre saklig og korrekt2). Advokaten må unngå en opptreden som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse3).

 4. Advokatens forhold til menneskerettighetene 1)
  En advokat skal ikke gi råd 2) som advokaten forstår eller må forstå 3) vil innebære krenkelse av noens menneskerettigheter 4) eller en betydelig risiko for dette.5) Med menneskerettigheter menes det samme som i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. 6)

2. Alminnelige prinsipper

 1. Uavhengighet 1)

  1. 1)For å leve opp til forpliktelsene som en advokat påtar seg, er det nødvendig at han er uavhengig2) slik at hans råd og handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn3). Især er det påkrevet at han ikke lar seg påvirke av egne personlige interesser4) eller press utenfra5). Advokaten må unngå at hans uavhengighet svekkes, og han må ikke gå på akkord med sin profesjonelle standard6) for å tekkes sin klient, retten eller tredjemann.

  2. 1)En advokat må ikke2) påta seg oppdrag hvor hans personlige økonomiske interesser3) kan komme i konflikt med klientens interesser eller ha innflytelse på hans frie og uavhengige stilling4) som advokat.

   En advokat må ikke gjøre seg økonomisk interessert i utfallet av et oppdrag ved at klientens krav eller en del av dette overtas av advokaten5).

   Advokaten må ikke påta seg kausjon6) for klienten. En advokat som representerer egne økonomiske interesser helt eller delvis - plikter7) å gjøre sine medkontrahenter og andre interesserte oppmerksom på dette.

  3. 1)En advokat må ikke organisere sin virksomhet på en måte som medfører at han ikke fritt og uavhengig2) kan rådgi og bistå sine klienter eller slik at hans uavhengighet på annen måte3) blir svekket.

 2. Tillitsforhold1)
  I sin virksomhet er advokaten avhengig av tillit2) som bare kan oppnås når advokatens hederlighet og integritet3) er hevet over tvil.

 3. Fortrolighet1)

  1. Det er av sentral betydning for advokatens virke at klienter og andre kan gi advokaten opplysninger som advokaten er forpliktet1) til ikke å meddele videre. Advokatens plikt til å behandle opplysningene fortrolig, er en nødvendig forutsetning for tillit og er således en grunnleggende og overordnet rett og plikt for advokaten.

   Advokatens plikt til å bevare taushet om opplysninger han mottar, fremmer rettspleien så vel som klientens interesser og har derfor krav på en særlig beskyttelse2) fra statens side.

  2. 1)En advokat skal overholde den taushetsplikt som han er pålagt gjennom lovgivningen2).
   Opplysninger3) advokaten blir kjent med4) i sitt virke som advokat5), må behandles fortrolig6) også når opplysningene ikke omfattes av hans lovbestemte taushetsplikt7). Plikten til fortrolighet er ikke tidsbegrenset8).

  3. Advokaten skal kreve at fullmektiger, personale og enhver person1) som han engasjerer i forbindelse med advokatvirksomheten, overholder den samme taushets- og fortrolighetsplikt2).

 4. Advokaters reklame og forhold til media

  1. 1)En advokats reklame skal i form og innhold være saklig og korrekt2) og følgelig ikke inneholde noe som er uriktig, misvisende eller villedende3).

   Det er tillatt å fremheve en eller flere grener av advokatvirksomheten under forutsetning av at advokaten har særskilt innsikt og erfaring innen vedkommende felt4).

   Advokatene bør5) medvirke til å fremme objektiv informasjon om sitt yrke på en slik måte at dette kommer advokatstanden og det rettssøkende publikum til gode.

  2. 1)En advokat plikter ved enhver omtale av rettssaker å ta tilbørlig hensyn til partenes interesser2) og domstolens verdighet3), herunder hindre faren for påvirkning av dommere, lagrette og vitner. Advokaten skal vise særskilt tilbakeholdenhet når det gjelder mediaomtale av forestående eller verserende rettssaker der han selv er eller har vært engasjert.

   I ethvert tilfelle der en advokat uttaler seg i en sak der han har eller har hatt oppdrag4), må det gjøres uttrykkelig oppmerksom5) på dette.

3. Forholdet til klienten

 1. Aksept og avslutning av oppdrag
  1. 1)En advokat må ikke påta seg oppdrag2) uten etter anmodning direkte fra klienten3), fra en annen advokat på en klients vegne eller fra et kompetent organ4).
   Påtar en advokat seg et oppdrag i tilknytning til en økonomisk transaksjon, skal advokaten undersøke identiteten5) til klienten eller mellommann som advokaten påtar seg oppdrag for.

  2. 1)En advokat skal gi råd2) til klienten og ivareta hans interesser raskt3), samvittighetsfullt og påpasselig4). Advokaten er personlig ansvarlig5) for å utføre de oppgaver han påtar seg. Han skal6) holde klienten underrettet7) om sakens gang.

  3. 1)En advokat skal søke å oppnå2) minnelige ordninger3) i den utstrekning klientens interesser4) tilsier det.

  4. 1)En advokat skal ikke påta seg et oppdrag når han vet eller bør vite at han mangler den nødvendige kompetanse. Dette gjelder likevel ikke hvis advokaten innen rimelig tid sørger for å skaffe seg den kunnskap2) eller innhente den kompetanse som er nødvendig for en faglig forsvarlig utførelse av oppdraget3).

   En advokat bør ikke påta seg nye saker dersom hans øvrige arbeidspress gjør at saken ikke kan bli behandlet med rimelig hurtighet4).

  5. 1)Hvis omkostningene i forbindelse med et oppdrag må antas2) å bli uforholdsmessig høye3) i forhold til klientens økonomiske stilling eller de interesser saksforholdet gjelder, skal advokaten i tide4) gjøre klienten oppmerksom på dette. Før en advokat engasjerer en annen advokat, sakkyndig eller andre i anledning av et oppdrag bør5) klientens samtykke innhentes.

  6. 1)En advokat som har påtatt seg et oppdrag, plikter å fullføre2) det hvis klienten ønsker dette3), med mindre det viser seg4):

   • at advokaten har fått feilaktig eller ufullstendige opplysninger5)
   • at klienten ikke vil følge advokatens råd i saken6)
   • at klienten ikke på anmodning betaler forskudd eller stiller sikkerhet for salær og omkostninger7)
   • at klienten ikke på anmodning betaler à konto regning for utført arbeid og/eller påløpte omkostninger8)
   • at klienten foranlediger eller medvirker til offentliggjørelse i strid med advokatens anmodning om å avstå fra slik offentliggjørelse9), eller
   • at det inntreffer slike omstendigheter at det ikke rimeligvis10) kan forlanges at advokaten fortsetter oppdraget.

   Før advokaten frasier seg et oppdrag, plikter han å utføre det som ikke kan utstå uten at klienten utsettes for rettstap11).

  7. 1)En advokat har rett til å nekte å utlevere dokumenter som han har fått i sin besittelse i forbindelse med et oppdrag så lenge klienten ikke har dekket advokatens tilgodehavende for utlegg og salær i vedkommende sak2).

   Det gjelder dog ikke når og så langt som tilbakeholdelsen vil medføre rettstap3). Er tilgodehavendet omtvistet4), kan Disiplinærnemndens formann eller den han oppnevner, bestemme hvor meget av tilgodehavendet som skal dekkes, og at resten kan deponeres eller sikres på de betingelser vedkommende fastsetter5).

  8. 1)En advokat skal frasi2) seg et oppdrag hvis han får mistanke3) om at det omfatter en transaksjon som medfører hvitvasking av penger og klienten ikke er villig til å avstå4) fra å gjennomføre transaksjonen.

 2. Interessekonflikter1)

  1. (Hovedregel)
   En advokat skal ikke1) påta seg oppdrag hvis det som følge av oppdraget oppstår risiko2) for brudd på advokatens lojalitet og fortrolighet3) overfor klientene eller brudd på advokatens plikt til uavhengighet4).

  2. (Dobbeltrepresentasjon)1)
   I samme sak må ikke en advokat rådgi, representere eller handle på vegne av to eller flere klienter hvis det foreligger eller oppstår motstridende interesser2) mellom dem i saken eller det er en klar risiko3) for dette4).

  3. (Klientkollisjon)1)
   En advokat kan bare ta oppdrag for en klient mot en av advokatens øvrige klienter2) dersom det må anses klart ubetenkelig3) som følge av oppdragenes forskjellige art4) eller type klient5). Advokaten skal underrette oppdragsgiveren om forholdet6).

  4. (Oppdrag mot tidligere klient)1)
   En advokat skal være varsom2) med å ta oppdrag mot en tidligere klient3). Advokaten skal avstå fra å påta seg oppdrag mot en tidligere klient dersom advokatens kjennskap4) til den tidligere klients forhold vil kunne brukes til urettmessig fordel for den nye klient eller medføre skade for den tidligere klient.

    

  5. (Betydningen av klients samtykke)1)
   Dersom en advokat ellers er avskåret2) fra å foreta handlinger eller aktiviteter for en eller flere klienter i henhold til dette punkt 3.2, skal dette bare gjelde i den utstrekning3) klienten eller klientene ikke har samtykket4) i at handlingen eller aktiviteten kan foretas.

   Selv om klientene gir samtykke, er advokaten likevel avskåret fra å handle dersom hans plikt til lojalitet eller fortrolighet overfor en klient eller advokatens plikt til uavhengighet derved blir brutt5).
   Et samtykke fra klienten er bare gyldig dersom det er gitt på grunnlag av en henvendelse fra advokaten som gir klienten fullstendig og oppriktig opplysning6) om hva interessekonfliktproblemet består i.
   En advokat som med klientenes uttrykkelige7) samtykke opptrer som megler eller voldgiftsdommer mellom to eller flere klienter med motstridende interesser, skal ikke anses for å overtre reglene i dette punkt 3.2. Dersom meglingen ikke fører til en løsning av tvisten, kan advokaten ved tvistens videre behandling8) ikke representere noen av partene.

  6. (Reglenes anvendelse på fellesskap)1)
   Driver en advokat virksomhet i selskap, kontorfellesskap eller lignende fellesskap2), gjelder reglene i 3.2.1-3.2.5 om interessekonflikter for fellesskapet3) og alle dets deltagere4).

 3. Salærberegning

  1. 1)Klienten har krav2) på å få opplyst3) hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Salæret4) skal stå i rimelig forhold5) til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten.

  2. 1)En advokat må ikke inngå avtale med klienter eller andre om at han skal motta et salær på prosent- eller andelsbasis2) i forhold til sakens resultat eller gjenstand3) enten dette gjelder et pengebeløp eller annen form for vederlag. Unntak fra denne regel kan bare finne sted i de tilfeller der lovgivningen eller offentlige forskrifter hjemler4) slik adgang.

  3. 1)En advokat må ikke inngå2) avtale med klienter eller andre om at han skal motta salær i form av aksjer eller andre eierandeler i selskap3) hvor aksjenes eller andelenes verdi vil bli påvirket4) av resultatet i saken5). Heller ikke i andre tilfeller må det inngås avtale om en slik oppgjørsform hvis dette vil kunne påvirke advokatens frie og uavhengige stilling6) under utførelsen av oppdraget.

  4. 1)Hvis en advokat krever forskuddsbetaling2) av salær og/eller utlegg, må slik betaling ikke overstige det beløpet som etter rimelig skjønn vil kunne medgå3) til å dekke salær og utlegg.

 4. Rettshjelpordninger1)
  En advokat plikter2) å opplyse3) sin klient om eksisterende muligheter for offentlig rettshjelp4) og rettshjelpforsikring5).